Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № 720/16.12.2014 година на кмета на Община Сапарева баня

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Даниела Кирилова Динкова, че със Заповед №720/16.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в следния териториален обхват: урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ-1155, ХІ-1156 и Х-1157 кв.25 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с нови идентификатори 65365.602.258, 65365.602.257 и 65365.602.256 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ  поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1156 кв.25 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  ХІІ-1155 кв.25 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.257, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1156 кв.25 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1157 кв.25 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.257 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с възложител Радослав Иванов Георгиев.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.