Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-35/ 05.11.2014 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-35 / 05.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за  допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №264/ 18.12.1989 год.на Председателя на ОбНС гр. Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІХ, ХVІІІ и ІV, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.262, 65365.601.261 и 65365.601.263 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ  поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІХ кв.100 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  ХVІІІ кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.262, поставяне в съответствие новата вътрешно - регулационна линия между урегулиран  поземлен имот, представляващ парцел ХІХ кв.100 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV кв.100 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.262 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с възложител Борислав Валентинов Лосев.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.