НовиниПринтирай

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №383 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-611/26.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №388 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-612/26.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №387 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-600/23.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот – частна общинска собственост АЧОС №2743/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.603 по КК на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №385 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-593/22.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2743/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.603 по КК на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №385 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-593/22.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба .

О Б Я В А

 

На основание: Решение №391  от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-586/.18.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба .

О Б Я В А

 

На основание: Решение №384 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-587/19.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Търг за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№094.

Вижте прикачените файлове.

Търг за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№095.

Вижте в прикачените файлове.

Търг за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№096.

Вижте в прикачените файлове.

 

ЗАПОВЕД №РД-08-541/22.10. 2021 година, гр. Сапарева баня

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси,

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Ви информираме, че ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия в Общинска администрация гр. Сапарева баня  на първия етаж на сградата от  29  октомври 2021 г., 01.,02.,03.,04.,05.,08.,09.,10.,11 до 12 ноември 2021г. от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.


За жителите на село Сапарево на 9-ти ноември от 12:00 часа до 14:00 часа.

За жителите на село Овчарци на 10-ти ноември от 12:00часа до 14:00 часа.

За жителите на село Ресилово на 11-ти ноември от 12:00 часа до 14:00 часа.

 

 

 

Заповед №РД-08-541/22.10.2021г. , гр.Сапарева баня

Заповедта можете да видите в прикачен файл.

община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №361 от Протокол №24/30.09.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-542/25.10.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №362 от Протокол №24/30.09.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-543/25.10.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №363 от Протокол №24/30.09.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-544/25.10.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня до направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail адрес : obc_sbanya@abv.bg 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ! 

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail адрес: obc_sbanya@abv.bg 

ПРОЕКТА НА НАРЕДБАТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ  

УВЕДОМЛЕНИЕ !!!

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

по чл.66 от Административнопроцесуален кодекс

 

за откриване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на годишна план сметка за разходите по третиране битови отпадъци и поддържане чистота на територията на община Сапарева баня  и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2022 година

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба

На основание: Решение №376  от Протокол №24/30.09.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-538/19.10.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

СЪОБЩЕНИЕ!!!

 

                                                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       КМЕТЪТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА 08.10.2021г.(ПЕТЪК) ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК  В  ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСРОЧЕНИ НА  14 НОЕМВРИ 2021г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Заповеди на директора на Областна дирекция ''Земеделие'' -Кюстендил.

Заповедите можете да видите като прикачен файл.

Обявиха 150 вакантни длъжности за военна служба в доброволния резерв.

Открита е  процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв (след промените в Закона за резерва на Въоръжените сили на България, приети от 44-ото Народно събрание).

Със заповед ОХ 857/27.09.2021г. на министъра на отбраната са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която приетите ще изпълняват службата в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ град Велико Търново и 30 от тях – във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ в град Шумен, съобщиха от МО.

Съгласно заповедта на министъраслужбата ще започне от 10 януари 2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ

На основание: чл.68 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет

  1. Изисквания към кандидатите:

Да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

Да е дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

              - не страда от психични заболявания 

...

В рамките на инициативата на „Нестле за Живей Активно“ 2021 в двора на СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня се състоя още една инициатива организирана от Община Сапарева баня. Бяха проведени футболни турнири, на 24.09.2021 г. футболен турнир за деца и н

         Общо в футболната надпревара се включиха около 90 участника. Във футболния турнир за деца, участие взеха пет отбора, които включваха деца на възраст от 6 до 10 години.    Всички отбори бяха наградени с топки, осигурени от Община Сапарева баня, а първите три отбора получиха и купи за първо, второ и трето място. Наградите бяха връчени от Калин Гелев – кмет на Община Сапарева баня...

 

В двора на СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня бяха организирани събития за активен начин на живот и балансирано хранене специализирани за деца.

 В рамките на инициативата на „Нестле за Живей Активно“ 2021 в класна стая на открито, в двора на училище СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня, беше организирано приготвяне и презентиране на храна, приготвена от здравословни продукти...

Публично обявяване на Заявление от Управителя на

Вижте,прикачения файл.

Поредната от инициативите, с които община Сапарева баня взе участие в националния конкурс за спонсорство на общински проект „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ с партньор Национално сдружение на Общините в Република България, се проведе на 22 септември (сряд

„Нестле за Живей Активно!“ е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да промотира движението и спорта и балансираното хранене в България. Инициативата стартира през 2006 година и до момента към нея ежегодно са се включвали значителен брой общини...

Втората инициатива, с която община Сапарева баня се включи в националния конкурс за спонсорство на общински проект „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ с партньор Национално сдружение на Общините в Република България, се състоя на 19 септември (неделя). В нея,

Втората инициатива, с която община Сапарева баня се включи в националния конкурс за спонсорство на общински проект „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ с партньор Национално сдружение на Общините в Република България, се състоя на 19 септември (неделя). В нея, малки и големи обединиха сили, за да покажат, че активният начин на живот няма възрастови ограничения.

 

Първата от инициативите, с които община Сапарева баня стартира участието си в националния конкурс за спонсорство на общински проект „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ с партньор Национално сдружение на Общините в Република България, се проведе на 18 септемвр

 

Стартът на първата група деца бе даден в 10:00 часа, с интервали поетапно след това за всяка една възрастова група, като последни на стартовата линия застанаха възрастните участници. За целта големият басейн на „Котвата“ бе разделен на три състезателни коридора.

         Състезанието приключи в 12:00 часа с официално награждаване на победителите. Наградите за участниците – медали за първо, второ и трето място, както и тениски с лого на събитието, осигурени от община Сапарева баня, връчи председателят на ски-клуб „Паничище 2009“ – Ивайло Динев. Специални награди за всички деца, взели участие в състезанието бяха осигурени от Аква-Клуб „Котвата“ и връчени от Цветелина Стаменова – управител, ресторант.

     Участниците от първата инициатива на „„НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ организирано от Община Сапарева баня дадоха своя пример за активен и здравословен начин на живот.

    Спортувай, храни се здравословно, дай своя пример за по-добър живот! Първата от инициативите, с които община Сапарева баня стартира участието си в националния конкурс за спонсорство на общински проект „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ с партньор Национално сдружение на Общините в Република България, се проведе на 18 септември (събота) в Аква-Клуб „Котвата“.

 

 

По проект Община Сапарева баня въведе електронни дневници в ДГ „Света Анна“, гр. Сапарева баня.

 

     По проект  Община Сапарева баня  въведе електронни дневници в ДГ „Света Анна“, гр. Сапарева баня.

Общината е една от одобрените за финансиране по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 на МОН.

Новата учебна година стартира с въвеждането на дигитални дневници в детската градина.

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба

На основание: Решение №344  от Протокол №23/29.07.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-466/13.09.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост

На основание: Решение №345  от Протокол №23/29.07.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-467/13.09.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№91

Документация и образци са качени като прикачен файл.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№92

Документация и образци са качени като прикачен файл.

 

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№93

Документация и образци са качени като прикачен файл.

 

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №339 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-458/07.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване

На основание: Решение №352  от Протокол №23/29.07.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-456/07.09.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

 

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №340 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-457/07.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №342 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-441/02.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №338 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-444/02.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №343 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-445/02.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №341 от Протокол №23/29.07.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-446/02.09.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Годишен план за ползване на дървесина през 2022г. собственост на Община Сапарева баня

Годишният план можете да видите в прикачен файл.

Във връзка с високите температури на териториата на цялата страна , наличието на суха растителност и висока степен на опасност от възникване на пожари Община Сапарева баня призовава всички жители и гости за отговорно отношение към собствената си и чужда б

Забранява се  почистването  на  земеделски земи  от техните ползватели и паленето на огън на открито,  както и на паленето на стърнища след приключването на жътвата.

Забранено е да се пали огън в гората! – Това може да става само на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Предварително си подгответе тупалки – от гума или на място от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата, необработваемите полски имоти, склоновете и други подобни!

Ако забележите признаци на пожар в гората – дим, мирис на изгоряло и пламъци – е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение

След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара на тел. 112! Подаваната информация да бъде коректна, като се съобщава точното място на възникналия пожар, какво гори, дали има застрашени хора, сгради и други

На нарушителите ща бъдат съставяни АУАН и налагани   санкции.

ЗАПОВЕД - РД-08/416 от 11.08.2021 година

Заповедта можете да видите в прикачен файл.

Конкурсна процедура обявена от ЦОИДУЕМ

Конкурсна процедура 33.20-2021г. за набиране на проектни предложения ,свурзани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното ни училищното образование-детски градини,училища,центрове за подкрепа за личностно развитие и други. Краен срок за кандидатстване: 31 август 2021 година ,17.30ч.

В качеството Ви на допустими кандидати по конкурсната процедура , Ви информираме , че в периода 16.08.2021г.-20.08.2021г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM -срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване . Допустимите кандидати и партньори ,желаещи да се включат в ZOOM-срещи , моля хда заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

Заповед спечелил ОБЕКТ №090

Заповедта е качена като прикачен файл.

СРЕЩА, РАЗГОВОР С СИЛВИЯ КАЦАРОВА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИОГРАФИЧНА КНИГА-''МОЙ СЪН''

СРЕЩА, РАЗГОВОР С СИЛВИЯ КАЦАРОВА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИОГРАФИЧНА КНИГА-''МОЙ СЪН''

община Сапарева баня открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №320 от Протокол №22/24.06.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-377/22.07.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №321 от Протокол №22/24.06.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-376/22.07.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2618/16.06.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.602.1265 по КК на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №326  от Протокол №22/24.06.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-373/21.07.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2162/04.09.2018г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VIII-189, кв.41 по плана на с. Овчарци, общ. Сапарева баня

На основание: Решение №325  от Протокол №22/24.06.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-374/21.07.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

РАБОТНО ВРЕМЕ ''ГЕЙЗЕР''

РАБОТНО ВРЕМЕ

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване

На основание: Решение №323  от Протокол №22/24.06.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-372/20.07.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост

На основание: Решение №324  от Протокол №22/24.06.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-371/20.07.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Изменение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Заповед №РД-08-345

Заповедта е достъпна в прикачен файл.

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ -ИЗБОРИ 2021г.

Вижте прикачените файлове .

Обява за провеждане на търг с яано наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект-090 подотдел136Б

Обява за провеждане на търг с яано наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект-090 подотдел136Б

ЗАПОВЕД №РД-05-267 -Закона за горите

Заповедта е качена като прикачен файл.

Обява за провеждане на търг с яано наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект-089 подотдел129Д

Обява за провеждане на търг с яано наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект-089 подотдел129Д

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Община Сапарева баня уведомява гражданите . че подаването на заявления за гласуването на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, ще се осъществява чрез изпращане на електронна поща: sap_oba@abv.bg

Предоставяме образец на заявление за попълване от гражданите , като прикачен файл.

30.06.2021 г. – Първа копка в ОУ „Христо Ботев“ - гр. Сапарева Баня

С „първа копка“ в двора на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева Баня се даде начало на работата по проекта „Паркоустройство и благоустройство на училищен двор в кв. 125, парцел III, гр. Сапарева баня“. Той  се финансира по постановление на Министерския края на 2020 година и ще се реализира от строителната фирма „Реал Трейдинг“ ЕООД.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №298 от Протокол №20/29.04.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-334/01.07.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Открива се публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост,

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №306 от Протокол №20/29.42.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-333/01.07.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

Заповед №РД-08-335 от 01.07.2021 г. - Восъчна зрялост

Заповедта можете да видите като прикачен файл.

