Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Дейности и постигнати резултатиПринтирай

Дейност 1 . Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината

Описание на дейността: Дейността включва оценка на туристическия капацитет на територията и изготвяне на план за управление на посетителските потоци в рамките на общината. Резултатите от анализа ще бъдат интегрирани в политиката на Община Сапарева баня за развитие на туризма, в изискванията към инвеститори на съществуващи и бъдещи туристически обекти и съоръжения.

Дейност 2. Екологични проучвания, необходими за изпълнението на проекта

Описание на дейността: Дейността включва извършване оценка на увредени природни местообитания, обект на опазване съгласно ЗБР извън границите на НП Рила на територията на общината. Фокусът ще бъде насочен върху горски екосистеми на северните склонове на Рила планина , прилежащи до границата на НП Рила. Проучването ще даде информация кои са терените, заети от ценни природни местообитания и какъв е настоящият антропогенен натиск върху тях.
Продължителност и период на изпълнение : 6 месеца, начало: трети месец от началото на проекта.

Дейност 3. Възстановяване на нарушени местообитания

Описание на дейността: Дейността включва възстановяване на нарушени местообитания в резултат от строителството на туристическа, транспортна и друга инфраструктура. Възстановяването включва: рекултивация и залесяване с местни дървесни видове.Точните площи и локации за възстановяване ще бъдат определени на базата на резултатите от Дейност 2.

Дейност 4. Информационна кампания

Информационнитe срещи ще повишат информираността на собствениците и ползватели на гори в общината и ще осигурят обществена подкрепа за устойчивото управление на територията. Информационните табла и табели ще дадат възможност за усвояване на познания за биологичното разнообразие и опазването на природните дадености от страна на посетителите. Ще бъдат специално подготвени инструкции за ограничаване на екологичното въздействие от посетителските потоци.
Продължителност и период на изпълнение: 10 месеца, от 12-ти до 22-ри месец от началото на проекта.

Дейност 5. Организация и управление на проекта

1.1. Подготовка на проекта
1.2. Сформиране на екип по проекта
1.3. Управление, мониторинг, контрол и отчетност

Дейност 6. Задължителни мерки за информация и публичност

Изработване на материалите за визуализация и популяризация на дейностите и резултатите от проекта ще бъдат съобразени с изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета ЕО № 1083/2006 г.,

Дейност 7. Одит

Описание на дейността: Извършване на одит от лицензиран експерт-счетоводител преди подаването на окончателния доклад по проекта до УО на ОПОС. Дейността предвижда извършването на одит на проекта от независим сертифициран одитор, който ще има за задача да подготви одитен доклад който ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ:„ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И СМЕКЧАВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

За дейност 1- Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината:

Изготвен доклад за направените проучвания на туристическия капацитет;

Изготвен план за управление на посетителските потоци в рамките на общината.