Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № 687/02.12.2014 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.58.14, местност „До Джерман”

О Б Я В Л Е Н И Е

     Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Радка Василева Керефейна, Иванкa Василева Цветкова и Радостина Георгиева Гоцева - Хамото, че със Заповед № 687/02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.58.14, местност „До Джерман" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, - при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

 

                          - Плътност  на  застрояване - П застр. - 40 %

                          - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.4

                           - Етажност /Височина/ - 1 -  4  /3.00 м. - 12.50 м./

                            - Минимална  озеленена  площ - П озел. - 40 %

 

с цел изграждане на „Балнеохотелски комплекс", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Джихад Мохамед Хамото и Милена Цветанова Таргова - Хамото, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

      С Решение  №11, точка І-8, 8-А, 8-Б и 8-В, взето по Протокол №11 от 20.11.2014 година на Комисията  по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ на основание чл.22, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.32, ал.1  от ППЗОЗЗ е утвърдена площадка  за  проектиране  на  обекти. 

        На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.