Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.12.2014 година Решение № 8, взето по Протокол № 17 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план и разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПП/ за елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия - водопроводно  отклонение  за  захранване  с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за  отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и  външно електрозахранване – ниско  напрежение на обект „Една  малкоетажна  жилищна  сграда” , предвиден с проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата 322 кв.м./ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.205, местност „Света Бгородица” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, представляващ поземлен имот с нов проектен идентификатор №65365.32.1293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  в  следния  териториален   обхват - поземлени  имоти с идентификатори 65365.32.215, 65365.32.314, 65365.32.187, 65365.32.356 по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, с Възложите Николай Кирилов Пейчев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/