Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № 682 /28.11.2014 година на кмета на Община Сапарева баня на вниманието на Снежана Божидарова Лазова от гр.Дупница

     Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Снежана  Божидарова  Лазова  от гр.Дупница, че със Заповед № 682 /28.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е наредено да се изземе от лицето следния недвижим имот, представляващ публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, представляващ улица с осови точки 315а - 415 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед  № 264/18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 65365.601.855  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път", за който има съставен  Акт за публична общинска собственост №60/04.06.2001 година.

 

     Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен  срок от  съобщаването и,  като съгласно чл.65, ал.4 от ЗОС обжалването не спира изпълнението на същата.