Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 9 взето по Протокол № 1317.09.2014 година- Възложител „БАХАР ПРОПЪРТИС” ЕООД

     На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 17.09.2014 година Решение № 9, взето по Протокол № 13 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за  елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия - водопроводно отклонение  за  захранване  с вода за питейно-битови и  противопожарни  нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и  външно електрозахранване с  подземен  кабел  ниско  напрежение , на обект „Една сграда за обществено обслужване с преназначение „Хотел", предвиден с проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор  65365.32.100, местност "Св.Богородица", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  65365.32.211, 65365.32.358, 65365.32.215,  65365.32.314 и 65365.32.187 по Кадастралната карта  на  гр.Сапарева баня, с Възложител „БАХАР ПРОПЪРТИС" ЕООД.

 

     Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.