Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-23/27.11.2019 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за(ПУП) –изменение на(ПР), третиращ образуване на нов УПИ,парцел с проектен № ХІV – „За трафопост”, кв.83 по плана на гр.Сап. баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-23/27.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват улица с осови точки 307-280 по плана на

Обявление на Заповед № РД-08-726/06.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. 65365.31.63, местност “Горнио герен”, гр.Сап. баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Димчо Николов Ранчев и Иво Иванов Зарев, че със Заповед №

Обявление на Заповед № РД-08-725/06.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.36.78, местност „Кузни бунар” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Анастасия Георгиева Вукадинова и Катя Костадинова Вонидова, че със

Обява за инвестиционно предложение за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Сaпарева баня

По чл.6, ал.9 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 23.06.2017г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Сапарева баня, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Сапарева баня с адрес: гр. Сапарева баня,  ул."Германея" № 1. Телефон, факс, електронна поща: 0701 25619, sap_oba@abv.bg, Лице за контакти: арх. Даниела Владимирова

 

 

Oбявление на Заповед №РД-08-47/01.02.2019г. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) –(ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.24.2, местност „Герено” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Владимир Стоилов Маргин, Мариянка Иванова Викторова и Димитър Йорданов Яньов, че със Заповед № РД-08-47/01.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация 

Oбявление на Заповед №РД – 08 –501 от 20.11.2018 г. на кмет на Община Сапарева баня е одобрен /ПУП/ - изменение на (ПР), обхвата на УПИ, парцели IХ – 1384 и ХII - 1383, кв.9 по рег. план на гр.Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Йорданка Кирилова Гелева - гр.Сапарева баня, ул."Бригадирска" № 24; Ирена Стоилова Гелева - гр.Дупница, ул."Преслав" №3 и Красимир Стоилов Гелев - гр.Дупница, ул."Преслав" №3, че със 

Oбявление до заинтересованите лица: Йорданка Кирилова Гелева, Ирена Стоилова Гелева,Тинка Йорданова Иванова, Йордан Николов Джоргов и Йорданка Костова Темелакиева

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Йорданка Кирилова Гелева - гр.Сапарева баня, ул."Бригадирска" №  

Съобщение до заинтересованите лица Елка Ангелова Терзийска, Иван Георгиев Кюрчийски, Йорданка Георгиева Иванова и Емил Василев Пачаръзов

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Елка Ангелова Терзийска - гр.София, р-н Слатина, ул. „Детелин войвода" № 35, вх.Б, ет.4, ап.44;  Иван Георгиев Кюрчийски - гр."Перник", ул."Пантелей" №12у, ап.24; Йорданка  

Обявление на Заповед №РД-00-02/23.01.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на УПИ, парцели VII-665, кв.57, по рег. план на Сап. баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-02/ 24.01.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен 

Обявление на Заповед №РД-00-03/19.02.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП-изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на УПИ,парцел X-2549, кв.98 по рег.план на гр. Сап. баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-03/ 19.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план 

Обявление на Заповед №РД-00-04 / 19.02.2019 г. на кмета на Общ.Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР, в обхвата на УПИ,парцели II-292 и III-292, кв.80 по рег.план на гр. Сап. баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-04/ 19.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС 

Oбявление на поставено Решение №554/25.02.2019г. по Протокол №45/31.01.2019г. на Общински съвет гр.Сап.баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) –(ПР) и (ПЗ) в ПИ с №026168, местност „Над селото”

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, поставено  на 25.02.2019г. Решение №554, взето по Протокол №45/31.01.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и 

 

 

 

Обявление на Решение № 566/ 28.02.2019 г., взето по Протокол № 46 от 28.02.2019 година на Общ.съвет гр.Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.02.2019 година Решение № 566, взето по Протокол № 46 от 28.02.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и 

Oбявление за постановено Решение № 567/28.02.2019 година , взето по Протокол № 46 от 28.02.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.02.2019 година Решение № 567, взето по Протокол № 46 от 28.02.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/  

Обявление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция“

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на обект: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция и отглеждат 

Обявление на Заповед №РД-08-100 от 05.03.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.15 по регулационния план на с.Паничище

