Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД –00 –38/12.11.2014 година на кмета на община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на действащ (ПР) в обхват поземлен имот с идент.№ 65365.24.67 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

     Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 38 / 12.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.24.67 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ разделяне на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.67 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни поземлени имота с проектни идентификатори №№ 65365.24.642 и 65365.24.641 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители Йорданка Кирилова Ангелова, Стоил Георгиев Младжов и Васил Георгиев Младжов

      Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 14.11.2014 г.

          Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.