СЪОБЩЕНИЕ-ИЗБОРИ !!!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми граждани на община Сапарева баня,

уведомяваме Ви, че

на 06.07.2021 г. от 18:00 часа до 20:00 часа,

в малкия салон на НЧ „Просветен лъч 1905“, гр. Сапарева баня, ще се извършат демострационни пробни гласувания със специализирано устройство за машинно гласуване за изборите за народни представители, които ще се проведат на 11.07.2021 г.

Заповед-спечелил обект 88

Заповедта ще видите като прикачен файл.

Международен фолклорен фестивал-гр. Сапарева баня ''Мома пее,Гора се люлее''

 

От името на  Общинска администрация Сапарева баня, ТВ Родина и читалищното ръководство към  Народно читалище „От извора - 2013"- град Сапарева баня, имаме удоволствието да Ви поканим  да проявите отново своя талант на VI-я Международен фолклорен фестивал „Сапарева баня - 2021" под наслов „Мома пее, гора се люлее".

Фестивалът е с конкурсен характер и тази година ще се проведе в рамките на 13 и 14 Август, 2021 в град Сапарева баня при амфитеатър „Гейзера".

СЪОБЩЕНИЕ-Публично обявяване на Заявление от Управителя на

Съобщението можете да видите в прикачен файл.

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №300 от Протокол №20/29.42.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-299/15.06..2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №299 от Протокол №20/29.04.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-300/15.06.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

СЪОБЩЕНИЕ!! Публично обявяване на заявление от управиталя на

Съобщението можете да видите в прикачен файл.

ПОКАНА -начална пресконференция и първа копка !!!

Поканите можете да видите като прикачени файлове.

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот-частна общинска собственост

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот-частна общинска собственост

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот - частна общинска собственост

 

На основаниеРешение №301  от Протокол 20/29.04.2021гна Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-279/02.06.2021г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС 2583/16.04.2021г./, представляващ поземлен имот/ПИ/ №53254.50.84 по плана на новообразуваните имоти на местност РИДО, землище на с. Овчарци, общ. Сапарева баняодобрен със Заповед 101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил с площ 520,00 кв.м., при съседи: ПИ №№53254.50.126, 53254.50.130 и 53254.50.128»

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО !

Договора можете да видите в прикачен файл!

ПОКАНА-по повод Деня на детето - 1-ви Юни, Община Сапарева баня и НЧ "От Извора - 2013"

 

Детски празник за малчуганите.

За децата ще има подготвени много игри, забавления, подаръци и награди.  Аниматор ще се погрижи празникът на малчуганите да бъде незабравим.

Тържеството ще започне от 10:00 ч. на 1-ви юни /Вторник/, а мястото е амфитеатър "Гейзера"

Всеки родител, който желае, може да доведе детето си на празника.

 

Заповядайте!

СЪОБЩЕНИЕ !!!

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 45-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ , НА 03.06.2021г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ , ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Община Сапарева баня открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот

На основание чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2,  чл. 56, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 287 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-248/17.05.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост поодобрена съгласно т.I от Решение 287 от Протокол №19/25.03.2021г. схема за поставяне на преместваеми търговски обекти

Заповед във връзка с обявяването на пожароопасния сезон

   

     На основание чл. 44, ал.1,т.1 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с обявяването на пожароопасния сезон в горските територии за Кюстендилска област за 2021 година и в изпълнение на заповед № РД-04-63/10.05.2021 година на Директора на Областна дирекция «Земеделие» гр.Кюстендил, за осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на възникнали пожари в горски територии

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ПРОЕКТ „ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ЗОНА ЗА ОТДИХ В ПАРК- ГЕЙЗЕРА“

 

Община Сапарева баня получи финансиране от МОСВ и ПУДООС чрез  одобрен проект с наименование „ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ЗОНА ЗА ОТДИХ В ПАРК - ГЕЙЗЕРА“ по Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2021г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ“ и сключи договор14060 от 05.04.2021г. с ПУДООС. Осигуреното финансиране е в размер на 9 999, 20лв с включено ДДС. Крайния период за изпълнение на проекта е до 30.11.2021г.

За реализирането на проекта е нужна и гражданската активност на жителите на града чрез доброволен труд, всеки може да се включи в почистването на замърсени площи на мястото за изграждането на детската площадка и зона за отдих на 20.05.2021г. от 13:30ч. в парк- Гейзера.

Чрез горепосочения проект и участието на гражданите в него се цели да бъде изпълнена и основната цел на проекта, а именно създаването на чиста околна и градска среда, и приобщаване на гражданите към „зелената идея“ и повишаване на екологичната култура в жителите на града.

Дейностите по проекта включват почистване, озеленяване, закупуване на нови детски съоръжения за деца от 2 до 12 годишна възраст, полагане на ударопоглъщаща саморазливна настилка, нови пейки и кошчета.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ гр.Сапарева баня -Розов кемпер на Фондация ''Нана Гладиуш-Една от 8''

 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за гр. Сапарева баня

 

 

Представяме Ви следващата дестинация на Розовия кемпер на Фондация

 „ Нана Гладуиш - Една от 8“.

Фондация „ Нана Гладуиш - Една от 8“ организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в град Сапарева баня по съвместната ни програма с Avon – “Бъди до мен“.

Ще прегледаме безплатно 140 жени в града.

Прегледите ще се извършат в сградата на Общинска администрация – гр.Сепарева Баня, която се намира на улица „Германея“ №1, на датите 20 и 21 май 2021г.

Условието е дамите да са на възраст от 20 до 65 години, да не са били диагностицирани с рак на гърдата и да не са бременни.

Можете да се запишете за безплатен профилактичен преглед  на датите 11 и 12 май  2021г., от 10:30 до 16:00 часа на телефон 0888811323.

Обръщаме внимание, че досега всички прегледи се изчерпват в рамките на първия ден!

Екипът на Една от 8 призовава за разбиране и търпение от Ваша страна.


С вас сме!

До скоро виждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „КЪМПИНГ ЗОНА С ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА“

 

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение, входирано с писмо № П-494/29.03.2021 година на Община Сапарева баня  за изграждане на „Къмпинг зона с обслужваща сграда“, в поземлен имот с идентификатор 65365.601.908, находящ се в парцел I, кв. 61 по плана  на гр.Сапарева баня, с възложител „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ САПАРЕВА БАНЯ“АД.

       Становища и въпроси от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на Общинска администрация гр. Сапарева баня. Срокът на обявлението е 14 дни, считано от 29.04.2021 година включително.

 

община Сапарева баня открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частно общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 288 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-217/27.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частно общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 288 от Протокол №19/25.03.2021г.   схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на община сапарева баня, намиращ се на територията на с. Паничище, община Сапарева баня, Област Кюстендил

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване

Решение №289  от Протокол №19/25.03.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-216/27.04.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2188/09.01.2019г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VI- за хотелски комплекс, кв.1 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, с площ 2054.00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ I-за озеленяване, кв.1, улица с осови точки 6-7-8-9-10-11 и УПИ/парцел/ V, кв.1»

Заповед РД-08-213-23-04 2021 г.

На основание чл.44,ал.1,т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.54,ал.5 и чл.55 ,ал.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество и чистотата на територията на Община Сапарежва баня и чл.21,ал.3 във връзка с чл.33,т.2 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Сапарежа баня:

                                                                         ОПРЕДЕЛЯМ:

1.Следния маршрут за движение на селскостопански животни и сборни стада в гр.Сапарева баня през 2021г.

Селскостопанските животни и сборни стада(овце,кози и др.) в гр.Сапарева баня да преминават по ул.''Джерман'' , ул.''Александър Стамболийски'' , ул.''Христо Ботев'' , ул.''Победа'', ул.''Преспа'', ул.''Рилски езера'' и ул.Буйов рид'' до мястото за паша.

2.Маршрутите за движение на селскостопанските животни на територията на селата в Община Сапарева баня да се определят със заповед от кметовете по населени места.

                                                                           ЗАБРАНЯВАМ:

1.Разходката и пашата на селскостопански животни по улиците ,парковете,градините и други озеленени площи на територията на Община Сапарева баня.

2.Трупосъбиране и загробване на животни,както и изхвърлянето на трупове на животни в контейнери за битови отпадъци на територията на Община Сапарева баня.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете по населени места,полската охрана,пастирите и собствениците на селскостопански животи за изпълнение и да се огласи сред населението.

ЗАПОВЕД-РД08-214-23-04 2021г.

На основание чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА , чл.21,ал.4 във връзка с чл.33,т.5 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените мсета на Община Сапарева баня и във връзка с необходимостта от опазване на тревните фуражи и земеделските култури от повреди и унищожаване в Община Сапарева баня.

                                                                      ЗАБРАНЯВАМ:

1.Навлизането на селскостопански животни в урегулирани поземлени имоти и земеделски имоти(градини,ливади,овощни насаждения_ на територията на Община Сапарева баня-гр.Сапарева баня,с.Сапарево,с.Овчарци и с.Ресилово , с което се застрашава собствеността на населението и земеделската продукция на населението в Община Сапарева баня от 06.05.2021г. до 30.09.2021г.

2.Влизането , преминаването и паша на животни в земи с посеви,трайни или цжетни насаждения , освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята и без разрешение на собственика(ползвателя).

3.Оставянето на животните без надзор,каакто и свободното им придвижване /без придружител.

4.Навлизането и преминаването на селскостопанските животни от едно землище на територията на Общината в друго такова,без разрешение от Кмета на населеното място.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете по населени места,полската охрана,пастирите и собствениците на селскостопански животни за изпълнение и да се огласи сред населението.

Община Сапарева баня открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 286 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-210/22.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 286 от Протокол №19/25.03.2021г.   план-схема, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и деца от уязвими групи.

Желаещите да кандидатстват трябва да бъдат на възраст до 18 години.

Кандидатстването става в следните направления:

а. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г. Индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление а), б) или в), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване;
  2. Мотивационно писмо;
  3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Съгласно процедурата очакваме Вашите кандидатури до 24.05.2021 г. Документите се подават на място в деловодството на Община Сапарева баня или по пощата на адрес: град Сапарева баня 2650, ул. Германея 1, както и по електронен път на e-mail: sap_oba@abv.bg . Те трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на официалния сайт на Община Сапарева баня.

Процедура за избор на членове на Съвета на децата , можете да видите в прикачения файл.

Покана за участие в проучване на проблемите и приоритетите във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие на Общината за периода 2021-2027 г.

Община Сапарева баня отправя покана към заинтересованите страни (граждани,бизнес,юридически лица с нестопанска цел) за участие в проучване на проблемите и приоритетите във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие на Общината за периода 2021-2027 г.

Документът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие и връзките с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния район и общия устройствен план на общината.Проучването се извършва чрез попълване на анкета в срок до 30.04.2021 г.,която е налична на следния интернет адрес: https://survey.bg/s/gzaKY_qGkQ 

Мнения и предложения до екипа , който разработва Плана за интегрирано развитие на Община Сапарева баня за периода 2021-2027 г.,можете да изпращате на следната електронна поща: piro_sap_oba@abv.bg

Търсим Вашето мнение!

