НовиниПринтирай

Обява на Заповед №РД-01-10-336/19.07.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, О

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 93, ал.2, т.2, чл.96, ал.2 и ал.3,  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и като взех предвид Решение №112 от Протокол №9/30.05.2024г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-336/19.07.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява по заповед № 3РД-642 от 10.07.2024г. за вакантни войнишки длъжности в СКСО

Със заповед 3РД – 642 /10.07.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 1/една/ войнишка длъжност за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции.

Обява на Заповед №РД-01-10-322/10.07.2024г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвиж

На основаниеРешение №11от Протокол №9/30.05.2024г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-322/10.07.2024г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Обява по заповед № 3РД-464 от 06.06.2024г. за вакантни войнишки длъжности в СКС

Със заповед № 3РД-464/06.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 35 (тридесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

Обява по заповед № РД-269 от 24.06.2024г. за вакантни войнишки длъжности в НГЧ

Със заповед № РД-269/24.06.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 153 (сто петдесет и три) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 - гр. София.

Обява по заповед №3РД – 585 от 19.06.2024г. за вакантни войнишки длъжности в СКСО

 Със заповед 3РД – 585/19.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 53 /петдесет и три/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции (СКСО).

Община Сапарева баня съвместно с Български червен кръст поставиха контейнер за разделно събиране и дарение на текстил, контейнерът се намира на паркинга при сградата на Община Сапарева баня

Предаването на текстилните продукти /дрехи, платове и др./, трябва да са в добро състояние и в добре затворени/завързани торби, за да се запазва текстила от замърсяване и да са пригодни за последващите товаро-разтоварни дейности.

Заповед №РД-05.294 от 25.06.2024 г. на директора на РДГ - Кюстнедил за ограничаване на достъпа моторни превозни средства до горските територии, по горските пътища в подотдели 97

На основание чл. 146, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, във връзка с протокол с вх. № РДГ07-4320/18.06.2024 г. и писмо на Изпълнителна агенция по горите с №ИАГ 15848/24.06.2024 г.

Обява на Заповед №РД-01-10-303/26.06.2024г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвиж

На основаниеРешение №11от Протокол №9/30.05.2024г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-303/26.06.2024г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Обява на Заповед №РД-01-10-300/25.06.2024г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвиж

На основаниеРешение №114 от Протокол №9/30.05.2024г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-300/25.06.2024г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Обява на Заповед № РД-01-10-294/20.06.2024 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №121, по

На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение №526 от Протокол №34/28.07.2022 г. и Решение № 110 от Протокол № 9/30.05.2024 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-01-10-294/20.06.2024 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №121, подотдели 19-а, 20-а  от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Община Сапарева баня продължава да предоставя "топъл обяд" по проект „Топъл обяд в Община Сапарева баня“ който се финансира от Европейски социален фонд плюс по Програма за храни и основн материално подпомагане 2021-2027

 Документи за включване в проекта се приемат по време на целия му срок на изпълнение в Деловодство, сградата на Община Сапарева баня, ет.1.

Национален ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

През 2024 г. акцент в комуникационната стратегия на политиката по безопасността на движението по пътищата са инициативите за опазване живота и здравето на децата на пътя.

Обява на Заповед № РД-01-10-281/18.06.2024 год. на Кмета на Община Сапарева баня за организиране на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ №119, подотдели 81-в, 81-г, 83-д, 117-з на територията на Общинско лесни

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б” от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от Закона за горите, съответно Вх. З-2223/26.09.2023 г, № Вх. №З-2194/25.09.2023 г., Вх.№ З-2177/21.09.23 г.,Решение № 526 от Протокол № 34/28.07.2022 г. и Решение № 85 от Протокол №7/28.03.2024 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед  РД-01-10-281/18.06.2024 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ №119, подотдели 81-в, 81-г, 83-д, 117-з на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

 Със заповед № 3РД-464/06.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 35 (тридесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

Обява на Заповед № РД-01-10-282/18.06.2024 год. на Кмета на Община Сапарева баня за организиране на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ №120, подотдели 81-д, 81-е, 82-б на територията на Общинско лесничейство г

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б” от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от Закона за горите, съответно Вх. З-2223/26.09.2023 г, № Вх. №З-2194/25.09.2023 г., Вх.№ З-2177/21.09.23 г.,Решение № 526 от Протокол № 34/28.07.2022 г. и Решение № 86 от Протокол №7/28.03.2024 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед  РД-01-10-282/18.06.2024 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ №120, подотдели 81-д, 81-е, 82-б на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

„Седмица на отворените врати“ и безплатни прегледи за туберкулоза започват в гр. Кюстендил в периода 17-21 юни 2024 г.

През периода на „Седмица на отворените врати“ ще се извърши: 1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; 2) консултации; 3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024 г., е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина

Обява на Заповед №РД-01-10-247/23.05.2024г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основаниеРешение №107 от Протокол №8/25.04.2024г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-247/23.05.2024г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обява на Заповед №РД-01-10-246/23.05.2024г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основаниеРешение №9от Протокол №8/25.04.2024г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-246/23.05.2024г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обява на Заповед № РД-01-10-240/21.05..2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – публична общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 93, ал.2, т.1, чл.95, ал.1,  ал.2 и ал.3, чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №104 от Протокол №8/25.04.2024г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед  РД-01-10-240/21.05..2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – публична общинска собственост, при следните условия:

Обява за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 56030 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Със заповед N° ОХ-427/02.05.2024 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за офицер във военно формирование 56030 - София, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Община Сапарева баня уведомява всички собстеници на селскостопански животни - коне, говеда, овце, кози и други, че съгласно чл. 31, ал. от Наредба за реда и условията отглеждане на животни в населените места на община Сапарева баня

Стопаните трябва незабавно да уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар обслужващ животновъдния обект и обекта за обезвреждане на странични животински продукти

Протоколи от 30.04.2024 г. съставени на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

Обава за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г., в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново

 Със заповед № РД-02-450/19.04.2024 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 5 (пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Заповед № РД09-1005 от 19.04.2024 г. на министъра на образованието и науката - проф. Галин Цонев, относно обявяване на 02.05.2024 г. за неучебен ден.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрцията и чл. 105, ал. 1 от Закона за предучелищното и учулищното образование

На 29.04.2024 г. (понеделник) от 11:00 часа на 3-я етаж /заседателна зала на общински съвет/ в сградата на Общинска администрация ще се проведе обществено обсъждане на концепция за интегрирано териториално развитие (ИТИ) BG16FFPR003-2.001-0058 „Проектира

На 29.04.2024 г. (понеделник) от 11:00 часа на 3-я етаж /заседателна зала на общински съвет/ в сградата на Общинска администрация ще се проведе обществено обсъждане  на концепция за интегрирано териториално развитие (ИТИ) BG16FFPR003-2.001-0058 „Проектиране и изпълнение на дейности за осигуряване проводимост на високи води на засегнати от вредното въздействие на водните речни участъци, изграждане на техническа инфраструктура и осигуряване на временна заетост на територията на област Кюстендил“

Обява на Заповед №РД-01-10-150/08.04.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня,

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 93, ал.2, т.2, чл.96, ал.2 и ал.3,  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и като взех предвид Решение №67 от Протокол №6/29.02.2024г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-150/08.04.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява на Заповед №РД-01-10-134/28.03.2024г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапар

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 93, ал.2, т.2, чл.96, ал.2 и ал.3,  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и като взех предвид Решение №20  от Протокол №2/30.11.2023г.  и №66 от Протокол №6/29.02.2024г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-134/28.03.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Съобщение до заинтересованите лица и общественост от ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД, че има инвестиционно предложение за “Ремонт на горен дневен изравнител на ВЕЦ „Самораново““

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г., дружество ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД обявява:

Обява на Заповед №РД-01-10-128/27.03.2024г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недви

На основаниеРешение №69 от Протокол №6/29.02.2024г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-128/27.03.2024г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обява на Заповед №РД-01-10-125/26.03.2024г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот –общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапаре

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 93, ал.2, т.1 и чл.96, ал.2  и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №  70 от Протокол №6/29.02.2024г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-125/26.03.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  части от   недвижим имот –общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.06.2024 г. до 27.06.2024 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцира

Със заповед № 3РД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски

Решение № 55 от протокол №5/ 15.02.2024г. за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024-2025 година

Решение № 55 от протокол №5/ 15.02.2024г. за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024-2025 година

Обява на Заповед № РД-01-10-70/16.02.2024г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №47 от Протокол №4/25.01.2024г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-70/16.02.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на издадена Заповед № РД-01-10-68/15.02.2024г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №46 от Протокол №4/25.01.2024г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-68/15.02.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на издадена Заповед № РД-01-10-67/15.02.2024г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – публична общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №45 от Протокол №4/25.01.2024г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед  РД-01-10-67/15.02.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – публична общинска собственост, при следните условия:

 

Обява на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски“ и военно формирование 22 160 - Плевен

 Със заповед № ОХ-117/02.02.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 250 длъжности, определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:

Обява на издадена Заповед № РД-01-10-38/01.02.2024 г. год. от Кмета на Община Сапарева баня за организиране публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №115, подотдел 73-б, на територията на Общинско лесничейство гр

 На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Решение № 526 от Протокол №34/28.07.22 г. и Решение № 51 от Протокол № 4/25.01.2024 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед   РД-01-10-38/01.02.2024 г. год. на Кмета на Община Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-39/01.02.2024 год. на Кмета на Община Сапарева баня за организиране на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №116, подотдел 125-б, на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарев

  На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Решение № 526 от Протокол №34/28.07.22 г. и Решение № 52 от Протокол № 4/25.01.2024 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед   РД-01-10-39/01.02.2024 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №116подотдел 125-б, на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява на Заповед № РД-01-10-40/01.02.2024 год. на Кмета на Община Сапарева баня за организиране на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №117, подотдел 165-б, 166-а, 167-и на територията на Общинско лесничейст

 На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Решение № 526 от Протокол №34/28.07.22 г. и Решение № 50 от Протокол № 4/25.01.2024 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед   РД-01-10-40/01.02.2024 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №117подотдел 165-б, 166-а, 167-и на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява наЗаповед № РД-01-10-37/01.02.2024 Г. год. на Кмета на Община Сапарева баня за организиране на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №118, подотдел 70-у, 70-т, 71-т, 71-с, 71-п, на територията на Общинско

На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Решение № 526 от Протокол №34/28.07.22 г. и Решение № 49 от Протокол № 4/25.01.2024 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед   РД-01-10-37/01.02.2024 Г. год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №118подотдел 70-у, 70-т, 71-т, 71-с, 71-п, на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 02.05.2024 г. до 03.05.2024 г., в Командване за логистична поддръжка

Със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Национална телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111 Осигурен 24 часов безплатен достъп до: информация, консултация и подкрепа, възможност за подаване на сигнал.

