Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.12.2014 година Решение № 8, взето по Протокол № 17 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ - в обхвата на поземлен имот с идентификатор  018289, местност “Дабевица” по  картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устойствена зона с малка височина и плътност – Жм, с цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда, с Възложите Сашка Борисова Ракова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/