Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-635/04.12.2015 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на действащ ПР) в обхвата улица с о.т. 229-272-273-274 по плана на гр.Сапарева баня

 Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Кръстю Ангелов Бояджиев, Валери Георгиев Симеонов, Марийка Григорова Петрова, Мина Велчева Велева – Хубанова, Антоний Димитров Димов, че със Заповед № РД-08-635/04.12.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на действащ 

Обявление на Заповед № РД-08-688/03.12.2015 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват на УПИ, представляващ парцел І – „За тракторен стан”, кв.55 по плана на гр.Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Михал Димитров Апостолов, че със Заповед № РД-08-688/03.12.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация 

Обявление на Заповед № РД – 08 – 590 от 20.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) –/ПР/ и /ПЗ/в поземлен имот с идент №65365.27.18, местност „Ридо”

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Живков Куйов, с постоянен адрес: гр.София, ж.к „Христо Смирненски” № 24, вх.А, ет.8, ап.32; Емилия Миткова Петрова, с постоянен адрес: гр.София, ж.к „Гоце Делчев” 259, вх.Д, ет.5, ап.64 и Румяна Венциславова Миланова, с постоянен адрес: гр.София, 

Съобщение

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Живков Куйов, с постоянен адрес: гр.София, ж.к „Христо Смирненски” № 24, вх.А, ет.8, ап.32; Емилия Миткова Петрова, с постоянен адрес: гр.София, ж.к „Гоце Делчев” 259, вх.Д, ет.5, ап.64 и Румяна Венциславова Миланова, с постоянен адрес: гр.София, ул.”Народно хоро” № 40, вх.3, ет.7, ап.20, че със Заповед № РД – 08 – 590 от 20.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/

Обявление на Заповед № РД-08-487/16.09.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.36.275, местност „Банско”, гр. Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Мирослав Христов Кузманов, Борислав Трайков Начев, Георги Цанков Цанев, Дафинка Георгиева Вукадинова, Петър Генчов

Обявление до Иванка Сотирова Иванова

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството"при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Иванка Сотирова Иванова, че със Заповед №446/11.09.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня се възстановява правото на собственост на наследници на Сотир Михайлов Стоев, б.ж на с.Овчарци, Община Сапарева баня върху новообразувани имоти №53254.50.107 и №53254.50.31 в местността „Ридо"/"Горен рид"/, землище на с.Овчарци, Обшина Сапарева баня, по плана на новообразуваните имоти за местност"Ридо", землище на с.Овчарци, Община Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на Област с административен център - гр.Кюстендил.

Обявление за Решение № ПЕ- 25 -ЕО/15.10.2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за /ПУП/–/ПР/ и /ПЗ/ за поземлен имот с идент. № 65365.210.962, местност „Рила”

На основание чл. 15, ал.1, т.1 от Наредба за условията и ред за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за постановено на 15.10.2014 г. от Директора на РИОСВ - Перник  Решение № ПЕ- 25 -ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с 

 

Обявление за Решение № ПЕ- 26 -ЕО/15.10.2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за /ПУП/ – /ПР/ и /ПЗ/ за поземлен имот с идент. № 65365.210.963, местност „Рила”

     На основание чл. 15, ал.1, т.1 от Наредба за условията и ред за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за постановено на 15.10.2014 г. от Директора на РИОСВ - Перник  Решение № ПЕ- 26 -ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за реегулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор № 65365.210.963, местност „Рила", землище Сапарева баня, с характер да не се извършва екологична оценка.

 

Обявление на Заповед №РД-00-31/ №РД-00-31/ 14.10.2014 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-31/ 14.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІ-1149,                                                                                          VІІ-1159 и VІІІ-1160 кв.25 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.252, 65365.602.253, 653765.602.254 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  

 

Обявление за Заповед №РД-00-32/22.10.2014год. на kмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на (ПУП) - изменение на действащ (ПР) в обхват поземлен имот с идент. 65365.32.111, местност „Света вода”

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-32/ 22.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват поземлен имот с идентификатор 65365.32.111, местност „Света вода" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за който има проведена процедура за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди с 

 

Обявление за Заповед №РД-00-33/22.10.2014 год.на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на действащ (ПР) в обхват на УПИ, представляващ парцел VІІІ-139, кв.30 по плана на с.Ресилово

      Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-33/22.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-139, кв.30 по плана на с.Ресилово, третиращ промяна на отреждането му от „За

 

Обявление за Заповед № 560/07.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, представляващ парцел ХVІІ - 3020 , кв.117 по плана на гр.Сапарева баня

         Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Йорданка Миланова Славкова и Бисер Василев Славков, че със Заповед № 560/07.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробeн устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ  

 

Обявление на Решение № 9 взето по Протокол № 1317.09.2014 година- Възложител „БАХАР ПРОПЪРТИС” ЕООД

     На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 17.09.2014 година Решение № 9, взето по Протокол № 13 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на Проект на Подробен устройствен план

 

Обявление на Решение № 10, взето по Протокол № 13/17.09.2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня - Възложител „БАХАР ПРОПЪРТИС” ЕООД

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 17.09.2014 година Решение № 10, взето по Протокол № 13 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен

Обявление за Решение № 8, взето по Протокол № 13 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня - Възложител „БАХАР ПРОПЪРТИС” ЕООД

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 17.09.2014 година Решение № 8, взето по Протокол № 13 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на Проект на Подробен устройствен план 

 

Обявление на Заповед №527/18.09.2014 год.на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПР) и (ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с иден.045132 и 045131 по картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Райна Димитрова Кръстева с постоянен адрес: гр.София ж.к. „Люлин" №916, вх.П ет.5 ап.13, Искра Божанова Шаранкова с постоянен адрес гр.София р-н Искър ж.к. „Дружба" №76 вх.А ет.2 ап.7, Витка Н.Николова с постоянен адрес: гр.София ж.к. „Красна поляна" ІІ част №205 В, Георги Страхилов Илиев с постоянен адрес: гр.София р-н Слатина ул."Бриче бор" №9 ет.1, Георги Стоилов Иванов с постоянен адрес: гр.Дупница ул. „Скопие" №54, Верка Костадинова Иванова с постоянен адрес: гр.София р-н Слатина ж.к. „Христо Смирненски" №9 ет.11 ап.49, че със Заповед 

 

Обявление за Заповед №РД-00-34 / 31.10.2014 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на (ПУП) - изменение на действащ (ПР) в обхват УПИ, представляващи парцели ІІІ-3013 кв.118 и ІV-3014 кв.118

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-34 / 31.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІІІ-3013  кв.118 и ІV-3014 кв.118 по регулационния план на гр.Сапарева

Обявление на Заповед № 524/17.09.2014 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) - /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идент. №65365.21.96, местност „Прогоно”- Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александър Александров Сапаревски, че със Заповед № 524/17.09.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с

Обявление на РД-37

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-37/11.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват улици с осови точки 458 – 459 –   509 - 508 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №65365.601.869, 65365.601.840 и 65365.601.830 по Кадастралнвата карта на гр.Сапарева баня, УПИ, представляващ парцел І – 2721 и УПИ, представляващ парцел ІІІ – 2722, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №№65365.601.968, 65365.601.91 и 65365.601.94 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ  изменение на уличната регулационна линия на улица с осови точки 458 – 459 – 509 – 508 по плана на гр.Сапарева баня към УПИ, парцел І – 2721, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня и разделянето  на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ – 2722, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня  на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:  УПИ, представляващ парцел ХІV , кв.127 по плана на гр.Сапарева баня за поземлен имот с идентификатор №65365.601.94 и отреждането му „За обществено обслужване”  и УПИ, представляващ парцел  ІІІ – 2722, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня за поземлен имот с идентификатор №65365.601.91 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с Възложител Община Сапарева баня.

