НовиниПринтирай

Информация за кандидати за срочна служба в доброволния резерв ВО-II степен Кюстендил

Информация за кандидати за срочна служба в доброволния резерв ВО-II степен Кюстендил

Съобщение до СТОИЛ ИВАНОВ ПАЛЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.6.43, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Семчин“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 3 796 кв.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на СТОИЛ ИВАНОВ ПАЛЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.6.43, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Семчин“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ  3 796 кв. м, стар номер 006043 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65379.6.43

Ценоразпис за физически лица за продажба на стояща дървесина на корен и суха, и паднала дървесина по категории и асортименти както и остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното осведетелстване

Ценоразпис за физически лица за продажба на стояща дървесина на корен и суха, и паднала дървесина по категории и асортименти както и остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното осведетелстване

Годишен план за ползване на дървесина през 2023 година от гори собственост на община Сапарева баня

Годишен план за ползване на дървесина през 2023 година от гори собственост на община Сапарева баня

Обява провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г.

Със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България и заповед № РД-36/11.01.2023 г. на началника на Военно-географска служба е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба (Военен географски център - Троян -военно формирование 24430 - Троян), за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност във военно формирование 32 610 – Банкя от състава на Военновъздушните сили

 

1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 32610 – Банкя, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

 

Обявяване на длъжности за прием на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:

Уважаеми съграждани, дължимите данъци и такси може да заплатите лесно и бързо в реално време без чакане на опашка, чрез egov.bg /официална страница на Министерството на електронното управление/

За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg /официална страница на Министерството на електронното управление/, с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към Община Сапарева баня.

Съобщение до ПЕТЪР НИКОЛОВ АРАБОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.10.39, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под малия друм“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ПЕТЪР НИКОЛОВ АРАБОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.10.39, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под малия друм“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ  1 710 кв. м, стар номер 010039, в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65379.10.39

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-127/22.02.2023 г., са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Със заповед № 3РД - 189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 14 (четиринадесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 48-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА 23.02.2023г.(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК И СЪСТАВА НА ПСИК В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 АПРИЛ 2023 г.

Списъци на имотите общинска собственост представляващи мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ от ОбС гр.Сапарева баня за 2023-2024 година

Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ имотите представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

Община Сапарева баня подписа Договор за съвместна дейност за закупуване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиран от Фонд „Социална закрила“

Основната цел на Проекта е подобряване на транспорта и доставките на приготвена храна по проект „Топъл обяд в община Сапарева баня“ от Домашен социален патронаж и за подобряване на качеството на предлаганата услуга.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.04.2023 г. до 12.04.2023 г., в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново

Със заповед № РД-02-125/17.01.2023 г. на началника на Националния военен университет, е обявена 1 (една) войнишка длъжност за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, съгласно Приложение № 1

Община Сапарева баня набира доброволци за преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места на общината, преброяването ще се извърши в периода от 01.03.2023 г. до 15.03.2023 година

В изпълнение на Глава втора, Раздел I. „Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7 „Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета”

Заповед OX-69 от 25.01.2023 г. Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища през учебната 2023- 2024 г.

Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища през учебната 2023- 2024 г.

Обява на Заповед №РД-01-10-71/27.2023г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на

На основание: Решение №614 от Протокол №40/22.12.2022г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-71/27.2023г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обява на Заповед №РД-01-10-70/27.01.2023г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №613 от Протокол №40/22.12.2022г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-70/27.01.2023г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Обява на Заповед № РД-01-10-69/27.01.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №612 от Протокол №40/22.12.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-69/27.01.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед № РД-01-10-72/27.01.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №611 от Протокол №40/22.12.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-72/27.01.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Съобщение от Агенция по геодезия, картография и кадастър и Община Сапарева баня съобщават на засегнатото население за Одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Паничище, за урбанизираната територия в землищет

В изпълнение на чл. 49, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за следните територии:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – КЮСТЕНДИЛ ИНФОРМИРА ВИПУСКНИЦИТЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРИЕМ В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – КЮСТЕНДИЛ ИНФОРМИРА ВИПУСКНИЦИТЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА

ПРИЕМ В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица в представителните духови оркестри на ВВС по ОХ-1182 от 20.12.2022г.

Със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 6 (шест) оркестранти в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, на Военноморските сили във военно формирование 52290 - Варна и на Националната гвардейска част които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Съобщение до НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЛКОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65365.1.50, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, м. БРАЗЯНСКИ ЕГРЕК, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Ни

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЛКОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65365.1.50, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, м. БРАЗЯНСКИ ЕГРЕК, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 5381 кв. м, стар номер 001050 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65365.1.50 във връзка с изграждане на присъединителни електропроводи 110кV

Съобщение до ДАНИЕЛА СТАНКЕВ ПЕХЛИВАНОВА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.38.74, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Пръдла“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9 във връзка с изда

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ДАНИЕЛА СТАНКЕВ ПЕХЛИВАНОВА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.38.74, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Пръдла“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Ливада, площ 632 кв. м, стар номер 038074 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65379.38.74 във връзка с изграждане на присъединителни електропроводи 110кV в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, гр. Сапарева баня и с. Сапарево към обект „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 MW“ 

ОБЯВА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат- курсанти за учебната 2023/2024г.

ТАМ, КЪДЕТО ПОНИКВАТ КРИЛЕ !

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „Георги Бенковски“

обявява прием на документи за кандидат- курсанти за учебната 2023/2024 година по следните специализации:

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Със заповед № ОХ-1192/23.12.2022 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, както следва: 

Съобщение до ЗОРНИЧКА ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА -ЦВЕТАНОВА., собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.115 във връзка с издадена Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно пари

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЗОРНИЧКА ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА -ЦВЕТАНОВА., собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.115, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 856 кв. м, стар номер 025115 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65379.25.115

Обявление на Заповед №РД-04-2/10.01.2023 г. издадена от директора на ОД „Земеделие“ - Кюстендил за изменение на Заповед № РД-04-291 /22.12.2022 г. в частта й по т. II, издадено от директора на ОД „Земеделие“ - Кюстендил

 

На основание чл. 99, т. 2 от АПК, във връзка с доклад с вх. № РД-08-7/05.01.2023 г. в ОД „Земеделие“ - Кюстендил от Йорданка Кацарска - началник на ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня и председател на комисията по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня, назначена със Заповед № РД-07-85/02.11.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Кюстендил

 

Съобщения, че от 09.01.2023 г. започва да работи офис на РКМЕ (Регионална картотека за медицинска експертиза) към РЗИ- Кюстендил в гр. Дупница, който ще обслужва жителите на общини Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево.

Съобщения, че от 09.01.2023 г. започва да работи офис на РКМЕ (Регионална картотека за медицинска експертиза) към РЗИ- Кюстендил в гр. Дупница, който ще обслужва жителите на общини Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево.

Информация за начало на данъчна кампания по деклариране на доходите от физически лица получени през 2022 г.

Данъчна кампания по деклариране на доходите от физически лица получени през 2022 г. "Данъчна кампания 2023"

В изпълнение на разпоредбата на чл. 37ж, ал. 11, във връзка с чл. 37в, ал. 5 и 6 от ЗСПЗЗ е необходимо да се обявят предоставените заповеди, ведно с одобрените споразумения по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването на кметствата на с. Ресилово, с.

Заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобрените споразумения по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването, неразделна част от заповедите, както следва:        

 

 

 

Община Сапарева баня подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Европейски социален фонд плюс по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Община Сапарева баня стартира изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Сапарева баня“ който се финансира от Европейски социален фонд плюс по Програма за храни и основн материално подпомагане 2021-2027 . Проектът стартира на 1 октомври 2022 г. и се предвижда да бъде с продължителност 3 години.    Социалната услуга  обхваща 100 броя потребители от всички населени места на общината.

Обява за за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Със заповед № 1494/12.12.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба

Обява на Заповед № РД-01-10-588/06.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-589/06.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-590/06.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обавя на Заповед № РД-01-10-583/02.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-584/02.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-585/02.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Информация касаеща новите възможности по програма

Информация относно нови дейности по проекта "Нова възможност за младежка заетост.

Обавя на Заповед № РД-01-10-567/24.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна 1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-556/23.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от 22г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-557/23.11..2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-558/23.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-568/24.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна 1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-569/24.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна 1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“ обявява прием на курсанти за учебната 2023 – 2024г.

За учебната 2023/2024 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обявява записване на курсанти с 5 годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър “ 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица и

Със заповед № 3РД - 787/09.11.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 16 (шестнадесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 2, т. 5 и чл. 7а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), 

Съобщение във връзка с Решение на №СО-116 -ЕО/2022г. на Директора на Регионална инспекция на околната среда и водите- София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъци на територията на община

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.15, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 07.11.2022 г. от Директора на РИОСВ – София, Решение № СО - 116-ЕО/2022 г. на Програма за управление на отпадъците на Община Сапарева баня (2021 – 2028) . 

