Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за Заповед №РД-00-34 / 31.10.2014 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на (ПУП) - изменение на действащ (ПР) в обхват УПИ, представляващи парцели ІІІ-3013 кв.118 и ІV-3014 кв.118

     Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-34 / 31.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІІІ-3013  кв.118 и ІV-3014 кв.118 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1195 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ  обединяването им в един урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер ІІІ-3013,3014 кв.118 по плана на гр.Сапарева баня  и промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност-Жм,  с Възложители Йордан Николаев Николов  и Надежда Йорданова Петкова.