„Гореща телефонна линия с номер 0898552688“ за пострадали от насилие хора, вкл. Домашно насилие. Предоставяне на услуги в Консултативен център по проблемите на домашното насилие за подкрепа на жертви на домашно насилие и извършители за справяне с насилието и агресията, както и допълнително чрез използването на всички възможни други дистанционни
комуникационни линии и средства за комуникация.

Обяваване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Със заповед на министъра на отбраната № ОХ45/17.01.2024 г. са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери във военни формирования от състава на Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба- офицери), както следва:

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 19.03.2024 г. до 29.03.2024 г. в Съвместното командване на специалните операции

 Със заповед 3РД- 97/09.01.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 55 /петдесет и пет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-11/08.01.2024 г., е разкрита процедура за обявяване на 34 (тридесет и четири) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина

 

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

 Със заповед № РД-59/04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 106 (сто и шест) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Покана за публично обсъждане проекта на бюджета за 2024г. на община Сапарева баня

На 22.01.2024г. (ПОНЕДЕЛНИК) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2024г. на община  Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-14/04.01.2024г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №20 от Протокол №2/30.11.2023г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-14/04.01.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед №РД-01-10-13/04.01.2024г. на кмета на Община Сапарева баня за провеждане на публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

На основаниеРешение №19 от Протокол №2/30.11.2023г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-13/04.01.2024г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Заповеди на Директора на Областна дирекция

На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обява по заповед OX-1063 от 05.12.2023г. за вакантна офицерска длъжност СКС

Със заповед № ОХ-1063/05.12.2023г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 56090 – София, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Община Сапарева баня продължава да предоставя "топъл обяд" по проект „Топъл обяд в Община Сапарева баня“ който се финансира от Европейски социален фонд плюс по Програма за храни и основн материално подпомагане 2021-2027 .

Община Сапарева баня продължава да изпълненява проект „Топъл обяд в Община Сапарева баня“ който се финансира от Европейски социален фонд плюс по Програма за храни и основн материално подпомагане 2021-2027 . Проектът стартира на 1 октомври 2022 г. и се предвижда да бъде с продължителност 3 години.    Социалната услуга  обхваща 100 броя потребители от всички населени места на общината.

Номер на Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR003-1.001-0093-С02

Име на проекта: „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ“

Продължителност: 01.10.2022 г. - 31.09.2025 г.

Стойност на Договора за безвъзмездна финансова помощ: 275 424,00 лв.                              

Брой крайни получатели: 100 лица, получаващи подкрепа чрез предоставяне на топъл обяд всеки работен ден за горепосочения период

Финансиране: Проектът се финансира по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  

Обява на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс през 2024 г.

Със заповед № ОХ-994/13.11.2023г. на министъра на отбраната са обявени 1819 длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс съгласно Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3, както следва:

Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 10.01.2024 г. и 11.01.2024 г. в Съвместното командване на специалните операции(СКСО)

Със заповед ОХ-952/02.11.2023 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) длъжност за сержант в Съвместното командване на специалните операции (СКСО), която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Със заповед № ОХ-973/07.11.2023г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за сержанти и 1 (една) вакантна длъжност за войник във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, които да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

Обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Със заповед № ОХ-803/19.09.2023г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 44510 - София, която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Обява на Заповед ОХ- 803 от 19.09.2023г. за кадрова военна служба във ВВС

Със заповед № ОХ-803/19.09.2023г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 44510 - София, която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Община Сапарева баня ще проведе публична дискусия относно социалните услуги на общинско ниво, които са включени в предложението за Национална здравна карта

Община Сапарева баня и с представители на Съвета по въпросите на социалните услуги ще проведат публична дискусия относно социалните услуги на общинско ниво, които са включени в предложението за Национална здравна карта.Публичната дискусия е организира да се проведе на 02.11.2023г. от 10:00 часа в "малкия салон" на НЧ "Просветен лъч-1905".

Заповед № РД-01-10-647 от 24.10.2023 г. на кмета на община Сапарева баня за определеяне на честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци в срок до 31 октомври на предходната година

Заповед № РД-01-10-647 от 24.10.2023 г. на кмета на община Сапарева баня за определеяне на честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци в срок до 31 октомври на предходната година

Община Сапарева баня информира избирателите, че организира провеждането на демонстративно пробно гласуване със специализирано устройство за електронно машинно гласуване, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомв

Пробното гласуване ще се извършва от желаещите граждани в общинска администрация гр. Сапарева баня във фоайето  на първия етаж с административен адрес - гр. Сапарева баня, ул. “Германея“ №1

От 23.10.2023г. /понеделник/ до 27.10.2023г. / петък/от 09:00 часа до 16:00 часа.

Община Сапарева баня ще проведе публична дискусия относно социалните услуги на общинско ниво, които са включени в предложението за Национална здравна карта

Община Сапарева баня ще проведе публична дискусия относно социалните услуги на общинско ниво, които са включени в предложението за Национална здравна карта

Обявление на вакантна длъжност в Сухопътни войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Със заповед № ОХ-877/11.10.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 34200 – Шумен, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).


Обява на Заповед №РД-01-10-629/13.10.2023г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основаниеРешение №759 от Протокол №49/20.09.2023г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-629/13.10.2023г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Об

Стартира обществено обсъждане на областно и общинско ниво на Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложението за Национална карта насоциалните услуги

съгласно Законът за социалните услуги (ЗСУ) и Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ), с които се въвежда планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет.

Обява за национален ученически конкурс посветен на 110 години от Балканските войни(1912- 1913г.)

Националният ученически конкурс „Наследник съм на . ..“ е част от 

националните чествания на 110 години от Балканските войни 

и се организира от Министерството на отбраната и

Централното военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и 

Съюза на ветераните от войните на България.

Обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22450 – София, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Със заповед № ОХ-849/03.10.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22450 – София, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Обявление на четири Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Кюстендил

Обявление на четири Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Кюстендил

Първата мобилна оптика с очен кабинет в България Проглед е мобилен кабинет, който не се различава по нищо от добрите стационарни оптики. Освен по това, че ви пести време, нерви и пари, защото идва право във вашия град или село.

Мобилният кабинет ще бъде на Ваше разположение в община Сапарева Баня след предварително записани желаещи и след това ще се определи дата за посещение пред общината.
Записване на тел: 0878700779 до 20.10.23

Обява на издадена Заповед № РД-01-10-608/03.10.2023г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №735 от Протокол №48/31.08.2023г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-608/03.10.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обавя на Заповед № РД-01-10-604/02.10.2023г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №746 от Протокол №48/31.08.2023г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-604/02.10.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Днес 27.09.2023г. от 10:00 часа в община Сапарева баня се проведе първото в България състезание на Международната федерация по ски (FIS)- ролкови ски (ROLL SKI CUP) в категории за мъже, жени, момчета и момичета до 16 год.

Трасето на състезанието бе с дължина от 10 километра със старт от Самоковско шосе, при разклонението за с. Сапарево и финал на пътя към к.с. Паничище, при ресторант „Валявица“.

В Община Сапарева баня днес се проведоха стартове от календара на Международната федерация по ски (FIS)- ролкови ски (ROLL SKI CUP) в категории за мъже, жени, момчета и момичета до 16 год.

 Стартът на състезанието бе даден в 10 часа на ул. „Германея“, непосредствено над парк „Гейзера“, гр. Сапарева баня. Състезанието завърши при Православен храм „Св. Йоан Рилски“, к.с. Паничище.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Командване КИПКО

Със заповед № РД-01-410/15.09.2023 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 15 (петнадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

Уважаеми съграждани, имаме удоволствието да Ви информираме, че на 26 и 27 Септември 2023 година в Община Сапарева баня ще бъдат проведени стартове от календара на Международната федерация по ски (FIS) - ролкови ски (ROLL SKI CUP).

В състезанието участие ще вземат юноши, девойки, мъже и жени.

          Стартът на 26 Септември ще бъде даден в 10 часа на ул. „Германея“, непосредствено над парк „Гейзера“, гр. Сапарева баня. Финалът на състезанието ще бъде при Православен храм „Св. Йоан Рилски“, к.с. Паничище.

         Стартът на 27 Септември ще е в 10 часа на Самоковско шосе, при разклонението за с. Сапарево, а финалът на пътя към к.с. Паничище, при ресторант „Валявица“.

Уважаеми съграждани, имаме удоволствието да Ви информираме, че на 26 и 27 Септември 2023 година в Община Сапарева баня ще бъдат проведени стартове от календара на Международната федерация по ски (FIS) - ролкови ски (ROLL SKI CUP).

В състезанието участие ще вземат юноши, девойки, мъже и жени.

          Стартът на 26 Септември ще бъде даден в 10 часа на ул. „Германея“, непосредствено над парк „Гейзера“, гр. Сапарева баня. Финалът на състезанието ще бъде при Православен храм „Св. Йоан Рилски“, к.с. Паничище.

         Стартът на 27 Септември ще е в 10 часа на Самоковско шосе, при разклонението за с. Сапарево, а финалът на пътя към к.с. Паничище, при ресторант „Валявица“.