 

 

Обявление на Заповед №РД-00-35/ 05.11.2014 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-35 / 05.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за  допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №264/ 18.12.1989 год.на Председателя на ОбНС гр. Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІХ, ХVІІІ и ІV, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.262, 65365.601.261 и 65365.601.263 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ  поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІХ кв.100 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  ХVІІІ кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.262, поставяне в съответствие новата вътрешно - регулационна линия между урегулиран  поземлен имот, представляващ парцел ХІХ кв.100 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV кв.100 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.262 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с възложител Борислав Валентинов Лосев.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

Oбявление на Заповед №РД –00 –38/12.11.2014 година на кмета на община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на действащ (ПР) в обхват поземлен имот с идент.№ 65365.24.67 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 38 / 12.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План 

 

Oбявление за Заповед № РД – 00 – 36 / 11.11.2014 година на кмета на община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на действащ (ПР) с обхват УПИ, представляващ парцел ХІV - 3022, кв.117 по регулационния план на гр.Сапарев

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 36 / 11.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) с обхват урегулиран поземлен имот, представляващ 

 

Обявление на Заповед № 630/ 11.11.2014 година на кмета на Община Сапарева баня

Обявление на Заповед № 630/ 11.11.2014 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ - улица с осови точки 363 – 383 – 384 – 385 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идент. №65365.602.1032

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Георги Иванов Челенков, че със Заповед № 630/11.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в следния териториален обхват:  улица с осови точки 363-383-384-385 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.602.1032 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI–1361 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII–1361 квартал 15 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.602.930 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение  на уличната регулационна линия на улица с осови точки  363–383–384–385 към урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1361 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1361 квартал 15 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.

Обявление на Заповед № 620/05.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Проект за (ПУП) - /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.22.167, местност „Прогоно”

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Михал Костадинов Кърпачки, че със Заповед № 620/05.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.22.167, местност „Прогоно" по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена

Обявление на Заповед № 629/11.11.2014 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен pроект за (ПУП) - изменение на /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.601.927 – град Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Людмил Генчов Коляндов и Катя Станойкович, че със Заповед № 629/11.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с  

 

 

 

Обявление на Заповед № 600/29.10.2014 година на кмета на Община Сапарева баня до Ивайло Борисов Пехливански, Калоян Борисов Пехливански, Роза Филипова Радкова, Божидар Костадинов Георгиев, Райна Тихомирова Пехливанска и Роза Димитрова Соколова

         Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Ивайло Борисов Пехливански, Калоян Борисов Пехливански, Роза Филипова Радкова, Божидар Костадинов Георгиев, Райна Тихомирова Пехливанска и Роза Димитрова Соколова, че със Заповед № 600/29.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация

Обявление на Заповед № РД -00 -40 /19.11.2014 година на кмета нао Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) - изменение на (ПР) в следния териториален обхват: УПИ, парцел ХІ - 312, кв.75 по регулационния план на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 40 / 19.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за  Подробен устройствен план (ПУП) -  изменение на План за регулация (ПР) в следния териториален обхват: урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 312, кв.75 по регулационния

 

 

Oбявление на Заповед №РД-00-41251.11.2014г. на кмета на община Сапарева баня за допускане изработването на проект за ПУП – (ПР) и(ПЗ) в обхват: УПИ, представляващи парцели ХХХV – за дърводелски цех и ХХV – за дърводелски цех и сушилня

      Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-41251.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в следния териториален обхват: урегулирани 

 

 

Обявление на Заповед № 686 0т 02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) - /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идент. №65365.24.3, местност „Герено”

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Димитър Йорданов Яньов и Владимир Стоилов Маргин, че със Заповед № 686 0т 02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.3, местност „Герено" по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед

Обявление на Заповед № 691 от 02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за (ПУП) - /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент. № 020059, местност „Зад чифлика”

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Елена Василева Карачорска, че със Заповед № 691 от 02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 020059, местност „Зад чифлика" по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, третиращ промяна

Обявление на Заповед № РД-00-42 /10.12.2014 г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на /ПУП/ – изменение на/ПР/,в обхвата на УПИ,парцели І-394 и ІІ-393 кв.11 по плана на с.Ресилово

        Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-42 / 10.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 213/12.09.1989 год. на Председателя на ИК на ОбНС

Обявление за Заповед № 620/05.11.2014 година на кмета на община Сапарева баня за одобрен Проект за (ПУП) - /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идент. №65365.22.167, местност „Прогоно” - гр. Сапарева баня

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Михал Любенов Коляндов, Зоя Василева Грозданова, Веска Пантелинова Гогова,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обявление на Заповед № 691 от 02.12.2014 година на кмета на община Сапарева баня е одобрен Проект за (ПУП) - /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент. № 020059, местност „Зад чифлика”- с.Ресилово

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Венетка Митрова Митова - Камджилова, че със Заповед № 691 от 02.12.2014

Обявление на Заповед № 682 /28.11.2014 година на кмета на Община Сапарева баня на вниманието на Снежана Божидарова Лазова от гр.Дупница

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Снежана  Божидарова  Лазова  от гр.Дупница, че със Заповед № 682 

 

Обявление на Заповед № РД – 02 – 15 - 162 / 18.12.2014 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 02 - 15 - 162 / 18.12.2014 година на  Министъра на регионалното развитие и благоустройството за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на

Обявление на Заповед №691 от 02.12.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) -/ПР/ и/ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент. №020059, местност „Зад чифлика”,с. Ресилово

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Людмила Ив. Новева от гр.София и Стаменко Кирилов Карачорски от гр.Дупница, че със Заповед № 691 от

Обявление на Заповед № 686 от 02.12.2014 г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен Проект за (ПУП) - /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идент. №65365.24.3, местност „Герено”, Сап. баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „МГ - НОВА - ТРЕЙД" ООД гр.София, че със Заповед № 686 0т 02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.3, местност „Герено" по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 

Обявление на Заповед № 687/02.12.2014 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.58.14, местност „До Джерман”

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Радка Василева Керефейна, Иванкa Василева Цветкова и Радостина Георгиева Гоцева - Хамото, че със Заповед № 687/02.12.2014 година на Кмета на Община  

Обявление за инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Път ІІ – 62 „Дупница – Самоков” от км. 42 + 145 до км 79 + 005 Участъци от км 42 + 263, 20 до км 59 + 071, 66 и от км 62 + 920, 62 до км 78 + 633

       На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Път ІІ - 62 „Дупница - Самоков" от км. 42 + 145 до км 79 + 005 Участъци от км 42 + 263, 20 до км 59 + 071, 66 и от км 62 + 920, 62 до км 78 + 633, 13 Участък с допълнителна лента за движение  от км 59 + 071, 66 до км 62 + 921, 62 V =  км 62 + 920, 62", с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура" .

 

 

 

Обявление на Заповед № 720/16.12.2014 година на кмета на Община Сапарева баня

Обявление на Заповед № 720/ 16.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/  в обхвата на УПИ/парцели/ ХІІ-1155, ХІ-1156 и Х-1157 кв.25 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.258, 65365.602.257 и 65365.602.256 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

Съобщение

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „КОД 2006” ЕООД, представлявано от Управител Кирил Говедерски, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, че със Заповед № 692/02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ 

Обявление

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.12.2014 година Решение № 8, взето по Протокол № 17 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план и разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПП/

Обявление

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.12.2014 година Решение № 8, взето по Протокол № 17 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/

Обявление

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 44  / 17.12.2014 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)

Обявление

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на „Макс” ООД гр.София, Йордан Георгиев Софрониев, Галина Георгиева Иванова, Маргарита Георгиева Софрониева, Виолета Георгиева Кралева, Снежана Владимирова Ризова и Елена Първанова Ранова, че със Заповед № 688/02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)

Съобщение

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Йорданка Борисова Дойнова, Кирил Георгиев Карпачки и Венцислав Борисов Мандер, че със Заповед № 620/05.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ 

