Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № 629/11.11.2014 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен pроект за (ПУП) - изменение на /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.601.927 – град Сапарева баня

    Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Людмил Генчов Коляндов и Катя Станойкович, че със Заповед № 629/11.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.601.927, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 82 от 27.04.2011 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, както следва:

-             Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ третиращ отреждане на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХХХVІІ, кв.74а по регулационния план на гр.Сапарева баня с площ от 247 кв.м за поземлен имот с идентификатор № 65365.601.927 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му „За обществено обслужване".

-             Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХХХVІІ - „За обществено обслужване", кв.74а по регулационния план на гр.Сапарева баня с площ от 247 кв.м, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                    -Плътност на  застрояване - 60%

                     -Интензивност на застрояване Кинт - 1.2

                    -Етажност /Височина/ - 1-3 /3-10.00м/

                    -Минимална озеленена площ - 40%

с цел изграждане на „Една малкоетажна сграда за обществено обслужване".

      Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Община Сапарева баня, изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

      На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.