Благодарим Ви за участието!

Община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №266 от Протокол №18/25.02.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-172/06.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №264 от Протокол №18/25.02.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-167/02.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Община Сапарева баня открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №265 от Протокол №18/25.02.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-168/02.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба нa:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2542/05.02.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.94 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с

На основание: Решение №271  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-154/31.03.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2543/05.02.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.95 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с

На основание: Решение №272  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-155/31.03.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обявление на РД-4-2021 г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-4/30.03.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня в обхват улица с о.т. 33-34-35-36  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІІ, кв.9 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ:

- изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 33-34-35-36 по съществуващата имотна граница на поземлен имот пл.№343 по плана на с.Ресилово;

            - разделяне на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ IІІ, кв.9 по плана на с.Ресилово на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, представляващи парцели, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ и отреждането му поземлен имот пл.№343, кв.9 по плана на с.Ресилово - „За жилищно застрояване“, с площ – 488 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х и отреждането му поземлен имот пл.№343, кв.9 по плана на с.Ресилово -  „За трафопост“, с площ –54 кв.м.

съгласно изготвената скица - предложение за изработване на ПУП – изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня.

Обявление РД-5-2021 г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-5/30.03.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ, кв.11 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, одобрен с Решение № 6 от Протокол №29/17.10.2006 година на заседание на ОбС гр.Сапарева баня, частично изменен със заповед №РД-08-371/23.08.2017 г. на кмета на Община Сапарева баня на четири  самостоятелни урегулирани поземлени имота,  както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 000 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 000 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 243 кв.м.;

             - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 243 кв.м.,

съгласно изготвената скица- предложение за изработване на ПУП – изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня.

 

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост Недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 62520.17.25, местност „Долиня“ по кадастралната карта на с. Реси

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №267 от Протокол №18/25.02.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-146/29.03.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2541/05.02.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.93 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с

На основание: Решение №270  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-147/29.03.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „КЪМПИНГ ЗОНА С ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА“

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение от РИОСВ София, входирано с писмо № П-494/29.03.2021 година на Община Сапарева баня  за изграждане на „Къмпинг зона с обслужваща сграда“, в поземлен имот с идентификатор 65365.601.908, находящ се в парцел I, кв. 61 по плана  на гр.Сапарева баня, с възложител „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ САПАРЕВА БАНЯ“АД.

     Становища и въпроси от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на Общинска администрация гр. Сапарева баня. Срокът на обявлението е 14 дни, считано от 30.03.2021 година включително.

Стартира на областен етап от процедура за попълване на Националната система ''Живи човешки съкровища - България '' за 2021 година

Министерство на културата обявява за попълване на Националната система ''Живи човешки съкровища - България'' , с която цели опазването на нематериалното културно наследство, съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното представяне на следващите поколения.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериално културно наследство.Кандидатурите са съпътствани от съответната документация (типов формуляр и посочените в него други материали).Една институция има право да предлага само една кандидатура за сесия.

Всички необходими документи и информация за учстие в процедурата може да намерите на официалната интернет страница на Министерството на културата, в раздел Международно сътрудничество и регионални дейности -> Регионални дейности -> Нематериално културно наследство/ICH.

 

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №123/22.11.2006г./,както и Акт за ЧОС№936/16.01.2014г. за поправка на Акт №123, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VI, кв.6 по

На основание: Решение №268  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-136/22.03.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Oбявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2544/05.02.2021г./, представляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-2331, кв.65 по застроителния и регулационен план на с. Сапар

На основание: Решение №269  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-137/22.03.2021г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Община Сапарева баня уведомява гражданите . че подаването на заявления за гласуването на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, ще се осъществява чрез изпращане на електронна поща: sap_oba@abv.bg

Предоставяме образец на заявление за попълване от гражданите , като прикачен файл.

Проект на Заповед за защитена зона BG0000308 „Верила“.

 

 

 

 


О Б Я В Л Е Н И Е


 

Община Сапарева баня съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000308 „Верила“.


Защитената зона е разположена в землищата на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, гр. Сапарева баня, с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил, с. Горна Диканя, с. Дрен, община Радомир, област Перник, с. Белчин, с. Клисура, с. Ковачевци, с. Поповяне, с. Ярлово, община Самоков, област София.


Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).


В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими. Пълният текст на Заповедта може да откриете на сайта на МОСВ.

https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-prirodnite-mestoobitaniya-i-na-divata-flora-i-fauna/

 

 

 

 


 

 

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Кюстендил

На основание чл.9  т.1 и чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции,във връзка с чл.63, ал.4, ал.7, и ал.11, чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и Протокол № РД-18-57 от 11.03.2021 г. от проведени заседания на Областният кризисен щаб за борба с COVID-19, във връзка с противодействие на разпространението на COVID-19 на територията на област Кюстендил, предвид завишената заболеваемост , и с цел опазване йивота и здравето на населението , съгласувано с главния държавен инспектор

Уведомление на гражданите

Уведомлението можете да го видите в прикачения файл

На вниманието на всички гласоподаватели,които ще упражнят правото си на глас на предстоящите избори за Народно събрание 2021

На Вашето внимание тук можете да откриете видео информация за Вашите права като гласоподаватели в предстояшите избори за Народно събрание 2021, които ще се проведат на 4 април 2021г.

Обява за открит търг за оттдаване под наем на поземлени имоти с идентификатор №65379.32.55 в местността «Банско ливаге

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86   

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2521/05.01.2021г./, представляващ поземлен имот с идент. 65365.603.569

На основание: Решение №245  от Протокол №17/28.01.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-76/22.02.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ПРОЕКТ: „Модернизирана социална кухня в Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня“

Общинската администрация в Сапарева баня спечели поредния социален проект. На 21.01.2021 г. кметът Калин Гелев подписа договор с Фонд „Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика за реализиране на проект „ Модернизирана социална кухня в Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня".  Одобреният проект е на стойност 34 680,00 лева с включено ДДС, от които 10% са финансиране от Община Сапарева баня, с период на изпълнение от 21.01.2021 година до 21.07.2021 година. Това е втори одобрен проект на общината от Фонд "Социална закрила", след като през 2017 г. успешно беше изпълнен и още един проект за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня.

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 086 състоящ се от подотдели 83 „б”, 83 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 087 състоящ се от подотдели 97 „б”, 97 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 084 състоящ се от подотдели 84 „а”, 84 „м” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от Закона за горите, съответно с Вх. З-1670/21.09.2020 г, № Вх.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 085 състоящ се от подотдели 104 „л”, 104 „м”, 100 „е“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от Закона за горите, съответно с Вх. З-1670/21.09.2020 г, № Вх. №З-1466/24.08.2020 г.,  Решение № 158 от Протокол № 10/30.07.2020 г. и Решение № 230 от Протокол

Покана за обсъждане на проекто-бюджета на Община Сапарева баня за 2021 година

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 03.02.2021. (сряда), от 12.00 ч., в малкия салон на читалището ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня за 2021 г.

 

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2021 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

 

 За повече информация тук.

Кметът на община Сапарева баня и директорката на ДГ "Св. Анна" посрещнаха малчуганите за новата година с тържестен водосвет в обновената централна сграда на детското заведение

На 04 Януари беше извършен водосвет за здраве и благоденствие, с което беше открита  централната база на ДГ "Св. Анна, гр. Сапарева баня, след извършване на основен ремонт. Сградата беше обновена по проект "Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня, включително базите в с. Ресилово и с.Овчарци. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" .

Празнично разписание на автобусите във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници на фирма ЕТ "Валентин Кюрчийски-Валдани- Даниела Гогова"

Уважаеми жители и гости на община Сапарева баня,

 

Във връзка с предстоящите Светли Рождествени празници и Нова година на Вашето внимание Ви предоставяме празничното разписание на автобусния превозвач ЕТ"Валентин Кюрчийски-Валдани- Даниела Гогова", считано от 24 до 28 декември и от 31 декември до 3 януари 2021 включително:

 

Маршрути:

с.Сапарево-гр. Дупница - 6:30; 08:00:11:00; 14:00;18:00

гр.Дупница- с. Сапарево-08:00;11:00;12:00;15:00;19:00

Автобусът за град Самоков няма да пътува!

Телефон за връзка:+359 890315917

 

Обява за открит открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 083, подотдели 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л от общинска горска територия

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение №211 от Протокол №15/26.11.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-693/23.12.2020год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 083, подотдели 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л от общинска горска територия на Община Сапарева баня. 

Съболезнователен адрес по повод внезапната кончина на инж. Сашо Иванов /кмет в периода 2003-2015/ и настоящ общински съветник

Уважаемо семейство,

Уважаеми близки и роднини,

 

От свое име и от името на всички служители в Общинска администрация Сапарева баня, искам да се обърна към Вас с най-искрени съболезнования по повод огромната Ви загуба.

С голяма болка посрещнахме вестта за внезапната смърт на един забележителен човек, отговорен пред жителите на община Сапарева баня. Човекът, който не жалеше сили, енергия и амбиции, за да направи нашата община красив и развиващ се курорт.  Разделяме се  с инж. Сашо Иванов - три мандата кмет на Община Сапарева баня. Отдаваме последна почит на един деен и социално ангажиран общественик.

Дълбок поклон пред светлата му памет!


Славчо Кирилов Коларски

/Вр. Изп. Кмет на Община Сапарева баня/

 

 

 

 

 

Съболезнователен адрес от председателя на ОбС -Сапарева баня

УВАЖАЕМО СЕМЕЙСТВО,

   Позволете ми в този тежък момент от името на Общински Съвет Сапарева баня и лично от мое име да поднеса нашите най-искрени съболезнования и съпричастност по повод смъртта на инж. Сашо Иванов.

    Отиде си от нас човек с доказани нравствени добродетели, заслужил уважението на своите близки, приятели и съграждани. Той оставя след себе си светъл пример за достойно извървян житейски път и всеотдайност към семейството и обществото.

    Сашо Иванов бе не просто Наш колега, а изключителен човек и професионалист. През годините пълната му отдаденост като кмет на Община Сапарева баня, а и като заместник кмет преди това, до вчера общински съветник, будния му дух и отговорността към работата се превърнаха в еталон за поведение, подражание и успех.

    В моето съзнание завинаги ще останеш един добър ръководител и приятел, с когото имах удоволствието да работя и познавам.

    Мъдрите казват, че никой не умира наистина, щом има кой да го помни и обича. Ще го запомним като добър човек и общественик, оставящ след себе си ярка следа, която няма да бъде забравена, а делото му ще остане завинаги.

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

ПОЧИВАЙ В МИР, САШО!

 

инж. Васил Маргин -
председател на Общински съвет

Сапарева баня

 

Запалване на светлините на коледната елха в община Сапарева баня!

Скъпи съграждани и драги гости на Община Сапарева баня!

За да запалим коледната искра и създадем коледно настроение на 06.12.2020 г. /неделя/ ще запалим светлините на коледната елха в  гр. Сапарева баня. Празничното дърво се намира в парк „Гейзера" и ще грейне точно в 17.30 часа .

Предвид мерките срещу разпространението на коронавируса  у нас няма да има  празнична програма, за  да се избегне струпване на хора поради усложнената обстановка с КОВИД-19 в страната.

Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни протовоепидемични мерки в Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г

Със заповедта се предвиждат следните противоепидемични и  ограничителни мерки:

I. Въвеждат се  следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и  центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

 

 

Писмо от Конфедерацията на автобусните превозвачи до председателя на УС на НСОРБ за преустановяване на обществения транспорт в страната на 25.11.2020г. във връзка с провеждане на протестни действия

Конфедерацията на автобусните превозвачи ни информира, чрез официално писмо, че на 25 ноември 2020г. в периода от 9:00 до 11:00 ч., в знак на протест, ще бъде преустановен обществения превоз на пътници по редовните автобусни линии от републиканската, областната, междуобластната и общински транспортни схеми.

Можете да се запознаете с писмото на КАП от приложения файл тук.

 

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №138/22.11.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I, кв.14 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня с площ 847,00 кв.м.

На основание: Решение №200  от Протокол №13/29.10.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-658/20.11.2020г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №138/22.11.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I, кв.14 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, с площ 847,00 кв.м., при съседи: УПИ /парцел/ II, кв.14 и улици с осови точки 199-198-197-187; 187-205 и 205-204-203»

 

 

 

На вниманието на всички заинтересовани лица: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

Предложеният проект на Закон за водоснабдяването и канализацията има за цел да се създаде систематизирана уредба на обществените отношения, свързани с отрасъл ВиК в Република България, която да уреди по-ефективна правна рамка от правила, регламентиращи собствеността, управлението и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, както и предоставянето, регулирането и контрола на водоснабдителните и канализационните услуги.

Законопроектът цели преодоляване на установените проблеми чрез създаването на актуална, последователна и съответстваща на съвременната обществено - политическа реалност и социално - икономическата динамика, законова уредба. Същевременно, този закон цели обособяването на уредбата за водоснабдяването и канализацията, да бъде направено по начин, който да съответства и кореспондира с общата уредба на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, която остава в ЗВ, с устройствените правила по ЗУТ и с другите относими изисквания и режими в законодателството, с които има допирни точки. С новия закон ще се запазят добрите решения на предходната правна уредба, като част от тях ще се прецизират и допълват въз основа на опита от досегашната практика.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

- Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg;

- e-mail: press@mrrb.government.bg.

 

За повече информация тук.

 

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - ЧОС /АЧОС №1060/20.11.2014г., ПИ/№53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО

На основание: Решение №186 от Протокол №11/30.09.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-601/22.10.2020г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване,

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 081 състоящ се от подотдел 64 „б

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 082 състоящ се от подотдел 64 „д

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 173 от Протокол №11/30.09.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-613/23.10.20 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 082 състоящ се от  подотдел 64 „д", на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

От утре, 22 октомври, влиза в сила мярката за носене на маска на открити обществени места, на които има струпване на хора

От утре, 22 октомври, се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места. При струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. гражданите трябва да носят маска или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключения са клиентите в местата за хранене и в питейните заведения; спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и др. подобни по време на изказванията си; водещите и гостите в телевизионни предавания. Изключения са и децата до 6-годишна възраст.

ОбС Сапарева баня свиква тържествена сесия на 08.10.2020г. /четвъртък/ от 16:00 часа за полагане на клетва от новоизбрания кмет на Кметство с.Овчарци

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 08.10.2020г. от 16:00ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня, във връзка чл.38, ал.5 от ЗМСМА и обявено Решение №139-ми от 27.09.2020г. на ОИК Сапарева баня относно избран кмет на кметство Овчарци

 

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по рег. план на с.Паничище

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №69 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет

БАБХ извършва есенната ваксинация на лисиците срещу бяс в 23 области на страната

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва есенната орална ваксинация на лисиците срещу бяс. Това е втората ваксинационна кампания на лисици срещу бяс за 2020 г. Тя е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на заболяването бяс, която е разработена и се изпълнява от БАБХ от 2009 г. ЕК има стратегическа цел до 2020 г. бесът в Европа да бъде изкоренен.

 

 

 

Започва набирането на преброители в област Кюстендил за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година

Повече информация  затова как може да се включите в кампанията можете да откриете в прикачения файл на НСИ.

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: част от ПИ – ЧОС -170 127 кв.м. от ПИ с идент. №65365.19.165,местност «Прогоно» по кад.карта на гр. Сапарева баня /АЧОС №727/19.09.2012г./ целия с площ 170 627 кв.м.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 148 от Протокол №9/25.06.2020г.   и Решение №154 от Протокол №10/30.07.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-526.09.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот -частна общинска собственост, съгласно приложена схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Важно! Съобщение от ЧЕЗ Eлектро България АД: Всички небитови потребители на електроенергия ще купуват ток на свободния пазар, предвиждат промени в Закона за енергетиката считано от 1 Октомври 2020г.

Настоящото уведомление е в изпълнение на законовото ни задължение по параграф 15 от Закон за изпълнение и допълнение на Закона за енергетиката, публикуван в бр. 57 на Държавен вестник от 26.06.2020 г. Считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение към електроразпределителната мрежа, следва да изберат свой доставчик на енергия по свободно договорени цени. „ЧЕЗ Електро България" АД е лицензиран търговец на електрическа енергия от 2007 г., а от 2015 г. работим активно на пазара по свободно договорени цени. Тъй като от 01 октомври 2020 г. вие няма да бъдете снабдявани от „ЧЕЗ Електро България" АД в качеството му на краен снабдител с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключите договор с търговец на електрическа енергия, какъвто е и „ЧЕЗ Електро България" АД.

Заповед №РД-08-495/18.08.2020г. за промяна мястото на провеждане на публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-08-453/16.07.2020г. на кмета на Община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 от ЗОбС; чл.84, ал.1, т.2 и чл. 85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД-08-453/17.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

«Недвижим имот - частна общинска собственост: 70 дка от поземлен имот с идентификатор №65379.614.138 по КК на с. Сапарево, общ. Сапарева баня/АЧОС №2483/09.06.2020г./ целият с площ 4 822.606 дка., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора; номер по предходен план: 000016, която част попада в отдел/подотдел 35/2, вид на гората:широколистни високостъблени/поляна и отдел/подотдел 36/1, вид на гората:

 

Заповед №РД-08-490/17.08.2020г. за промяна мястото на провеждане на публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на Община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 от ЗОбС; чл.84, ал.1, т.2 и чл. 85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Кметът на Oбщина Сапарева баня подписа договор за реализацията на проект: "Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня", финансиран по ОП "Околна среда 2014-2020"

Община Сапарева баня е бенефициент на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) Д-34-69/16.07.2020г. за проект с Рег. № BG16M1OP002-2.010-0040-C01 с предмет „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14". Проектът се финансира в рамките на Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" по Приоритетна ос 2 „Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.".

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: 70 дка от поземлен имот с идент.№65379.614.138 по КК на с. Сапарево, общ. Сап.баня/АЧОС №2483/09.06.2020г./ целият с площ 4 822.606 дка

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №149 от Протокол №9/25.06.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-453/17.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, при следните условия:

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия: ПИ с идент. №65365.43.219 в местността «Под ридо» по КК на гр. Сапарева баня с площ от 22 209 кв.м.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №132 от Протокол №9/25.06.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, при следните условия:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на детска градина „Св.Анна”, град Сапарева баня

І. Допуснати до интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години" кандидати:

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол №51/27.06.2019 г.; Решение №97 от Протокол №7/30.04.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-403/26.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №080 състоящ се от подотдел 60 «а» на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 125 от Протокол №8/28.05.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-390/23.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 080 състоящ се от подотдел 60 «а» на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №078 състоящ се от подотдел 164 „к”, 165 „а“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 56 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-331/05.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 078 състоящ се от подотдел 164 „к", 165 „а" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №079 състоящ се от подотдел 159 „е”, 161 „б“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 53 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-332/05.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 079 състоящ се от  подотдел 159 „е", 161 „б" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Покана за представяне на проектни идеи във връзка с предстоящия Нов програмен период 2021-2027 за финансиране на проекти с ЕС

Община Сапарева баня отправя покана към заинтересованите страни (граждани, бизнес, юридически лица с нестопанска цел) за представяне на проектни идеи, които да бъдат предложени за включване в стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027г.

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - частна общинска собственост №441/14.07.2008 г./, представляващ промишлена сграда-209 кв.м., в поземлен имот УПИ „За озеленяване"

На основание: Решение №112  от Протокол №7/30.04.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-316/29.05.2020г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба 

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост по одобрена план-схема за поставяне на преместваеми имоти - част от имот ПОС с ид. №65365.601.1033 за обект №1 и обект №3, находящи се в УПИ /парцел/

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 70

Ден на детето в община Сапарева баня бе отбелязан с водосвет на 2-те обновени бази на детска градина "Св.Анна" по проект,финансиран по ПРСР 2014-2020

Тържествено и с водосвет днес бяха открити двете изцяло обновени бази на детска градина "Св. Анна" в община Сапарева баня. Изцяло ремонтирани по проект са базите на градината в селата Ресилово и Овчарци, като предстои реновиране и на централната сграда в Сапарева баня.Лентата на обновените обекти преряза кметът на общината Калин Гелев, а откриването уважиха народният представител Радослава Чеканска и зам. областният управител на Кюстендил д-р Матей Попниколов.

 

 

Обява за открит конкурс за длъжност „Директор" на Детска градина „Св.Анна ", град Сапарева баня

1.Конкурсът се провежда в два етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години".

Oбява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол №51/27.06.2019 г.; Решение №97 от Протокол №7/30.04.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-309/27.05.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обявление на Заповед №РД-08-304/127.05.2020г. на кмета на Община Сап. баня за забрана на всички масови,спортни и други мероприятия на открити и закрити места, в това число и в ПИ с №65365.57.2, местност -Пистата

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 2, ал.1, т. 4 от Наредба за организация на движението на територията на Община Сапарева баня и заповед № РД - 01 - 270 от 19.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването

Разписание на ЕТ "Валентин Кюркчийски - Валдани- Даниела Гогова" в сила от 23.05.2020г.

Уважаеми жители на община Сапарева баня и община Дупница,

На вашето внимание Ви предоставяме актуално разписание на ЕТ "Валентин Кюркчийски - Валдани- Даниела Гогова"  за линията Дупница-Сапарево -Дупница

За повече информация тук.

Обявление на Заповед №РД-08-294/22.05.2020г. на кмета на община Сапарева баня за забрана чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и други дървесни видове на територията на община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1, във връзка с чл.44, ал.2  от ЗМСМА  и  чл. 49, ал. 1, т.5 от Наредба №1  за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и опазване на околната среда на територията на община Сапарева баня,

От 1 юни ДГ "Св. Анна" отваря врати за децата в община Сапарева баня

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня и Детска ясла - град Сапарева баня, подновяват посещението на децата, които са записани в съответните групи през учебната 2019/2020 г. при спазване на всички противоепидемични мерки препоръчани от Министерство на Здравеопазването на 1 юни. За информация и записване се обръщайте към учителите по групи.