Заповед № РД -01-10-581 от 20.09.2023 г. на кмета на община Сапарева баня за заличаване на следните адресни регистрации на лицето П. В. М.

 • адресна регистрация по постоянен адрес от 25.08.2023 г.
 • адресна регистрация по настоящ адрес от 25.08.2023 г

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА АДРЕС: ОБЩ. САПАРЕВА БАНЯ ГР. САПАРЕВА БАНЯ, УЛ. „ТРЕТИ МАРТ” № 11.

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Сапарева баня е постъпил сигнал, с който на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, съгласно разпоредбите на ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрация по постоянен и/или настоящ адрес: общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня, ул. “Трети март” № 11.

Обявление на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Със заповед № ОХ-695/18.08.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 18270 – Горна Малина (Приложение № 1), която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, за времето от 11.10.2023 г. до 13.10.2023 г.

Със заповед № ОХ-675/16.08.2023 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Обява за провеждане на конкурсни изпити с кандидат- курсанти в редовна форма на обучение и стипендианти по специалност ,,Медицинска сестра“ през кампанията за втори допълнителен прием за учебната 2023/2024 година.

 В изпълнение на наредба № Н-17/15.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България, наредба № Н-19/23.06.2011г., заповед ОХ-522/28.06.2023г. на министъра на отбраната на Република България и на основание чл.55, ал.4 от ЗОВСРБ

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Със заповед ОХ-685 от 17.08.2023г. на МО се обявяват 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски по Приложение № 1, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Обява на издадена Заповед №РД-01-10-508/18.08.2023г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба

На основаниеРешение №720 от Протокол №47/27.07.2023г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-508/18.08.2023г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обявление на Заповед РД-02-832 от 27.07.2023г. на началник НВУ ,,Васил Левски

На основание чл. 36 от Наредба № Н-17/15.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища, обявявам допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2023/2024 година по военни специализации за специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”.

 

Обявление на издадена Заповед на министъра на отбраната № ОХ- 648/07.08.2023 г., за обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Командване за логистична поддръжка и подчинени военни формирования по Приложение № 1, които следва да се заемат от лиц

Със заповед на министъра на отбраната № ОХ- 648/07.08.2023 г., се обявяват 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Командване за логистична поддръжка и подчинени военни формирования по Приложение № 1, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Протокол съставен на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

  Днес, 11.08.2023 г., във връзка с Решение № 631 от протокол № 41/26.01.2023 година на ОбС Сапарева баня  на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на  Заповед № РД-01-10-228/29.03.2023 г. на Кмета на община Сапарева баня след подаден устен сигнал от ползватели на пасища и мери от общинския поземлен фонд с подписани и действащи към момента договори за предоставяне под наем на земеделски земи по отношение на поземлен имот  от землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, представляващ имот с идентификатор 65379.54.700, местност „Лъкатица“, с площ 612 770,00 кв.м. и нтп: пасище, комисия в следния състав:

Обява за провеждане на конкурс на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. във в.ф. 54 800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № РД-322/28.07.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 80 (осемдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 - гр. София, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Съобщение относно провеждането на приемен ден от Областна администрация -Кюстендил на 09.08.2023г., от 11:00ч. до 13:00ч. за гражданите на Община Сапарева баня /в залата на Общински съвет-Сапарева баня, 3 ет. в сградата на общинска администрация на гр. С

На 09. 08.2023г., от 11:00ч. до 13:00ч. Областна администрация -Кюстендил ще проведе приемен ден за гражданите на Община Сапарева баня в залата на Общински съвет-Сапарева баня(3ет. в общинска администрация на гр. Сапарева баня)

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ПРАЗНИЦИ САПАРЕВА БАНЯ - 2023

Програма за провеждането на Общинските празници по дни, както следва: 11 август /петък/; 12 август /събота/ и 15 август /вторник/

 

Обявление на Заповед №8/07.08.2023г. издадена от Александър Алащинов- директор на ОП ''Общинско лесничейство'' гр. Сапарева баня за отмяна на разрешителни за достъп

на основание чл.5, ал. 1, т.2 от Правилника за управление на ОП "Общинко лесничейство" гр. Сапарева баня във връзка с чл. 23, ал.2, т.1 от Наредбата за контрола и опазване на горските територии

Обява за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290-Варна, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Със заповед № ОХ-562/05.07.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.

 

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка  № РД - 892/28.07.2023 г., е обявена 1 (една) вакантна длъжност за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обява за национален ученически конкурс, Наследник съм на ............ посветен на 110 години от Балканските войни

НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 110 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 - 1913 г.), СЪЗДАДЕН с решение на министерския съвет  739 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2022 г., ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

 

Съобщение за издадена Заповед №РД-01-10-473 от 28.07.2023г. на Кмета на Община Сапарева баня за забраняване на ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и с настъпило засушаване и установен недостиг на питейно- битови нужди, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите 

Обява на издадена Заповед № РД-01-10-469/27.07.2023г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собстевност, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №710 от Протокол №46/29.06.2023г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед  РД-01-10-469/27.07.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собстевност, при следните условия:

Обява на издадена Заповед № РД-01-10-468/27.07.2023г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №692 от Протокол №45/25.05.2023г. и Решение №711 от Протокол №46/29.06.2023г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-468/27.07.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Кмета на Община Сапарева баня и ОП„Общинско лесничейство“, казваме на всички взели участие в овладяването и гасенето на пожара в Общинската гора в землището на село Ресилово, едно огромно „БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ СЪРЦЕ"!!!

  Благодарим на всички доблестни горски служители, екипи от РС ПБЗН гр. Дупница, ЮЗДП ТП ДГС „Дупница“, ТП ДГС „Невестино“, ТП ДГС „Кюстендил“, служители от Национален парк „РИЛА“, доброволци от гр. Сапарева баня и гр. Дупница и селата Сапарево, Овчарци, Ресилово, Самораново, Бистрица, работниците от дърводобивните фирми „ВАЛЯВИЦА ВВМ“ ЕООД, „ПАНИЧИЩЕ ЛЕС“ ЕООД, ВИК „ПАНИЧИЩЕ“. Всички ние заедно бяхме един голям „ПРОТИВОПОЖАРЕН ОТБОР“ в борбата с огнената стихия  при непоносимата жега, задушлив пушек, голям наклон на терена с голям риск от травми и наранявания в труднодостъпната местност.

Обява на издадена Заповед № РД-01-10-470/27.07.2023г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №709 от Протокол №46/29.06.2023г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-470/27.07.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, при следните условия:

Обявяване на на вакантна длъжност във Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Със заповед № ОХ-600/18.07.2023г. на министъра на отбраната е обявена вакантна длъжност за офицер във Висше военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Обявя за конкурс - матроски длъжности по заповед РД-01-236 от 10.07.2023г. - ВМС

Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-236/10.07.2023 г., е разкрита процедура за обявяване на 80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

Обява за национален ученически конкурс посветен на 110 години от Балканските войни

Участието на България в Балканските войни 1912-1913г.

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ 2023г.

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ 2023г.

ОБЯВА НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАСЛЕДНИК СЪМ НА ПОСВЕТЕН НА ПО-ГОДИШНИНАТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 110 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 - 1913 г.), СЪЗДАДЕН с решение на министерския съвет  739 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2022 г., ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА,

 


Обява за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 52090 - Долна Митрополия, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 21.08.2023 г. до 22.08.2023

 Със заповед № ОХ-525/28.06.2023г. на министъра на отбраната е обявена вакантна длъжност за офицер във военно формирование 52090 - Долна Митрополия, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Обява за за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.09.2023 г. до 20.09.2023г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Със заповед № РД-754/22.06.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 114 (сто и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Командване за логистична поддръжка(КЛП), както следва:

Обява за за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Със заповед № 3РД - 497/21.06.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 27 (двадесет и седем) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

 

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г., във фор

Със заповед № 3РД-816/23.06.2023 г. на командира на Сухопътните

войски, са обявени 393 (триста деветдесет и три) войнишки длъжности за

приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши

училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

Уважаеми съграждани Бихме желали да Ви информираме, че Областен информационен център Кюстендил планира да организира открита приемна на 10.07.2023г. (понеделник) във времето от 11:00ч. до 13:00ч. Информационният щанд ще бъде разположен пред сградата на Об

 По време на откритата приемна ще бъде предоставена информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕФСУ.   

Съобщение до ВЕРКА ПЕНЕВА ТРАЙКОВА, ВЕРКА СТОИЛОВА ПИРЧОВА И ВЕНЕТА ИВАНОВА МИТРИНА собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.5.203, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Църцорко, Малия друм“ вид собств. Частна, в

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ВЕРКА ПЕНЕВА ТРАЙКОВА, ВЕРКА СТОИЛОВА ПИРЧОВА И ВЕНЕТА ИВАНОВА МИТРИНА собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.5.203, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Църцорко, Малия друм“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ  2 092 кв. м, стар номер 005203 в качеството им на заинтересовани лица, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ДИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА КИТОВА и ЧАВДАР НИКОЛОВ СТОИЛОВ, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.6.32, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Семчин“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категори

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ДИАНА  ВЕНЦИСЛАВОВА КИТОВА и ЧАВДАР НИКОЛОВ СТОИЛОВ, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.6.32, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Семчин“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ  2 091 кв. м, стар номер 006032 в качеството им на заинтересовани лица, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ЙОРДАН ГЕНЧЕВ НИКЛИН, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.6.40, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Семчин“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1 995 кв. м,

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЙОРДАН ГЕНЧЕВ НИКЛИН, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.6.40, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Семчин“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ  1 995 кв. м, стар номер 006040 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ДОНКА СТОИЛОВА НИКОЛОВА, ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ и ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.6.47, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Семчин“ вид собств. Частна, вид тер

