Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Новини и събитияПринтирай

Подписан е проект „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня

На 17 януари 2012 година кметът на община Сапарева баня бе поканен от МОСВ да подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", одобрен за финансиране по Процедура № BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"на Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.".

Среща по Проект Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня

Провеждане на първа среща на екипа за управление на проекта и сформиране на комитет за наблюдение на изпълнението на дейностите по проект: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня"

Позиция на Община Сапарева баня във връзка с направена публикация от Информационна агенция „Стандарт нюз” и вестник Стандарт на дата 30.09.2012г. и други подобни публикации от медии

През месец април 2012г. в Управляващия орган на МОСВ беше регистриран сигнал за нередност с рег. № ОПОС/УО/12/031, във връзка с изпълнението на проект с наименование: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня". Проектът е одобрен за финансиране по процедура № BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.".

 

Сключен е договор за извършване на текущ одит

На основание чл.14,ал.5 ,т.2 от ЗОП и във връзка с изпълнението на дейност 7 по проекта, беше сключен договор №4/02.07.2012г. с фирма "Петков и партньори" ЕООД за извършване на текущ одит по време на изпълнението на дейностите по реализацията проекта.

Сключен е договор за осигуряването на информация и публичност по проекта

На основание чл.14,ал.7 ЗОП и във връзка с изпълнението на Дейност 6.
Задължителни мерки за информация и публичност по проекта, беше сключен договор
за извършване на услуга №5/21.02.2013г. с фирма „ОМЕГА КОНСУЛТ Д" ЕООД, гр.
Дупница за осигуряването на информация и публичност по проекта.

Покана за пресконференция за представяне на проект №5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня

Община Сапарева баня има удоволствието да Ви покани на пресконференция
за представяне на проект №5103020-36-679 „Опазване на биологичното
разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от
развитието на туризма в Община Сапарева баня" по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 5103020-С-017.

Пресконференция за представяне на Проект Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня

По време на пресконференцията бе направена презентация на целите на проекта, дейностите, които ще се реализират в хода на изпълнението му, очакваните резултати и въздействия върху целевите групи.
Целта на проекта е постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня. Тя ще бъде реализиране чрез постигането на няколко специфични цели : Актуализиране и разширяване на информацията за състоянието и въздействията върху защитени природните местообитания и видове в Община Сапарева баня; Опазване и възстановяване на природни местообитания и видове, повлияни от инфраструктурни, туристически и устройствени дейности на територията на общината; Оценка и смекчаване на антропоганния натиск от развитието на туризма в общината върху природните екосистеми.
 

Започнаха дейностите по възстановяване на нарушени местообитания в Община Сапарева баня

Дейностите са част от реализацията на проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-017.

Покана

На 15.11.2013г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Народно читалище» Просветен лъч 1905», град Сапарева баня, ще се проведе информационна среща в изпълнение на дейност №4 «Организиране на информационна кампания» по проект:„Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня".

ПОКАНА за заключителна пресконференция за представяне на резултатите от реализирането на проект: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня

                                                                                                             ПОКАНА

Относно: Участие в пресконференция за представяне на резултатите от реализирането на ПРОЕКТ „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Сапарева баня има удоволствието да Ви покани па финална пресконференция за представяне на дейностите и резултатите от реализацията на проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-0-017/17.01.2012г.

Приключва реализацията на проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-017

       Приключва реализацията на проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня"  по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № 5103020-С-017.

        Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния Фонд на Европейския съюз; Приоритетна ос 3 - Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България, компоненет 2 „Изпълнение на дейности извън резервати и паркове". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 500 908.80 лева -финансиране от  ЕФРР  425 772.48лв. и национално съфинансиране 75 136.22лв.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ:„ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И СМЕКЧАВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

За дейност 1- Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината:

-Изготвен доклад за направените проучвания на туристическия капацитет;

-Изготвен план за управление на посетителските потоци в рамките на общината.