Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № 630/ 11.11.2014 година на кмета на Община Сапарева баня

Обявление на Заповед № 630/ 11.11.2014 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ - улица с осови точки 363 – 383 – 384 – 385 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идент. №65365.602.1032

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Георги Иванов Челенков, че със Заповед № 630/11.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в следния териториален обхват:  улица с осови точки 363-383-384-385 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.602.1032 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI–1361 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII–1361 квартал 15 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.602.930 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение  на уличната регулационна линия на улица с осови точки  363–383–384–385 към урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1361 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1361 квартал 15 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.