Възложител: Община Сапарева баня, с характер да не се извършва екологична оценка

  Решението се намира в дирекция „АГКСП“

 

              Съобщението е поставено и на информационното табло на Общинска администрация гр.Сапарева баня за период от 14 дни считано от 09.11.2022 г

Обявяване на вакантна длъжност във военно формирование от Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 2, т. 5 и чл. 7а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ)

Обява на Заповед № РД-01-10-543/03.11.2022г. на кмета на Община Сапарева баня, с която се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №571 от 36/29.09.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Със Заповед №РД-10-544/03.11.2022г. на кмета на Община Сапарева баня се Обявява 03.11.2022 г. /четвъртък/ за Ден на траур на територията на община Сапарева баня в памет на ДЕНИСЛАВ ИВАЙЛОВ КЮРКЧИЕВ И ВЕНЦИСЛАВ ИВАЙЛОВ СТОИЛОВ

На основание чл. 44, ал. 1 ,т. 1, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отдаване на последна почит по повод трагичната смърт

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ НАПОМНЯ, ЧЕ ДО 28 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА НА РЕГИСТРАЦИЯ ПОДЛЕЖАТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ /КЛАДЕНЦИ, ГЕРАНИ, СОНДАЖИ И ДР. СЪОРЪЖЕНИ

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ ДО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ ГР.БЛАГОЕВГРАД, А ТАКА СЪЩО И ЧРЕЗ СЪОТВЕТНИЯ КМЕТ НА  ОБЩИНА, КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО.

Обавя на Заповед № РД-01-10-534/27.10.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №570 от Протокол №36/29.09.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-533/26.10.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №549 от 35/25.08.2022г. и Решение №564 от Протокол №36/29.09.2022г.  на Общински съвет гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня съобщава на заинтересованите лица и обществеността, за изготвено инвестиционно намерение за „Основен ремонт на път KNL 3192 в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65379.51.385; 65379.24.206; 65379.23.285; 65379.18.285 по Кад

        Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ОВОС

Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военно формирование 24430 - гр. Троян

1.     Със заповед № РД-256/15.09.2022 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военно формирование 24430 - Троян, съгласно Приложение № 1.

 

 

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

1.    Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-1130/30.09.2022 г., са обявени 19 (деветнадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

Заповеди за одобрение на споразумения за разпределяне на масивите за ползване на трайни насаждения в землищата на град Сапарева баня, с. Сапарево, с. Ресилово и с. Овчарци за стопанската 2022/2023 година

 

На основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 2 от ППЗСПЗЗ, доклад с вх. № РД-08-166/28.09.2022 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-65/ 21.07.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Кюстендил и представено Споразумение с вх. № ПО-09-1999/30.08.2022 г. в офис Сапарева баня на ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня

 

Уведомление за инвестиционно предложение от „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3“ ООД има следното инвестиционно предложение: „Присъединителни електропроводи 110 kV“ в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, община Дупница и с. Сапарево, община Сапарева баня к

Обект на настоящият проект е изграждането на два успоредни електропровода 110kV от съществуваща ВЛ 110kV Белчин до бъдеща възлова подстанция 110kV, към която ще бъде присъединен ФЕЦ Крайници. Планово присъединителните електропроводи 110kV са разположени в землищата на с.Крайници, община Дупница, област Кюстендил и землищата на с.Сапарево и гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил

Заповед № РД-01-10-475 от 28.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня за забрана на продажбата и употребата на спиртни напитки в търговски обекти, магазини, павилиони, заведения за обществено хранене, изборните помещения и прилежащите им територии и дру

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 02 октомври 2022г., с Указ № 213 от 02.08.2022 г. на президента на Република България Румен Радев и с цел опазване на обществения ред в деня на провеждане на изборите и недопускане на нарушения на обществения ред, както и за осигуряване на условията нормалното протичане на изборния процес е необходимо да се въведе временна забрана за продажбата и употребата на спиртни напитки в търговски обекти, магазини, павилиони, заведения за обществено хранене, изборните помещения и прилежащите им територии и други обществени места на територията на община Сапарева баня.

 

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Командване на Военновъздушните сили чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-838/05.09.2022 г. е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност за офицер в Командване на Военновъздушните сили

Обява на Заповед № РД-01-10-460/27.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №547 от Протокол №35/25.08.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-460/27.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед № РД-01-10-461/27.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №548 от Протокол №35/25.08.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-461/27.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Съобщение, че от 28.09.2022г. до 29.09.2022г. ще се проведе съвместна тренировка и обучение от служители на НСО и партньорски служби

Уведомяваме Ви, че от 28.09.2022г. до 29.09.2022г. ще се проведе съвместна тренировка и обучение от служители на НСО и партньорски служби в региона на гр. Сапарева Баня, обл.Кюстендил.

По време на обучението ще се използват халосни боеприпаси и имитационни средства.

Съобщение във връзка с провеждане на избори на 02 октомври 2022 г., за обучението на членовете на СИК на територията на Община Сапарева баня ще се проведе на 29 септември /четвъртък/ от 16 и 30 часа в "малкия салон" на читалище Просветен лъч- гр. Сапарева

Съобщение във връзка с провеждане на избори на 02 октомври 2022 г., за обучението на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня ще се проведе на 29 септември /четвъртък/ от 16 и 30 часа в "малкия салон" на читалище Просветен лъч- гр. Сапарева баня от представители на РИК- гр. Кюстендил. В обучението участие ще вземат и представители на У "Полиция"- гр. Сапарева баня и Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- гр. Дупница.

Обява на Заповед № РД-01-10-452/21.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня зе откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №546 от Протокол №35/25.08.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-452/21.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед № РД-01-10-451/21.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 561 от Протокол

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 561 от Протокол №35/25.08.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-451/21.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от  недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 561 от Протокол №35/25.08.2022г.   схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

ГРАФИК НА ИНТЕРВЮТАТА ПО ПРОГРАМА «СТАРТ НА КАРИЕРАТА» за работни места заявени в Община Сапарева баня за заетост през 2022 година

Допуснатите кандидати от БТ «Дупница» за работните места заявени в Община Сапарева баня по Програма «Старт на кариерата» - 2022 година следва да се яват за интервю на 20.09.2022 година в сградата на Общинска администрация-Сапарева баня, ет. 3, в заседателна зала на Общински съвет в следните посочени часове:

Заповед № РД-01-10-426 от 14.09.2022 г. на кмета на община Сапарева баня за определеяне на честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци в срок до 31 октомври на предходната година

Заповед № РД-01-10-426 от 14.09.2022 г. на кмета на община Сапарева баня за определеяне на честотата на събиране и транспортиране на  битовите отпадъци  в срок до 31 октомври  на предходната година

Обявяване на вакантна длъжност във военно формирование 54890 – Казанлък от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Обявяване на вакантна длъжност във военно формирование 54890 – Казанлък от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Община Сапарева баня ще продължи да изпълнява проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19в Община Сапарева баня" до 30.09.2022 г.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на БА

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на БА

Обява Висше военноморско училище ''Никола Й. Вапцаров'' обявява извънреден прием на кандидати за курсанти

Обява Висше военноморско училище  ''Никола Й. Вапцаров'' обявява извънреден прием на кандидати за курсанти

Нови възможности, допълнителен прием във висшите военни училища през август и септември.

Нови възможности, допълнителен прием във висшите военни училища през август и септември.

 

Националният военен университет „Васил Левски“

Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“

Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Г. Бенковски“

Обява на Заповед № РД-01-10-390/25.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №529 от Протокол №34/28.07.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-390/25.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед № РД-01-10-378/22.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №528 от Протокол №34/28.07.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-378/22.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 25.10.2022 г. и 26.10.2022 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Със заповед № РД-356/15.08.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част – военно формирование   54 800 - гр. София

Обява на Заповед №РД-01-10-373/18.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 531 от Протокол №34/28

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 531 от Протокол №34/28.07.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-373/18.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от  недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 531 от Протокол №34/28.07.2022г.   схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Съобщение: Покана за провеждане на консултации за определяне съставите и ръководствата на СИК в Община Сапарева баня за произвеждане на провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

 Покана за провеждане на консултации за определяне съставите и ръководствата на СИК в Община Сапарева баня за произвеждане на провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Обява Община Сапарева баня открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 532 от Протокол №34/28.07.2022г. план-схема, намиращи се на територията на гр. Сапарева ба

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 532 от Протокол №34/28.07.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-359/11.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 532 от Протокол №34/28.07.2022г

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно- информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или ви

Със заповед № РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана/Командване КИПКО/, е разкрита процедура за обявяване на 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки/ матроски /длъжности във военните формирования от състава на ВС, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки/ матроски /длъжности във военните формирования от състава на ВС, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Съобщение на основание §4, ал.2 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщаваме на заинтересованите лица: Диан Цветанов Китов; Анелия Цветанова Райкова; Евгени Цветанов Китов и Георги Евтимов Овчаров.