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ДОНКА СТОИЛОВА НИКОЛОВА, ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ и ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.6.47, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Семчин“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ  760 кв. м, стар номер 006047в качеството им на заинтересовани лица, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ЗОРНИЦА НИКОЛОВА ШУКАДАРОВА и СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.8.11, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Белите ракити“ вид собств. Частна, вид територия Зем

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЗОРНИЦА НИКОЛОВА ШУКАДАРОВА и СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.8.11, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Белите ракити“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ  1 901 кв. м, стар номер 008011 в качеството им на заинтересовани лица, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение 

Съобщение до ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КАЛВИНА и ИВЕЛИНА ДЕЯНОВА КАЛВИНА, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.6, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, катег

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КАЛВИНА и ИВЕЛИНА ДЕЯНОВА КАЛВИНА, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.6, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 3 517 кв. м, стар номер 025006 в качеството им на заинтересовани лица, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗЛАТАНЧЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.9, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 952

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗЛАТАНЧЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.9, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 952 кв. м, стар номер 025009 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ТАТЯНА СТОЛОВА БОРОВИНОВА и НИКОЛАЙ СТОИЛОВ ПЕХЛИВАНСКИ собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.31, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска,

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ТАТЯНА СТОЛОВА БОРОВИНОВА и НИКОЛАЙ СТОИЛОВ ПЕХЛИВАНСКИ собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.31, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 953 кв. м, стар номер 025031 в качеството им на заинтересовани лица, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.57, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 2 375

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.57, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 2 375 кв. м, стар номер 025057 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.25.65, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.25.65, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 4 558 кв. м, стар номер 025065 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до СТЕФАН НИКОЛОВ КОНЧЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.97, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 2 377 кв

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на СТЕФАН НИКОЛОВ КОНЧЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.97, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 2 377 кв. м, стар номер 025097в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до КРИСТИЯН ХРИСТОВ КАЦАРОВ, МАЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА, ЕМИЛИЯ ПАНАЙОТОВА ДОЙЧЕВА и ДИМИТЪР ЯНЕВ СТОЙКОВ собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.123, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево м. „Под бърдо“ вид с

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на КРИСТИЯН ХРИСТОВ КАЦАРОВ, МАЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА, ЕМИЛИЯ ПАНАЙОТОВА ДОЙЧЕВА  и ДИМИТЪР ЯНЕВ СТОЙКОВ собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.123, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 2 379 кв. м, стар номер 025123 в качеството им на заинтересовани лица, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение 

Съобщение до РАЙКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.134, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 1 805

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на РАЙКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.134, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 1 805 кв. м, стар номер 025134  в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ВИОЛЕТА ДИМОВА ТРОАНСКА и НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.136, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, катего

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ВИОЛЕТА ДИМОВА ТРОАНСКА и НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.136, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 6 134 кв. м, стар номер 025136 в качеството им на заинтересовани лица, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.31.558, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Нива, площ 707 кв

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.31.558, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Нива, площ 707 кв. м, стар номер 031558 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.31.566, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Старио камък“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Нива, площ 16

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.31.566, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Старио камък“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Нива, площ 167 кв. м, стар номер 031566 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Съобщение до ГЕОРГИ ИВАНОВ ШУМАНСКИ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.38.84, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Пръдла“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Ливада, площ 423 кв.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ГЕОРГИ ИВАНОВ ШУМАНСКИ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.38.84, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Пръдла“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Ливада, площ 423 кв. м, стар номер 038084 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение

Покана за участие в онлайн информационен ден На 3 Юли 2023 г. за представяне на Процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („АttractlnvestBG

Министерство на иновациите и растежа (МИР), в качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД), отговорна за изпълнението на инвестиция C3.I1. от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), организира онлайн информационна кампания за представяне на процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvest.BG")

Обява на Заповед № РД-01-10-397/21.06.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня за организиране на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №111, подотдел 33-к, на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарев

 На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Решение № 526 от Протокол №34/28.07.22 г. и Решение № 691 от Протокол № 45/25.05.2023 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед   РД-01-10-397/21.06.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №111подотдел 33-к, на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява на Заповед № РД-01-10-403/23.06.23 год. на Кмета на Община Сапарева баня, с която се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №112, подотдел 57-е, на територията на Общинско лесничейство гр.Сапа

 На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Решение № 334 от Протокол №23/29.07.21 г. и Решение № 689 от Протокол № 45/25.05.2023 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед   РД-01-10-403/23.06.23 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №112подотдел 57-е, на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява на Заповед № РД-01-10-404/23.06.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня, с коята се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №113, подотдел 58-в, на територията на Общинско лесничейство гр.Сап

На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Решение № 334 от Протокол №23/29.07.21 г. и Решение № 690 от Протокол № 45/25.05.2023 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед   РД-01-10-404/23.06.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №113подотдел 58-в, на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява на Заповед № 01-10-405/23.06.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня, с която се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №114, подотдел 167-з, на територията на Общинско лесничейство гр.Сапар

  На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Решение № 334 от Протокол №23/29.07.21 г. и Решение № 688 от Протокол № 45/25.05.2023 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед   01-10-405/23.06.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №114подотдел 167-з, на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява на Заповед №РД-01-10-401/22.06.2023г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основаниеРешение №695 от Протокол №45/25.05.2023г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-401/22.06.2023г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г. в Съвместното командване на специалните операции.

 

Със заповед 3РД- 530/09.06.2023г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на                 61 /шестдесет и една/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции(СКСО)

 

Обявление на Заповед № РД-01-10-395/20.06.2023г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – публична общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №693 от Протокол №45/25.05.2023г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед  РД-01-10-395/20.06.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – публична общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед № РД-01-10-382/06.06.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №105, подотдели 65-а, 65-г, 61-а на територията на Общинско лесничейство гр.

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Решение № 334 от Протокол №23/29.07.21 г. и Решение №497от Протокол № 32/26.05.2022 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня

Министър Росица Карамфилова на детски празник в Паничище: След нас вие поемате отговорността за опазване на природата

 

„Вие сте тези, които след нас ще поемат отговорността да опазват природата. Затова бъдете смели, мечтайте и учете, защото само със знания ще постигнете вашите цели в живота. Всеки от нас има място и цел, вярвам, че всеки от вас ще намери своята". С тези думи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова поздрави за 1 юни – Деня на детето, ученици от 4 клас на СУ „Христо Ботев“ в Сапарева баня. Децата, техните преподаватели, експерти от Дирекция „Национален парк „Рила“ заедно с министър Карамфилова и кмета на Сапарева баня Калин Гелев почистиха от отпадъци туристическата пътека от Посетителския център на парка в Паничище до местността Аждера.

 

Съобщение до ИВАНКА КИРИЛОВА ДЖАДЖАРОВА, ЛИДИЯ БОРИСЛАВОВА ДЖАДЖАРОВА, ГАЛИНА МИТКОВА РАНОВА, КРАСИМИР ИВАНОВ ДЖАДЖАРОВ и КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ГЕРГИНОВА, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.20, област Кюстендил, община Сапарев

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ИВАНКА КИРИЛОВА ДЖАДЖАРОВА, ЛИДИЯ БОРИСЛАВОВА ДЖАДЖАРОВА, ГАЛИНА МИТКОВА РАНОВА, КРАСИМИР ИВАНОВ ДЖАДЖАРОВ и КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ГЕРГИНОВА, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.20, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 8 365 кв. м,

Съобщение до ЕЛКА КОСТАДИНОВА ТЕРЗИЙСКА, ДИЯН ТИХОЛОВ ТИХОЛОВ, КАТЯ ГЕНЧОВА ТРАЙКОВА, ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА и БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.40.29, област Кюстендил, община Сапарева баня

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЕЛКА КОСТАДИНОВА ТЕРЗИЙСКА, ДИЯН ТИХОЛОВ ТИХОЛОВКАТЯ ГЕНЧОВА ТРАЙКОВА, ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА и БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ  собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.40.29, област Кюстендил, община Сапарева баня

Съобщение до ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, СНЕЖАНА ГЕНЧОВА БОЖКОВА, КАТЯ ГЕНЧОВА ТРАЙКОВА, ДИЯН ТИХОЛОВ ТИХОЛОВ И БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.2.69, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВАСНЕЖАНА ГЕНЧОВА БОЖКОВА, КАТЯ ГЕНЧОВА ТРАЙКОВА, ДИЯН ТИХОЛОВ ТИХОЛОВ И БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.2.69, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня

Съобщение до НИКОЛА КОСТАДИНОВ ГАВАЗКИ, ЮЛИЯНА МИТКОВА ФУРНАДЖИЕВА, ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА ДЕМЕРДЖИЕВА И АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.52, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, в

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на НИКОЛА КОСТАДИНОВ ГАВАЗКИ, ЮЛИЯНА МИТКОВА ФУРНАДЖИЕВА, ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА ДЕМЕРДЖИЕВА И АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.52, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня

Съобщение до САШКО ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65365.6.119, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1900 кв. м, ста

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на САШКО ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65365.6.119, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ  1900 кв. м, стар номер 008081в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020

Съобщение до ЙОРДАН ИВАНОВ ЗЛАТАНЧЕВ, СТЕФАН КИРИЛОВ МИЛТЕНОВ, КИРИЛ ЙОРДАНОВ МИЛТЕНОВ, ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛТЕНОВ, РОЗА МЕТОДИЕВА МАНОВА, ВАНЯ СИМЕОНОВА РИЗОВА И ВЕНЕТА ИВАНОВА ТОМОВА собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.145,

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЙОРДАН ИВАНОВ ЗЛАТАНЧЕВ, СТЕФАН КИРИЛОВ МИЛТЕНОВ, КИРИЛ ЙОРДАНОВ МИЛТЕНОВ, ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛТЕНОВ, РОЗА МЕТОДИЕВА МАНОВА, ВАНЯ СИМЕОНОВА РИЗОВА И ВЕНЕТА ИВАНОВА ТОМОВА  собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.145

