Профил на купувачаПринтирай

Редовно заседание на ОбС на 20.01.2015 г./вторник/ от 10.15 часа

 

         Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 20.01.2015 г./вторник/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

 

 

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на Доклад за 2014 г. за изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021 г.Изх.№ Д-1/08.01.2015 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект: „Управление на услуга от обществен интерес /право на ползване/ на риск на концесионера на обект от обществен интерес -публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 65365.602.1154.3.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ от 234.00 кв.м., брой нива на обекта: 1, с трайно предназначение: за търговска дейност със стар идентификатор 65365.602.378.3.1, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под обекта - няма, над обекта-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.1154.3.2, който самостоятелен обект представлява Дискотека, находяща се на първи /полуподземен/ етаж в Малкоетажна пристройка към административна сграда - Общинска администрация, представляваща триетажна сграда със застроена площ от 231.26 кв.м. по АОбС №121/12.11.2013 г. и застроена площ от 233 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Сапарева баня и РЗП 938.16 кв.м., състояща се от един полуподземен и три надземни етажа, находяща се в поземлен имот с идентификационен номер 65365.602.1154 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ от 6298 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, със стар идентификатор: 65365.602.378, находяща се в УПИ, отреден за парцел І - „За културен дом, МВР, Административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване" в кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, ведно с прилежащата му инфраструктура, включващо като допълнение и право на концесионера да извърши частични строително-ремонтни дейности с оглед довършване на започнатато строителство за експлоатацията й по предназначение".Изх.№ Д-6/13.01.2015 г.

 

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление на имоти - общинска собственост за 2015 г.Изх.№ Д-8/13.01.2015 г.

 

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения - части от имоти публична общинска собственост.Изх.№ Д-9/13.01.2015 г.

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.Изх.№ Д-10/13.01.2015 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ Д-13/13.01.2015 г.

 

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение в картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня.Изх.№ Д-12/13.01.2015 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане нови пазарни оценки за отдаване под наем на недвижими имоти-частна общинска собственост.Изх.№ Д-14/13.01.2015 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.Изх.№ Д-11/13.01.2015 г.

 

10 .Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня".Изх.№ З-1380-4/13.01.2015 г.

 

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.Изх.№ З-1250-6/14.01.2015 г.

 

12. Други.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/