Изготвеното Обявление изх.№ З - 582 – 1 от 05.07.2022 година за проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.26.6, местност „Ридо“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на Предимно производствена устройствена зона – Пп, с цел изграждана на „Два броя площадки за временно съхранение на неопасни битови смесени отпадъци “, с Възложител Община Сапарева баня,

Заповед № РД-07-65/21.07.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2022/2023 година

Заповед № РД-07-65/21.07.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2022/2023 година

Заповед № РД-05-206 от 16.06.2022г. на Директора на Регионална дирекция по горите- Кюстендил за ограничаване на достъпа на моторните превозни средства до гроските територии, горски пътища поотделии 97 ''1", 100 "2", 101 "5", 102 "2" попадащи в част от и

Заповед № РД-05-206 от 16.06.2022г. на Директора на Регионална дирекция по горите- Кюстендил за ограничаване на достъпа на  моторните превозни средства  до гроските територии, горски пътища поотделии 97 ''1", 100 "2", 101 "5", 102 "2" попадащи в част от имоти собственост на Община Сапарева баня, за срок от три месеца, считано от деня на влизане в сила на настоящата заповед (или от 01.07.2022г. до 30.09.2022г.)

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2741/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.601 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №513 от Протокол №33/30.06.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-320/20.07.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.601.295 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня с площ 619 кв.м., трайн

На основаниеРешение №522 от Протокол №33/30.06.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-316/19.07.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Заключителна пресконференция по проект „Рекултивация на депо за закриване в Община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, по оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.

 

ПРОЕКТ: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ЗАКРИВАНЕ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 Г.

 

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №105

Обява за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №105

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №100

Обява за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №100

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №103

Обява за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №103

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №104

Обява за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №104

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на «Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.601.991 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня с площ 13 кв.м

На основание: Решение №500 от Протокол №32/26.05.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-262/20.06.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.601.1087 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня с площ 188 кв.м., трай

На основание: Решение №501 от Протокол №32/26.05.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-264/20.06.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Заповед РД-01-10-268/20.06.2022г. на кмета на община Сапарева баня за забраняване за чупенето на клони при бране на липов цвят, кестени и други от дървесни видове на територии- общинска собственост от населените места на територията на община Сапарева бан

Заповед РД-01-10-268/20.06.2022г. на кмета на община Сапарева баня за забрана за чупенето на клони при бране на липов цвят, кестени и други от дървесни видове на територии- общинска собственост от населените места на територията на община Сапарева баня и налагането на глоби при нарушение на горепосочената заповед.

Заповед РД-01-10-226/25.05.2022г. на кмета на община Сапарева баня за настъпването на етап

Заповед РД-01-10-226/25.05.2022г. на кмета на община Сапарева баня за настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житна култура и пожароопасен сезон на територията на община Сапарева баня

О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността на основание чл.4, ал.2 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда – ОВОС

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

на основание чл.4, ал.2 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда – ОВОС

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Със седалище и адрес на управление:

Област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ №1

 

С Ъ О Б Щ А В А

           На засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение: проект на : „Подробен устройствен план- план за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 65365.26.6, местност „Ридо“ по Кадастралната карта  на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр. София“, третиращ установяването на предимно производствена  зона – Пп, с цел изграждане на площадки за третиране на отпадъци, съгласно разпоредбите на Наредба №7 за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на Община Сапарева баня, при спазване на следните пределно допустими показатели на застрояване за ПИ с идентификатор 65365.26.6, местност „Ридо“:

-височина/ етажност – 3,00 м.-10,00 м. /1 – 3 етажа/

-плътност на застрояване – Ппл. – 80 %

-Интензивност на застрояване – К инт.- 2,4

-минимална озеленена площ – 20 %

 

        Изготвеното уведомление по чл.4, ал.1 от Наредбата за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната следа може да бъде разгледана в Общинска администрация гр.Сапавева баня, ново крило ІІІ етаж, дирекция „АГКСП“

       Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София -  гр. София, п.к. 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10; E-mail: riosv@riew-sofia.org 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2817/14.04.2022г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.71 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо“,

 

На основание: Решение №488 от Протокол №31/21.04.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-236/30.05.2022г. на кмета на Община На основание: Решение №488 от Протокол №31/21.04.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-236/30.05.2022г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Протоколи съставени на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

Протоколи съставени на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

Обява Части от имот – частна общинска собственост /АЧОС №650/21.07.2011г./ с идентификатор 65365.210.81, местност „Рила“ по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 1 232 207 кв.м., трайно предназначение на територията - горска; начин на трайно по

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2,  чл. 56, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 287 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-173/28.04.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост поодобрена съгласно т.I от Решение 287 от Протокол №19/25.03.2021г. схема за поставяне на преместваеми търговски обекти- приложение към решението, одобрена от гл. архитект на община Сапарева баня, за срок от 5 години, при следните условия:

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2815/22.03.2022г./, представляващ урегулиран поземлен/парцел/ I, кв.13 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен

На основание: Решение №478 от Протокол №30/31.03.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-163/20.04.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2814/22.03.2022г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.79 по плана на новообразуваните имоти на местност „Могилите

На основание: Решение №468 от Протокол №30/31.03.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-164/20.04.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2813/22.03.2022г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.74 по плана на новообразуваните имоти на местност „Горен ри

На основание: Решение №469 от Протокол №30/31.03.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-165/20.04.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЕКТ №97 - открит конкурс за възлагане на добив.

Вижте прикачените файлове.

ОБЕКТ №101 - Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървессина на корен.

Документацията е качена като прикачен файл.

Подаване на заявления от хотелите за настаняване на украински граждани.

Заявлението е качено като прикачен файл.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№98

Документация и образци са качени като прикачен файл.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№99

Документация и образци са качени като прикачен файл.

 

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№102

Документация и образци са качени като прикачен файл.

 

Покана за публично обсъждане прокета на бюджета 2022 г. на Община Сапарева баня.

На основание чл.84,ал.6 от Закона на публичните финанси на 29.03.2022 година (ВТОРНИК) от 12.00ч в малкия салон на читалището ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Сапарева баня за 2022 година . 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2205/18.01.2019г./, представляващ урегулиран поземлен/парцел/ XVIII, кв.5 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одоб

На основание: Решение №459 от Протокол №29/24.02.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-94/16.03.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Община Сапарева баня подписа допълнително споразумение с Агенция социално подпомагане, с което отново беше удължен срока на изпълнение  на  проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Сапарева баня“ . Изменена ще бъде и ставката за е

Община Сапарева баня изпълнява проект, който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Проектът стартира на 01.01.2021 година и ще продължи до 30.06.2022 година след подписване на Допълнително споразумение за удължаване на Договор № BG05FMOP001-5.001-0097-CO4.

 

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №434 от Протокол №28/27.01.202

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №434 от Протокол №28/27.01.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед  РД-01-10-80/24.02.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на - Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №472/12.05.2009г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XVI, кв.5 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня,

На основаниеРешение №435 от Протокол №28/27.01.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-78/23.02.2022г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №473/12.05.2009г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XVII, кв.5 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня

На основаниеРешение №436 от Протокол №28/27.01.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-79/23.02.2022г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обява За провеждане на конкурси / за времето от 21.07.2022 до 02.08.2022 г./ с кандидати за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски на български граждани , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужб

ОБ ЯВА

За провеждане на конкурси / за времето от 21.07.2022 до 02.08.2022 г./ с кандидати за приемане  на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски  на български граждани , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Със МЗ № ОХ- 122 /09.02.2022 г.  на Министъра на отбраната на  република България  е разкрита процедура по обявяване на  200 вакантни длъжности за приемане  на войнишка служба  във военни формирования на Сухопътни войски  

Решение № 433 от протокол №28/ 27.01.2022г. за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година

Решение № 433 от протокол №28/ 27.01.2022г. за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година са достъпни в прикачени файлове.

 

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Данъчната кампания в Община Сапарева баня по събиране на местните данъци и такси за 2022г. ще започне от 09 февруари/09.02.2022/. Плащанията ще се извършват в брой и чрез ПОС терминал на касата на отдел „ Местни данъци и такси” , както и по банков път, чрез касите на „Български пощи” и Изипей. Всички данъчно-задължени лица могат да платят своите задължения с 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъка в срок до 30 април.

След тази дата, те ще могат да платят на две равни вноски:

до 30 юни – първа вноска

до 31 октомври – втора вноска

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на

На основаниеРешение №423 от Протокол №27/23.12.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-28/19.01.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2805/30.11.2021г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.118 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо“,

На основаниеРешение №424 от Протокол №27/23.12.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-29/19.01.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществ

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално – декоративни елементи, елементите на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Сапарева баня.

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК   заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта на е-mаil адрес: obc_sbanya@abv.bg

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №659/24.11.2011г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.36.170 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня

 

На основание: Решение №406 от Протокол №26/25.11.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-6/06.01.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2663/15.07..2021г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VII, кв. 11 по планa на с. Паничище, общ. Сапарева бан

На основание: Решение №390 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-627/03.12.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2662/15.07..2021г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VI, кв. 11 по планa на с. Паничище, общ. Сапарева баня,

На основание: Решение №389 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-626/03.12.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 •  

   

   

   

   

   

   

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №383 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-623/30.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №388 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-622/30.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №387 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-600/23.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот – частна общинска собственост АЧОС №2743/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.603 по КК на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №385 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-593/22.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2743/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.603 по КК на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №385 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-593/22.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба .

О Б Я В А

 

На основание: Решение №391  от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-586/.18.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба .

О Б Я В А

 

На основание: Решение №384 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-587/19.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Търг за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№094.

Вижте прикачените файлове.

Търг за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№095.

Вижте в прикачените файлове.

Търг за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№096.

