Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за Решение № 8, взето по Протокол № 13 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня - Възложител „БАХАР ПРОПЪРТИС” ЕООД

     На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 17.09.2014 година Решение № 8, взето по Протокол № 13 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за  елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия - водопроводно отклонение за захранване с вода за итейно-битови и  противопожарни  нужди,  канализационно  отклонение за  отвеждане на отпадъчните и дъждовните води    и  външно електрозахранване с  подземен  кабел  средно  напрежение , на обект „Една сграда за обществено обслужване с преназначение  „Хотел"" и една сграда от допълващото  застрояване  с  предназначение  „Трафопост" , предвидени с проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор  65365.32.270, местност "Шишкова  кория", по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  65365.32.309 и 65365.32.1283 по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, с Възложител „БАХАР ПРОПЪРТИС" ЕООД.

 

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.