Профил на купувачаПринтирай

Заповед № 595/24.10.2014г. на кмета на община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на „Агромах" ЕООД за ОП 00761-2014-0005

ЗАПОВЕД

 595/24.10.2014г.

гр. Сапаре ва баня

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.62, ал.1,т.2 и ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.59,ал.1 за представяне на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет:"Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект „Път ІV-62084 Сапарева баня-Паничище в участъка от км.3+569.38 до км.9+147.20", изпълнявани по Договор №10/321/01442 от 12.12.2013 г. , мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се освободи гаранцията за участие на класирания на  второ  място  участник  в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет:  "Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект „Път ІV-62084 Сапарева баня-Паничище в участъка от км.3+569.38 до км.9+147.20", изпълнявани по Договор №10/321/01442 от 12.12.2013 г. , мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."   -  „Агромах"ЕООД, с.Бело поле с ЕИК  101611650, със седалище и адрес на управление:  село Бело поле, ,община Благоевградм производствена база на «Агромах» ЕООД, представляван  от Виктор Георгиев Велев - управител.

 

*      Гаранцията за участие е банкова   гаранция с изх. №10/10816/25.07.2014г.    в размер на     51 000лв., издадена  от   банка   «Алианц Банк България» АД , клон  -Благоевград;

 

                  2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, оригиналът на горецитираната банкова гаранция за участие  да бъде  връчена на ръка или да бъде изпратена  по куриер с обратна разписка обратно на изпълнителя.

 

 

Настоящата ми Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение - ДД «ФСДУС», деловодство и на  „Агромах"ЕООД, с.Бело поле в процедурата.

 

 

 

Възложител:

ИНЖ. САШО ИВАНОВ                                                                          

Кмет на Община Сапарева баня

 

 

СН/

 

Процедура: 00761-2014-0005