Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД -00 -40 /19.11.2014 година на кмета нао Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) - изменение на (ПР) в следния териториален обхват: УПИ, парцел ХІ - 312, кв.75 по регулационния план на гр.Сапарева баня

 

      Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 40 / 19.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за  Подробен устройствен план (ПУП) -  изменение на План за регулация (ПР) в следния териториален обхват: урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 312, кв.75 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.615 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Eмилия Стоянова Чучуганова.

        Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 20.11.2014 г.