Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № 691 от 02.12.2014 година на кмета на община Сапарева баня е одобрен Проект за (ПУП) - /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент. № 020059, местност „Зад чифлика”- с.Ресилово

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Венетка Митрова Митова - Камджилова, че със Заповед № 691 от 02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 020059, местност „Зад чифлика" по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                            -Плътност на  застрояване - 50%

                     -Интензивност на застрояване Кинт - 1.2

                    -Етажност /Височина/ - 1-3  /3-10.00м/

                    -Минимална озеленена площ - 40%

с цел строителство на „Една малкоетажна жилищна сграда", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Георги Боянов Йовев, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45, и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

С Решение № 11 / 20.11.2014 година, точка І - 1, взето по Протокол № 11 / 20.11.2014 година на Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на основание чл.22, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.32, ал.1 от ППЗОЗЗ, е утвърдена площадка за проектиране на обекти.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.