Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № 686 0т 02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) - /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идент. №65365.24.3, местност „Герено”

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Димитър Йорданов Яньов и Владимир Стоилов Маргин, че със Заповед № 686 0т 02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.3, местност „Герено" по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:


- Плътност на застрояване - 60 %
- Интензивност на застрояване Кинт - 1.2
- Етажност /Височина/ - 1 - 3 / 3.00 м. - 10.00 м. /
- Минимална озеленена площ - 40 %


с цел строителство на „Една малкоетажна къща за настаняване на туристи", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложители Луиза Асенова Стоева, Дияна Стойнева Кацарска и Къдрушка Албенова Беева, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45, и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.
С Решение № 11 / 20.11.2014 година, точка І - 7, т.7-А и 7-Б, взето по Протокол № 11 / 20.11.2014 година на Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на основание чл.22, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.32, ал.1 от ППЗОЗЗ, е утвърдена площадка за проектиране на обекти.
На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.