Вижте в прикачените файлове.

 

ЗАПОВЕД №РД-08-541/22.10. 2021 година, гр. Сапарева баня

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси,

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Ви информираме, че ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия в Общинска администрация гр. Сапарева баня  на първия етаж на сградата от  29  октомври 2021 г., 01.,02.,03.,04.,05.,08.,09.,10.,11 до 12 ноември 2021г. от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.


За жителите на село Сапарево на 9-ти ноември от 12:00 часа до 14:00 часа.

За жителите на село Овчарци на 10-ти ноември от 12:00часа до 14:00 часа.

За жителите на село Ресилово на 11-ти ноември от 12:00 часа до 14:00 часа.

 

 

 

Заповед №РД-08-541/22.10.2021г. , гр.Сапарева баня

Заповедта можете да видите в прикачен файл.

община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №361 от Протокол №24/30.09.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-542/25.10.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №362 от Протокол №24/30.09.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-543/25.10.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №363 от Протокол №24/30.09.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-544/25.10.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня до направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail адрес : obc_sbanya@abv.bg 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ! 

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail адрес: obc_sbanya@abv.bg 

ПРОЕКТА НА НАРЕДБАТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ  

УВЕДОМЛЕНИЕ !!!

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

по чл.66 от Административнопроцесуален кодекс

 

за откриване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на годишна план сметка за разходите по третиране битови отпадъци и поддържане чистота на територията на община Сапарева баня  и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2022 година

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба

На основание: Решение №376  от Протокол №24/30.09.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-538/19.10.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

СЪОБЩЕНИЕ!!!

 

                                                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       КМЕТЪТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА 08.10.2021г.(ПЕТЪК) ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК  В  ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСРОЧЕНИ НА  14 НОЕМВРИ 2021г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Заповеди на директора на Областна дирекция ''Земеделие'' -Кюстендил.

Заповедите можете да видите като прикачен файл.

Обявиха 150 вакантни длъжности за военна служба в доброволния резерв.

Открита е  процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв (след промените в Закона за резерва на Въоръжените сили на България, приети от 44-ото Народно събрание).

Със заповед ОХ 857/27.09.2021г. на министъра на отбраната са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която приетите ще изпълняват службата в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ град Велико Търново и 30 от тях – във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ в град Шумен, съобщиха от МО.

Съгласно заповедта на министъраслужбата ще започне от 10 януари 2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ

На основание: чл.68 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет

 1. Изисквания към кандидатите:

Да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

Да е дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

              - не страда от психични заболявания 

...

В рамките на инициативата на „Нестле за Живей Активно“ 2021 в двора на СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня се състоя още една инициатива организирана от Община Сапарева баня. Бяха проведени футболни турнири, на 24.09.2021 г. футболен турнир за деца и н

         Общо в футболната надпревара се включиха около 90 участника. Във футболния турнир за деца, участие взеха пет отбора, които включваха деца на възраст от 6 до 10 години.    Всички отбори бяха наградени с топки, осигурени от Община Сапарева баня, а първите три отбора получиха и купи за първо, второ и трето място. Наградите бяха връчени от Калин Гелев – кмет на Община Сапарева баня...

 

В двора на СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня бяха организирани събития за активен начин на живот и балансирано хранене специализирани за деца.

 В рамките на инициативата на „Нестле за Живей Активно“ 2021 в класна стая на открито, в двора на училище СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня, беше организирано приготвяне и презентиране на храна, приготвена от здравословни продукти...

Публично обявяване на Заявление от Управителя на

Вижте,прикачения файл.

Поредната от инициативите, с които община Сапарева баня взе участие в националния конкурс за спонсорство на общински проект „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ с партньор Национално сдружение на Общините в Република България, се проведе на 22 септември (сряд

„Нестле за Живей Активно!“ е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да промотира движението и спорта и балансираното хранене в България. Инициативата стартира през 2006 година и до момента към нея ежегодно са се включвали значителен брой общини...

Втората инициатива, с която община Сапарева баня се включи в националния конкурс за спонсорство на общински проект „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ с партньор Национално сдружение на Общините в Република България, се състоя на 19 септември (неделя). В нея,

Втората инициатива, с която община Сапарева баня се включи в националния конкурс за спонсорство на общински проект „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ с партньор Национално сдружение на Общините в Република България, се състоя на 19 септември (неделя). В нея, малки и големи обединиха сили, за да покажат, че активният начин на живот няма възрастови ограничения.

 

Първата от инициативите, с които община Сапарева баня стартира участието си в националния конкурс за спонсорство на общински проект „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ с партньор Национално сдружение на Общините в Република България, се проведе на 18 септемвр

 

Стартът на първата група деца бе даден в 10:00 часа, с интервали поетапно след това за всяка една възрастова група, като последни на стартовата линия застанаха възрастните участници. За целта големият басейн на „Котвата“ бе разделен на три състезателни коридора.

         Състезанието приключи в 12:00 часа с официално награждаване на победителите. Наградите за участниците – медали за първо, второ и трето място, както и тениски с лого на събитието, осигурени от община Сапарева баня, връчи председателят на ски-клуб „Паничище 2009“ – Ивайло Динев. Специални награди за всички деца, взели участие в състезанието бяха осигурени от Аква-Клуб „Котвата“ и връчени от Цветелина Стаменова – управител, ресторант.

     Участниците от първата инициатива на „„НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ организирано от Община Сапарева баня дадоха своя пример за активен и здравословен начин на живот.

    Спортувай, храни се здравословно, дай своя пример за по-добър живот! Първата от инициативите, с които община Сапарева баня стартира участието си в националния конкурс за спонсорство на общински проект „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ с партньор Национално сдружение на Общините в Република България, се проведе на 18 септември (събота) в Аква-Клуб „Котвата“.

 

 

По проект Община Сапарева баня въведе електронни дневници в ДГ „Света Анна“, гр. Сапарева баня.

 

     По проект  Община Сапарева баня  въведе електронни дневници в ДГ „Света Анна“, гр. Сапарева баня.

Общината е една от одобрените за финансиране по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 на МОН.

Новата учебна година стартира с въвеждането на дигитални дневници в детската градина.

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба

На основание: Решение №344  от Протокол №23/29.07.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-466/13.09.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост

На основание: Решение №345  от Протокол №23/29.07.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-467/13.09.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№91

Документация и образци са качени като прикачен файл.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№92

Документация и образци са качени като прикачен файл.

 

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№93

Документация и образци са качени като прикачен файл.

 

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №339 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-458/07.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване

На основание: Решение №352  от Протокол №23/29.07.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-456/07.09.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

 

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №340 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-457/07.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №342 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-441/02.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №338 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-444/02.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №343 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-445/02.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №341 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-446/02.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Годишен план за ползване на дървесина през 2022г. собственост на Община Сапарева баня

Годишният план можете да видите в прикачен файл.

Във връзка с високите температури на териториата на цялата страна , наличието на суха растителност и висока степен на опасност от възникване на пожари Община Сапарева баня призовава всички жители и гости за отговорно отношение към собствената си и чужда б

Забранява се  почистването  на  земеделски земи  от техните ползватели и паленето на огън на открито,  както и на паленето на стърнища след приключването на жътвата.

Забранено е да се пали огън в гората! – Това може да става само на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Предварително си подгответе тупалки – от гума или на място от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата, необработваемите полски имоти, склоновете и други подобни!

Ако забележите признаци на пожар в гората – дим, мирис на изгоряло и пламъци – е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение

След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара на тел. 112! Подаваната информация да бъде коректна, като се съобщава точното място на възникналия пожар, какво гори, дали има застрашени хора, сгради и други

На нарушителите ща бъдат съставяни АУАН и налагани   санкции.

ЗАПОВЕД - РД-08/416 от 11.08.2021 година

Заповедта можете да видите в прикачен файл.

Конкурсна процедура обявена от ЦОИДУЕМ

Конкурсна процедура 33.20-2021г. за набиране на проектни предложения ,свурзани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното ни училищното образование-детски градини,училища,центрове за подкрепа за личностно развитие и други. Краен срок за кандидатстване: 31 август 2021 година ,17.30ч.

В качеството Ви на допустими кандидати по конкурсната процедура , Ви информираме , че в периода 16.08.2021г.-20.08.2021г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM -срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване . Допустимите кандидати и партньори ,желаещи да се включат в ZOOM-срещи , моля хда заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

Заповед спечелил ОБЕКТ №090

Заповедта е качена като прикачен файл.

СРЕЩА, РАЗГОВОР С СИЛВИЯ КАЦАРОВА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИОГРАФИЧНА КНИГА-''МОЙ СЪН''

СРЕЩА, РАЗГОВОР С СИЛВИЯ КАЦАРОВА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИОГРАФИЧНА КНИГА-''МОЙ СЪН''

община Сапарева баня открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №320 от Протокол №22/24.06.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-377/22.07.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №321 от Протокол №22/24.06.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-376/22.07.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2618/16.06.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.602.1265 по КК на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №326  от Протокол №22/24.06.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-373/21.07.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2162/04.09.2018г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VIII-189, кв.41 по плана на с. Овчарци, общ. Сапарева баня

На основание: Решение №325  от Протокол №22/24.06.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-374/21.07.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

РАБОТНО ВРЕМЕ ''ГЕЙЗЕР''

РАБОТНО ВРЕМЕ

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване

На основание: Решение №323  от Протокол №22/24.06.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-372/20.07.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост

На основание: Решение №324  от Протокол №22/24.06.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-371/20.07.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Изменение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Заповед №РД-08-345

Заповедта е достъпна в прикачен файл.

