Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на РД-37

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-37/11.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват улици с осови точки 458 – 459 –   509 - 508 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №65365.601.869, 65365.601.840 и 65365.601.830 по Кадастралнвата карта на гр.Сапарева баня, УПИ, представляващ парцел І – 2721 и УПИ, представляващ парцел ІІІ – 2722, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №№65365.601.968, 65365.601.91 и 65365.601.94 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ  изменение на уличната регулационна линия на улица с осови точки 458 – 459 – 509 – 508 по плана на гр.Сапарева баня към УПИ, парцел І – 2721, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня и разделянето  на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ – 2722, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня  на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:  УПИ, представляващ парцел ХІV , кв.127 по плана на гр.Сапарева баня за поземлен имот с идентификатор №65365.601.94 и отреждането му „За обществено обслужване”  и УПИ, представляващ парцел  ІІІ – 2722, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня за поземлен имот с идентификатор №65365.601.91 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с Възложител Община Сапарева баня.