 

 

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 076, подотдел 69-е от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол №51/27.06.2019 г.; Решение №52 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-266/18.05.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 076, подотдел 69-е от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обявление на Заповед №РД-08-258/13.05.2020г. на кмета на община Сапарева баня за обявяване на восъчна зрялост на посевите от житни култури и определяне на мерки за пожарна безопасност

На основание чл.44, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи/обн.,ДВ, бр.105 от 19.12.2014 г./ и писмо с изх. № 725800-204/05.05.2020 година на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" - гр.Дупница за настъпил етап  «Восъчна зрялост» на посевите от житни култури на територията на Област -  Кюстендил

 

 

Важно!Министър Ананиев издаде 4 нови заповеди за извънредната епидемичната обстановка в сила до 14 юни 2020

Уведомяваме Ви,че във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването днес, 14 май, издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година.

Заповед №РД-08-260/14.05.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за изменение на Заповед №РД-08-196/26.03.2020г. за провеждане на публично оповестен конкурс

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС;  чл.99, ал.2 и чл.100 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  във връзка със Заповед №РД-08-196/26.03.2020г. и Заповед №РД-08-230/16.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване и провеждане на  публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:

Минимум 1,5 метра трябва да бъде разстоянието между масите в откритите площи на ресторанти, кафе сладкарници и питейни заведения

Министърът на здравеопазването актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.

В актуализираната заповед на министъра се посочва, че разстоянието между масите в заведенията трябва да бъде минимум 1,5 метра. Обслужващият персонал трябва да бъде с поставена защитна маска за лице или със защитен шлем. Препоръчително е носенето на ръкавици.

 

Търговски площи на открито басейни , (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници са достъпни за посещения при спазване на противоепидемичните мерки

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

Важно! Възможност за безвъзмездно финансиране на предприятия, чиято икономическа дейност е засегната от въведените противоепидемични мерки във връзка с пандемията COVID-19

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви,че предстои обявяване на процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Очакваният срок за кандидатстване е 30 май 2020 г. Управляващият орган на програмата ще разглежда проектни предложения до изчерпване на ресурса по процедурата, съобразно момента на подаването им.

Община Сапарева баня ще предоставя топъл обяд на 100 души от най-засегнатите в условията на Covid -19 по получена информация от външни институции и сигнали от бедстващи граждани

Агенцията за социално подпомагане обяви прием на предложения по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020 г."Съгласно указанията на програмата и одобрено проектно предложение, Община Сапарева баня ще може да достави топъл обяд за 100 души, отговарящи на условията на програмата. Топлият обяд ще се предоставя  в рамките на 33 работни дни, като проектът следва да стартира на  01.05.2020г. Услугата ще се извършва в рамките на работните дни, като ще се приготвя храна - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите при спазването на всички задължителни мерки за безопасност и сигурност при осъществяването на доставки на храна и хранителни продукти по време на епидемия.

Важно съобщение до всички участници в процедури по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане със общинско имущество, приета от Общ. съвет Сапарева баня, във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение

Относно: Процедури по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане със общинско имущество, приета от Общински съвет Сапарева баня и във връзка със Закон за мерките и действията по време на извънредно положение.

Важно съобщение! Великденско разписание на обществения транспорт по линия Дупница - Сапарево и обратно, изпълняван от ЕТ " Валентин Кюрчийски - ВАЛДАНИ - Даниела Гогова"

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

( ОТ 17 до 20 април)
От с. Сапарево до гр. Дупница - 6.30, 12.00, 18.00ч.
От гр. Дупница до с. Сапарево - 8.00, 14.00, 19.00ч.

Телефон за връзка: + 359 890 31 59 17

#ОСТАНЕТЕСИВКЪЩИ

 

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот–ПОС с идент. 65365.601.118 в УПИ IV- за „Гейзер-фонтан”,кв.61 с площ 70 кв.м., съгласно схема за преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на общината за обект №2

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 45 от Протокол №4/30.01.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-222/14.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот–ПОС с идент. 65365.601.118 в УПИ IV- за „Гейзер-фонтан”,кв.61 с площ 70 кв.м., съгласно схема за преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на общината за обект №1

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 46 от Протокол №4/30.01.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-223/14.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Важно! От 12 април до 26 април носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата е задължително!

Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и 

БАБХ публикува списък с български производители и преработвателни предприятия, които извършват онлайн търговия

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува списък с български производители и преработвателни предприятия, които извършват онлайн търговия. Инициативата има за цел да улесни потребителите, като се дава възможност за директна доставка на пресни български продукти до адрес.

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 075 състоящ се от подотдел 79 „н” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 61 от Протокол №5/28.02.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-217/07.04.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 075 състоящ се от  подотдел 79 „н" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 073 състоящ се от подотдел 64 „ж

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 55 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-212/03.04.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 073 състоящ се от  подотдел 64 „ж" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №074 състоящ се от подотдел 56 „в

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 54 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-213/03.04.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 074 състоящ се от  подотдел 56 „в" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ – ПОС с идент. №65365.57.2, местност „Пистата“ - 89 149 кв.м. и част от ПИ – ЧОС- 500 кв.м. от ПИ с идент. №65365.19.165, местност „Прогоно“ по кад. карта на гр. Сап. баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал.  2 и ал. 7 от ЗОбС,  чл. 11, ал.  1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 84, ал.1, т.1 и т.2, чл. 85, ал.1 и ал.2  и чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №68 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет

Важно съобщение за жителите на общините:Сапарева баня и Дупница, касаещо обществения транспорт по време на карантинния период!

Уважаеми жители на община Сапарева баня и община Дупница,

Във връзка с обявения карантинен период  с цел ограничаване на разпространението на Covid-19, бихме искали да Ви уведомим, че фирма ЕТ "Валентин Кюркчийски - Валдани- Даниела Гогова" , град Сапарева баня в качеството си на изпълнител по договор №6/29.01.2017г. сключен с община Сапарева баня след проведена обществена поръчка   за изпълнение на услуга с предмет:"Извършване на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от областната и Републиканска транспортни схеми от квотата на община Сапарева баня, съгласно маршрутни разписания по 3 обособени позиции"  продължава да изпълнява задълженията си по договора съгласно указанията на Министерство на здравеопазването  при следното разписание в сила от 20.03.2020г., считано до отпадане на карантинния период:

гр. Дyпницa- с.Сапарево

(Пoнeдeлниĸ - Пeтъĸ)

08.00; 10:00;13:00;15:20;16:30;17:30;19:00

(Събота-Неделя)

08:00;10:00;12:00;14:00;17:00:19:00

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – ПОС, намиращи се в гр. Сап. баня за поставяне на преместваеми търговски обекти

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №69 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет

Отменено е нареждането за носене на защитни маски!

За повече информация прочетете  тук.

Внимание!Министър Ананиев нареди от днес всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да носят защитна маска

Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места.Такова нареждане даде здравният министър със Заповед № РД-01-168 от днес.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

Източник:МЗ

Обява за открит конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост, по одобрена съгл. т.1 от Решение № 70 от Протокол №5/28.02.2020г. план-схема, намиращи се на територията на гр. Сап. баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с

Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включително

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 072 състоящ се от подотдели 79 „а”, 79 „г”, 69 „у“, 69 „ф“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в

Община Сапарева баня участва с 3 проектни предложения в Националната кампания на Министерство на околната среда и водите „Чиста околна среда-2020"

Oбщина Сапарева баня  участва с  3 проектни предложения в  ежегодния конкурс за 2020г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда" за реконструкция, ремонт  и озеленяване на 3 детски площадки на стойност 30 000лв.  едната от които

Кметът на общ. Сапарева баня преустановява временно платеното паркиране, подпомага дейности по заявени доставки на стоки от първа необходимост за възрастни и лица под карантина и ще проверява търг. обекти за спазване на санитарните изисквания

Дейностите в община Сапарева баня ще се осъществяват съгласно издадени заповеди на кмета на община Сапарерва баня с цел  намаляване на риска от разпространение на Covid -19   в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министерство на здравеопазването и съгласно препоръките на Националния кризисен щаб.

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 071 състоящ се от подотдели 102 „д”, 103 „з” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от

Важно!!! Кметът на Община Сапарева баня набира доброволци за Общински Кризисен Щаб Сапарева баня

Във връзка със създалата се кризисна ситуация и бързото разпространение на COVID-19, Община Сапарева баня съвместно с Районно Управление - гр. Дупница и Полицейски Участък Сапарева баня организират набиране на доброволци, които при нужда да се отзоват при Общински Кризисен Щаб Сапарева баня.

Записванията ще се приемат всеки работен ден от 09:00ч. - 17.00ч. на телефони:

 за гр. Сапарева баня - 0707/2-33-78

за с. Сапарево-0707/ 2-33-74

за с. Овчарци-0707/ 2-22-72

за с. Ресилово-0703/ 0-24-80

Благодарим предварително за добронамереното и отговорно отношение!

 

Кметът на Община Сапарева баня сформира екип за извършване на доставки по домовете на стоки и лекарства от първа необходимост за възрастните и нуждаещите се и лица под карантина в общината с цел ограничаване разпространението на COVID -19

От днес   18.03.2020г. екип на  Община Сапарева баня ще доставя стоки от първа необходимост и лекарства  на възрастни и нуждаещи се  хора, както и на лица, които са  под карантина.

Здравният министър издаде заповед за изолация на потвърдените случаи на COVID-19

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19  изолацията се провежда задължително в лечебно заведение.

На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

- асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);

лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 380С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.

 

Препоръки (COVID-19) от Министерство на туризма за преустановяване на посещения на туристическите обекти, както и туристическите фестивали и събития в областите Габрово и Плевен

Във връзка с риска от разпространение на коронавирус COVID-19, решение на Министерския съвет от извънредното заседание проведено на 8 март 2020 г., разпореждания на Националния оперативен щаб, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г., на министъра на здравеопазването и проведеното спешно заседание на Експертната група за работа в извънредни ситуации по заповед на Министъра на туризма.

 

 

 

 

ВАЖНО! Бъдете отговорни граждани! Здравният министър издаде заповед, с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Р. България

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

Oбява за открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост, част от имот – /АПОС №71/02.07.2012г./ с идент.65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15 205 кв.м- обект №2

На основание На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и

Oбява за открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост, част от имот – /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15 205 кв.м.- обект №1

На основание На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и

Заповед №РД- 08-137/02.03.2020г. на кмета на община Сапарева баня за предотвратяване на опасността от възникване и епидемично разпространяване на корона вирус COVID-19

На основание чл. 44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА, и писмо на Министъра на образованието и науката № 9105-82/ 28.02.2020 г., с цел предотвратяване на опасността от възникване и епидемично разпространяване на корона вирус (COVID-19).

 

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот– поземлен имот с идент. №65365.35.213 в местността «Валявица» по КК на гр. Сапарева баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №47 от Протокол №4/30.01.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-115/27.02.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  имот - частна общинска собственост, при следните условия:

На вниманието на всички собственици с регистрирани животновъдни обекти имащи право за ползване на мери,пасища и ливади в община Сапарева баня

Уважаеми съграждани,

Община Сапарева баня Ви уведомява,че подаването на молби-декларации  от  собственици с регистрирани животновъдни обекти за ползване на мери,пасища и ливади в община Сапарева баня ще се извършва до 10 март 2020г. включително! За повече информация и условията за ползването на земите,  можете да се запознаете с прикачените документи, приети с Решение №44 от Протокол №4/30.01.2020г. на ОбС Сапарева баня.

