Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за заседание на ОбС на 19.12.2014 г./петък/ от 10.15 часа

Председател: 0707/2-23-65

До
........................................................

 

П О К А Н А

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Редовно заседание на ОбС на 19.12.2014 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

Проект!


Дневен ред:

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Актуализиране на бюджет 2014 г. - община Сапарева баня.Изх.№ Д-156/11.12.2014 г.

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Удължаване на срока за погасяване на общински дълг.Изх.№ Д-158/12.12.2014 г.

3.Докладна записка от Временна комисия към ОбС Сапарева баня, определена с Решение №22 от Протокол № 14/24.10.2014 г. на ОбС Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня.Изх.№ Д-154/04.12.2014 г.

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индвидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.Изх.№ Д-155/04.12.2014 г.

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползването на дървесина от Общинска горска територия в отдели:
отдел 79 „и" възраст 120 г.със стояща маса бял бор 1410 куб.м, смърч 250 куб.м, ела 80 куб.м, бук 30 куб.м.
отдел 103 „д" възраст 130 г. със стояща маса бяла мура 440 куб.м, смърч 1810 куб.м, бял бор 10 куб.м Изх.№ Д-157/12.12.2014 г.

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№Д-160/12.12.2014 г.

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 76-40-39 по плана на с.Ресилово.Изх.№ Д-159/12.12.2014 г.

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 018289, местност „Дабевица", по картата на възстановената собственост землището на с.Овчарци, община Сапарева баня.Изх.№ З-1498-1/12.12.2014 г.

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" процедура по обявяване и одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата в обхват на 322 кв.м./ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.205, местност „Света Бгородица" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, представляващ поземлен имот с нов проектен идентификатор №65365.32.1293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в едно с план - схеми за водоснабдяване и електрификация към него. Изх.№ З-1423-1/12.12.2014 г.

10 .Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-355-4/12.12.2014 г.

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-374-1/12.12.2014 г.

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-371-1/12.12.2014 г.

13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-376-4/12.12.2014 г.

14.Докладна записка от инж. Радка Спасова Георгиева - Зам.-Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.Изх.№ З-1266-4/13.12.2014 г.

15.Докладна записка от инж. Радка Спасова Георгиева - Зам.-Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.Изх.№ З-1311-6/13.12.2014 г.

16.Докладна записка от инж. Радка Спасова Георгиева - Зам.-Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.Изх.№ З-1361-4/13.12.2014 г.

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2602-1/11.12.2014 г.

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2607-1/11.12.2014 г.

19.Докладна записка от инж. Радка Спасова Георгиева - Зам.-Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение №1 от Протокол № 15/05.11.2014 г. на Общински съвет Сапарева баня.Изх.№ Д-147-1/13.12.2014 г.

20.Докладна записка от инж. Радка Спасова Георгиева - Зам.-Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 10/313/00081 от 06.07.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за проект: „Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция. Изх.№ Д-147-2/13.12.2014 г.

21. Други

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/П.ЧУЧУГАНОВ/