Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №527/18.09.2014 год.на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПР) и (ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с иден.045132 и 045131 по картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Райна Димитрова Кръстева с постоянен адрес: гр.София ж.к. „Люлин" №916, вх.П ет.5 ап.13, Искра Божанова Шаранкова с постоянен адрес гр.София р-н Искър ж.к. „Дружба" №76 вх.А ет.2 ап.7, Витка Н.Николова с постоянен адрес: гр.София ж.к. „Красна поляна" ІІ част №205 В, Георги Страхилов Илиев с постоянен адрес: гр.София р-н Слатина ул."Бриче бор" №9 ет.1, Георги Стоилов Иванов с постоянен адрес: гр.Дупница ул. „Скопие" №54, Верка Костадинова Иванова с постоянен адрес: гр.София р-н Слатина ж.к. „Христо Смирненски" №9 ет.11 ап.49, че със Заповед № 527/18.09.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 045132 и 045131 по картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, третиращ установяване  на предимно производствена устройствена зона - Пп. С проекта се предвижда, както следва:

-          за поземлен имот с идентификатор 045131 - запазване на съществуващите складови сгради без промяна на предназначението им;

-          за поземлен имот с идентификатор 045132 - запазване на съществуващите складови сгради с промяна предназначението им от складови в за дървопреработване;

-          установяване на новопредвидено основно свързано застрояване по имотна граница между поземлени имоти с идентификатори 045131 и 045132 по картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня,

с Възложители „ФАКТОР" ЕООД и „ВАЛЯВИЦА -ВВМ" ЕООД

        На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.