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ -ИЗБОРИ 2021г.

Вижте прикачените файлове .

Обява за провеждане на търг с яано наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект-090 подотдел136Б

Обява за провеждане на търг с яано наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект-090 подотдел136Б

ЗАПОВЕД №РД-05-267 -Закона за горите

Заповедта е качена като прикачен файл.

Обява за провеждане на търг с яано наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект-089 подотдел129Д

Обява за провеждане на търг с яано наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект-089 подотдел129Д

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Община Сапарева баня уведомява гражданите . че подаването на заявления за гласуването на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, ще се осъществява чрез изпращане на електронна поща: sap_oba@abv.bg

Предоставяме образец на заявление за попълване от гражданите , като прикачен файл.

30.06.2021 г. – Първа копка в ОУ „Христо Ботев“ - гр. Сапарева Баня

С „първа копка“ в двора на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева Баня се даде начало на работата по проекта „Паркоустройство и благоустройство на училищен двор в кв. 125, парцел III, гр. Сапарева баня“. Той  се финансира по постановление на Министерския края на 2020 година и ще се реализира от строителната фирма „Реал Трейдинг“ ЕООД.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №298 от Протокол №20/29.04.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-334/01.07.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Открива се публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост,

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №306 от Протокол №20/29.42.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-333/01.07.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

Заповед №РД-08-335 от 01.07.2021 г. - Восъчна зрялост

Заповедта можете да видите като прикачен файл.

СЪОБЩЕНИЕ-ИЗБОРИ !!!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми граждани на община Сапарева баня,

уведомяваме Ви, че

на 06.07.2021 г. от 18:00 часа до 20:00 часа,

в малкия салон на НЧ „Просветен лъч 1905“, гр. Сапарева баня, ще се извършат демострационни пробни гласувания със специализирано устройство за машинно гласуване за изборите за народни представители, които ще се проведат на 11.07.2021 г.

Заповед-спечелил обект 88

Заповедта ще видите като прикачен файл.

Международен фолклорен фестивал-гр. Сапарева баня ''Мома пее,Гора се люлее''

 

От името на  Общинска администрация Сапарева баня, ТВ Родина и читалищното ръководство към  Народно читалище „От извора - 2013"- град Сапарева баня, имаме удоволствието да Ви поканим  да проявите отново своя талант на VI-я Международен фолклорен фестивал „Сапарева баня - 2021" под наслов „Мома пее, гора се люлее".

Фестивалът е с конкурсен характер и тази година ще се проведе в рамките на 13 и 14 Август, 2021 в град Сапарева баня при амфитеатър „Гейзера".

СЪОБЩЕНИЕ-Публично обявяване на Заявление от Управителя на

Съобщението можете да видите в прикачен файл.

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №300 от Протокол №20/29.42.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-299/15.06..2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №299 от Протокол №20/29.04.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-300/15.06.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

СЪОБЩЕНИЕ!! Публично обявяване на заявление от управиталя на

Съобщението можете да видите в прикачен файл.

ПОКАНА -начална пресконференция и първа копка !!!

Поканите можете да видите като прикачени файлове.

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот-частна общинска собственост

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот-частна общинска собственост

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот - частна общинска собственост

 

На основаниеРешение №301  от Протокол 20/29.04.2021гна Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-279/02.06.2021г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС 2583/16.04.2021г./, представляващ поземлен имот/ПИ/ №53254.50.84 по плана на новообразуваните имоти на местност РИДО, землище на с. Овчарци, общ. Сапарева баняодобрен със Заповед 101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил с площ 520,00 кв.м., при съседи: ПИ №№53254.50.126, 53254.50.130 и 53254.50.128»

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО !

Договора можете да видите в прикачен файл!

ПОКАНА-по повод Деня на детето - 1-ви Юни, Община Сапарева баня и НЧ "От Извора - 2013"

 

Детски празник за малчуганите.

За децата ще има подготвени много игри, забавления, подаръци и награди.  Аниматор ще се погрижи празникът на малчуганите да бъде незабравим.

Тържеството ще започне от 10:00 ч. на 1-ви юни /Вторник/, а мястото е амфитеатър "Гейзера"

Всеки родител, който желае, може да доведе детето си на празника.

 

Заповядайте!

СЪОБЩЕНИЕ !!!

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 45-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ , НА 03.06.2021г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ , ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Община Сапарева баня открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот

На основание чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2,  чл. 56, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 287 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-248/17.05.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост поодобрена съгласно т.I от Решение 287 от Протокол №19/25.03.2021г. схема за поставяне на преместваеми търговски обекти

Заповед във връзка с обявяването на пожароопасния сезон

   

     На основание чл. 44, ал.1,т.1 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с обявяването на пожароопасния сезон в горските територии за Кюстендилска област за 2021 година и в изпълнение на заповед № РД-04-63/10.05.2021 година на Директора на Областна дирекция «Земеделие» гр.Кюстендил, за осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на възникнали пожари в горски територии

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ПРОЕКТ „ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ЗОНА ЗА ОТДИХ В ПАРК- ГЕЙЗЕРА“

 

Община Сапарева баня получи финансиране от МОСВ и ПУДООС чрез  одобрен проект с наименование „ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ЗОНА ЗА ОТДИХ В ПАРК - ГЕЙЗЕРА“ по Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2021г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ“ и сключи договор14060 от 05.04.2021г. с ПУДООС. Осигуреното финансиране е в размер на 9 999, 20лв с включено ДДС. Крайния период за изпълнение на проекта е до 30.11.2021г.

За реализирането на проекта е нужна и гражданската активност на жителите на града чрез доброволен труд, всеки може да се включи в почистването на замърсени площи на мястото за изграждането на детската площадка и зона за отдих на 20.05.2021г. от 13:30ч. в парк- Гейзера.

Чрез горепосочения проект и участието на гражданите в него се цели да бъде изпълнена и основната цел на проекта, а именно създаването на чиста околна и градска среда, и приобщаване на гражданите към „зелената идея“ и повишаване на екологичната култура в жителите на града.

Дейностите по проекта включват почистване, озеленяване, закупуване на нови детски съоръжения за деца от 2 до 12 годишна възраст, полагане на ударопоглъщаща саморазливна настилка, нови пейки и кошчета.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ гр.Сапарева баня -Розов кемпер на Фондация ''Нана Гладиуш-Една от 8''

 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за гр. Сапарева баня

 

 

Представяме Ви следващата дестинация на Розовия кемпер на Фондация

 „ Нана Гладуиш - Една от 8“.

Фондация „ Нана Гладуиш - Една от 8“ организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в град Сапарева баня по съвместната ни програма с Avon – “Бъди до мен“.

Ще прегледаме безплатно 140 жени в града.

Прегледите ще се извършат в сградата на Общинска администрация – гр.Сепарева Баня, която се намира на улица „Германея“ №1, на датите 20 и 21 май 2021г.

Условието е дамите да са на възраст от 20 до 65 години, да не са били диагностицирани с рак на гърдата и да не са бременни.

Можете да се запишете за безплатен профилактичен преглед  на датите 11 и 12 май  2021г., от 10:30 до 16:00 часа на телефон 0888811323.

Обръщаме внимание, че досега всички прегледи се изчерпват в рамките на първия ден!

Екипът на Една от 8 призовава за разбиране и търпение от Ваша страна.


С вас сме!

До скоро виждане

Община Сапарева баня подписа допълнително споразумение с Агенция социално подпомагане, с което продължава проект,,Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19 в община Сапарева баня

Община Сапарева баня изпълнява проект , който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 , в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Проектът стартира на 01.01.2021 година и ще продължи до 30.09.2021 година след подписване на допълнително споразумение за удължаване на договор BG05FMOP001-5.001-0097-CO1 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „КЪМПИНГ ЗОНА С ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА“

 

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение, входирано с писмо № П-494/29.03.2021 година на Община Сапарева баня  за изграждане на „Къмпинг зона с обслужваща сграда“, в поземлен имот с идентификатор 65365.601.908, находящ се в парцел I, кв. 61 по плана  на гр.Сапарева баня, с възложител „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ САПАРЕВА БАНЯ“АД.

       Становища и въпроси от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на Общинска администрация гр. Сапарева баня. Срокът на обявлението е 14 дни, считано от 29.04.2021 година включително.

 

община Сапарева баня открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частно общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 288 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-217/27.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частно общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 288 от Протокол №19/25.03.2021г.   схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на община сапарева баня, намиращ се на територията на с. Паничище, община Сапарева баня, Област Кюстендил

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване

Решение №289  от Протокол №19/25.03.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-216/27.04.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2188/09.01.2019г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VI- за хотелски комплекс, кв.1 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, с площ 2054.00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ I-за озеленяване, кв.1, улица с осови точки 6-7-8-9-10-11 и УПИ/парцел/ V, кв.1»

Заповед РД-08-213-23-04 2021 г.