Съобщение

Община Сапарева баня , Област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за изменение на действащ Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - одобрен със Заповед № 93 / 04.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил и Подробен устройствен план ПУП - Парцеларен план /ПП/, одобрен с Решение №1112 от Протокол №31 от 15.12.2005 година на Общински съвет гр.Самоков за обект "ВЛ 110 kv п/ст."Марек" - п/ст. „Самоков" - разширение на сервитутната зона в участък от стълб №65 до стълб №114 в

 

 

Обявление на Заповед № РД-08-21/21.01.2015год. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент.№65365.32.162, местност „Фитиш дере” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

     Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Иванка Илиева Стаменова, че със Заповед № РД-08-21/21.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е     одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) -  

Обявление на Заповед №РД-00-43/ 17.12.2014 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-43/ 17.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на  План за регулация (ПР) 

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Път ІІ – 62 „Дупница – Самоков” от км. 42 + 145 до км 79 + 005 Участъци от км 42 + 263, 20 до км 59 + 071, 66 и от км 62 + 920, 62 до км 78 + 633, 13

На основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Път ІІ - 62 „Дупница - Самоков" от км. 42 + 145 до км 79 + 005 Участъци от км 42 + 263, 20 до км 59 + 071, 66 и от км 62 + 920, 62 до км 78 + 633, 13 Участък с допълнителна лента за движение  от км 59 + 071, 66 до км 62 + 921, 62 V =  км 62 + 920, 62", с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура" .

 

Обявление на Заповед № РД – 08 - 05 / 08.01.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцел ХІ-312, кв.75 по регулационния план на гр.Сапарева баня

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Нела Димитрова Николова с постоянен адрес гр.София, ж.к."Люлин", бл.726, вх.В, ет.6, ап.75 и Анна Димитрова Николова с постоянен адрес гр.София, ж.к. „Люлин",

Обявление на Заповед № РД-00-1 /05.01.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на изменение на /ПУП/-изменение нa /ПР/ и изменение на /ПЗ/ в обхвата на /УПИ/, парцел ІХ-2770, кв.110 гр.Сап. баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-1/05.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцели ІХ - 2770, кв.110 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор  65365.601.53 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

            - Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани имота с проекти номера ІХ-277, кв.110 и с проектен идентификатор 65365.601.1003 и ХІ -2770, кв.110 и с проектен идентификатор 65365.601.1004, и отреждането им от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".

 

Обявление на Заповед №РД-00-2/20.01.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на изменение на /ПУП/ - изменение на /ПЗ/ в обхвата на УПИ, парцел VІІ-2620, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-2/20.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в следния териториален обхват: урегулиран поземлен имот, представляващ парцели VІІ - 2620, кв.88 по

 

Съобщение за Решение № 5, взето по Протокол № 16 / 28.11.2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за посемлен имот с идент. № 65365.58.270, местност „До Джерман”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.11.2014 година Решение № 5, взето по Протокол № 16 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план 

 

Съобщение за Решение № 8, взето по Протокол № 16 / 28.11.2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за поземлен имот с идент.№ 65365.58.272, местност „Вадите”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.11.2014 година Решение № 8, взето по Протокол № 16 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и

Съобщение за Решение № 5, взето по Протокол № 16 / 28.11.2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за поземлен имот с идент.№ 65365.58.288, местност „До Джерман”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.11.2014 година Решение № 5, взето по Протокол № 16 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за

Съобщение за Решение № 5, взето по Протокол № 16 / 28.11.2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за поземлен имот с идент. № 65365.58.289, местност „До Джерман”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.11.2014 година Решение № 5, взето по Протокол № 16 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и 

 

Обявление за Заповед № РД – 08 - 11 / 15.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) - изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхвата на УПИ, представляващ парцел ХХХV-за дърводелски цех и ХХV-за дърводелски цех и сушилня, кв.47

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Илиана Викторова Методиева с постоянен адрес гр.София, р-н Красно село, ул."Съвет на Европа", №6, ет.5, ап.19, че със Заповед № РД-08-

Обявление на Заповед № РД-00-3 / 10.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на /ПУП/ – изменение на/ПР/, в обхвата на УПИ,парцели Х-232 и ХІ-231 кв.25 по плана на с.Овчарци, община Сапаревa баня

        Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-3/ 10.02.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 2800/30.09.1987 год. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил и изменен със Заповед №330/24.06.2014 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х-232 и ХІ-231  кв.25 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-

 

Обявление на Заповед № 722/ 17.12.2014 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ - с обхват УПИ/парцел/ ІІІ-3146 кв.124 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идент. №65365.602.1152 по КК на гр.Сапарева баня

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Еленка Станкева Младенова, че със Заповед №722/ 17.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед  №128/22.10.1999 год. на Кмета на Община Сапарева баня, изменен със Заповед №808/18.12.2007 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхват на урегулиран поземлен имот, 

 

 

Обявление на Заповед № 692/02.12.2014 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идент. №65365.35.14, местност „Валявица”

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Мария Костадинова Андонова, с адрес София, ж."Люлин" 614, че със Заповед № 692/02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.35.14, местност „Валявица" по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                   

 

Обявление на Заповед № 722/ 17.12.2014 година на кмета на Община Сапарева баня до Веселина Георгиева Белчинска

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Веселина Георгиева Белчинска, че със Заповед №722/ 17.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед

Съобщение на Заповед за премахване № РД-08-74/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня до Роза Димитрова Ранова

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Постройка на допълващото застрояване за отглеждане на домашни животни - кокошарник", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-56, кв.2 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, с административен адрес ул."Никола Вапцаров" № 6, с.Овчарци, е издадена Заповед за премахване № РД-08-74/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня.     

 

Съобщение на Заповед за премахване № РД-08-75/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня до Роза Димитрова Ранова

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Второстепенна постройка на допълващото застрояване с предназначение външна тоалетна", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-56, кв.2 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, с административен адрес ул."Никола Вапцаров" № 6, с.Овчарци, е издадена Заповед за премахване № РД-08-75/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня.     

 

Съобщение на Заповед за премахване № 657 / 17.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня до Илия Георгиев Натев, Валентин Руменов Сусанин, Павлина Манолова Сусанина

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Паянтова жилищна сграда", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-611, кв.49 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, с административен адрес ул."Сиврия" № 8, с.Ресилово, е издадена Заповед за премахване № 657 / 17.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня.  

Обявление на Заповед №РД-00-4/17.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на изменение на /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на поземлен имот с идент.65365.35.183, местност „Под селото” по кад.карта на гр.Сап.баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-4/17.02.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в следния териториален обхват: поземлен имот с идентификатор  65365.35.183, местност „Под селото" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за който има 

 

Съобщение до Божидар Николов Калвин

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Ограда", находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1878, кв.21 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, е издадена Заповед за премахване № РД-08-73/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня.     

 

Обявление на Заповед №РД–00–44 / 17.12.2014 год.на кмета на община Сапарева баня за допускане изработване на проект за(ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел LXXIX – 2835 и УПИ, парцел LXXX, кв.74

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 44  / 17.12.2014 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват УПИ,   представляващ парцел LXXIX - 2835 и  УПИ, представляващ парцел  LXXX, квартал 74  по

Обявление на Заповед №РД-00-5/18.02.2015 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхват УПИ, представляващ парцел ХХХV - за обществено обслужване, кв.47 по рег. план на

  Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-2/18.02.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ

Обявление на Заповед №РД –00 –7 / 10.03.2015 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел LXXIX – 2835 и УПИ, парцел LXXX, квартал 74 по рег. план на гр.Сап.баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 7  / 10.03.2015 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане

Обявление на Заповед № РД – 00 – 6 / 24.02.2015г. на кмета на община Сап. баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на ПР) в обхват улица с осови точки 76 – 40 – 39 ,УПИ- парцел XVI – 281, УПИ- парцел XVII – 282 и УПИ-парцел VI

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 6  / 24.02.2015 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План

Обявление на Заповед № РД-08-31/ 24.01.2015 година на кмета на кбщина Сапарева баня за одобрен Проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ, представляващ парцел ХІV-3022 кв.117 по рег. план на гр.Сап. баня

