Профил на купувачаПринтирай

Заповед №594/24.10.2014г. на кмета на община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на ДЗЗД 'Паничище 2014" за оп 00761-2014-0005

ЗАПОВЕД

 594/24.10.2014г.

гр. Сапаре ва баня

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.62, ал.1,т.2 и ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.59,ал.1 за представяне на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет:"Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект „Път ІV-62084 Сапарева баня-Паничище в участъка от км.3+569.38 до км.9+147.20", изпълнявани по Договор №10/321/01442 от 12.12.2013 г. , мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

 

НАРЕЖДАМ:

1.Да се освободи гаранцията за участие на класирания на първо място  участник  в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет:  "Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект „Път ІV-62084 Сапарева баня-Паничище в участъка от км.3+569.38 до км.9+147.20", изпълнявани по Договор №10/321/01442 от 12.12.2013 г. , мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."   -    ДЗЗД „Паничище 2014" със седалище град София, ул."Шар планина" №75,п.к. 1303 и съдружници в обединението   „БИАД - С" ООД, София; „КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД, София и „ЛОРИМАР 13" ЕООД.  Обединението се представлява от Светослав Апостолов Глосов.

 

*      Гаранцията за участие е парична  гаранция в размер на  51 000.00 / петдесет и една хиляди/ лв., внесена по сметката на община Сапарева баня с платежно нареждане от дата  28.07.2014г. от Изпълнителя при банка   - «Уникредит Булбанк", град София;

 

                  2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, горецитираната сума да бъде преведена по следната сметка на Изпълнителя:

Обслужваща банка:   Уникредит Булбанк , град София, ж.к. „Люлин",  бл. 708,вх.Г,ет.3, ап.63;

IBAN:  BG37 UNCR 7000 1521 1490 39 ; BIC: UNCRBGSF, титуляр на сметката    

„ЛОРИМАР  13" ЕООД;

 

Настоящата ми Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение - ДД «ФСДУС», деловодство и на  ДЗЗД „Паничище 2014", гр.София в процедурата.

 

 

Възложител:

ИНЖ. САШО ИВАНОВ                                                                          

Кмет на Община Сапарева баня

 

 

СН/

 

Процедура: 00761-2014-0005