 

На вниманието на всички собственици на кучета в община Сапарева баня - административната регистрация в общината на Вашия домашен любимец е задължителна!

Общинска администрация Сапарева баня  напомня на собствениците на кучета, че Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Законът за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД) ги задължава да заплатят  своята/ своите годишна/и такса/и  за притежаване на кучета. Срокът за това, регламентиран в Закона за местните данъци и такси, е 31 март или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

Важно съобщение!

Общинска администрация Сапарева баня, уведомява всички  ползватели на услугите на администрацията, че са налице 2 новоткрити банкови сметки към International Asset bank, с които ще бъдат извършвани плащания към администрацията, считано от 03.02.2020г. За повече информация прочетете тук.

Изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони:BG0002129 „Рила буфер" и BG0000636 „Ниска Рила" от Министерството на околната среда и водите

Община Сапарева баня съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие Министерството на околната среда и водите, са изготвили проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони: 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ЧОС: ПИ с идент. №65365.210.256 в местността «Аждера» по КК на гр. Сапарева баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №22 от Протокол №3/30.12.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-44/29.01.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  имот - частна общинска собственост, при следните условия:

Грипна епидемия е обявена на територията на общините Дупница и Сапарева баня съгласно Заповед №РД-01-19/20.01.2020г. на РЗИ-Кюстендил

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви,че от 21 януари се обявява грипна епидемия на територията на общините Дупница и Сапарева баня. Грипната епидемия е обявена от 21 януари до 27 януари, включително  със заповед на директора на РЗИ - Кюстендил. Всички училища в общините Дупница, Сапарева баня, Бобов дол и останалите ще подновят учебни занимания на 28 януари.

 

 

Пет общини в България вече са част от мрежата „Най-добри европейски дестинации“ за здравен и балнео туризъм

Министър Ангелкова връчи приза за победителя в конкурса Община Костенец, подгласници са Ардино, Баните, Самоков (дестинация Белчин) и Сапарева баня

На церемония с участието на министъра на туризма Николина Ангелкова бяха наградени 5 нови български ЕДЕН дестинации по проекта на Европейската комисия „Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/C/065 - Bulgaria Sanus per Aquam". Той е финансиран по Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (2014-2020 г.) COSME. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на туризма. Община победител в конкурса стана Костенец с подгласници общините Самоков (дестинация с. Белчин), Баните, Сапарева баня и Ардино.

 

За  подробности прочетете тук.

Приключи реализацията на проект:"Изграждане на резервоар за мин. вода", финансиран по линия на Инвестиционна програма „Минерални води" на Националния доверителен екофонд

Община Сапарева баня  уведомява, че  приключи изграждането на  обект: „Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод", финансиран  по  проект № МВ-003/16.12.2017 година  „Подобряване и разширяване на ефективното използване на минералните води от находище на минерална вода „Сапарева баня"" към Националния

Обявление на Заповед №РД-04-224/30.12.2019г. на Областна дирекция "Земеделие"

Заповедта е достъпна в прикачения файл.

Обявление на Заповед №РД-04-225/30.12.2019г. на Областна дирекция "Земеделие"

Заповедта е достъпна в прикачения файл.

Община Сапарева баня организира Коледен благотворителен концерт на 23 декември 2019г. от 17:30 часа

Уважаеми жители и гости на града,

От името на Oбщинска администрация Сапарева баня, Ви каним да станете част от вълшебния коледен концерт, който и тази година ще се проведе на 23 декември 2019г. /понеделник/ от 17:30 часа  в залата на НЧ"Просветен лъч-1905". гр. Сапарева баня. Заповядайте!

Покана за запалване светлините на коледната елха

Уважаеми съграждани и гости на града,

 

Имам удоволствието да Ви поканя на тържественото запалване светлините на коледната елха на  6 декември 2019г. при Амфитеатър "Гейзера" от 17:30 часа! Заповядайте!

 

Калин Гелев-кмет на община Сапарева баня

Министерството на туризма класира новите български EDEN дестинации за здравен и балнео туризъм

Победител в състезанието е Община Костенец, а нейни подгласнички са Община Самоков (с. Белчин), Община Баните, Община Сапарева баня и Община Ардино.

Покана за свикване на тържествена сесия за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на Община Сапарева баня и кметовете на кметства

Във връзка с получено писмо на Областния управител на област с административен център Кюстендил с вх.№П-1523 от 01.11.2019г. и негова Заповед №РД-20-282/31.10.2019г. на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Ви уведомяваме,че Областния управител на област с административен център - Кюстендил свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Сапарева баня.

Заседанието ще се проведе на 11.11.2019 г. в град Сапарева баня, ул. „Германея" № 1 в малкия салон на Народно читалище „Просветен лъч - 1905г." от 14:00 часа при следния дневен ред:

 

Зaповед №РД-08-732/07.11.2019г. на кмета на община Сапарева баня за промяна мястото на провеждане на търгове съгласно Заповеди № РД-08-681/17.10.2019 г. и № РД-08-684/17.10.2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от ЗОбС; чл.45, ал.1,т.1,чл.55, чл.84, ал.1,т.3 и чл.85 от Наредбата за реда за придобиван, управление  и разпореждане с общинско имущество;  чл.91, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.65, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес

Уважаеми хотелиери,

На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата)

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail) в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата /до 15.11.2019г. включително/.

В тази връзка публикуваме ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ за актуалния електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване, съгласно § 2 от от ЗР на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г., обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.

В еко парк "Николай Хайтов" вече може да зареждате мобилните си устройства

Община Сапарева баня  изгради и  монтира  беседка със соларна система, която да осигурява достъпност за всички посетители на парка/ жителите на града, деца и туристи/ до безплатно захранване на мобилните им и ел. устройства/ в изпълнение на проект: "Еко парк „Николай Хайтов" за  алфа поколение '2013 - спасителите на планетата -класиран на 2ро място в категория "Български общини с население под 10 000 жители (кметствата на територията на тези общини)", които желаят да разработят образцов проект в една от областите на устойчивото развитие (водоснабдяване и канализация, отпадъци, енергийна ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.) -  конкурс, обявен от Френското посолство- Екообщина 2019.

Oбяление на Заповед № РД-08-601/25.09.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват ПИ с идент. №65365.32.163, местност „Фитиш дере” по Кадастралната карта на гр.Сап. баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александра Атанасова Антова и Екатерина Атанасова Даскалова, че със Заповед № РД-08-601/25.09.2019 година на

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот /ПИ/ №53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“, землище на с. Овчарци

На основание: Решение № 685 от Протокол №54/19.09.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-681/17.10.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за учредяване възмездно и безсрочно право на строеж върху разгъната застроена площ от 150 кв. м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване” в недв. имот, представляващ ПИ с идент. №65365.601.105

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за: Учредяване възмездно и безсрочно право на строеж върху разгъната застроена площ от 150 кв. м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване" в недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2350/10.09.2019година/, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.1052 по

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: Поземлен имот с идент. №65365.37.1 в местността „Джубрена“ в землището на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ от 10 416 кв.м.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 693 от Протокол №54/19.09.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2162/04.09.2018г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ VIII-189, кв.41 по плана на с. Овчарци, общ.Сапарева баня

На основание: Решение №697 от Протокол №54/19.09.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-666/15.10.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

Съобщение за определяне състав и ръководство на ПСИК в община Сапарева баня, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Kмeтът на община Сапарева баня съгласно Заповед №РД-08-594/20.09.2019г. ще проведе консултации с ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България на 14.10.2019г.(понеделник) от 10:00 часа в  залата на „ТСУ" на община Сапарева баня  за определяне състав и ръководство на ПСИК  в  община Сапарева баня, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Успешно приключи реализацията на проект: "Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето"

Добре развито партньорство с Община Сокобаня, Сърбия, редица придобивки за Община Сапарева баня - сред които - цялостно обновяване на парк "Николай Хайтов", изграждане на съоръжение за достъп на хора с увреждания, санитарен възел за посетителите на парка, обособяване на футболно игрище и тематични площадки за деца, изграждане на осветление, озеленяване на парка, изработени  редица рекламни материали са само част от постигнатите резултати, които бяха отчетени

Съобщение относно публикуване на списъците на кметства, в който ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019г.

Относно: Публикуване на списъците на кметства в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В община Сапарева баня при произвеждане на изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019г.,ще  се произвеждат избори в следните населени места:

- Кметство с.Овчарци

- Кметство с. Ресилово

- Кметство с.Сапарево

 

 

Покана относно провеждане на консултации за определяне състав и ръководство на СИК в Община Сапарева баня, област К-л за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

На  основание   чл.91,   ал.3 и ал.4   от  Изборен  кодекс, във връзка с  Решение  №1029-МИ от 10.09.2019г.  на  ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019г., с приложени    Методически указания за назначаване на СИК, Решение №022/12.09.2019г.на Общинска избирателна

Избирателни списъци във връзка с предстоящи местни избори на 27.10.2019г.

Списъците са достъпни в прикачения файл.

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 069 състоящ се от подотдел 83 „а” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап.баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 660 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-566./11.09.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 069 състоящ се от  подотдел 83 „а" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 070 състоящ се от подотдел 100 „д” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

 На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 661 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-567/11.09.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 070 състоящ се от  подотдел 100 „д" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 068 състоящ се от подотдел 80 „з

 На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 658 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-555/09.09.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 068 състоящ се от  подотдел 80 „з" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Заповед №РД-08- 552/05.09.2019г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по повод предстощи местни избори на 27.10.2019г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, ал.3 от Изборен Кодекс и Решение №794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК  за условията и реда за провеждане   на   предизборна    агитация   в   изборите  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 067 състоящ се от подотдел 79 „м” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 659 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-548/04.09.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 067 състоящ се от  подотдел  79 „м" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 066 състоящ се от подотдел 161 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 657 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-537/29.08.2019

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 065, подотдел 80-и от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол №38/27.06.2018 г.; Решение №624 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-532/26.08.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 065, подотдел 80от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС/ АПОС №24/09.02.2006г./-помещение №3 с площ 24 кв.м., 2-ри етаж в сградата на кметство с. Овчарци, изградена в УПИ, парцел I-за кметство, кв. 44 по ЗРП на с.Овчарци

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1, чл.85 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 664 от Протокол №53/31.07.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-520/22.08.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на с. Овчарци, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:
1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Сапарева баня за 2018 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2018 г. от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.08.2019 г. от 12.00 часа, в заседателната зала на община Сапарева баня.

 

Oбщина Сапарева баня е на второ място сред победителите в конкурса „Екообщина 2019” , категория “Общини под 10 000 жители”

Община Сапарева баня е сред избраните лауреати от проведения конкурс „Екообщина 2019" . Конкурсът бе отворен за участието на всички български общини с население под 10 000 жители (кметствата на територията на тези общини), които желаят да разработят образцов проект в една от областите на устойчивото развитие (водоснабдяване и канализация, отпадъци, енергийна ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.). Проектната идея на община Сапарева баня включва монтиране на паркови кошчета, както и изграждане и монтиране на беседка със соларна система, която да осигурява достъпност за всички посетители на парка/ жителите на града, деца и туристи/ до безплатно захранване на мобилните им и ел. устройства/. Основната цел на проекта е да се подобри свързаността и използването на мобилните и електронните услуги в парка като в същото време проектът ще допринесе за промотирането на парк „Николай Хайтов" като място за отдих и забавления чрез използването на интернет и социалните мрежи.

Съобщение във връзка с предстоящи местни избори на 27 октомври 2019

В Община Сапарева баня при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. ще се произвеждат избори за кметове на кметства в следните населени места:

- Кметство с. Овчарци;

- Кметство с. Ресилово;

- Кметство с. Сапарево.

 

 

 

 

Стартира приема на заявления за потребители по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Сапарева баня”

Община Бобов дол в качеството си на Бенефициент подписа Договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"  за проект BG05M9OP001-2.040-0087 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня".

Община Сапарева баня набира работници за мобилен екип по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Сапарева баня”

Община Бобов дол в качеството си на Бенефициент подписа Договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"  за проект BG05M9OP001-2.040-0087 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня".

Проектът цели да осигури почасови интегрирани социално-здравни услуги от мобилен екип в домашна среда, психологическа помощ и подкрепа.


 

Заповед №РД-08- 434/28.06.2019г. на Областния управител на обл. К-л във връзка с необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването

На основание чл. 32 ал.1 във връзка с чл. 31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията, чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването Африканска чума по свинете. Решение на Областната епизоотична комисия обективирано в Протокол №РД-18-127/08.08.2019 г. и Решение на Областната епизоотична комисия обективирано в Протокол № РД-18-128 от 12.08.2019 г.

Съобщение за провеждане на консултации във връзка с предстоящи местни избори на 27 Октомври 2019г.

Г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня ще проведе консултации с ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-тото Народно събрание на 16.08.2019 г. /петък/ от 15:00 часа в кабинетa си за определяне състава на ОИК в Община Сапарева баня  за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени!

 

 

Указания за опазване на земеделските имоти, горите, жилищата и имуществата на гражданите от ПБЗ -Дупница

Високите дневни температури през летните месеци създават предпоставки за възникването на пожари. В голяма част от случаите пожарите са в резултат от действието и бездействието на хората, а само малка част са в следствие на природни явления (главно мълниите при т. нар. гръмотевични бурии, самозапалване и др.). През последните години се забелязва увеличаване на пожарите предизвикани от изгаряне на стърнища и сухи треви с цел последващо изораване на земеделските земи. Сухата растителност способства за бързото разпространение на пожара и преминаването му в горски или овощни насаждения, което е сериозен, не само икономически и социален, но и екологичен проблем.

Отчет на основание чл.24,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сапарева баня

Отчетът на общинско лесничейство -Сапарева баня  е достъпен в прикачения файл.

Въвежда се временна организация на движението в град Сапарева баня поради извършане на ремонти на улици

Уважаеми съграждани и гости на града,

 

Бихме искали да Ви уведомим,че поради ремонт на улици на територията на община Сапарева баня  и  кръстовище образувано от ул. "Тютюнева долина", ул. "Александър Стамболийски", ул. "Верила" и ул. "Иван Вазов", в гр. Сапарева баня ще бъде установена временна организация на движението.

Очаква се ремонтните дейности да бъдат завършени не по-късно от края на месец Септември!

Благодарим Ви за разбирането!

 

ОИК -Кюстендил организира в Сапарева баня информационна среща за представяне на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Областен информационен център - Кюстендил организира информационна среща, на която ще представи подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства" на 18.07.2019г. (четвъртък) от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Сапарева баня. Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от Управляващия орган на ПРСР.  На информационната среща можете да зададете своите въпроси относно Вашето  бъдещо и успешно кандидатстване в процедурата! Заповядайте!

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 064, състоящ се от подотдел 29 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 625 от Протокол №50/30.05.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-452/10.07.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 064 състоящ се от подотдел 29 „в" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Сокобаня –сърцето на Сърбия, Сапарева баня - душата на България” - посланието, с което трансграничните общини да се наложат като балнео дестинации

Работна среща за представяне на съвместната Стратегия за развитие на туризма за периода 2019 - 2024 г. на трансграничните общини Сапарева баня, България и  Сокобаня, Сърбия се проведе в рамките на проект № CB007.1.11.075 "Балнеологичният туризъм -  бъдещето на  здравето" .

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ЧОС : поземлен имот с идент. №65365.18.294 по кад. карта на гр. Сапарева баня с площ 17 031 кв.м., местност «Целините»

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №622 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем недвижим имот – ЧОС: Поземлен имот с идент. №65365.18.349 с площ 23 202 кв.м., местност „Целините”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 623 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 065, подотдел 80-и от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на

Стратегия за съвместно и устойчиво развитие на туризма в община Сапарева баня, България и община Сокобаня, Сърбия по проект: "Балнеологичният туризъм- бъдещето на здравето"

Стратегическият документ е резултат от изпълнение на дейност №4 по проект: CB007.1.11.075 „Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето“, реализиращ се по програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, с референтен номер No. 2014TC16I5CB007 - 2015 - 1. Община Сапарева баня е в качеството си на бенефициент по договор №РД-02-29 - 362/14.12.2017 г., сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Партньор по проекта е сръбската община Сокобаня.

Настоящата публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия 2014-2020, покана за предложения №2014TC16I5CB007. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Община Сапарева баня и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – ЧОС, №000342 в местността „Боневица“ в землището на с. Сапарево

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 621 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-413/24.06.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №2312/28.05.2019г./, представляващ /ПИ/ №53254.50.72 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“, землище на с. Овчарци

На основание: Решение №628 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-412/24.06.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

Покана за работна среща по проект:CB007.1.11.075 "Балнеологичният туризъм-бъдещето на здравето"

В изпълнение на дейност №4 „Разработка на стратегия за съвместно развитие на туризма", съгласно сключен договор за БФП: № РД-02-29-362/14.12.2017г. между   Министерство на регионалното развитие  и община Сапарева баня за реализацията на проект: № CB007.1.11.075: „Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето", финансиран по

Протокол с класираните изпълнители, взели участие в V-ти МФФ "Сапарева баня-2019", под наслов "Мома пее, гора се люлее"

Днес  2 юни 2019г. в гр. Сапарева баня в залата на НЧ"Просветен лъч -1905", град Сапарева баня се състоя заседание на журито на  V-ти  Международен фолклорен фестивал - Сапарева баня 2019 - „Мома пее гора се люлее" в следния състав:

 Председател: проф. ДФН  Костадин Динчев

Членове:

1.Кирил Бельов - хореограф и арт мениджър

2.проф. Кирил Костов- преподавател и народен изпълнител

 

След подробно обсъждане на всички участници във фестивала, журито присъжда награди в категориите, както следва:

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – «Недвижим имот – ЧОС: поземлен имот №061001, в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево с площ 23,073 дка”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 611 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-351/03.06.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот -недвижим имот – ЧОС: поземлен имот №061035, в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня /АЧОС №819/21.06.2013г./ с площ 12,745 дка

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 612 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-352/03.06.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – ЧОС : поземлен имот №032055, в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево, община Сап. баня /АЧОС № 821/21.06.2013г./ с площ 71,768 дка

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 608 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-343/30.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост: поземлен имот №039062 в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево, община Сап. баня /АЧОС № 2261/02.04.2019г./ с площ 34,110 дка

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 609 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-342/30.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Кметът на Община Сапарева баня подписа договор с ДФ -Земеделие за финансиране на одобрен проект за реконструкция на улици: "Славяни", "Липа" и Гюрица" в гр. Сапарева баня

Проектът на община Сапарева баня за реконструкция и ремонт на уличната мрежа, тротоарите, съображенията и принадлежностите към тях, ще се изпълнява на територията на гр. Сапарева баня с ЕКАТТЕ 65365, Община Сапарева баня и обхваща три подобекта: ул. „Славяни", ул. „Липа" и ул. „Гюрица".

Програма на V-ти МФФ "Сапарева баня-2019", под наслов "Мома пее, гора се люлее"

При лоши метеорологични условия, фестивалът ще се проведе  в големия салон на НЧ" Просветен лъч-1905".

НОИ - Кюстендил организира консултации със заинтересовани лица за изчисляване на прогнозен коефициент и размер на пенсия за месец май 2019

Във връзка с промените в пенсионното законодателство ръководството на НАП- Кюстендил, уведомява всички заинтересовани лица, че ще се извършват консултации с  граждани за избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване  размера на пенсията чрез използване на електронната услуга " Изчисляване на прогнозната пенсия" в салона на НЧ"Просветен лъч-1905"  на 28.05.2019г.  от 09:00 часа  до 14:00 часа.

Консултациите ще се извършват само при представяне на:

1. Оригинален документ за брутно трудово  възнаграждение или доход/ УП 2/, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997г.

2. Правилно оформен оригинален  документ за осигурителния стаж за, положен до 01.01.1997г.

 

Община Сапарева баня отбеляза 24 май с тържествено празнично шествие и концерт на децата от СУ "Христо Ботев" при Амфитеатър "Гейзера" и награди учителите пенсионери

За втора поредна година община Сапарева баня почете 24 май- Денят на българската просвета и култура  и славянската писменост с тържествено шествие, в което се включиха децата на СУ "Христо Ботев", служители на общинска администрация, жители и гости на града. Тържественото шествие започна от двора на СУ "Христо Ботев" и продължи до амфитеатър "Гейзера", където се проведе празничния концерт по случай празника, който бе организиран от НЧ"Oт изора -2013",  съвместно  със СУ "Христо Ботев". На тържественото събитие присъстваха г-н Калин Гелев- кмет на общ. Сапарева баня, г-н Славчо Коларски - зам.-кмет,г-н Иван Куьов - председател на Общински съвет -Сапарева баня, г-жа Любка Маргина - гл. счетоводител и Даниела Кьосева - секретар. След тържествения рецитал  и концерт на децата , г-н Гелев връчи грамоти и цветя на всички пенсионирани учители от СУ "Христо Ботев"  за техния професионализъм и високи постижения в областта на учебно - възпитателната дейност като им пожела здраве и дълголетие! Сред тях са: г-жа Еленка Коритарова, г-жа Христина Ранчова, г-жа Антония Мицова,г-н Станке Соколов, г-жа Калинка Ортакчийска, г-жа Донка Станоева, г-жа Румяна Пешева. Благодарствено писмо получи и директорката на СУ "Христо Ботев" от НЧ"От извора-2013" за оказваната подкрепа,  инициативност и  активно участие на децата от  СУ "Христо Ботев" в културно-просветната дейност на читалището. Почетни грамоти получиха и всички деца от училището, които взеха участие в пролетния концерт и  представиха постановката:" Кой ще каже кой е любов?".

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – ЧОС: поземлен имот №010011 в местността „Ярбашия“ в землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня /АЧОС №388/07.04.2008г./ с площ 29,239 дка

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №607 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-312/21.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – ЧОС поземлен имот №042039 в местността „Гръков рид“ в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня /АЧОС №2262/02.04.2019г./ с площ 22,527 дка

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 610 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-313/21.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС– поземлен имот с идент. 65365.602.1005 по КК на гр. Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 178-179 по рег. план на гр. Сапарева баня

На основание чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 613 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-311/21.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Aква клуб "Котвата" грабна престижното 1-во място за атракция на годината в конкурс, организиран от Travel academy

На 05.04.2019 на тържествена церемония в София Тех Парк бе връчена награда за първо място в категорията Атракция на година на Аква клуб Котвата, гр. Сапарева баня. Конкурсът бе организиран от Travel academy и се проведе в три части 1. Оценка от платформи с ревюта на клиенти и социални мрежи 2. Оценка от двадесет членно жури, съставено от журналисти, преподаватели по туризъм, представители на туристическия бранш. 3. Гласуване на потребители в интернет. Конкурсът бе с ясни правила и методология на оценяване, което прави наградата с висока стойност. Радостни сме да получим признание за работата си и да правим Сапарева баня все по- популярна дестинация."

 

 

Кулинарна работилница под наслов „ Не яж „боклуци" ще се проведе в Аква клуб "Котвата"

На 18.05.2019 от 16.00 часа в Аква клуб Котвата ще се проведе Кулинарна работилница под наслов „ Не яж „боклуци" - яж зеленчуци!", която е част от организирания от Фондация за Храната „Ден на революцията в храненето". Образователната кампания "Ден на революцията в храненето" има за цел да стимулира консумацията на повече плодове и зеленчуци за сметка на т.нар junk храни. Кампанията цели да привлече вниманието на възрастните и най-вече на децата, за да се замислят с каква храна се храним и какво влияние оказва тя на нашето тяло, а и на нашето самочувствие. Грижата за здравето е наша мисия, а децата са нашето бъдеще.  Записвания за участие се приемат на info@aquaclubkotvata.com

За вдъхновението ще се погрижи  фондация „Джазтет" - Джаз за деца!

 

Разяснителни видеоклипове на ЦИК във връзка с провеждане на избори за членове на Европейски парламент - 2019

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., Централната избирателна комисия е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, които са публикувани  на официалната страница на ЦИК, както следва:

 

1. Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г. ?

Видеоклипът  е достъпен тук.

 

2.Избиратели с трайни увреждания

Видеоклипът  е достъпен   тук.


3. Как се гласува?

Видеоклипът  е достъпен  тук.


4. Гласуване с преференции

Видеоклипът  е достъпен тук.

 

Покана за тържествен водосвет на Храм "Св. Никола", оглавен от Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп

От името на Църковното настоятелство при Храм "Свети Четиридесет мъченици", Ви каним на 09.05.2019г. от 15:00 ч.  на тържествен водосвет по повод  извършената  реставрация  и  експониране на Храм "Свети Никола", гр. Сапарева баня по проект,  финансиран от ДФЗ "Земеделие". Тържественият водосвет  ще бъде оглавен от Негово преосвещенство белоградчишкия епископ Поликарп и гости на Светата Митрополия. Нека да възродим традицията на празника "Свети Николай Летни". Очакваме Ви!

Заповед №РД-08-255/30.04.2019г. на кмета на общ. Сап. баня за определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увреждания

Заповедта е достъпна в прикачения файл. Телефони за контакти :088 6188388 (0707) 2 33 78 ; (0701) 4 19 13

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем „Недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот №016200, местност „На Ридо“ в землището на с. Ресилово с площ 55,214 дка"”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №589 от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-232/24.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Недвижим имот – ЧОС: поземлен имот №006316, местност „Стубело“ в землището на с. Ресилово, гр Сапарева баня /АЧОС №2217/28.01.2019г./ с площ от 22,407 дка”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №590 от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-233/24.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

 

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на «Недвижим имот – ЧОС, поземлен имот №016201, местност „На ридо“ в землището на с. Ресилово, гр Сапарева баня /АЧОС №2220/07.02.2019г./ с площ 120,938 дка”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №591 от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-234/24.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идент. 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м.- обект №2

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 586 от Протокол №48/28.03.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-226/22.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м.-обект №1

 

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 587 от Протокол №48/28.03.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-227/22.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м.-обект №3

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 588 от Протокол №48/28.03.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-228/22.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №133/22.11.2006 г./, УПИ /парцел/ XX, кв.8 по плана на с. Паничище, с площ 300 кв.м.»

На основание: Решение №592  от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-229/22.04.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: 

Българският еврокомисар г-жа Мария Габриел връчи символичен ваучер на кмета на община Сапарева баня за изграждане на система за безплатен интернет на ключови публични места

След тържествено посрещане на г-жа Мария Габриел - българският еврокомисар по цифровата икономика  и общество в общинска администрация Сапарева баня   и кратка разходка из забележителностите на града, при емблематичното за общината място - гейзерa-фонтан, който е най-горещият на континентална Европа, българският еврокомисар  връчи тържествено символичен ваучер на стойност 15 000 евро на г-н Гелев с пожелания за успешна реализация на безплатната WIFI мрежа на определените ключови публични места в града.Посетителите на тази уникална природна забележителност вече ще се радват на по-добра свързаност благодарение на WiFi4EU. Това е още един пример как малки,но пряко достигащи до хората проекти имат голяма стойност. Ползите са също за туризма и видимостта на културното наследство - в района на минералните извори около парка на гейзера се намира източната порта на древното селище "Германея".

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК в Община Сапарева баня за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от РБ, насрочени на 26 май 2019г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


На  основание   чл.91,   ал.1 и ал.4   от  Изборен  кодекс  и  във връзка с Решение  №150- ЕП от 11.04.2019г.  на  ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019г.,  Ви   каня  на 18.04.2019г. (четвъртък) от 15:00 часа    в кабинета на Кмета на  Община Сапарева баня   на  консултации  за сформиране съставите  на  Секционните избирателни комисии в Община Сапарева баня за произвеждане на  изборите  за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

В   съответствие   с   изискванията   на   Решение  №150-ЕП от 11.04.2019г.   на ЦИК   е   необходимо     да   представите   следните документи:

1.Заверено  от  партията  копие  от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на  лицата, представляващите партията или коалицията.

2. Пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.

 3.Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от  партиите и коалициите лица за състави на СИК.

 

С УВАЖЕНИЕ,

КАЛИН ГЕЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

 

 

 

Обява за oткрит публичен търг за продажба на недвижим имот –/АЧОС №929 / 21.11.2013г./поземлен имот с идент. №65365.31.51 в местността „Черемидарнико“ по КК на гр. Сап. баня с площ 5000 кв.м.

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №562 от Протокол №46/28.02.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-163/27.03.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Обява за открит публичен търг за продажба на недвижим имот –ЧОС/АЧОС №387 /14.03.2008г./, представляващ УПИ /парцел/ XII-за за хотелски комплекс, кв.5 по плана на с.Паничище с площ 5569,00 кв.м

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №559 от Протокол №46/28.02.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-164/27.03.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Паничище, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:“Недвижим имот -ЧОС/АЧОС №2227/07.02.2019г./ПИ/№53254.50.26 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“ с площ 1085,00 кв.м.“

На основание: Решение №560  от Протокол №46/28.02.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня,  Заповед №РД-08-159/26.03.2019г.на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: “Недвижим имот –ЧОС/АЧОС №2228/07.02.2019г./ПИ/ №53254.50.40 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“ с площ 600,00 кв.м“

На основание: Решение №561 от Протокол №46/28.02.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня,  Заповед №РД-08-160/26.03.2019г.на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:
«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2228/07.02.2019г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ №53254.50.40 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО", землище на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009г. на Областния управител на област Кюстендил с площ 600,00 кв.м., при съседи: ПИ № 53254.50.26, 53254.50.69, 53254.50.42 и път»

 

Община Сапарева баня за пореден път ще бъде домакин на Петото издание на Международен фолклорен фестивал „Сапарева баня -2019"

 Уважаеми любители на българския  песенен и танцов фолклор ,

 

От името на  Общинска администрация Сапарева баня, ТВ Родина и читалищното ръководство към  Народно читалище „От извора - 2013"- град Сапарева баня, имаме удоволствието да Ви поканим  да проявите отново своя талант на V-я Международен фолклорен фестивал „Сапарева баня - 2019" под наслов „Мома пее, гора се люлее".

Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в края на месец Май в рамките на майските празници на община Сапарева баня. Тази година фестивала ще се проведе в рамките на 31 май, 1 и  2 юни 2019г. в град Сапарева баня при амфитеатър „Гейзера".

Възрастови ограничения за участие  във фестивала няма. Възрастта е от значение само в конкурсната програма и при оценяването.
 
Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва и излъчва в ефира на местни и национални медии  изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плаща права и обезщетения.  

 Срокът  за подаване на заявки за участие във фестивала е  до 20 май 2019г. /петък/.  Можете да заявите Вашето участие във фестивала като свалите бланката на заявката за  фестивала  от официалния  сайт на община Сапарева баня, находяща се  на адрес: www.saparevabanya.bg, раздел „Предстоящи събития"  и я изпратите  по  електронната поща на един от следните имейл адреси:  iordanova_j@mail.bgchitalishte_otizvora_2013@abv.bg или да заявите Вашето участие на eдин от следните телефони за връзка: 0899404222  - лице за контакт: Иван Наумов - секретар на НЧ  „От извора-2013", град Сапарева баня и/или на тел. за връзка: 0896847654 - Юлия Йорданова.


Моля за всеки състав или индивидуален изпълнител изпратете отделна заявка!

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

 

 

Община Сапарева баня и НЧ"от извора-2013" Ви канят на празничен пролетен концерт на 22.03.2019г. от 17:30 часа в големия салон на НЧ "Просветен лъч - 1905"

Народно читалище "От извора-2013" и община Сапарева баня, имат удоволствието да Ви поканят на празничен пролетен концерт  на 22.03.2019г. /петък/ от 17:30 часа в големия салон на НЧ "Просветен лъч - 1905". За този празник изящен ще Ви трябват  истински сетива, поканен е всеки с красива   и нежна душа!!! Ще имате удоволствието да присъствате на премиерата  на постановката "Кой ще каже какво е любов?", представена от самодеен театрален състав "Горещи страсти"! Заповядайте да се позабавляваме заедно!   От организаторите

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №061, подотдел 167 „з

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 551 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-123/13.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 061 състоящ се от подотдел  167 „з" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №062, подотдел 60 „а" на територията на общ. лесничейство

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 553 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-124/13.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 062 състоящ се от подотдел  60 „а" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №063, подотдел 165 „б

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 552 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-125/13.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 063 състоящ се от подотдел  165 „б" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №059, подотдел 52„б" на територията на общ.лесничейство

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 549 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-110/07.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 059 състоящ се от подотдел   52 „б" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №060, подотдели 52 „г" и 52 "д"

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 550 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-109/07.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 060 състоящ се от подотдели 52 „г", 52 „д"  на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Празничен концерт по повод 3 март 2019г. - 141 години от Освобождението на България

Уважаеми съграждани,


От името на  ръководството на Общинска администрация Сапарева баня  и  ръководството на НЧ" От извора-2013", имаме честта и удоволоствието да Ви поканим на празничен концерт по случай Националния празник на Република България- Трети март. Честването на празника ще се проведе в големия салон на НЧ "Просветен лъч-1905"  на 01.03.2019г. от 17:30 часа.

 

 

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: "Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №474/20.05.2009 г./, представляващ УПИ /парцел/ XIII-за обществено обслужване, кв.5 по плана на с. Паничище"

На основание: Решение №536  от Протокол №45/31.01.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-88/26.02.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №474/20.05.2009 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ XIII-за обществено обслужване, кв.5 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 997,00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ XII-за хотелски комплекс и XIVв кв.5, и улица с осови точки 110-111-112-113-114»