Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за Заповед № 560/07.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, представляващ парцел ХVІІ - 3020 , кв.117 по плана на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

         Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Йорданка Миланова Славкова и Бисер Василев Славков, че със Заповед № 560/07.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробeн устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ - 3020 , кв.117 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор 65365.602.784 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване" без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, с  Възложител Румен Малинов Стоилов.

    На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.