Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № 600/29.10.2014 година на кмета на Община Сапарева баня до Ивайло Борисов Пехливански, Калоян Борисов Пехливански, Роза Филипова Радкова, Божидар Костадинов Георгиев, Райна Тихомирова Пехливанска и Роза Димитрова Соколова

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

         Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Ивайло Борисов Пехливански, Калоян Борисов Пехливански, Роза Филипова Радкова, Божидар Костадинов Георгиев, Райна Тихомирова Пехливанска и Роза Димитрова Соколова, че със Заповед № 600/29.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) и изменение на действащ План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 2663, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.957 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както следва:

            - Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация /ПР/, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване";

            - Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за застрояване /ПЗ/, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 2663, кв.88 по регулационния плана на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, цел изграждане на „Хотел", с Възложител „Терма" ЕООД, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ.

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.