На основание чл.44,ал.1,т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.54,ал.5 и чл.55 ,ал.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество и чистотата на територията на Община Сапарежва баня и чл.21,ал.3 във връзка с чл.33,т.2 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Сапарежа баня:

                                                                         ОПРЕДЕЛЯМ:

1.Следния маршрут за движение на селскостопански животни и сборни стада в гр.Сапарева баня през 2021г.

Селскостопанските животни и сборни стада(овце,кози и др.) в гр.Сапарева баня да преминават по ул.''Джерман'' , ул.''Александър Стамболийски'' , ул.''Христо Ботев'' , ул.''Победа'', ул.''Преспа'', ул.''Рилски езера'' и ул.Буйов рид'' до мястото за паша.

2.Маршрутите за движение на селскостопанските животни на територията на селата в Община Сапарева баня да се определят със заповед от кметовете по населени места.

                                                                           ЗАБРАНЯВАМ:

1.Разходката и пашата на селскостопански животни по улиците ,парковете,градините и други озеленени площи на територията на Община Сапарева баня.

2.Трупосъбиране и загробване на животни,както и изхвърлянето на трупове на животни в контейнери за битови отпадъци на територията на Община Сапарева баня.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете по населени места,полската охрана,пастирите и собствениците на селскостопански животи за изпълнение и да се огласи сред населението.

ЗАПОВЕД-РД08-214-23-04 2021г.

На основание чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА , чл.21,ал.4 във връзка с чл.33,т.5 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените мсета на Община Сапарева баня и във връзка с необходимостта от опазване на тревните фуражи и земеделските култури от повреди и унищожаване в Община Сапарева баня.

                                                                      ЗАБРАНЯВАМ:

1.Навлизането на селскостопански животни в урегулирани поземлени имоти и земеделски имоти(градини,ливади,овощни насаждения_ на територията на Община Сапарева баня-гр.Сапарева баня,с.Сапарево,с.Овчарци и с.Ресилово , с което се застрашава собствеността на населението и земеделската продукция на населението в Община Сапарева баня от 06.05.2021г. до 30.09.2021г.

2.Влизането , преминаването и паша на животни в земи с посеви,трайни или цжетни насаждения , освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята и без разрешение на собственика(ползвателя).

3.Оставянето на животните без надзор,каакто и свободното им придвижване /без придружител.

4.Навлизането и преминаването на селскостопанските животни от едно землище на територията на Общината в друго такова,без разрешение от Кмета на населеното място.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете по населени места,полската охрана,пастирите и собствениците на селскостопански животни за изпълнение и да се огласи сред населението.

Община Сапарева баня открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 286 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-210/22.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 286 от Протокол №19/25.03.2021г.   план-схема, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и деца от уязвими групи.

Желаещите да кандидатстват трябва да бъдат на възраст до 18 години.

Кандидатстването става в следните направления:

а. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г. Индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление а), б) или в), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Съгласно процедурата очакваме Вашите кандидатури до 24.05.2021 г. Документите се подават на място в деловодството на Община Сапарева баня или по пощата на адрес: град Сапарева баня 2650, ул. Германея 1, както и по електронен път на e-mail: sap_oba@abv.bg . Те трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на официалния сайт на Община Сапарева баня.

Процедура за избор на членове на Съвета на децата , можете да видите в прикачения файл.

Покана за участие в проучване на проблемите и приоритетите във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие на Общината за периода 2021-2027 г.

Община Сапарева баня отправя покана към заинтересованите страни (граждани,бизнес,юридически лица с нестопанска цел) за участие в проучване на проблемите и приоритетите във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие на Общината за периода 2021-2027 г.

Документът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие и връзките с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния район и общия устройствен план на общината.Проучването се извършва чрез попълване на анкета в срок до 30.04.2021 г.,която е налична на следния интернет адрес: https://survey.bg/s/gzaKY_qGkQ 

Мнения и предложения до екипа , който разработва Плана за интегрирано развитие на Община Сапарева баня за периода 2021-2027 г.,можете да изпращате на следната електронна поща: piro_sap_oba@abv.bg

Търсим Вашето мнение!

Благодарим Ви за участието!

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №266 от Протокол №18/25.02.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-172/06.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №264 от Протокол №18/25.02.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-167/02.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Община Сапарева баня открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №265 от Протокол №18/25.02.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-168/02.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба нa:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2542/05.02.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.94 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с

На основание: Решение №271  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-154/31.03.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2543/05.02.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.95 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с

На основание: Решение №272  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-155/31.03.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обявление на РД-4-2021 г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-4/30.03.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня в обхват улица с о.т. 33-34-35-36  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІІ, кв.9 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ:

- изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 33-34-35-36 по съществуващата имотна граница на поземлен имот пл.№343 по плана на с.Ресилово;

            - разделяне на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ IІІ, кв.9 по плана на с.Ресилово на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, представляващи парцели, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ и отреждането му поземлен имот пл.№343, кв.9 по плана на с.Ресилово - „За жилищно застрояване“, с площ – 488 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х и отреждането му поземлен имот пл.№343, кв.9 по плана на с.Ресилово -  „За трафопост“, с площ –54 кв.м.

съгласно изготвената скица - предложение за изработване на ПУП – изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня.

Обявление РД-5-2021 г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-5/30.03.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ, кв.11 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, одобрен с Решение № 6 от Протокол №29/17.10.2006 година на заседание на ОбС гр.Сапарева баня, частично изменен със заповед №РД-08-371/23.08.2017 г. на кмета на Община Сапарева баня на четири  самостоятелни урегулирани поземлени имота,  както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 000 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 000 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 243 кв.м.;

             - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 243 кв.м.,

съгласно изготвената скица- предложение за изработване на ПУП – изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня.

 

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост Недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 62520.17.25, местност „Долиня“ по кадастралната карта на с. Реси

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №267 от Протокол №18/25.02.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-146/29.03.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2541/05.02.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.93 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с

На основание: Решение №270  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-147/29.03.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „КЪМПИНГ ЗОНА С ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА“

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение от РИОСВ София, входирано с писмо № П-494/29.03.2021 година на Община Сапарева баня  за изграждане на „Къмпинг зона с обслужваща сграда“, в поземлен имот с идентификатор 65365.601.908, находящ се в парцел I, кв. 61 по плана  на гр.Сапарева баня, с възложител „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ САПАРЕВА БАНЯ“АД.

     Становища и въпроси от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на Общинска администрация гр. Сапарева баня. Срокът на обявлението е 14 дни, считано от 30.03.2021 година включително.

Стартира на областен етап от процедура за попълване на Националната система ''Живи човешки съкровища - България '' за 2021 година

Министерство на културата обявява за попълване на Националната система ''Живи човешки съкровища - България'' , с която цели опазването на нематериалното културно наследство, съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното представяне на следващите поколения.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериално културно наследство.Кандидатурите са съпътствани от съответната документация (типов формуляр и посочените в него други материали).Една институция има право да предлага само една кандидатура за сесия.

Всички необходими документи и информация за учстие в процедурата може да намерите на официалната интернет страница на Министерството на културата, в раздел Международно сътрудничество и регионални дейности -> Регионални дейности -> Нематериално културно наследство/ICH.

 

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №123/22.11.2006г./,както и Акт за ЧОС№936/16.01.2014г. за поправка на Акт №123, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VI, кв.6 по

На основание: Решение №268  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-136/22.03.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Oбявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2544/05.02.2021г./, представляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-2331, кв.65 по застроителния и регулационен план на с. Сапар

На основание: Решение №269  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-137/22.03.2021г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Община Сапарева баня уведомява гражданите . че подаването на заявления за гласуването на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, ще се осъществява чрез изпращане на електронна поща: sap_oba@abv.bg

Предоставяме образец на заявление за попълване от гражданите , като прикачен файл.

Проект на Заповед за защитена зона BG0000308 „Верила“.

 

 

 

 


О Б Я В Л Е Н И Е


 

Община Сапарева баня съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000308 „Верила“.


Защитената зона е разположена в землищата на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, гр. Сапарева баня, с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил, с. Горна Диканя, с. Дрен, община Радомир, област Перник, с. Белчин, с. Клисура, с. Ковачевци, с. Поповяне, с. Ярлово, община Самоков, област София.


Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).


В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими. Пълният текст на Заповедта може да откриете на сайта на МОСВ.

https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-prirodnite-mestoobitaniya-i-na-divata-flora-i-fauna/

 

 

 

 


 

 

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Кюстендил

На основание чл.9  т.1 и чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции,във връзка с чл.63, ал.4, ал.7, и ал.11, чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и Протокол № РД-18-57 от 11.03.2021 г. от проведени заседания на Областният кризисен щаб за борба с COVID-19, във връзка с противодействие на разпространението на COVID-19 на територията на област Кюстендил, предвид завишената заболеваемост , и с цел опазване йивота и здравето на населението , съгласувано с главния държавен инспектор

Уведомление на гражданите

Уведомлението можете да го видите в прикачения файл

На вниманието на всички гласоподаватели,които ще упражнят правото си на глас на предстоящите избори за Народно събрание 2021

На Вашето внимание тук можете да откриете видео информация за Вашите права като гласоподаватели в предстояшите избори за Народно събрание 2021, които ще се проведат на 4 април 2021г.