Съобщение до МИХАИЛ СТОЯНОВ БЪЧВАРОВ И НИКОЛАЙ СТОЯНОВ БЪЧВАРОВ собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.45, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на МИХАИЛ СТОЯНОВ БЪЧВАРОВ И НИКОЛАЙ СТОЯНОВ БЪЧВАРОВ собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.45, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 8 365 кв. м, стар номер 008020в качеството им на заинтересовани лица, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Обява на Заповед №РД-01-10-374/31.05.2023г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание: Решение №677 от Протокол №44/27.04.2023г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-374/31.05.2023г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

Търговски обекти по чл.206 от Закона за горите, в които се извършва търговия с дърва за огрев на територията на Община Сапарева баня

Търговски обекти по чл.206 от Закона за горите, в които се извършва търговия с дърва за огрев на територията на Община Сапарева баня

                                                                                     

Съобщение до ЗДРАВКА АТАНАСОВА ПОПОВА и КРУМ ЛЮБЕНОВ ГЮВИЙСКИ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65365.6.143, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, Н

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЗДРАВКА АТАНАСОВА ПОПОВА и КРУМ ЛЮБЕНОВ ГЮВИЙСКИ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65365.6.143, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 400 кв. м, стар номер 006143в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня

Съобщение до ЙОРДАН КОСТАДИНОВ СИРАКОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.81, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1900 кв. м,

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЙОРДАН КОСТАДИНОВ СИРАКОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.81, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ  1900 кв. м, стар номер 008081в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г

Съобщение до ЛИЛЯНА ДРАГАНОВА МАРИКИНА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.19, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 6 936 кв. м, с

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЛИЛЯНА ДРАГАНОВА МАРИКИНА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65365.8.19, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 6 936 кв. м, стар номер 008019 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г

Съобщение до ЕВТИМКА ИВАНОВА МИТРИНА, ВАСКО ДИМИТРОМ ПОПОВ, БИСЕР ДИМИТРОВ ПОПОВ и ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ЧУЧУГАНОВА, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.6.111, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Ча

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЕВТИМКА ИВАНОВА МИТРИНА, ВАСКО ДИМИТРОМ ПОПОВ, БИСЕР ДИМИТРОВ ПОПОВ и ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ЧУЧУГАНОВА, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.6.111, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Овощна градина, площ 441 кв. м, стар номер 006111в качеството им на заинтересовани лица

Съобщиние до РАЙЧО ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ и ЮЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА МИЛОШОВА, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.40.20, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТ

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на РАЙЧО ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ и ЮЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА МИЛОШОВА, собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65365.40.20, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ  2 509 кв. м, стар номер 040020 в качеството им на заинтересовани лица

Съобщение до ВЕНЧО СТОИЛОВ ДОБРЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.14.13, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Ханчето“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Овощна градина, пл

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ВЕНЧО СТОИЛОВ ДОБРЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.14.13, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Ханчето“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Овощна градина, площ  2 850 кв. м, стар номер 014013 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня

Списък на физическите лица /местно население/ подали заявления по чл. 111, ал. 7от Закона на горите

Списък на физическите лица /местно население/ подали заявления по чл. 111, ал. 7от Закона на горите

Протокол съставен на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

 

във връзка с Решение № 631 от протокол № 41/26.01.2023 година на ОбС Сапарева баня и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на  Заповед № РД-01-10-226/29.03.2022 г. на Кмета на община Сапарева баня,  комисия в състав:

 

Обява на Заповед № РД-01-10-309/03.05.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №660 от Протокол №43/30.03.2023г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-309/03.05.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Протокол съставен на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища,

във връзка с Решение № 631 от протокол № 41/26.01.2023 година на ОбС Сапарева баня и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на  Заповед № РД-01-10-227/29.03.2023 г. на Кмета на община Сапарева баня,  комисия в състав

Ограничителни мерки на Европейския съюз, са мерки превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно е това се изпраща силно политическо

Ограничителните мерки са важен инструмент на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага.

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:


Обява на Заповед № РД-01-10-299/27.04.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №672 от Протокол №43/30.03.2023г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-299/27.04.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

 

Обява на Заповед № РД-01-10-298/27.04.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №659 от Протокол №43/30.03.2023г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-298/27.04.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед № РД-01-10-300/27.04.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №673 от Протокол №43/30.03.2023г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-300/27.04.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

 

Със заповед № ОХ-310/19.04.2023 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:

 

Съобщение от Сдружение „Местна инициативна група Бобов дол-Дупница-Сапарева баня ” организира информационни срещи за представяне на дейностите по проект „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на "МИГ Бобов дол-Дупница-Сапарева б

Екипа на МИГ Бобов дол-Дупница-Сапарева баня ще се радва да посрещне всички свои съмишленици, потенциални бенефициенти, съграждани и заинтересовани лица на срещите.

Община Сапарева баня закупи нов неупотребяван автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиран от Фонд „Социална закрила“

       Община Сапарева баня закупи нов лекотоварен автомобил за разнос на храна в изпълнение на проект с наименование „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в Община Сапарева баня“ и Договор за съвместна дейност № РД04-60/12.01.2023 година сключен с Фонд „Социална закрила“ към МТСП, по Целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд".

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка     № РД- 364/22.03.2023 г., са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обавя на Заповед № РД-01-10-244/03.04.2023год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №109, подотдели 25-е, 25-ж, 25-з на територията на Общинско лесничейство гр.С

 

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Решение № 526 от Протокол №34/28.07.22 г. и Решение № 636 от Протокол № 41/26.01.2023 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед   РД-01-10-244/03.04.2023год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №109, подотдели 25-е, 25-ж, 25-з на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Обява на Заповед № РД-01-10-240/03.04.2023 г.год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ №106, подотдел 63 „a” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева ба

 

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б” от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от Закона за горите, съответно с Вх. З-1818/29.09.2022 г, № Вх. №З-1815/29.09.2022 г., Вх. №З-1697/16.09.2022 г..,  Решение № 334 от Протокол № 23/29.07.2021 г. и Решение № 633 от Протокол №41/26.01.2023 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед РД-01-10-240/03.04.2023 г.год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ №106, подотдел 63 „a” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Обява на Заповед № РД-01-10-242/03.04.2023 г.год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ №107, подотдели 58 „a”, 59 „а“ на територията на Общинско лесничейство гр.Са

 

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б” от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от Закона за горите, съответно с Вх. З-1818/29.09.2022 г, № Вх. №З-1815/29.09.2022 г., Вх. №З-1697/16.09.2022 г..,  Решение № 526 от Протокол № 34/28.07.2022 г. и Решение № 634 от Протокол №41/26.01.2023 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед РД-01-10-242/03.04.2023 г.год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ №107, подотдели 58 „a”, 59 „а“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Обява на Заповед № РД-01-10-243/03.04.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ №108, подотдели 51 „б”, 51 „в“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапа

 

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б” от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от Закона за горите, съответно с Вх. З-1818/29.09.2022 г, № Вх. №З-1815/29.09.2022 г., Вх. №З-1697/16.09.2022 г..,  Решение № 526 от Протокол № 34/28.07.2022 г. и Решение № 635 от Протокол №41/26.01.2023 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед РД-01-10-243/03.04.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ №108, подотдели 51 „б”, 51 „в“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Обява на Заповед № РД-01-10-241/03.04.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №110, по

На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение №526 от Протокол №34/28.07.2022 г. и Решение № 643 от Протокол № 42/23.02.2023 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-01-10-241/03.04.2023 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №110, подотдели 23 „к“, 23 „е“, 79 „о“  от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Протокол за извършена проверка на всички договори на ползватели на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на община Сапарева баня от 27.02.2023г.

Протоколът, е съставен на основание  чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-01-10-145/20.02.2023 г. на Кмета на община Сапарева баня 

Обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс

 

Обявявам 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс, както следва:

 

 

Обява на Заповед №РД-01-10-220/27.03.2023г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 650 от Протокол №

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 650 от Протокол №42/23.02.2023г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-220/27.03.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от  недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 650 от Протокол №42/23.02.2023г.   схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява на Заповед №РД-01-10-220/27.03.2023г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 650 от Протокол №

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 650 от Протокол №42/23.02.2023г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-220/27.03.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от  недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 650 от Протокол №42/23.02.2023г.   схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Съобщение до ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ГРАХЛЬОВА -НЕШЕВСКА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.5.202, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Църцорко, Малия друм“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категори

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ГРАХЛЬОВА -НЕШЕВСКА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.5.202, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Църцорко, Малия друм“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ  4 467 кв. м, стар номер 005202 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г

Съобщение до на ИГНАТ НИКОЛОВ СТОЙНЕВ, КЛАРА НИКОЛОВА ДЕНЕВА и АСЕНКА ГЕОРГИЕВ ГЕРЧЕВА собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.120, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид тери

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ИГНАТ НИКОЛОВ СТОЙНЕВ, КЛАРА НИКОЛОВА ДЕНЕВА и АСЕНКА ГЕОРГИЕВ ГЕРЧЕВА собственици (наследници) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.120, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 3 237 кв. м, стар номер 025120 в качеството им на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г.

Обява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № РД-147/13.03.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 50 (петдесет) на вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София

Информация за кандидати за срочна служба в доброволния резерв ВО-II степен Кюстендил

Информация за кандидати за срочна служба в доброволния резерв ВО-II степен Кюстендил

Съобщение до СТОИЛ ИВАНОВ ПАЛЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.6.43, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Семчин“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 3 796 кв.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на СТОИЛ ИВАНОВ ПАЛЕВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.6.43, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Семчин“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ  3 796 кв. м, стар номер 006043 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65379.6.43

Ценоразпис за физически лица за продажба на стояща дървесина на корен и суха, и паднала дървесина по категории и асортименти както и остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното осведетелстване

Ценоразпис за физически лица за продажба на стояща дървесина на корен и суха, и паднала дървесина по категории и асортименти както и остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното осведетелстване

Годишен план за ползване на дървесина през 2023 година от гори собственост на община Сапарева баня

Годишен план за ползване на дървесина през 2023 година от гори собственост на община Сапарева баня

Обява провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г.