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Йорданка Иванова Петкова, че със Заповед № РД-08-31/ 24.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в  обхват: урегулиран поземлен имот, представляващ

Обявление на Заповед №РД-00-9/17.03.2015 год. на кмета на Община Сапарева баня в обхват на УПИ /парцели/ VІІ-1412, ІХ-1408, Х-1409, ХІ-1410, ХІІ-1411, ХІІІ - 2310 кв.11 по плана на гр.Сап. баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-9 / 17.03.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за  допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед  №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцел

Обявление на Заповед №РД-08-88/17.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №027018, местност „Над селото” по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  обявява на Янко Георгиев Бранков, Славчо Георгиев Бранков и Елена Здравкова Йорданова - Шеблая, че със Заповед № РД-08-88/17.02.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №027018, местност „Над селото" по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска

Обявления на Заповед №РД-00-8/11.03.2015 година на кмета на община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на действащ (ПР) в обхвата на УПИ, представляващи парцели ХІ – За обществено обслужване, ХІІІ и ХІІ – 2883 „За о

      Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-8/11.03.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхвата на урегулирани поземлени имоти,

Обявление за изготвено инвестиционното намерение за „Проект за изменение на действащи (ПУП) – (ПР) и /ПЗ/ с териториален обхват - УПИ, представляващ парцел І – За бензиностанция и метанстанция

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционното си намерение за „Проект за изменение на действащи Подробени устройствени планове (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване /ПЗ/  с  териториален обхват - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За бензиностанция и метанстанция, кв.17 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, третиращ както следва:

Обявление на Заповед № РД-08-142/ 20.03.2015 година на Кмета на община Сапарева баня за одобрен Проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ, представляващ парцел Х-2182 кв.6 по плана на с.Сапарево

        Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Асен Ненков Величков, че със Заповед № РД-08-142/ 20.03.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за

Обявление на Решение № 9, взето по Протокол № 4 / 18.03.2015година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 18.03.2015 година Решение № 9, взето по Протокол № 4 / 2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/; разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - водопроводно отклонение за

Обявление на Решение № 8, взето по Протокол № 4 /18.03.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 18.03.2015 година Решение № 8, взето по Протокол № 4 / 2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/; разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - водопроводно отклонение за  захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди и външно електрозахранване - ниско  напрежение за захранване на „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел", находяща се в поземлен имот с

 

Обявление на Решение № 10, взето по Протокол № 4 /18.03.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 18.03.2015 година Решение № 10, взето по Протокол № 4 / 2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  и разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.38, местност "Света

 

Обявление на Решение № 11, взето по Протокол № 4 /18.032015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 18.03.2015 година Решение № 11, взето по Протокол № 4 / 2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  и разрешава

Обявление на Заповед № РД – 00 – 11/ 01.04.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.18 по регулационния план на с.Паничище

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 01.04.2015 година Заповед № РД - 00 - 11 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен

 

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10/26.03.2015г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) за УПИ, представляващ парцел І – За бензиностанция и метанстанция, кв.17 по регулационния план на с.Паничище

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.03.2015 година Заповед № РД - 00 - 10 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - с  териториален обхват - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За бензиностанция и метанстанция,

Обявление на Заповед №РД-00-12/14.04.2015год.на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на ПЗ) в обхват УПИ, представляващ парцел ІV-589, кв.67 по плана на гр.Сапарева баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-12/14.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)  и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-589, кв.67 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.20 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

 

Покана до Роза Ранова във връзка с влязла в законна сила Заповед № РД-08-75/10.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за премахване на незаконен строеж

   Във връзка с влязла в законна сила Заповед № РД-08-75/10.02.2015 година на Кмена на Община Сапарева баня за премахване на незаконен строеж: „Второстепенна постройка на допълващото застрояване с предназначение външна тоалетна", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел ІV-56, кв.2 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня. и на основание чл.277, ал.1 от

Покана до Роза Ранова Във връзка с влязла в законна сила Заповед № РД-08-74/10.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

Във връзка с влязла в законна сила Заповед № РД-08-74/10.02.2015 година на Кмена на Община Сапарева баня за премахване на незаконен строеж: „Постройка на допълващото застрояване за отглеждане на домашни животни - кокошарник", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел ІV-56, кв.2 по плана на

Покана до Божидар Калвин във връзка с влязла в законна сила Заповед № РД-08-73/10.02.2015 година на кмета на община Сапарева баня

Във връзка с влязла в законна сила Заповед № РД-08-73/10.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за премахване на незаконен строеж: „Ограда", находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1878, кв.21 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня и на основание чл.277, ал.1 от

Обявление на Заповед №РД-00-13/22.04.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-13/22.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

 

Обявление на Заповед № РД-00-16/11.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на /ПУП/ – изменение на/ПР/, в обхвата на УПИ /парцел/ ІІІ-890 кв.38 по плана на гр.Сапарева баня


        Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-16 / 11.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС

Обявление на Заповед № РД-08-206/ 27.04.2015 година на кмета на община Сапарева баня за одобрен Проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ / парцел / І -394 и ІІ-393 кв.11 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Юлия  Стойнева Терзийска, че със Заповед № РД-08-206 / 27.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение

Съобщение на Заповед за заздравяване на строеж № 645 / 14.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня до Йорданка Добринова Младжова

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Паянтова сграда", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-381, 382, кв.13 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, с административен адрес: ул."Липа" №4, с.Овчарци, е издадена Заповед за премахване № 645 / 14.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня.     

 

Съобщение на Заповед за премахване на строеж № РД-08-221 / 08.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня до Илия Георгиев Натев

 

   Уведомяваме Ви, че за строеж: „Паянтова жилищна сграда", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-611, кв.49 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, с административен адрес ул."Сиврия" № 8, с.Ресилово, е издадена Заповед за премахване на строеж № РД-08-221 / 08.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня.      

 

Обявление на Заповед № РД – 00 – 14/29.04 .2015г. на кмета на Община Сапарева баня за изработване на проект на /ПУП/ - изменение на (ПР) и /ПЗ/ в обхвата на УПИ, парцел ІІІ, кв.200 по регулационния план на гр.Сапарева баня , с идент.№ 65365.602.1169

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Заповед № РД - 00 - 14 на Кмета на Община Сапарева баня за, изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и План за астрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.200 по регулационния план на гр.Сапарева

Обявление на Заповед № РД –00 –15/29.04.2015г. на кмета на община Сапарева баня за изработване на проект на /ПУП/ - изменение на (ПР) и изменение на( ПЗ) в обхват на поземлен имот с идент. № 65365.24.223, местност „Коинчица”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Заповед № РД - 00 - 15 на Кмета на Община Сапарева баня за, изработване на проект на 

        

 

Обявление на Заповед № РД-08-183/20.04.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПЗ) в обхвата на УПИ, парцел VІІ-2620, кв.88 по рег.план на гр.Сапарева баня, с идент.№ 65365.601.361

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Виера Панайотова с постоянен адрес: гр.Дупница, ул. „Кирил и Методий" №39, Роза Димитрова Соколова с постоянен адрес гр.София, ж.к. „Разсадник Коньовица" №28, вх.А, ет.1, Ивайло Борисов Пехливански с постоянен адрес гр.София, ж.к. „Дружба" №210, вх.Б ет.5 ап.41, Божидар Костадинов Георгиев с постоянен адрес: с.Мърчаево, р-н Витоша, махала Бурновска №14 и Мина

Обявление на Заповед № РД-08-199/22.04.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхвата на УПИ, парцел ІХ-2772, кв.110 по рег. план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.53

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Верка Кирилова Вардарова с постоянен адрес: гр.Самоков, ул. „Иречек" №8А, Стефан Петров Алексиев с постоянен адрес гр.София, ж.к.

 

 

 

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 19/19.05.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват на поземлен имот с идент. № 65365.32.1297, местност „Света вода

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.05.2015 година Заповед № РД - 00 - 19 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен

 

Заповед №РД-00-17/17.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват улица с осови точки 304 – 305 – 306 – 307 по плана на гр.Сапарева баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-17/17.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)    в обхват улица с осови точки

 

 

Обявления на Решения на Общински съвет, взети по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 11, взето по Протокол № 5 от

Служебни бележки за Решение № 10 и Решение № 11 , взето по Протокол № 4 / 18.03.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

Днес 10.04.2015 год. долуподписаните длъжностни лица

1.Елена Димитрова Джоргова - Ст.спец."ТСУ" при ОбА Сапарева баня

2. Даниела Иванова Белчинска - Димитрова - Ст.спец."ТСУ" при ОбА Сапарева баня

 

Докладна записка за пдобряване водоснабдяването на гр.Сапарева баня

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, целия с площ 2 471 кв.м, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и

 

Oбявление на Заповед № Р –08 –20/ 27.05.2015 г. на кмета на община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) и /ПЗ/ в обхвата на УПИ, представляващи парцели ХІІ – 841, ХІІІ - 842, ХХVІ – 839, ХХVІІ – 2677, ХХVІІ

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2015 година Заповед № РД - 00 - 20 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) и План за астрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ - 841, ХІІІ - 842, ХХVІ -

 

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 21/ 27.05.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват на УПИ, представляващ парцел LХІ – 472, кв.74 по рег. план на гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2015 година Заповед № РД - 00 - 21 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен 

 

Обявление за преустройство на базова станция 2091 на "Теленор България "ЕАД"

Обявлението е достъпно в прикачения файл.

Решение №15 oт Протокол №5/29.04.2015 година на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание за изработване на проект на /ПУП/ - /ПП/ за външно електрозахранване - средно напрежение на „Малкоетажна жилищна сграда”

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,  Община  Сапарева баня съобщава за поставено на 08.06.2015 година Решение №15, взето по Протокол №5/29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ -

 

 

 

 

 

Заповед №РД-00-22/02.06.2015 година на кмета на oбщина Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ за УПИ , представляващ парцел ХІІ-142, кв.39 по рег. план на с.Овчарци

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-22/ 02.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за  допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №2800 / 30.09.1987 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил и частично изменен със Заповед №173 / 08.11.2000 год. на Кмета на Община

 

Обявление на Заповед № РД-00-24 / 10.06.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/- изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ, представляващи парцели ІХ-1452, Х-1451 и ХІ-1450 кв.34 по плана на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-24/ 10.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке

Обявление на Заповед № РД – 08 – 192 / 21.04.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Гергана Валентинова Димитрова, с адрес: гр.Дупница, ул."Свети Иван Рилски" № 57  и Александър Аспарухов Николов, с адрес: гр.София, ж.к."Света Троица" бл.174, вх.А, ет.2, ап.95, че със Заповед № РД - 08 - 192 / 21.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 573 от 19.12.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня, с обхват поземлен имот с идентификатор №

 

Обявление на Заповед № РД-00-18/ 18.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-18/ 18.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата  на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ- 577,

Съобщение до Роза Димитрова Ранова относно „Постройка на допълващото застрояване за отглеждане на животни - свинарник”, находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-56, кв.2 по плана на с.Овчарци

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Постройка на допълващото застрояване за отглеждане на животни - свинарник", находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-56, кв.2 по плана на с.Овчарци, община

Обявление на Заповед № РД-00-25/ 17.06.2015 година на Кмета на община Сапарева баня за допускане на Проект за /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват УПИ / парцел / ІV -435, ХІХ -434 и ХХІІ-434 кв.63 по плана на гр.Сапарева баня

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Юлия  Стойнева Терзийска, че със Заповед № РД-00-25 / 17.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е допуснато изработването  на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)    в обхват улица с осови точки 250 - 251 и продължението до улица „Германея" по регулационния план на гр.Сапарева баня, от към страната на квартал 63 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 65365.601.839 по

Обявление на Заповед № РД-08-314/ 18.06.2015 година на Кмета на община Сапарева баня за одобрен Проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ / парцели / ІV-1377, V-1378, ХVІ-1376 и ХVІІ-1375 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня

      Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Костадин Кирилов Косовски, че със Заповед № РД-08-314 / 18.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/,в обхвата на урегулирани поземлени имоти,

Обявление на Решение № 13, взето по Протокол № 6/27.05.2015 на ОбС - Сапарева баня относно „Производствена сграда с предназначение „Печатница” в поземлен имот с идентификатор № 65365.46.56 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2015 година Решение № 13, взето по Протокол № 6 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за елемент на

 

Обявление на Решение №15, взето по Протокол № 6/27.05.2015г. за одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент.№ 65365.22.229, местност „Блатски път” - гр.Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2015 година Решение № 15, взето по Протокол № 6 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - План за регулация /ПР/ и План за 

 

Обявление на Решение № 14 по Протокол № 6/27.05.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП за обект: „Водоснабдяване на гр.Сапарева баня"

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2015 година Решение № 14, взето по Протокол № 6 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен

 

Обявление на Заповед № РД-00-26 / 23.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-26/ 23.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на   урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - „За тракторен

 

 

Обявление на Заповед № РД-00-27/ 30.06.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/, представляващи парцели І и ІІ, кв. 6 по рег. план на с. Паничище

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-27/ 30.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на  План за регулация (ПР)  в обхват урегулирани поземлени имоти

 

Обявление на Заповед №РД-00-28/ 01.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-28/ 01.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на  План за регулация (ПР)  в обхват урегулирани поземлени

Обявление на Заповед № РД-08-290/08.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

             Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Георги Стаменов Вучалийски, че със Заповед № РД-08-290/08.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект  за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват  на  урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІІ-1412, ІХ-1408, Х-1409, ХІ-

 

Обявление на Заповед № РД-08-286/05.06.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

 Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Георги Кирилов Методиев, че със Заповед № РД-08-286/05.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект  за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват  

 

Обявление на Заповед № РД-00-29/ 08.07.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ за парцели І-50 и ХХІ-50, кв. 90 по рег.план на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-29/ 08.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на  План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І-50 и ХХІ-50, кв.90 по регулационния план на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, с идентификатори

Заповед № РД-00-30 / 08.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-30/ 08.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на  План за регулация (ПР)  и План за застрояване в обхват  поземлен имот, с идентификатор 65365.32.162, местност „Фитиш дере" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на

Обявление на Заповед № РД-08-385/22.07.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

             Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Людмил Генчов Коляндов, че със Заповед № РД-08-385/22.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект  за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват    улица с осови точки 304 - 305 - 306 - 307  по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.601.854 по КК на гр.апарева баня и  УПИ, представляващи  парцели  І - 264,

Уведомление на Заповед № РД-08-327/ 23.06.2015 година на Кмета на община Сапарева баня за одобрен Проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ / парцели / ХІ-За обществено обслужване, ХІІІ и ХІІ-2883

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Камелия Симеонова Иванова, Любов Василева Кунчева, Лидия Арахангелова Янкова и Стефан Иванов Янков че със Заповед № РД-08-327 / 23.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІ-За обществено обслужване, ХІІІ и ХІІ-2883„За обществено

Заповед № РД – 00 – 34 / 30.07.2015 година на кмета на община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 34  / 30.07.2015 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на  Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват улица с осови точки 103 - 77 по  регулационния план на

Обявление на Заповед № РД –00 –33 /30.07.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 33  / 30.07.2015  година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват улица с осови 230 - 262 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №

 

Обявление на Заповед № РД – 00 – 32 / 30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 32  / 30.07.2015 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват улица с осови точки 225 - 277 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №№65365.601.849 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 226-274 по регулационния план

 

Обявление на Заповед №РД-00-38/30.07.2015 година на кмета на община Сапарева баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-38/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)    в обхват  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ -1130, кв.29 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1163 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на  

 

 

Обявления за изработени и одобрени Подробни устройствени планове

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 13, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия - външно

