Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > За проектаПринтирай

За проекта

Наименование на проекта: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня"

Номер на сключения договор:

5103020-С-017

Водеща организация:

Община Сапарева баня

Териториален обхват: 

Област Кюстендил, Община Сапарева баня, град Сапарева баня- територии прилежащи до границата на Национален парк Рила

Продължителност на проекта:  

24 месеца

Срок за изпълнение:

28 месеца

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ :

500 908.80 лева

 

 

Източник на финансиране:

„Оперативна програма околна среда 2007-2013”

Договарящ орган :

Министерство на Околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”

Приоритетна ос: 3

„Опазване и възстановяване на билогичното разнообразие:

Референтен номер на процедурата за подбор на проекти:

BG161PO005/10/3.0/2/20 “Дейности за опазване и възстановяване  на биологичното разнообразие в Република България”

Компонент:

„Изпълнение на дейности извън резервати  и паркове”

Обща цел на проекта: Постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня.

Специфични цели:
• Актуализиране и разширяване на информацията за състоянието и въздействията върху защитени природните местообитания и видове в Община Сапарева баня
• Опазване и възстановяване на природни местообитания и видове, повлияни от инфраструктурни, туристически и устройствени дейности на територията на общината
Оценка и смекчаване на антропоганния натиск от развитието на туризма в общината върху природните екосистеми.


Целеви групи по проекта:
Основни дейности:
1. Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината
2. Екологични проучвания, необходими за изпълнението на проекта
3. Възстановяване на нарушени местообитания
4. Информационна кампания
5. Организация и управление на проекта
6. Мерки за информация и публичност
7. Одит

Очаквани резултати:
1. Изготвен доклад от проучване на туристическия капацитет и план за развитие на устойчив туризъм;
2. Изготвен доклад от екологични проучвания;
3. Възстановени горски местообитания върху територии, прилежащи до Национален парк Рила - 23 ха.
4. Ограничаване на антропогенните въздействия, които причиняват загуба на биологично разнообразие;
5. Подобрено планиране и управление на устойчиво развитие на туризма;
6. Подобряване на цялостното управление на природните ресурси в Община Сапарева баня.
7. Повишаване на познанията за природата и биоразнообразието и "екологичната култура" на обществеността.


Този документ е разработен във връзка с Оперативна програма „Околна среда" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Община Сапарева баня и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.