Със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България и заповед № РД-36/11.01.2023 г. на началника на Военно-географска служба е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба (Военен географски център - Троян -военно формирование 24430 - Троян), за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност във военно формирование 32 610 – Банкя от състава на Военновъздушните сили

 

1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 32610 – Банкя, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

 

Обявяване на длъжности за прием на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:

Уважаеми съграждани, дължимите данъци и такси може да заплатите лесно и бързо в реално време без чакане на опашка, чрез egov.bg /официална страница на Министерството на електронното управление/

За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg /официална страница на Министерството на електронното управление/, с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към Община Сапарева баня.

Съобщение до ПЕТЪР НИКОЛОВ АРАБОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.10.39, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под малия друм“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ПЕТЪР НИКОЛОВ АРАБОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.10.39, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под малия друм“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ  1 710 кв. м, стар номер 010039, в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65379.10.39

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-127/22.02.2023 г., са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Със заповед № 3РД - 189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 14 (четиринадесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 48-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА 23.02.2023г.(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК И СЪСТАВА НА ПСИК В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 АПРИЛ 2023 г.

Списъци на имотите общинска собственост представляващи мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ от ОбС гр.Сапарева баня за 2023-2024 година

Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ имотите представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

Продължава приема на заявления- декларации по проект „Топъл обяд в Община Сапарева баня“, който се реализира на територията на цялата община, проектът се финансира от Европейски социален фонд плюс по Програма за храни и основн материално подпомагане 2021-

Основната цел на проекта е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Храната се приготвя всеки работен ден в „Домашен социален патронаж“ – гр. Сапарева баня. Порциите включват супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Община Сапарева баня подписа Договор за съвместна дейност за закупуване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиран от Фонд „Социална закрила“

Основната цел на Проекта е подобряване на транспорта и доставките на приготвена храна по проект „Топъл обяд в община Сапарева баня“ от Домашен социален патронаж и за подобряване на качеството на предлаганата услуга.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.04.2023 г. до 12.04.2023 г., в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново

Със заповед № РД-02-125/17.01.2023 г. на началника на Националния военен университет, е обявена 1 (една) войнишка длъжност за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, съгласно Приложение № 1

Община Сапарева баня набира доброволци за преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места на общината, преброяването ще се извърши в периода от 01.03.2023 г. до 15.03.2023 година

В изпълнение на Глава втора, Раздел I. „Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7 „Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета”

Заповед OX-69 от 25.01.2023 г. Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища през учебната 2023- 2024 г.

Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища през учебната 2023- 2024 г.

Обява на Заповед №РД-01-10-71/27.2023г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на

На основание: Решение №614 от Протокол №40/22.12.2022г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-71/27.2023г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обява на Заповед №РД-01-10-70/27.01.2023г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №613 от Протокол №40/22.12.2022г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-70/27.01.2023г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Обява на Заповед № РД-01-10-69/27.01.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №612 от Протокол №40/22.12.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-69/27.01.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед № РД-01-10-72/27.01.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №611 от Протокол №40/22.12.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-72/27.01.2023г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Съобщение от Агенция по геодезия, картография и кадастър и Община Сапарева баня съобщават на засегнатото население за Одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Паничище, за урбанизираната територия в землищет

В изпълнение на чл. 49, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за следните територии:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – КЮСТЕНДИЛ ИНФОРМИРА ВИПУСКНИЦИТЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРИЕМ В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – КЮСТЕНДИЛ ИНФОРМИРА ВИПУСКНИЦИТЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА

ПРИЕМ В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица в представителните духови оркестри на ВВС по ОХ-1182 от 20.12.2022г.

Със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 6 (шест) оркестранти в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, на Военноморските сили във военно формирование 52290 - Варна и на Националната гвардейска част които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Съобщение до НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЛКОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65365.1.50, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, м. БРАЗЯНСКИ ЕГРЕК, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Ни

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЛКОВ, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65365.1.50, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, м. БРАЗЯНСКИ ЕГРЕК, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 5381 кв. м, стар номер 001050 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65365.1.50 във връзка с изграждане на присъединителни електропроводи 110кV

Съобщение до ДАНИЕЛА СТАНКЕВ ПЕХЛИВАНОВА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.38.74, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Пръдла“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9 във връзка с изда

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ДАНИЕЛА СТАНКЕВ ПЕХЛИВАНОВА, собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор ПИ №65379.38.74, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Пръдла“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Ливада, площ 632 кв. м, стар номер 038074 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65379.38.74 във връзка с изграждане на присъединителни електропроводи 110кV в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, гр. Сапарева баня и с. Сапарево към обект „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 MW“ 

ОБЯВА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат- курсанти за учебната 2023/2024г.

ТАМ, КЪДЕТО ПОНИКВАТ КРИЛЕ !

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „Георги Бенковски“

обявява прием на документи за кандидат- курсанти за учебната 2023/2024 година по следните специализации:

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Със заповед № ОХ-1192/23.12.2022 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, както следва: 

Съобщение до ЗОРНИЧКА ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА -ЦВЕТАНОВА., собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.115 във връзка с издадена Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно пари

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЗОРНИЧКА ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА -ЦВЕТАНОВА., собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.115, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 856 кв. м, стар номер 025115 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65379.25.115

Обявление на Заповед №РД-04-2/10.01.2023 г. издадена от директора на ОД „Земеделие“ - Кюстендил за изменение на Заповед № РД-04-291 /22.12.2022 г. в частта й по т. II, издадено от директора на ОД „Земеделие“ - Кюстендил

 

На основание чл. 99, т. 2 от АПК, във връзка с доклад с вх. № РД-08-7/05.01.2023 г. в ОД „Земеделие“ - Кюстендил от Йорданка Кацарска - началник на ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня и председател на комисията по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня, назначена със Заповед № РД-07-85/02.11.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Кюстендил

 

Съобщения, че от 09.01.2023 г. започва да работи офис на РКМЕ (Регионална картотека за медицинска експертиза) към РЗИ- Кюстендил в гр. Дупница, който ще обслужва жителите на общини Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево.

Съобщения, че от 09.01.2023 г. започва да работи офис на РКМЕ (Регионална картотека за медицинска експертиза) към РЗИ- Кюстендил в гр. Дупница, който ще обслужва жителите на общини Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево.

Информация за начало на данъчна кампания по деклариране на доходите от физически лица получени през 2022 г.

Данъчна кампания по деклариране на доходите от физически лица получени през 2022 г. "Данъчна кампания 2023"

В изпълнение на разпоредбата на чл. 37ж, ал. 11, във връзка с чл. 37в, ал. 5 и 6 от ЗСПЗЗ е необходимо да се обявят предоставените заповеди, ведно с одобрените споразумения по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването на кметствата на с. Ресилово, с.

Заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобрените споразумения по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването, неразделна част от заповедите, както следва:        

 

 

 

Община Сапарева баня подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Европейски социален фонд плюс по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Община Сапарева баня стартира изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Сапарева баня“ който се финансира от Европейски социален фонд плюс по Програма за храни и основн материално подпомагане 2021-2027 . Проектът стартира на 1 октомври 2022 г. и се предвижда да бъде с продължителност 3 години.    Социалната услуга  обхваща 100 броя потребители от всички населени места на общината.

Обява за за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Със заповед № 1494/12.12.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба

Обява на Заповед № РД-01-10-588/06.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-589/06.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-590/06.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обавя на Заповед № РД-01-10-583/02.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-584/02.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-585/02.12.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Информация касаеща новите възможности по програма

Информация относно нови дейности по проекта "Нова възможност за младежка заетост.

Обавя на Заповед № РД-01-10-567/24.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна 1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-556/23.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от 22г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-557/23.11..2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-558/23.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-568/24.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна 1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-569/24.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна 1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“ обявява прием на курсанти за учебната 2023 – 2024г.

За учебната 2023/2024 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обявява записване на курсанти с 5 годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър “ 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица и

Със заповед № 3РД - 787/09.11.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 16 (шестнадесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 2, т. 5 и чл. 7а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), 

Съобщение във връзка с Решение на №СО-116 -ЕО/2022г. на Директора на Регионална инспекция на околната среда и водите- София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъци на територията на община

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.15, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 07.11.2022 г. от Директора на РИОСВ – София, Решение № СО - 116-ЕО/2022 г. на Програма за управление на отпадъците на Община Сапарева баня (2021 – 2028) . 

Възложител: Община Сапарева баня, с характер да не се извършва екологична оценка

  Решението се намира в дирекция „АГКСП“

 

              Съобщението е поставено и на информационното табло на Общинска администрация гр.Сапарева баня за период от 14 дни считано от 09.11.2022 г

Обявяване на вакантна длъжност във военно формирование от Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 2, т. 5 и чл. 7а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ)

Обява на Заповед № РД-01-10-543/03.11.2022г. на кмета на Община Сапарева баня, с която се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №571 от 36/29.09.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Със Заповед №РД-10-544/03.11.2022г. на кмета на Община Сапарева баня се Обявява 03.11.2022 г. /четвъртък/ за Ден на траур на територията на община Сапарева баня в памет на ДЕНИСЛАВ ИВАЙЛОВ КЮРКЧИЕВ И ВЕНЦИСЛАВ ИВАЙЛОВ СТОИЛОВ

На основание чл. 44, ал. 1 ,т. 1, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отдаване на последна почит по повод трагичната смърт

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ НАПОМНЯ, ЧЕ ДО 28 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА НА РЕГИСТРАЦИЯ ПОДЛЕЖАТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ /КЛАДЕНЦИ, ГЕРАНИ, СОНДАЖИ И ДР. СЪОРЪЖЕНИ

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ ДО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ ГР.БЛАГОЕВГРАД, А ТАКА СЪЩО И ЧРЕЗ СЪОТВЕТНИЯ КМЕТ НА  ОБЩИНА, КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО.

Обавя на Заповед № РД-01-10-534/27.10.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №570 от Протокол №36/29.09.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

Обява на Заповед № РД-01-10-533/26.10.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №549 от 35/25.08.2022г. и Решение №564 от Протокол №36/29.09.2022г.  на Общински съвет гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня съобщава на заинтересованите лица и обществеността, за изготвено инвестиционно намерение за „Основен ремонт на път KNL 3192 в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65379.51.385; 65379.24.206; 65379.23.285; 65379.18.285 по Кад

        Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ОВОС

Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военно формирование 24430 - гр. Троян

1.     Със заповед № РД-256/15.09.2022 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военно формирование 24430 - Троян, съгласно Приложение № 1.

 

 

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

1.    Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-1130/30.09.2022 г., са обявени 19 (деветнадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

Заповеди за одобрение на споразумения за разпределяне на масивите за ползване на трайни насаждения в землищата на град Сапарева баня, с. Сапарево, с. Ресилово и с. Овчарци за стопанската 2022/2023 година

 

На основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 2 от ППЗСПЗЗ, доклад с вх. № РД-08-166/28.09.2022 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-65/ 21.07.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Кюстендил и представено Споразумение с вх. № ПО-09-1999/30.08.2022 г. в офис Сапарева баня на ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня

 

Уведомление за инвестиционно предложение от „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3“ ООД има следното инвестиционно предложение: „Присъединителни електропроводи 110 kV“ в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, община Дупница и с. Сапарево, община Сапарева баня к

Обект на настоящият проект е изграждането на два успоредни електропровода 110kV от съществуваща ВЛ 110kV Белчин до бъдеща възлова подстанция 110kV, към която ще бъде присъединен ФЕЦ Крайници. Планово присъединителните електропроводи 110kV са разположени в землищата на с.Крайници, община Дупница, област Кюстендил и землищата на с.Сапарево и гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил

Заповед № РД-01-10-475 от 28.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня за забрана на продажбата и употребата на спиртни напитки в търговски обекти, магазини, павилиони, заведения за обществено хранене, изборните помещения и прилежащите им територии и дру

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 02 октомври 2022г., с Указ № 213 от 02.08.2022 г. на президента на Република България Румен Радев и с цел опазване на обществения ред в деня на провеждане на изборите и недопускане на нарушения на обществения ред, както и за осигуряване на условията нормалното протичане на изборния процес е необходимо да се въведе временна забрана за продажбата и употребата на спиртни напитки в търговски обекти, магазини, павилиони, заведения за обществено хранене, изборните помещения и прилежащите им територии и други обществени места на територията на община Сапарева баня.

 

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Командване на Военновъздушните сили чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-838/05.09.2022 г. е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност за офицер в Командване на Военновъздушните сили

Обява на Заповед № РД-01-10-460/27.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №547 от Протокол №35/25.08.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-460/27.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед № РД-01-10-461/27.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №548 от Протокол №35/25.08.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-461/27.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Съобщение, че от 28.09.2022г. до 29.09.2022г. ще се проведе съвместна тренировка и обучение от служители на НСО и партньорски служби

Уведомяваме Ви, че от 28.09.2022г. до 29.09.2022г. ще се проведе съвместна тренировка и обучение от служители на НСО и партньорски служби в региона на гр. Сапарева Баня, обл.Кюстендил.

По време на обучението ще се използват халосни боеприпаси и имитационни средства.

Съобщение във връзка с провеждане на избори на 02 октомври 2022 г., за обучението на членовете на СИК на територията на Община Сапарева баня ще се проведе на 29 септември /четвъртък/ от 16 и 30 часа в "малкия салон" на читалище Просветен лъч- гр. Сапарева

Съобщение във връзка с провеждане на избори на 02 октомври 2022 г., за обучението на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня ще се проведе на 29 септември /четвъртък/ от 16 и 30 часа в "малкия салон" на читалище Просветен лъч- гр. Сапарева баня от представители на РИК- гр. Кюстендил. В обучението участие ще вземат и представители на У "Полиция"- гр. Сапарева баня и Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- гр. Дупница.

Обява на Заповед № РД-01-10-452/21.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня зе откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №546 от Протокол №35/25.08.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-452/21.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед № РД-01-10-451/21.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 561 от Протокол

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 561 от Протокол №35/25.08.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-451/21.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от  недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 561 от Протокол №35/25.08.2022г.   схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

ГРАФИК НА ИНТЕРВЮТАТА ПО ПРОГРАМА «СТАРТ НА КАРИЕРАТА» за работни места заявени в Община Сапарева баня за заетост през 2022 година

Допуснатите кандидати от БТ «Дупница» за работните места заявени в Община Сапарева баня по Програма «Старт на кариерата» - 2022 година следва да се яват за интервю на 20.09.2022 година в сградата на Общинска администрация-Сапарева баня, ет. 3, в заседателна зала на Общински съвет в следните посочени часове:

Заповед № РД-01-10-426 от 14.09.2022 г. на кмета на община Сапарева баня за определеяне на честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци в срок до 31 октомври на предходната година

Заповед № РД-01-10-426 от 14.09.2022 г. на кмета на община Сапарева баня за определеяне на честотата на събиране и транспортиране на  битовите отпадъци  в срок до 31 октомври  на предходната година

Обявяване на вакантна длъжност във военно формирование 54890 – Казанлък от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Обявяване на вакантна длъжност във военно формирование 54890 – Казанлък от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Община Сапарева баня ще продължи да изпълнява проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19в Община Сапарева баня" до 30.09.2022 г.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на БА

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на БА

Обява Висше военноморско училище ''Никола Й. Вапцаров'' обявява извънреден прием на кандидати за курсанти

Обява Висше военноморско училище  ''Никола Й. Вапцаров'' обявява извънреден прием на кандидати за курсанти

Нови възможности, допълнителен прием във висшите военни училища през август и септември.

Нови възможности, допълнителен прием във висшите военни училища през август и септември.

 

Националният военен университет „Васил Левски“

Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“

Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Г. Бенковски“

Обява на Заповед № РД-01-10-390/25.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №529 от Протокол №34/28.07.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-390/25.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Обява на Заповед № РД-01-10-378/22.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №528 от Протокол №34/28.07.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-01-10-378/22.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 25.10.2022 г. и 26.10.2022 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Със заповед № РД-356/15.08.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част – военно формирование   54 800 - гр. София

Обява на Заповед №РД-01-10-373/18.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 531 от Протокол №34/28

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 531 от Протокол №34/28.07.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-373/18.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от  недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 531 от Протокол №34/28.07.2022г.   схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Съобщение: Покана за провеждане на консултации за определяне съставите и ръководствата на СИК в Община Сапарева баня за произвеждане на провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

 Покана за провеждане на консултации за определяне съставите и ръководствата на СИК в Община Сапарева баня за произвеждане на провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Обява Община Сапарева баня открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 532 от Протокол №34/28.07.2022г. план-схема, намиращи се на територията на гр. Сапарева ба

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 532 от Протокол №34/28.07.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-359/11.08.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 532 от Протокол №34/28.07.2022г

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно- информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или ви

Със заповед № РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана/Командване КИПКО/, е разкрита процедура за обявяване на 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки/ матроски /длъжности във военните формирования от състава на ВС, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки/ матроски /длъжности във военните формирования от състава на ВС, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Съобщение на основание §4, ал.2 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщаваме на заинтересованите лица: Диан Цветанов Китов; Анелия Цветанова Райкова; Евгени Цветанов Китов и Георги Евтимов Овчаров.

Изготвеното Обявление изх.№ З - 582 – 1 от 05.07.2022 година за проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.26.6, местност „Ридо“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на Предимно производствена устройствена зона – Пп, с цел изграждана на „Два броя площадки за временно съхранение на неопасни битови смесени отпадъци “, с Възложител Община Сапарева баня,

Заповед № РД-07-65/21.07.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2022/2023 година

Заповед № РД-07-65/21.07.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2022/2023 година

Заповед № РД-05-206 от 16.06.2022г. на Директора на Регионална дирекция по горите- Кюстендил за ограничаване на достъпа на моторните превозни средства до гроските територии, горски пътища поотделии 97 ''1", 100 "2", 101 "5", 102 "2" попадащи в част от и

Заповед № РД-05-206 от 16.06.2022г. на Директора на Регионална дирекция по горите- Кюстендил за ограничаване на достъпа на  моторните превозни средства  до гроските територии, горски пътища поотделии 97 ''1", 100 "2", 101 "5", 102 "2" попадащи в част от имоти собственост на Община Сапарева баня, за срок от три месеца, считано от деня на влизане в сила на настоящата заповед (или от 01.07.2022г. до 30.09.2022г.)

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2741/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.601 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №513 от Протокол №33/30.06.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-320/20.07.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.601.295 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня с площ 619 кв.м., трайн

На основаниеРешение №522 от Протокол №33/30.06.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-316/19.07.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Заключителна пресконференция по проект „Рекултивация на депо за закриване в Община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, по оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.

 

ПРОЕКТ: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ЗАКРИВАНЕ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 Г.

 

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №105

Обява за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №105

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №100

Обява за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №100

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №103

Обява за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №103

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №104

Обява за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  №104

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на «Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.601.991 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня с площ 13 кв.м

На основание: Решение №500 от Протокол №32/26.05.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-262/20.06.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.601.1087 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня с площ 188 кв.м., трай

На основание: Решение №501 от Протокол №32/26.05.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-264/20.06.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Заповед РД-01-10-268/20.06.2022г. на кмета на община Сапарева баня за забраняване за чупенето на клони при бране на липов цвят, кестени и други от дървесни видове на територии- общинска собственост от населените места на територията на община Сапарева бан

Заповед РД-01-10-268/20.06.2022г. на кмета на община Сапарева баня за забрана за чупенето на клони при бране на липов цвят, кестени и други от дървесни видове на територии- общинска собственост от населените места на територията на община Сапарева баня и налагането на глоби при нарушение на горепосочената заповед.

