Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-42 /10.12.2014 г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на /ПУП/ – изменение на/ПР/,в обхвата на УПИ,парцели І-394 и ІІ-393 кв.11 по плана на с.Ресилово

 

О Б Я В Л Е Н И Е


        Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-42 / 10.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 213/12.09.1989 год. на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І-394 и ІІ-393 кв.11 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-394 кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-393 кв.11 по плана на с.Ресилово, Община Сапарева баня  по съществуващата имотна граница между поземлени имоти с планоснимачни номера 393 и 394 по плана  на с.Ресилово, община Сапарева баня, както и разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-394, кв.11 по плана на с.Ресилово, на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с проектни номера, както следва:

           -    урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел ІХ-394 кв.11 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня

           -    урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел Х-394 кв.11 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня

  с Възложител  Верка Костадинова Шопова, Йорданка Василева Костова, Красимира Миткова Стоичкова, Крум Митков Стоичков и Александър Митков Стоичков.