Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „КОД 2006” ЕООД, представлявано от Управител Кирил Говедерски, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, че със Заповед № 692/02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.35.14, местност „Валявица” по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД – 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                    -Плътност на  застрояване – 50%

                     -Интензивност на застрояване Кинт – 1.6

                    -Етажност /Височина/ - 1-4  /3-12.50м/

                    -Минимална озеленена площ – 40%

с цел строителство на „Една средноетажна сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел”, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Светлин Василев Владимиров, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45, и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

С Решение № 11 / 20.11.2014 година, точка І – 4, взето по Протокол № 11 / 20.11.2014 година на Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил, Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на основание чл.22, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.32, ал.1 от ППЗОЗЗ, е утвърдена площадка за проектиране на обекти.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.