Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-41251.11.2014г. на кмета на община Сапарева баня за допускане изработването на проект за ПУП – (ПР) и(ПЗ) в обхват: УПИ, представляващи парцели ХХХV – за дърводелски цех и ХХV – за дърводелски цех и сушилня

 

      Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-41251.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в следния териториален обхват: урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХХV - за дърводелски цех и ХХV - за дърводелски цех и сушилня , кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори  65365.603.353 и 65365.603.352 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както следва:

- Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) третиращ промяна на вътрешната регулационна линия между УПИ /парцел/ ХХХV - за дърводелски цех и ХХV - за дърводелски цех и сушилня, кв.47 по регулионния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлени имоти с идентификатори 65365.603.353 и 65365.603.352 по КК на гр.Сапарева баня и  промяна на отреждането му от „За дърводелски цех" в  „За обществено обслужване".

 - Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване  (ПЗ) в обхвата на УПИ /парцел/ ХХХV - за обществено обслужване, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на „Къщи за настаняване на туристи, възложител „Рум Трейд" ЕООД гр.София.

       Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.