Обявление на Заповед № РД-08-385/22.07.2015 година на кмета на община Сапарева баня е одобрен Проект за (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват улица с осови точки 304 – 305 – 306 - 307 по рег. план на гр.Сапарева баня

             Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Людмил Генчов Коляндов, че със Заповед № РД-08-385/22.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект  за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват    улица с осови точки 304 - 305 - 306 - 307  по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.601.854 по КК на гр.апарева баня и  УПИ, представляващи  парцели  І - 264, УПИ

 

Обявление на Заповед № РД-00-31/ 22.07.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ за парцели ІХ-2828 и Х-1285, кв. 1 по рег.план на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-31/ 22.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на

Обявление на Заповед № РД-08-351/03.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват 322 кв.м./ид.ч. от поземлен имот с идент.№65365.32.205, местност „Света Богородица

     Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на  Георги Михайлов Пейчов и Милка Николова Пейчова, че със Заповед № РД-08-351/03.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробeн

Обявление на Заповед №РД – 08 – 409 / 07.08.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Венета Добрева Маринова с адрес: гр.Варна, ж.к „Младост" 144, вх.6, ет.2, ап.6, че със Заповед № РД - 08 - 409 / 07.08.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед 572 от 19.12.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня, изменена със

 

Обявление относно инвестиционно намерение за рехабилитация на „Път ІІ – 62 „Дупница – Самоков”

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за рехабилитация на „Път ІІ – 62 „Дупница – Самоков” в участъци, както следва:

 

Обявление на Заповед №РД-00-40/27.08.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-40/27.08.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен

Обявление на Заповед №РД-00-35/30.07.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-35/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхвата улица с о.т. 229-272-273-274 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.847 по кадастралната карта

Обявление на Заповед №РД-00-36/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-36/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват улица с о.т. 348-349-350-195-196-190-189-188-187 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1013 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, /ул."Плиска"/,  урегулиран поземлен имот,

Обявление на Заповед №РД-00-37/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-37/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане  

 

 

 

 

Обявление на Заповед № РД – 08 – 409 / 07.08.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Борислав Ангелов Малинов с адрес: гр.София, ул."Фредерик Жолио Кюри" № 2, ап.4, че със Заповед № РД - 08 - 409 / 07.08.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е

Oбявление на Заповед №РД – 08 – 512 от 23.09.2015г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) и /ПЗ/ в обхвата на УПИ парцели ХІІ – 841, ХІІІ - 842, ХХVІ – 839, ХХVІІ – 2677, ХХVІІІ – 2678 и ХХІХ – 840, кв.47

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на собствениците на поземлен имот с идентификатор № 65365.603.360 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, че със Заповед № РД – 08 – 512 от 23.09.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) и План застрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ – 841, ХІІІ - 842, ХХVІ – 839, 

Обявление на Заповед № РД-00-48/ 16.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-48/ 16.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987 год. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-„За битови услуги”, кв.31 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ :разделянето на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-„За битови услуги” кв.31 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва:

 

Обявление за Заповед № РД-08-413/10.08.2015г. на кмета на община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхват УПИ , парцел ІV-589, кв.67

            Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Райна Стоилова Цолова, Тони Димитров Тонкаров и Петър Кирилов Пешев, че със Заповед № РД-08-413/10.08.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)  и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-589, кв.67 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.20 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

 

 

 

Oбявление на Заповед №РД-00-41/09.10.2015 година на кмета на община Сапарева баня за допускане изработването на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на /УПИ/, представляващ парцел ХІІІ-580, кв.67 , гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-41/09.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел  ХІІІ-580, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.19 по кадастралната 

 

Oбявление на Заповед №РД-00-39/30.07.2015 година на кмета на община Сапарева баня за допускане изработването на (ПУП) – изменение на (ПР), в обхват /УПИ/, представляващи парцели VІІ-1490, VІІІ-1490,1491, ХVІІІ-1490,1491, ХІ-1492 и Х-1498 кв.53, с.Сап

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-39/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/, представляващи парцели VІІ-1490, VІІІ-1490,1491, ХVІІІ-1490,1491, ХІ-1492 и Х-1498 кв.53 по регулационния план на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, третиращ образуване на три нови УПИ /парцела/ от УПИ /парцела/ VІІ-1490, VІІІ-1490,1491, ХVІІІ-1490,1491, ХІ-1492 и Х-1498 кв.53 по регулационния план на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, както следва:


 

Oбявление на постановено на 11.09.2015 година Решение № 6, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 11.09.2015 година Решение № 6, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.265, 

 

Обявление на постановено на 11.09.2015 година Решение № 8, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 11.09.2015 година Решение № 8, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен 

 

Обявление на постановено на 11.09.2015 година Решение № 14, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня

 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 11.09.2015 година Решение № 14, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за

 

Oбявление на Заповед №РД-00-44/14.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-44/14.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 689/01.12.2014 

Oбявление на Заповед №РД-00-46/16.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел ІІІ-145, кв.103 по плана на гр.Сапарева баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-46/16.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-145, кв.103 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.890 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  

Oбявление на Заповед №РД-00-47/16.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на /УПИ/, представляващ парцел ХVІ-271, кв., гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-47/16.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) -  

Обявление на Заповед №РД-00-42/14.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-42/14.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен 

Oбявление на Заповед №РД-00-45/16.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-45/16.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №

Обявление на Заповед № РД – 08 – 491 от 16.09.2015 г. на кмета на Община Сапарева баня е /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.170, местност „Шишкова кория”

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на АТОМ ДИВЕЛЪПМЪНТС” ООД представлявано от Управители Ланселот Лорънс Нелсън и Оливър Питър Лорънс Нелсън със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, р-н Триадица, ул.”Иван Денкоглу” 

Oбявление на Заповед №РД-00-43/14.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР)

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-43/14.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982  година на 

Обявление на Заповед № РД-08-471/09.09.2015 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.83, местност „Коинчица”

     Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Кирил Александров Христов,Eленка Георгиева Папалийска че със Заповед № РД-08-471/09.09.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.83, местност „Коинчица” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

    

Обявление на Заповед № РД – 08 – 512 от 23.09.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) /ПЗ/ в обхвата на УПИ, парцели ХІІ – 841, ХІІІ - 842, ХХVІ – 839, ХХVІІ – 2677, ХХVІІІ – 2678 и ХХІХ – 840, кв.47

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „РЕМ ТРЕЙТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Слатина, ул.”Румена войвода”  № 28, че със Заповед № РД – 08 – 512 от 23.09.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) и План застрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ – 841, ХІІІ - 842, ХХVІ – 839, ХХVІІ – 2677, ХХVІІІ – 2678 и ХХІХ – 840, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.603.358, 65365.603.359, 65365.603.354 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, както следва:

 

Обявление за Заповед №РД-08-629/30.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на собствениците на урегулиран поземлен имот представляващ парцел Х-1498, кв.53 по плана на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, че е издадена Заповед №РД-08-629/30.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня, за одобряване на 

Oбявление на Заповед № РД-08-693/21.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.32.208, местност „Света Богородица”

   Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Венцислав Кирилов Пейчев, Милка Николова Пейчова, Йорданка Стойчева Пейчова, Георги Михайлов Пейчов, че 

Обявление на Заповед №РД-00-49/17.12.2015 година нак на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел ІХ-2532,2533, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-49/17.12.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен  

 

 

 

 

 

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 50/17.12.2015 на кмета на Община Сапарева баня

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 17.12.2015 година Заповед № РД - 00 - 50 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен 

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 681 от 27.11.2015год. на кмета на община Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Марияна Стефанова Николова - гр.София, ул."Димитър

Обявление за Заповед № РД – 08 - 690 / 03.12.2015 година на кмета на община Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александър Георгиев Хаджийски с постоянен адрес гр.София, р-н ”Люлин” №101, вх.А, ет.4, ап.10, Иван Георгиев Хаджийски с постоянен адрес гр.София, р-н ”Люлин” №101, вх.А, ет.4, ап.10, Костадин Димитров Тонкаров с постоянен 

Обявление до Калинка Василева Темелакиева и Илия Спасов Руменкин

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Калинка Василева Темелакиева и Илия Спасов Руменкин, че със Заповед № РД-08-714/12.12.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 116/12.03.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.35.10, местност „Валявица”  по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение №5 от 06.06.2014 година, взето по Протокол №5/06.06.2014 година, т.ІІ, т.7 на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие”, гр.Кюстендил, третиращ отреждането му за „Обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жс, с Възложител „Лавър 2015” ЕООД, съгласно графичната част на приложения към тази заповед - Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

Обявление до Александър Ангелов Малинов

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Александър Ангелов Малинов, че със Заповед № РД-08-715/16.12.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-145, кв.103 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.890 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложител „ЙОНИВЕСТ” ЕООД, съгласно графичната част на приложения към тази заповед - Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

Обявления

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

Обявление на Заповед №РД-00-2/10.02.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-424, кв.64 по плана на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-2/10.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-424, кв.64 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.206 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Михаил Димитров Белчински и Йорданка Димитрова Тошанова.

