Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 10, взето по Протокол № 13/17.09.2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня - Възложител „БАХАР ПРОПЪРТИС” ЕООД

     На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 17.09.2014 година Решение № 10, взето по Протокол № 13 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за  елементи  на  техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната  територия - водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни  нужди,  канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване с подземен кабел средно напрежение, на обект „Една сграда за обществено обслужване с преназначение „Хотел" и една сграда от допълващото  застрояване с предназначение „Трафопост"" , предвиден с проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран поземлен  имот  с  идентификатор  65365.36.246, местност "Кантоно",  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в обхват - поземлени имоти с  идентификатори 65365.29.53, 65365.1.60, 65365.36.273, 65365.36.274, 65365.32.129, 65365.31.13,  65365.32.311 ,65365.31.14, 65365.31.42,  65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21, 65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.64, 65365.32.314 и 65365.32.187 по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, с Възложител „БАХАР ПРОПЪРТИС" ЕООД.

 

    Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.