Обява за открит търг за оттдаване под наем на поземлени имоти с идентификатор №65379.32.55 в местността «Банско ливаге

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86   

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2521/05.01.2021г./, представляващ поземлен имот с идент. 65365.603.569

На основание: Решение №245  от Протокол №17/28.01.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-76/22.02.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ПРОЕКТ: „Модернизирана социална кухня в Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня“

Общинската администрация в Сапарева баня спечели поредния социален проект. На 21.01.2021 г. кметът Калин Гелев подписа договор с Фонд „Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика за реализиране на проект „ Модернизирана социална кухня в Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня".  Одобреният проект е на стойност 34 680,00 лева с включено ДДС, от които 10% са финансиране от Община Сапарева баня, с период на изпълнение от 21.01.2021 година до 21.07.2021 година. Това е втори одобрен проект на общината от Фонд "Социална закрила", след като през 2017 г. успешно беше изпълнен и още един проект за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня.

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 086 състоящ се от подотдели 83 „б”, 83 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 087 състоящ се от подотдели 97 „б”, 97 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 084 състоящ се от подотдели 84 „а”, 84 „м” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от Закона за горите, съответно с Вх. З-1670/21.09.2020 г, № Вх.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 085 състоящ се от подотдели 104 „л”, 104 „м”, 100 „е“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от Закона за горите, съответно с Вх. З-1670/21.09.2020 г, № Вх. №З-1466/24.08.2020 г.,  Решение № 158 от Протокол № 10/30.07.2020 г. и Решение № 230 от Протокол

Покана за обсъждане на проекто-бюджета на Община Сапарева баня за 2021 година

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 03.02.2021. (сряда), от 12.00 ч., в малкия салон на читалището ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня за 2021 г.

 

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2021 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

 

 За повече информация тук.

Кметът на община Сапарева баня и директорката на ДГ "Св. Анна" посрещнаха малчуганите за новата година с тържестен водосвет в обновената централна сграда на детското заведение

На 04 Януари беше извършен водосвет за здраве и благоденствие, с което беше открита  централната база на ДГ "Св. Анна, гр. Сапарева баня, след извършване на основен ремонт. Сградата беше обновена по проект "Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня, включително базите в с. Ресилово и с.Овчарци. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" .

Празнично разписание на автобусите във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници на фирма ЕТ "Валентин Кюрчийски-Валдани- Даниела Гогова"

Уважаеми жители и гости на община Сапарева баня,

 

Във връзка с предстоящите Светли Рождествени празници и Нова година на Вашето внимание Ви предоставяме празничното разписание на автобусния превозвач ЕТ"Валентин Кюрчийски-Валдани- Даниела Гогова", считано от 24 до 28 декември и от 31 декември до 3 януари 2021 включително:

 

Маршрути:

с.Сапарево-гр. Дупница - 6:30; 08:00:11:00; 14:00;18:00

гр.Дупница- с. Сапарево-08:00;11:00;12:00;15:00;19:00

Автобусът за град Самоков няма да пътува!

Телефон за връзка:+359 890315917

 

Обява за открит открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 083, подотдели 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л от общинска горска територия

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение №211 от Протокол №15/26.11.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-693/23.12.2020год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 083, подотдели 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л от общинска горска територия на Община Сапарева баня. 

Съболезнователен адрес по повод внезапната кончина на инж. Сашо Иванов /кмет в периода 2003-2015/ и настоящ общински съветник

Уважаемо семейство,

Уважаеми близки и роднини,

 

От свое име и от името на всички служители в Общинска администрация Сапарева баня, искам да се обърна към Вас с най-искрени съболезнования по повод огромната Ви загуба.

С голяма болка посрещнахме вестта за внезапната смърт на един забележителен човек, отговорен пред жителите на община Сапарева баня. Човекът, който не жалеше сили, енергия и амбиции, за да направи нашата община красив и развиващ се курорт.  Разделяме се  с инж. Сашо Иванов - три мандата кмет на Община Сапарева баня. Отдаваме последна почит на един деен и социално ангажиран общественик.

Дълбок поклон пред светлата му памет!


Славчо Кирилов Коларски

/Вр. Изп. Кмет на Община Сапарева баня/

 

 

 

 

 

Съболезнователен адрес от председателя на ОбС -Сапарева баня

УВАЖАЕМО СЕМЕЙСТВО,

   Позволете ми в този тежък момент от името на Общински Съвет Сапарева баня и лично от мое име да поднеса нашите най-искрени съболезнования и съпричастност по повод смъртта на инж. Сашо Иванов.

    Отиде си от нас човек с доказани нравствени добродетели, заслужил уважението на своите близки, приятели и съграждани. Той оставя след себе си светъл пример за достойно извървян житейски път и всеотдайност към семейството и обществото.

    Сашо Иванов бе не просто Наш колега, а изключителен човек и професионалист. През годините пълната му отдаденост като кмет на Община Сапарева баня, а и като заместник кмет преди това, до вчера общински съветник, будния му дух и отговорността към работата се превърнаха в еталон за поведение, подражание и успех.

    В моето съзнание завинаги ще останеш един добър ръководител и приятел, с когото имах удоволствието да работя и познавам.

    Мъдрите казват, че никой не умира наистина, щом има кой да го помни и обича. Ще го запомним като добър човек и общественик, оставящ след себе си ярка следа, която няма да бъде забравена, а делото му ще остане завинаги.

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

ПОЧИВАЙ В МИР, САШО!

 

инж. Васил Маргин -
председател на Общински съвет

Сапарева баня

 

Запалване на светлините на коледната елха в община Сапарева баня!

Скъпи съграждани и драги гости на Община Сапарева баня!

За да запалим коледната искра и създадем коледно настроение на 06.12.2020 г. /неделя/ ще запалим светлините на коледната елха в  гр. Сапарева баня. Празничното дърво се намира в парк „Гейзера" и ще грейне точно в 17.30 часа .

Предвид мерките срещу разпространението на коронавируса  у нас няма да има  празнична програма, за  да се избегне струпване на хора поради усложнената обстановка с КОВИД-19 в страната.

Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни протовоепидемични мерки в Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г

Със заповедта се предвиждат следните противоепидемични и  ограничителни мерки:

I. Въвеждат се  следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и  центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

 

 

Писмо от Конфедерацията на автобусните превозвачи до председателя на УС на НСОРБ за преустановяване на обществения транспорт в страната на 25.11.2020г. във връзка с провеждане на протестни действия

Конфедерацията на автобусните превозвачи ни информира, чрез официално писмо, че на 25 ноември 2020г. в периода от 9:00 до 11:00 ч., в знак на протест, ще бъде преустановен обществения превоз на пътници по редовните автобусни линии от републиканската, областната, междуобластната и общински транспортни схеми.

Можете да се запознаете с писмото на КАП от приложения файл тук.

 

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №138/22.11.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I, кв.14 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня с площ 847,00 кв.м.

На основание: Решение №200  от Протокол №13/29.10.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-658/20.11.2020г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №138/22.11.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I, кв.14 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, с площ 847,00 кв.м., при съседи: УПИ /парцел/ II, кв.14 и улици с осови точки 199-198-197-187; 187-205 и 205-204-203»

 

 

 

На вниманието на всички заинтересовани лица: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

Предложеният проект на Закон за водоснабдяването и канализацията има за цел да се създаде систематизирана уредба на обществените отношения, свързани с отрасъл ВиК в Република България, която да уреди по-ефективна правна рамка от правила, регламентиращи собствеността, управлението и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, както и предоставянето, регулирането и контрола на водоснабдителните и канализационните услуги.

Законопроектът цели преодоляване на установените проблеми чрез създаването на актуална, последователна и съответстваща на съвременната обществено - политическа реалност и социално - икономическата динамика, законова уредба. Същевременно, този закон цели обособяването на уредбата за водоснабдяването и канализацията, да бъде направено по начин, който да съответства и кореспондира с общата уредба на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, която остава в ЗВ, с устройствените правила по ЗУТ и с другите относими изисквания и режими в законодателството, с които има допирни точки. С новия закон ще се запазят добрите решения на предходната правна уредба, като част от тях ще се прецизират и допълват въз основа на опита от досегашната практика.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

- Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg;

- e-mail: press@mrrb.government.bg.

 

За повече информация тук.

 

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - ЧОС /АЧОС №1060/20.11.2014г., ПИ/№53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО

На основание: Решение №186 от Протокол №11/30.09.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-601/22.10.2020г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване,

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 081 състоящ се от подотдел 64 „б

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 082 състоящ се от подотдел 64 „д

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 173 от Протокол №11/30.09.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-613/23.10.20 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 082 състоящ се от  подотдел 64 „д", на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

От утре, 22 октомври, влиза в сила мярката за носене на маска на открити обществени места, на които има струпване на хора

От утре, 22 октомври, се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места. При струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. гражданите трябва да носят маска или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключения са клиентите в местата за хранене и в питейните заведения; спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и др. подобни по време на изказванията си; водещите и гостите в телевизионни предавания. Изключения са и децата до 6-годишна възраст.