Oбявление на Заповед № РД-00-1/ 10.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-1/ 10.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение 

Oбявление на Заповед №РД-00-04/23.02.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхват УПИ, представляващ парцел ІІІ-3146 – „За обществено обслужване”, кв.12

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-04/23.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-3146 – „За обществено обслужване”, кв.124 

Обявление на Заповед № РД-00-3 от 17.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х-489 кв.74, ХІ-488 кв.74 и ХІІ-487

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-3/ 17.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на 

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 05/ 23.02.2016 на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на /ПЗ/ в следния териториален обхват УПИ, представляващ парцел І – За културен дом, МВР

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.02.2016 година Заповед № РД – 00 – 05 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване /ПЗ/ в следния териториален 

Oбявление на Заповед № РД-08-694/21.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.36.246, местност „Кантоно” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

    Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Георги Захариев Ненков, Мария Захариева Цветкова, Любов Василева Кунчева и Владимир Миланов Челенков, че със Заповед № РД-08-694/21.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен     Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват 

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 69 от 23.02.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ)

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Здравка Иванова Лазарова, с адрес: с.Ресилово, ул.”Бреза” № 2че със Заповед № РД – 08 – 69 от 23.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със 

Oбявление на Заповед № РД-00-7 / 16.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на улица с осови точки 415-415а по рег. план на гр.Сапарева баня, с идент. №65365.601.855

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-7/ 16.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на Общински народен съвет гр.Станке Димитров и Решение №31, взето по Протокол №6/ 19.02.2016 година на Общински съвет  

Oбявление на Заповед № РД-08-67/22.02.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел ІХ-2532,2533, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.385

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на „Соларис  София” ЕООД, гр.София, че със Заповед № РД-08-67/22.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-2532,2533, кв.102 по плана на 

Oбявление на Заповед № РД-00-8 от 22.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ, парцел ІХ-1615, кв.44 по регулационния план на с.Сапарево

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-8 / 22.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС  

Oбявление на Заповед № РД-00-9/ 23.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ парцел ХІІІ-1421, кв.10 и УПИ, представляващ парцел ІІІ-1428 кв.10 по плана на гр.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД- 00- 9/ 23.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке 

Обявление на Заповед №РД-00-10/23.03.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел І-670 и УПИ и парцел VІІ-672, кв.36 по плана на с.Ресилово

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-10/23.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-670 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-672, кв.36 по плана на с.Ресилово, третиращ обединяването им в един урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-670,672, кв.36 по плана на с.Ресилово, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с възложител Петър Митев Петров.

 

 

 

Обявление на Заповед № РД-00-6 от 16.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.5, местност „Герено”

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-6/ 16.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен 

Oбявление на Заповед №РД-00-12/30.03.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел V-98, кв.88

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-12/30.03.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-98, кв.88 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.366 по кадастралната карта на гр.Сапарева 

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 011/23.03.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ), одобрен със Заповед № 2800 от 30.09.1987г.

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.03.2016 година Заповед № РД – 00 – 011 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 2800 от 30.09.1987 година на Председателя на ИК ОНС гр.Кюстендил, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 407, кв.19 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ както следва:

 

Обявление на Заповед № РД-08-86/02.03.2016 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.60, местност „Физолница”,гр.Сапарева баня

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Костадинка Николова Петрунова, Иванка Методиева Златанчева, Методи Йорданов Начов, Николай Йорданов Начов, Снежана Йорданова Лукарова, Цветелина Златкова Пеянина, Ивайло Златков Пеянин, Иванка Иванова Лондрева, Мария Стефанова Николова, Стефан Петров Алексиев, Елеонора Костадинова Василиева, Людмила Николова Митрева, Росица Николова Андонова, Димитър Евтимов Гиздов и Даниелка  

Съобщение

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Георги Йорданов Михайлов, с адрес: с.София, ж.к „Дианабат”№ 2а, вх.В, ет.3, ап.9, че със Заповед № РД – 08 – 151 от 12.04.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхват на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ - 180, кв.39 по регулационния план на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 2800 от 30.09.1987 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Кюстендил

Обявление на Заповед № РД-00-13 / 03.05.2016 година на кмета на Община Сапарева

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-13/ 03.05.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение 

Oбявление на Заповед № РД –08 –153 от 13.04.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на /ПЗ/ в УПИ, парцел III – 3146 „За обществено обслужване”, кв.124

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Eлена Станкева Младенова, с адрес: гр.Дупница, ж.к „Бистрица”№ 3, вх.Б, ет.23 и Петър Стефанов Панев, с адрес: община Несебър, с.Кошарица, ул.”Искър” – В – 3 „Чолакова чешма” № 1010, че със Заповед № РД – 08 – 153 от 13.04.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и 

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 17/23.03.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, представляващ парцел ХV - 410, кв.20 по регулационния план на с.Овчарци

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановенa на 23.03.2016 година Заповед № РД – 00 – 17 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV - 410, кв.20 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, с Възложител Славянка Любенова Иванова.

 

 

 

Обявления до Възложителите- Ивайло Любенов Константинов и „АДИУМ” ЕООД

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.03.2016 година Решение № 53, взето по Протокол № 7 / 2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 

Oбявление на вниманието на Възложителя „ЙОНИВЕСТ” ЕООД

        Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на  „Къща за гости”, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІІ – 145 За обществено обслужване, кв.103 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.890 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители  „ЙОНИВЕСТ” ЕООД

       Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 16.06.2016 година.

 

 

Oбявление на Заповед № РД–00–19/22.06.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на ПЗ/ в обхвата на УПИ, представляващ парцел ХV - 101, кв.44 по рег. план на с. Oвчарци

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 22.06.2016 година Заповед № РД – 00 – 19 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV - 101, кв.44 по регулационния план на с.Овчарци, третиращ както следва:

 

Обявление н Заповед №РД-00-20/28.06.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел VІІ-223, кв.28 по плана на с.Ресилово

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-20/28.06.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-223, кв.28 по плана на с.Ресилово, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с възложител Борис Иванов Паризов.