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „САПАРЕВА БАНЯ ПРОПЪРТИС" ООД - гр.София 1172, р-н Изгрев, ж.к „Дианабат" бл.53, ал.4; „ПАНИСТРОЙ" ООД - гр.София 1612, р-н Красно село, ж.к „Хиподрума" бл.106, вх.В, ет.4, ап.46; „ЕКСАЛКО БЪЛГАРИЯ" АД - гр.София 1839, р-н Кремиковци, бул."Ботевградско шосе" № 348; Евгени Илиев  

Обявление до заинтересованите лица: Борил Райков Гребеничарски, Росен Стоянов Гребеничарски , Катя Николова Малиновска

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Борил Райков Гребеничарски  - гр.София 1404, р-н Триадица, ул. „Деян Белишки" №46,вх. Г, ет.1, ап.3; Росен Стоянов Гребеничарски - гр.София 1302, р-н Илинден, ж.к „Света Троица"  

Обявление до заинтересованите лица: Васил Георгиев Бошков,Марика Григорова Петрова и Цветанка Велева Пешкова

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Георгиев Бошков - с.Крайници ул."3-ти гвардейски полк № 36; Марика Григорова Петрова - гр.Пловдив, р-н Централен, ул."Киев" № 4, ет.2, ап.14 и Цветанка Велева Пешкова -

Обявление на Заповед №РД – 08 – 117 от 19.03.2019 г. на кмета на Община Сапарева баня за /ПУП/ - /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.30.125

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Венцислав Николов Коляндов - гр.Сапарева баня, ул."Пролет" № 16, че със Заповед  

 

 

Oбявление на Заповед №РД-08-92/28.02.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата УПИ, парцели VII-2184 и VI-2186 кв.6 по рег. план на с. Сапарево

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Юри Николов Калвин  - гр. Кюстендил 2500, ж.к. „Запад", бл. 65, вх. Б, ет. 4, ап. 45, че със Заповед №РД-08-92/28.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  

Обявление на Заповед № РД – 08 – 116 от 11.03.2019 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, представляващ парцел VI - 2228, кв.3 по рег. план на с.Сапарево

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Камен Крумов Йончев - гр.София, ул.”Зографски манастир” №15, вх.А, ет.2, ап. 4 и Бисер 

Обявление на Заповед №РД-00-05 / 26.02.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР / в обхвата на УПИ, парцел VI-2757, кв. 110 по рег. план на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-05/ 26.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за

Oбявление на Заповед № РД-00-07/ 06.03.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за /ПУП/ – изменение на /ПР/в обхвата на УПИ, представляващ парцел VII-674, кв. 54, с идент. 65365.603.15 по КК на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-07/ 06.03.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за

Обявление на Заповед №РД-00-08 / 02.04.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ,парцели IV-1184 и V-1184, кв.23 по рег.план на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-08/ 02.04.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за

Обявление на Заповед №РД-00-09 / 08.04.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ, представляващ парцел X-2749, кв. 108 по рег. план на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-05/ 26.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен

Обявление на Заповед №РД-00-10/19.04.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел ІІІ-251, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идент. №65365.601.532

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-10/19.04.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен 

Обявление на Заповед №РД-00-11 / 11.06.2019 год. на кмета на Общ.Сап. баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-11/ 11.06.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен

 

Oбявление на Решение № 636/30.05.2019 г. от Протокол № 50 от 30.05.2019г. на Общ.съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) спец. ПУП за изграждане на „Контролно информационен пункт „7те Рилски езера”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.05.2019 година Решение № 636, взето по Протокол № 50 от 30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -Специализиран

Съобщение за постановено на 26.06.2019г. от Главния архитект на Община Сапарева баня - Разрешение за строеж №33 за строеж: „Модулна бензиностанция” устроена чрез преустройство и пристройка на съществуващи сгради, представляващи сграда 01 и сграда 02

Съгласно чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.06.2019 година от Главния архитект на Община Сапарева баня Разрешение за строеж №  33 за строеж: Модулна бензиностанция" устроена чрез преустройство и пристрйка на съществуваща сграда, представляваща сграда 01 /сграда с

