Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 02 – 15 - 162 / 18.12.2014 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

О Б Я В Л Е Н И Е

 

     Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 02 - 15 - 162 / 18.12.2014 година на  Министъра на регионалното развитие и благоустройството за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на парцеларен план /ПП/ одобрен със Заповед № 93 / 04.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил и Подробен устройствен план ПУП - ПП, одобрен с Решение №1112 от Протокол №31 от 15.12.2005 година на Общински съвет гр.Самоков за обект "ВЛ 110 kv п/ст."Марек" - п/ст. „Самоков" - разширение на сервитутната зона в участък от стълб №65 до стълб №114 в землищата на с.Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил  и селата Клисура и Белчин, община Самоков, Софийска област с  Възложител  „Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

 

      Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 07.01.2015 г.

       Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.