Заповед РД-01-10-226/25.05.2022г. на кмета на община Сапарева баня за настъпването на етап

Заповед РД-01-10-226/25.05.2022г. на кмета на община Сапарева баня за настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житна култура и пожароопасен сезон на територията на община Сапарева баня

О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността на основание чл.4, ал.2 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда – ОВОС

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

на основание чл.4, ал.2 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда – ОВОС

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Със седалище и адрес на управление:

Област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ №1

 

С Ъ О Б Щ А В А

           На засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение: проект на : „Подробен устройствен план- план за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 65365.26.6, местност „Ридо“ по Кадастралната карта  на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр. София“, третиращ установяването на предимно производствена  зона – Пп, с цел изграждане на площадки за третиране на отпадъци, съгласно разпоредбите на Наредба №7 за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на Община Сапарева баня, при спазване на следните пределно допустими показатели на застрояване за ПИ с идентификатор 65365.26.6, местност „Ридо“:

-височина/ етажност – 3,00 м.-10,00 м. /1 – 3 етажа/

-плътност на застрояване – Ппл. – 80 %

-Интензивност на застрояване – К инт.- 2,4

-минимална озеленена площ – 20 %

 

        Изготвеното уведомление по чл.4, ал.1 от Наредбата за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната следа може да бъде разгледана в Общинска администрация гр.Сапавева баня, ново крило ІІІ етаж, дирекция „АГКСП“

       Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София -  гр. София, п.к. 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10; E-mail: riosv@riew-sofia.org 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2817/14.04.2022г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.71 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо“,

 

На основание: Решение №488 от Протокол №31/21.04.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-236/30.05.2022г. на кмета на Община На основание: Решение №488 от Протокол №31/21.04.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-236/30.05.2022г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Протоколи съставени на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

Протоколи съставени на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

Обява Части от имот – частна общинска собственост /АЧОС №650/21.07.2011г./ с идентификатор 65365.210.81, местност „Рила“ по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 1 232 207 кв.м., трайно предназначение на територията - горска; начин на трайно по

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2,  чл. 56, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 287 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-173/28.04.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост поодобрена съгласно т.I от Решение 287 от Протокол №19/25.03.2021г. схема за поставяне на преместваеми търговски обекти- приложение към решението, одобрена от гл. архитект на община Сапарева баня, за срок от 5 години, при следните условия:

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2815/22.03.2022г./, представляващ урегулиран поземлен/парцел/ I, кв.13 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен

На основание: Решение №478 от Протокол №30/31.03.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-163/20.04.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2814/22.03.2022г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.79 по плана на новообразуваните имоти на местност „Могилите

На основание: Решение №468 от Протокол №30/31.03.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-164/20.04.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2813/22.03.2022г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.74 по плана на новообразуваните имоти на местност „Горен ри

На основание: Решение №469 от Протокол №30/31.03.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-165/20.04.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЕКТ №97 - открит конкурс за възлагане на добив.

Вижте прикачените файлове.

ОБЕКТ №101 - Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървессина на корен.

Документацията е качена като прикачен файл.

Подаване на заявления от хотелите за настаняване на украински граждани.

Заявлението е качено като прикачен файл.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№98

Документация и образци са качени като прикачен файл.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№99

Документация и образци са качени като прикачен файл.

 

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№102

Документация и образци са качени като прикачен файл.

 

Покана за публично обсъждане прокета на бюджета 2022 г. на Община Сапарева баня.

На основание чл.84,ал.6 от Закона на публичните финанси на 29.03.2022 година (ВТОРНИК) от 12.00ч в малкия салон на читалището ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Сапарева баня за 2022 година . 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2205/18.01.2019г./, представляващ урегулиран поземлен/парцел/ XVIII, кв.5 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одоб

На основание: Решение №459 от Протокол №29/24.02.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-94/16.03.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Община Сапарева баня подписа допълнително споразумение с Агенция социално подпомагане, с което отново беше удължен срока на изпълнение  на  проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Сапарева баня“ . Изменена ще бъде и ставката за е

Община Сапарева баня изпълнява проект, който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Проектът стартира на 01.01.2021 година и ще продължи до 30.06.2022 година след подписване на Допълнително споразумение за удължаване на Договор № BG05FMOP001-5.001-0097-CO4.

 

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №434 от Протокол №28/27.01.202

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №434 от Протокол №28/27.01.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед  РД-01-10-80/24.02.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на - Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №472/12.05.2009г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XVI, кв.5 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня,

На основаниеРешение №435 от Протокол №28/27.01.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-78/23.02.2022г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №473/12.05.2009г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XVII, кв.5 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня

На основаниеРешение №436 от Протокол №28/27.01.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-79/23.02.2022г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обява За провеждане на конкурси / за времето от 21.07.2022 до 02.08.2022 г./ с кандидати за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски на български граждани , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужб

ОБ ЯВА

За провеждане на конкурси / за времето от 21.07.2022 до 02.08.2022 г./ с кандидати за приемане  на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски  на български граждани , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Със МЗ № ОХ- 122 /09.02.2022 г.  на Министъра на отбраната на  република България  е разкрита процедура по обявяване на  200 вакантни длъжности за приемане  на войнишка служба  във военни формирования на Сухопътни войски  

Решение № 433 от протокол №28/ 27.01.2022г. за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година

Решение № 433 от протокол №28/ 27.01.2022г. за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година са достъпни в прикачени файлове.

 

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Данъчната кампания в Община Сапарева баня по събиране на местните данъци и такси за 2022г. ще започне от 09 февруари/09.02.2022/. Плащанията ще се извършват в брой и чрез ПОС терминал на касата на отдел „ Местни данъци и такси” , както и по банков път, чрез касите на „Български пощи” и Изипей. Всички данъчно-задължени лица могат да платят своите задължения с 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъка в срок до 30 април.

След тази дата, те ще могат да платят на две равни вноски:

до 30 юни – първа вноска

до 31 октомври – втора вноска

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на

На основаниеРешение №423 от Протокол №27/23.12.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-28/19.01.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2805/30.11.2021г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.118 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо“,

На основаниеРешение №424 от Протокол №27/23.12.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-29/19.01.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществ

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално – декоративни елементи, елементите на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Сапарева баня.

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК   заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта на е-mаil адрес: obc_sbanya@abv.bg

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №659/24.11.2011г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.36.170 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня

 

На основание: Решение №406 от Протокол №26/25.11.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-6/06.01.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2663/15.07..2021г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VII, кв. 11 по планa на с. Паничище, общ. Сапарева бан

На основание: Решение №390 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-627/03.12.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2662/15.07..2021г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VI, кв. 11 по планa на с. Паничище, общ. Сапарева баня,

На основание: Решение №389 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-626/03.12.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 •  

   

   

   

   

   

   

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №383 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-623/30.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №388 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-622/30.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №387 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-600/23.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот – частна общинска собственост АЧОС №2743/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.603 по КК на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №385 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-593/22.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2743/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.603 по КК на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №385 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-593/22.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба .

О Б Я В А

 

На основание: Решение №391  от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-586/.18.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба .

О Б Я В А

 

На основание: Решение №384 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-587/19.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Търг за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№094.

Вижте прикачените файлове.

Търг за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№095.

Вижте в прикачените файлове.

Търг за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№096.

Вижте в прикачените файлове.

 

ЗАПОВЕД №РД-08-541/22.10. 2021 година, гр. Сапарева баня

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси,

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Ви информираме, че ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия в Общинска администрация гр. Сапарева баня  на първия етаж на сградата от  29  октомври 2021 г., 01.,02.,03.,04.,05.,08.,09.,10.,11 до 12 ноември 2021г. от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.


За жителите на село Сапарево на 9-ти ноември от 12:00 часа до 14:00 часа.

За жителите на село Овчарци на 10-ти ноември от 12:00часа до 14:00 часа.

За жителите на село Ресилово на 11-ти ноември от 12:00 часа до 14:00 часа.

 

 

 

Заповед №РД-08-541/22.10.2021г. , гр.Сапарева баня

Заповедта можете да видите в прикачен файл.

община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №361 от Протокол №24/30.09.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-542/25.10.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №362 от Протокол №24/30.09.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-543/25.10.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №363 от Протокол №24/30.09.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-544/25.10.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня до направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail адрес : obc_sbanya@abv.bg 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ! 

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail адрес: obc_sbanya@abv.bg 

ПРОЕКТА НА НАРЕДБАТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ  

УВЕДОМЛЕНИЕ !!!

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

по чл.66 от Административнопроцесуален кодекс

 

за откриване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на годишна план сметка за разходите по третиране битови отпадъци и поддържане чистота на територията на община Сапарева баня  и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2022 година

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба

На основание: Решение №376  от Протокол №24/30.09.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-538/19.10.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

СЪОБЩЕНИЕ!!!

 

                                                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       КМЕТЪТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА 08.10.2021г.(ПЕТЪК) ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК  В  ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСРОЧЕНИ НА  14 НОЕМВРИ 2021г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Заповеди на директора на Областна дирекция ''Земеделие'' -Кюстендил.

Заповедите можете да видите като прикачен файл.

Обявиха 150 вакантни длъжности за военна служба в доброволния резерв.

Открита е  процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв (след промените в Закона за резерва на Въоръжените сили на България, приети от 44-ото Народно събрание).

Със заповед ОХ 857/27.09.2021г. на министъра на отбраната са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която приетите ще изпълняват службата в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ град Велико Търново и 30 от тях – във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ в град Шумен, съобщиха от МО.

Съгласно заповедта на министъраслужбата ще започне от 10 януари 2022 г.