Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за извънредно заседание на ОбС на 05.11.2014 г./сряда/ от 09.00 часа в заседателната зала на ОбС

         Председател: 0707/2-23-65

    До

   ........................................................

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Извънредно заседание на ОбС на 05.11.2014 г./сряда/ от 09.00 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

Дневен ред:

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по  Договор № 10/313/00081 от 06.07.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за проект: „Експониране на етногравското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.Изх.№ Д-147/03.11.2014 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допълване на Решение №5 по протокол №13/17.09.2014 г.на Общински съвет Сапарева баня.Изх.№ Д-146/31.10.2014 г.

 

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на името на Министерство на младежта и спорта за изграждане на обект:"Ограда на футболно игрище на с.Овчарци и доставка на съблекални" в поземлен имот с идентификатор №014182 по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци.Изх.№Д-145/30.10.2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/