Oбявление на постановено Решение № 631/ на 30.05.2019 година, взето по Протокол № 50 от 30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.05.2019 година Решение № 631, взето по Протокол № 50 от 30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,

Обявление на постановено Решение № 633/ 30.05.2019 година, взето по Протокол № 50 от 30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.05.2019 година Решение № 633, взето по Протокол № 50 от 30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация

 

Обявление на Решение №630/15.07.2019г. от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – (ПР) и (ПЗ), в обхват ПИ с идент. №65365.31.63, местност „Горнио герен"

Oбщина Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица за поставено  на 15.07.2019 г. - Решение №630, взето по Протокол №50/30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Oбявление на Решение №632/15.07.2019г. по Протокол №50/30.05.2019г. на Общ.съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор № 65365.32.39, местност „Горнио герен

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица за поставено  на 15.07.2019 г. - Решение №632, взето по Протокол №50/30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Обявление на одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с номер №000073, местност “Зад СОКОЛОВЦИ” по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Маргарита Маринова Транкова, Геновева Маринова Транкова, Цвета Стоилова Карачорска,

Обявление на Заповед № РД – 08 – 407 от 19.06.2019 г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен /ПУП/ - (ПР) и (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.188, местност “Герено”

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Кремена Ангелова Димитрова - гр.Свищов, ул."Рила" № 6, вх.В, ет.5, ап.50 и на Ивелин

Обявление на Заповед №РД-00-13 / 09.07.2019 год. на кмета на Общ. Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР/ с идет. 65365.601.642, УПИ -парцел XVI-186, кв. 78, по рег. план на гр. Сап. баня, с идент. 65365.601.643 по КК

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-13/ 10.07.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на

Обявление на Заповед №РД-00-12 / 26.06.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на ПР в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцели XIII-641,кв. 58 и XII-642, кв. 58

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-12/ 26.06.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на

Oбявление на одобрен подробен (ПУП) – изменение на(ПР) в обхвата на УПИ,парцел VII-674, кв. 54, с идент. 65365.603.15 ,УПИ парцел VI-2314, кв. 54, с идент.65365.603.16, УПИ парцел VIII-673, кв. 54, с идент.65365.603.14 по КК на гр. Сап. баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Михаил Любенов Коляндов - гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев №12, че със Заповед № РД - 08 - 425 от 28.06.2019 година на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) -

Обявление на Заповед №РД-00-14 / 30.07.2019 год. на кмета на Община Сап. баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР/, в обхвата на УПИ, парцел III-2722, кв. 127 по рег. план на гр. Сап. баня, с идент. 65365.601.1104 по КК

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-14/ 30.07.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен

Обявление на Заповед № РД – 08 – 394 / 18.06.2019г. на кмета на Община Сап. баня за одобрени разпределението на площи от приет Помощен план за имоти с номера 1926, 1927, 1928 по кадастрален план на гр. Сапарева баня, приет със Заповед №4415/11.09.1956г.

Дирекция БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Тодоров Бояджиев - гр. София, ул.”Хемус” № 27, ет.4, ап.15 и на Марийка Григорова Петрова

Oбявление на Заповед №РД – 08 – 258 / 02.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня до заинтересованите лица:Георги Лазаров Стоймиров, Малин Лазаров Стоймиров и Райна Георгиева Стоймирова

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Георги Лазаров Стоймиров - гр. София, ул."Княжевска" № 48, вх.Г, ет.3, ап.10, Малин Лазаров

Обявление на вниманието на госпожа Юлия Накиева Христова - гр.Дупница, ул.”Княз Борис 1” № 9, ет.8, ап.29

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Юлия Накиева Христова - гр.Дупница, ул."Княз Борис 1" № 9, ет.8, ап.29, Подробен устройствен план /ПУП/ - Работен устройствен план /РУП/, в обхвата на урегулирани поземлени имоти

Oбявление на Заповед№РД-00-15/21.08.2019г. на кмета на общ.Сапарева баня за допускане изработването на проект за ПУП–изменение на ПР с възложители Иван Рангелов Димитров, Мария Рангелова Димитрова, Васил Рангелов Димитров и Антонио Рангелов Димитров

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-15/21.08.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ

Обявление на Заповед № РД – 08 – 445 / 05.07.2019г. на кмета на община Сапарева баня е одобрен проект на /ПУП/ - изменение на (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-2747, кв.108

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Ясен Красимиров Недялков - гр. София, район Лозенец, ул. Капитан Андреев №21, ет. 2, ап. 10 и на Георги Божилов Славков - гр. Сапарева баня, ул. Нов живот №21, че със Заповед № РД - 08 - 445 / 05.07.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №128/22.10.1999 год. на Кмета на Община Сапарева

Обявление на Заповед № РД - 08 - 509 /13.08.2019 година на кмета на Община Сапарева баня до заинтересованите лица: г-н Димитър Славев Димитров и г-жа Виолина Георгиева Лилова от гр. Дупница

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Димитър Славев Димитров - гр. Дупница, ж.к. Велчова завера №44, вх. Б, ет. 8, ап. 39 и на Виолина 

Обявление на Заповед № РД – 08 – 515 / 20.08.2019 година на кмета на Община Сапарева баня до заинтересованото лице: г-жа Елена Георгиева Папалийска

Дирекция БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Елена Георгиева Папалийска – гр. София, район Връбница, ж.к.Връбница-1, бл. 539, вх. Б, ет. 5,

Обявление на Заповед №РД - 08 - 603 от 25.09.2019 учреди безсрочен сервитут в полза на юридически лица върху поземлен имот горска територия - общинска собственост с обща площ на сервитутната зона 1.527 дка

На основание чл.61, ал.1, т.1 и ал.3, т.4, чл.63, ал.1, т.3, ал.2, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9, т.2 и чл.67, чл.68 и чл.86 от Закона за горите; Решение № 438, взето по Протокол № 36 от 25.04.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня и заявление, постъпило в Общинска администрация гр.Сапарева баня с вх.№ З - 1236 от 15.07.2019 година.

Oбявление на Решение №696/19.09.2019г. от Протокол № 54 от 19.09.2019г. на ОбС гр.Сапарева баня за одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут, и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на /ПР/

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.09.2019 година Решение № 696, взето по Протокол № 54 от 19.09.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Обявление на Решение №698/19.09.2019г.,взето по Протокол № 54 на ОбС Сап. баня за одобряване на задание, даване съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проект на (ПУП)–/ПП/ за изграждане на елем. на техн. инфраструктура

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.09.2019 година Решение № 698, взето по Протокол № 54 от 19.09.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,

OOбявление на Решение №699/19.09.2019г. от Протокол №54 ОбС- Сап.баня за одобряване на задание,даване на съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проект на(ПУП) – /ПП/ за изграждане на елем.на техн.инфраструктура

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.09.2019 година Решение № 699, взето по Протокол № 54 от 19.09.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Oбявление на Решение №700/19.09.2019г., взето от Протокол № 54 на ОбС Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на /ПР/ и изменение на /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идент. № 65336.32.35

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.09.2019 година Решение № 700, взето по Протокол № 54 от 19.09.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Oбявление на Заповед № РД-08-602/25.09.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват ПИ с №026168, местност “Над селото” по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Валентина Петрова Лазарова, Димитрина Василева Лазарова, Екатерина Василева Лазарова, Емил Димитров Лазаров, Асен Славев Лазаров, Камен Бориславов Дашев, Малинка Йорданова Попова, Радка Костадинова Ванева, 

 

Обявление на Заповед №РД –00 –16/23.10.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПЗ) в обхвата на УПИ, парцели VI-2757, VII-2781, VIII-2783, кв. 110 по рег. план на гр. Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.10.2018 година Заповед № РД - 00 - 16 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2757, кв. 110 по

Обявление на Заповед №РД-00-17 / 23.10.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на ПР), в обхвата на УПИ, представляващ парцели XLV-2481, XXV-1653, XXIII-1653 кв. 3 по рег. план на гр. Сап. баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-17/ 23.10.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)  в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-2481, кв. 3 по

Обявление на Заповед №РД-00-18 / 05.11.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, представляващ парцел III-508, IV-507, XIV-497, кв. 73 по рег.план на гр. Сап.баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-18/ 05.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)  одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке

Обявление на Заповед №РД-00-19 / 05.11.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел IV-1184, кв. 23 с идент. №65365.602.416 по Кадастралната карта на гр. Сап.баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-19/ 05.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) -

Обявление на Заповед №РД-00-20 / 05.11.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцели XIX-219, XX-218, XXII-220, XVIII-232 , кв. 85 по рег. план на гр. Сап.баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-20/ 05.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)  одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке

Обявление на Заповед №РД-00-21/05.11.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) изменение на (ПР), в обхват УПИ, представляващ парцел VII-2019, кв. 32 по плана на с. Сапарево

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-21/ 05.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) –

Обявление на Заповед №РД-00-22 / 13.11.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на осови точки 260а – 407а – 407 по плана на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-22/ 13.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на улица с осови точки 260а - 407а - 407 по плана на гр.

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 755 от 18.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ІІ-1035, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идент.№65365.602.350 по кад. карта на гр.Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Кирилов Камберов - гр. Сапарева баня, ул. Христо Ботев №54, че със Заповед № РД - 08 - 755

Обявление на Заповед № РД-08-636/04.11.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПЗ), в обхват (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват урегулиран ПИ II-1213, кв.22 с идент. №65365.602.432 по КК на гр. Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Любомир Ангелов Ангелов, че със Заповед № РД-08-636/04.11.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробeн устройствен план (ПУП) -

Обявление на Заповед №РД-00-13/25.11.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на план за застрояване (ПЗ) в обхват УПИ, парцел ХХIІ-1016, „За обществено обслужване“, кв.31 по

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-13/25.11.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

 

Дирекция „Административно и информационно обслужване" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „Енерджи - Сейф“ ЕООД със седалище и адрес на управление – гр.Ду

Дирекция „Административно и информационно обслужване" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава  на „Енерджи  - Сейф“ ЕООД  

Публично обявяване на Заявление от представляващ "РИЛА СПА ЕНД КЛУБ" ЕООД, гр. Сапарева баня за изменение на издадено разрешително за водовземане на минерални води- изключителна държавна собственост №40/20.05.2020г. от сондаж 1ХГ на НМВ "Сапарева баня"

Публично обявяване на Заявление от представляващ "РИЛА СПА ЕНД КЛУБ" ЕООД, гр. Сапарева баня за изменение на издадено разрешително за водовземане  на минерални води- изключителна държавна собственост №40/20.05.2020г. от сондаж 1ХГ на НМВ "Сапарева баня" 

Публично обявяване на Заявление от представляващ "КОКО ХИЛС" ЕООД, гр. Сапарева баня и "КОКО ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ" ООД, гр. Сапарева баня за изменение на издадено разрешително за водовземане на минерални води- изключителна държавна собственост №41/26.06.2020г.

Публично обявяване на Заявление от представляващ "КОКО ХИЛС" ЕООД, гр. Сапарева баня и "КОКО ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ" ООД, гр. Сапарева баня за изменение на издадено разрешително за водовземане на минерални води- изключителна държавна собственост №41/26.06.2020г. от сондаж 1ХГ на НМВ "Сапарева баня"

Публично обявяване на Заявление от представляващия .„МАРКРИП” ЕООД гр.София за издаване на разрешително за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост

Публично обявяване на Заявление от представляващия .„МАРКРИП” ЕООД гр.София за издаване на разрешително за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост


Публично обявяване на Заявление от представляващия „МОНИ ТЕКС 66” ООД гр. Дупница за издаване на разрешително за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост

Публично обявяване на Заявление от представляващия „МОНИ ТЕКС 66” ООД гр. Дупница за издаване на разрешително за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост

Публично обявяване на Заявление от представляващия „,ВИ ВИ АЙ ИНВЕСТМЪНТ” АД гр,София за издаване на разрешително за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост

Публично обявяване на Заявление от представляващия „,ВИ ВИ АЙ ИНВЕСТМЪНТ” АД гр,София за издаване на разрешително за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост

Публично обявяване на Заявление от представляващия „АВ ТИМ” ЕООД с. Яхиново за издаване на разрешително за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост

Публично обявяване на Заявление от представляващия „АВ ТИМ” ЕООД с. Яхиново за издаване на разрешително за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост

Съобщение