Oбявление на Заповед № РД-00-14 / 03.05.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/, в обхвата на УПИ, парцели ІІІ-130 кв.87, ІV-127 кв.87 и ХІ-128 кв.87 по рег. план на гр.Сап. баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-14/ 03.05.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на Общински народен съвет гр.Станке 

Oбявление на Заповeд № РД-00-16 / 17.05.2016 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/, в обхвата на УПИ, с идент. 65365.35.181 и поземлен имот 65365.35.210 , гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-16/ 17.05.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед 

Обявление относно изменение на ширината на ул. "Опълченска", град Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-18/ 22.06.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за / Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на улица с.о-т. 164-167-159 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1019 по кадастралната карта на 

Обявление на Решение №117, взето по Протокол №10/31.05.2016 година на Общински съвет- Сапарева баня, касаещо възложителите Елисавета Григорова Захариева – Иванова и Борислав Владимиров Иванов

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава за поставено на 24.06.2016 година Решение №117, взето по Протокол №10/31.05.2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за учредяване право на прокарване и сервитут извън границите  на  урбанизираната  територия одобряване на задание за изработване на проект на Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), разрешава изработването на проект на Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно – битови нужди и външно елекрозахранване – ниско напрежение на строеж: „Малкоетажна жилищна сграда”, находящ се в поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.24.636, местност “До банята”,  по  Кадастралната карта  на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК – гр.София, изменена със Заповед КД-14-10-251/13.07.2012 година на Началника на СГКК – Кюстендил, в обхват поземлени  имоти  с  идентификатори  № 65365.24.637, 65365.24.621 и 65365.60.1  по  Кадастралната карта  на гр.Сапарева баня, с възложители Елисавета григорова Захариева – Иванова и Борислав Владимиров Иванов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

Съобщeние относно инвестиционно предложение за строителство на „Сграда с общ. обслужване с предназначение „Ресторант” и басейни”, находяща се в поземлен имот с идент. № 65365.35.107, местност „Фръчковица” гр.Сап. баня, с Възложител „ДАКО 15” ЕООД

    Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на  „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Ресторант” и басейни”, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, местност „Фръчковица” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители  „ДАКО 15” ЕООД

      Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 30.06.2016 година.

 

 

Oбявления на Решение №129 от Протокол №11/23.06.2016г. и Решение №132 от Протокол №11/23.06.2016г. на общински съвет –Сапарева баня

 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.06.2016 година Решение № 132, взето по Протокол № 11 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия – външно ел. захранване - ниско напрежение, за захранване на обект: „Масивна сграда за сезонно ползване”, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 53254.50.46 по плана на новообразуваните имоти, местност „Ридо” землище с.Овчарци, община Сапарева баня, в обхват на поземлени имоти с идентификатори №№ 53254.50.46 и 53254.50.89 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо”, землище с.Овчарци,   с Възложител Георги Олегов Петров .

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

Съобщение

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава “БАХАР ПРОПЪРТИС” ЕООД гр.София, общ.Лозенец, ул.”Козяк” № 21А, ет.4, ап.8, с адрес: гр.Дупница, ж.к „Бистрица”№ 3, вх.Б, ет.23, че със Заповед № РД – 08 – 334 от 28.07.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.265, местност „Света Богородица” по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД – 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София

Съобщение

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава “БАХАР ПРОПЪРТИС” ЕООД гр.София, общ.Лозенец, ул.”Козяк” № 21А, ет.4, ап.8, с адрес: гр.Дупница, ж.к „Бистрица”№ 3, вх.Б, ет.23, че със Заповед № РД – 08 – 334 от 28.07.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.265, местност „Света Богородица” по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД – 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София

Обявление на Заповед №РД-00-21 / 03.08.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-21/ 03.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №2800/ 30.09.1987 год. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-47, кв.2, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-46 кв.2 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-45 кв.2 по регулационния план на с.Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-47 кв.2 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-46 кв.2 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с пл.№ 46 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня., поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-46, кв.2  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-45 кв.2 по плана на с.Овчарци по съществуващата имотна граница на поземлен имот с планоснимачен №46 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, с Възложител Тони Иванов Стоев

 

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня. 

Обявление на Заповед №РД-00-22 / 03.08.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-22/ 03.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №264/18.12.1989 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХV, кв.100 и VІІІ, кв.100  по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.254, 65365.601.255 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV кв.100 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.254, както и промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител ЕТ ”Светослав Андреев – Светли” .

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня. 

Oбявление за изготвено инвестиционно предложение за строителство на „Къща за настаняване на туристи и външен басейн”, находяща се в поземлен имот с идент.№ 65365.35.10, местност „Валявица”

     Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на  „Къща за настаняване на туристи и външен басейн”, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители  „ЛАВЪР 2015” ЕООД.

      Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 29.07.2016 година.

 

 

Обявление до Иванка Лазарова Завалийска за /ПУП/ - /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идент. № 65365.22.229, местност „Блатски път”

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Иванка Лазарова Завалийска – гр.София, р-н 15 Младост, секция 115, ж.к „Младост 4” № 467, вх.б, ет.2, ап.120 и на . Димитър Кирилов Тодоров – гр.Дупница, ул.”Родопи” № 29, че със Заповед № РД – 08 – 335 от 28.07.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.22.229, местност „Блатски път” и част от поземлен имот с идентификатор № 65365.22.119, местност „Блатски път”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – строителство – установяване на предимно производствена устройствена зона - Пп, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                  

 

 

Обявление на Заповед №РД-00-25/16.08.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел VІ-122, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-25/16.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-122, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.427 и  №65365.601.428 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-122, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.427 и  №65365.601.428 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с номера, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІІ122, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.427 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІІІ122, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.428 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,

 

като новата вътрешно регулационна линия на новообразуваните урегулиран поземен имот, прставляващ парцел ХХVІІ – 122 и урегулиран поземен имот, прставляващ парцел ХХVІІІ – 122, кв.12 по плана на гр.Сапарева баня мине по съществуващата на място имотна граница между поземлени имоти с идентификатори №65365.601.427 и  №65365.601.428 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с възложители Милчо Симеонов Андров, Людмила Райчова Банкова, Ели Райчова Мертакчийска и Исталиянка Николова Андрова.

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 24/10.08.2016 на кмета на община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) одобрен в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.30.121

 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 10.08.2016 година Заповед № РД – 00 – 24 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 6 от 20.01.2009 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.30.121, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни поземлени имота с идентификатори №№ 65365.30.146 и 65365.30.147, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Ладислава Йорданова Димитрова и Иван Кирилов Мандев.

 

 

 

Обявление на Заповед №РД-00-23 / 10.08.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/ на представляващ парцел ІІІ-2731, кв.107 по рег. план на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-23/ 10.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №128 /22.10.1999 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2731, кв.107 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.21 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня., одобрена със Заповед №РД-18-15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2731, кв.107 по плана на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство” в „За хотел и ресторант”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Борислав Йорданов Грозданов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

 

Обявление на Заповед № РД-00-26/17.08.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-26/ 17.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 264/ 18.12.1989 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на  урегулирани поземлени имоти представляващи парцели ХVІІІ, кв.100, ХVІІ, кв.100 и V кв.100 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори съответно 65365.601.261, 

 

 

Обявление на Заповед № РД-00-27/ 17.08.2016 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-27/ 17.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на  урегулирани поземлени имоти представляващи парцели VІ-2018,  V-2017  VІІ-2019 кв.32 и VІІІ-2017, 2018 кв.32 по регулационния план на с.Сапарево, община 

Обявление на Заповед № РД-08-354/ 09.08.2016 год. на кмета на oбщина Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ ХІІІ-1421 кв.10 и УПИ ІІІ-1428 кв.10 по рег. план на гр.Сапарева баня

    Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на  Мариана Славчова Джоргова, че със Заповед № РД-08-354/ 09.08.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1421, кв.10 по регулационния план на гр.Сапарева баня, който е част от поземлен имот с идентификатор 65365.602.902 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ 

Oбявление на Заповед № РД-08-337/28.07.2016 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.32.42, местност „Горнио герен” ,гр.Сапарева баня

   Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Бойко Видинов Бачев, Искра Борисова Андреева, Райна Стоилова Стубева, Марияна Стоилова Искровска, Пламен Стоянов Стоянов и Кристина Иванова Стоянова, че със Заповед № РД-08-337/28.07.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.42, местност „Горнио герен” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

Oбявление на Заповед № РД-08-336/28.07.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.32.19, местност „Света Богородица” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Славчо Антонов Измирлиев, Спартак Демостенов Чочов, Димитрина Михайлова Макарова и Таня Михайлова Златкова, че със Заповед № РД-08-336/28.07.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.19, местност „Света Богородица” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показате