ОбС Сапарева баня свиква тържествена сесия на 08.10.2020г. /четвъртък/ от 16:00 часа за полагане на клетва от новоизбрания кмет на Кметство с.Овчарци

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 08.10.2020г. от 16:00ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня, във връзка чл.38, ал.5 от ЗМСМА и обявено Решение №139-ми от 27.09.2020г. на ОИК Сапарева баня относно избран кмет на кметство Овчарци

 

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по рег. план на с.Паничище

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №69 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет

БАБХ извършва есенната ваксинация на лисиците срещу бяс в 23 области на страната

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва есенната орална ваксинация на лисиците срещу бяс. Това е втората ваксинационна кампания на лисици срещу бяс за 2020 г. Тя е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на заболяването бяс, която е разработена и се изпълнява от БАБХ от 2009 г. ЕК има стратегическа цел до 2020 г. бесът в Европа да бъде изкоренен.

 

 

 

Започва набирането на преброители в област Кюстендил за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година

Повече информация  затова как може да се включите в кампанията можете да откриете в прикачения файл на НСИ.

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: част от ПИ – ЧОС -170 127 кв.м. от ПИ с идент. №65365.19.165,местност «Прогоно» по кад.карта на гр. Сапарева баня /АЧОС №727/19.09.2012г./ целия с площ 170 627 кв.м.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 148 от Протокол №9/25.06.2020г.   и Решение №154 от Протокол №10/30.07.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-526.09.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот -частна общинска собственост, съгласно приложена схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Важно! Съобщение от ЧЕЗ Eлектро България АД: Всички небитови потребители на електроенергия ще купуват ток на свободния пазар, предвиждат промени в Закона за енергетиката считано от 1 Октомври 2020г.

Настоящото уведомление е в изпълнение на законовото ни задължение по параграф 15 от Закон за изпълнение и допълнение на Закона за енергетиката, публикуван в бр. 57 на Държавен вестник от 26.06.2020 г. Считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение към електроразпределителната мрежа, следва да изберат свой доставчик на енергия по свободно договорени цени. „ЧЕЗ Електро България" АД е лицензиран търговец на електрическа енергия от 2007 г., а от 2015 г. работим активно на пазара по свободно договорени цени. Тъй като от 01 октомври 2020 г. вие няма да бъдете снабдявани от „ЧЕЗ Електро България" АД в качеството му на краен снабдител с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключите договор с търговец на електрическа енергия, какъвто е и „ЧЕЗ Електро България" АД.

Заповед №РД-08-495/18.08.2020г. за промяна мястото на провеждане на публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-08-453/16.07.2020г. на кмета на Община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 от ЗОбС; чл.84, ал.1, т.2 и чл. 85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД-08-453/17.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

«Недвижим имот - частна общинска собственост: 70 дка от поземлен имот с идентификатор №65379.614.138 по КК на с. Сапарево, общ. Сапарева баня/АЧОС №2483/09.06.2020г./ целият с площ 4 822.606 дка., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора; номер по предходен план: 000016, която част попада в отдел/подотдел 35/2, вид на гората:широколистни високостъблени/поляна и отдел/подотдел 36/1, вид на гората:

 

Заповед №РД-08-490/17.08.2020г. за промяна мястото на провеждане на публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на Община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 от ЗОбС; чл.84, ал.1, т.2 и чл. 85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Кметът на Oбщина Сапарева баня подписа договор за реализацията на проект: "Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня", финансиран по ОП "Околна среда 2014-2020"

Община Сапарева баня е бенефициент на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) Д-34-69/16.07.2020г. за проект с Рег. № BG16M1OP002-2.010-0040-C01 с предмет „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14". Проектът се финансира в рамките на Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" по Приоритетна ос 2 „Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.".

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: 70 дка от поземлен имот с идент.№65379.614.138 по КК на с. Сапарево, общ. Сап.баня/АЧОС №2483/09.06.2020г./ целият с площ 4 822.606 дка

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №149 от Протокол №9/25.06.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-453/17.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, при следните условия:

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия: ПИ с идент. №65365.43.219 в местността «Под ридо» по КК на гр. Сапарева баня с площ от 22 209 кв.м.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №132 от Протокол №9/25.06.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, при следните условия:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на детска градина „Св.Анна”, град Сапарева баня

І. Допуснати до интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години" кандидати:

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол №51/27.06.2019 г.; Решение №97 от Протокол №7/30.04.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-403/26.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №080 състоящ се от подотдел 60 «а» на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 125 от Протокол №8/28.05.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-390/23.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 080 състоящ се от подотдел 60 «а» на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №078 състоящ се от подотдел 164 „к”, 165 „а“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 56 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-331/05.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 078 състоящ се от подотдел 164 „к", 165 „а" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №079 състоящ се от подотдел 159 „е”, 161 „б“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 53 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-332/05.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 079 състоящ се от  подотдел 159 „е", 161 „б" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Покана за представяне на проектни идеи във връзка с предстоящия Нов програмен период 2021-2027 за финансиране на проекти с ЕС

Община Сапарева баня отправя покана към заинтересованите страни (граждани, бизнес, юридически лица с нестопанска цел) за представяне на проектни идеи, които да бъдат предложени за включване в стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027г.

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - частна общинска собственост №441/14.07.2008 г./, представляващ промишлена сграда-209 кв.м., в поземлен имот УПИ „За озеленяване"

На основание: Решение №112  от Протокол №7/30.04.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-316/29.05.2020г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба 

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост по одобрена план-схема за поставяне на преместваеми имоти - част от имот ПОС с ид. №65365.601.1033 за обект №1 и обект №3, находящи се в УПИ /парцел/

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 70

Ден на детето в община Сапарева баня бе отбелязан с водосвет на 2-те обновени бази на детска градина "Св.Анна" по проект,финансиран по ПРСР 2014-2020

Тържествено и с водосвет днес бяха открити двете изцяло обновени бази на детска градина "Св. Анна" в община Сапарева баня. Изцяло ремонтирани по проект са базите на градината в селата Ресилово и Овчарци, като предстои реновиране и на централната сграда в Сапарева баня.Лентата на обновените обекти преряза кметът на общината Калин Гелев, а откриването уважиха народният представител Радослава Чеканска и зам. областният управител на Кюстендил д-р Матей Попниколов.

 

 

Обява за открит конкурс за длъжност „Директор" на Детска градина „Св.Анна ", град Сапарева баня

1.Конкурсът се провежда в два етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години".

Oбява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол №51/27.06.2019 г.; Решение №97 от Протокол №7/30.04.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-309/27.05.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обявление на Заповед №РД-08-304/127.05.2020г. на кмета на Община Сап. баня за забрана на всички масови,спортни и други мероприятия на открити и закрити места, в това число и в ПИ с №65365.57.2, местност -Пистата

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 2, ал.1, т. 4 от Наредба за организация на движението на територията на Община Сапарева баня и заповед № РД - 01 - 270 от 19.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването

Разписание на ЕТ "Валентин Кюркчийски - Валдани- Даниела Гогова" в сила от 23.05.2020г.

Уважаеми жители на община Сапарева баня и община Дупница,

На вашето внимание Ви предоставяме актуално разписание на ЕТ "Валентин Кюркчийски - Валдани- Даниела Гогова"  за линията Дупница-Сапарево -Дупница

За повече информация тук.

Обявление на Заповед №РД-08-294/22.05.2020г. на кмета на община Сапарева баня за забрана чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и други дървесни видове на територията на община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1, във връзка с чл.44, ал.2  от ЗМСМА  и  чл. 49, ал. 1, т.5 от Наредба №1  за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и опазване на околната среда на територията на община Сапарева баня,

От 1 юни ДГ "Св. Анна" отваря врати за децата в община Сапарева баня

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня и Детска ясла - град Сапарева баня, подновяват посещението на децата, които са записани в съответните групи през учебната 2019/2020 г. при спазване на всички противоепидемични мерки препоръчани от Министерство на Здравеопазването на 1 юни. За информация и записване се обръщайте към учителите по групи.

 

 

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 076, подотдел 69-е от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол №51/27.06.2019 г.; Решение №52 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-266/18.05.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 076, подотдел 69-е от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обявление на Заповед №РД-08-258/13.05.2020г. на кмета на община Сапарева баня за обявяване на восъчна зрялост на посевите от житни култури и определяне на мерки за пожарна безопасност

На основание чл.44, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи/обн.,ДВ, бр.105 от 19.12.2014 г./ и писмо с изх. № 725800-204/05.05.2020 година на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" - гр.Дупница за настъпил етап  «Восъчна зрялост» на посевите от житни култури на територията на Област -  Кюстендил

 

 

Важно!Министър Ананиев издаде 4 нови заповеди за извънредната епидемичната обстановка в сила до 14 юни 2020

Уведомяваме Ви,че във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването днес, 14 май, издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година.

Заповед №РД-08-260/14.05.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за изменение на Заповед №РД-08-196/26.03.2020г. за провеждане на публично оповестен конкурс

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС;  чл.99, ал.2 и чл.100 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  във връзка със Заповед №РД-08-196/26.03.2020г. и Заповед №РД-08-230/16.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване и провеждане на  публично оповестен конкурс за отдаване под наем на: