НовиниПринтирай

От утре, 22 октомври, влиза в сила мярката за носене на маска на открити обществени места, на които има струпване на хора

От утре, 22 октомври, се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места. При струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. гражданите трябва да носят маска или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключения са клиентите в местата за хранене и в питейните заведения; спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и др. подобни по време на изказванията си; водещите и гостите в телевизионни предавания. Изключения са и децата до 6-годишна възраст.

ОбС Сапарева баня свиква тържествена сесия на 08.10.2020г. /четвъртък/ от 16:00 часа за полагане на клетва от новоизбрания кмет на Кметство с.Овчарци

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 08.10.2020г. от 16:00ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня, във връзка чл.38, ал.5 от ЗМСМА и обявено Решение №139-ми от 27.09.2020г. на ОИК Сапарева баня относно избран кмет на кметство Овчарци

 

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по рег. план на с.Паничище

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №69 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет

БАБХ извършва есенната ваксинация на лисиците срещу бяс в 23 области на страната

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва есенната орална ваксинация на лисиците срещу бяс. Това е втората ваксинационна кампания на лисици срещу бяс за 2020 г. Тя е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на заболяването бяс, която е разработена и се изпълнява от БАБХ от 2009 г. ЕК има стратегическа цел до 2020 г. бесът в Европа да бъде изкоренен.

 

 

 

Започва набирането на преброители в област Кюстендил за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година

Повече информация  затова как може да се включите в кампанията можете да откриете в прикачения файл на НСИ.

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: част от ПИ – ЧОС -170 127 кв.м. от ПИ с идент. №65365.19.165,местност «Прогоно» по кад.карта на гр. Сапарева баня /АЧОС №727/19.09.2012г./ целия с площ 170 627 кв.м.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 148 от Протокол №9/25.06.2020г.   и Решение №154 от Протокол №10/30.07.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-526.09.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот -частна общинска собственост, съгласно приложена схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Важно! Съобщение от ЧЕЗ Eлектро България АД: Всички небитови потребители на електроенергия ще купуват ток на свободния пазар, предвиждат промени в Закона за енергетиката считано от 1 Октомври 2020г.

Настоящото уведомление е в изпълнение на законовото ни задължение по параграф 15 от Закон за изпълнение и допълнение на Закона за енергетиката, публикуван в бр. 57 на Държавен вестник от 26.06.2020 г. Считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение към електроразпределителната мрежа, следва да изберат свой доставчик на енергия по свободно договорени цени. „ЧЕЗ Електро България" АД е лицензиран търговец на електрическа енергия от 2007 г., а от 2015 г. работим активно на пазара по свободно договорени цени. Тъй като от 01 октомври 2020 г. вие няма да бъдете снабдявани от „ЧЕЗ Електро България" АД в качеството му на краен снабдител с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключите договор с търговец на електрическа енергия, какъвто е и „ЧЕЗ Електро България" АД.

Заповед №РД-08-495/18.08.2020г. за промяна мястото на провеждане на публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-08-453/16.07.2020г. на кмета на Община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 от ЗОбС; чл.84, ал.1, т.2 и чл. 85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД-08-453/17.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

«Недвижим имот - частна общинска собственост: 70 дка от поземлен имот с идентификатор №65379.614.138 по КК на с. Сапарево, общ. Сапарева баня/АЧОС №2483/09.06.2020г./ целият с площ 4 822.606 дка., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора; номер по предходен план: 000016, която част попада в отдел/подотдел 35/2, вид на гората:широколистни високостъблени/поляна и отдел/подотдел 36/1, вид на гората:

 

Заповед №РД-08-490/17.08.2020г. за промяна мястото на провеждане на публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на Община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 от ЗОбС; чл.84, ал.1, т.2 и чл. 85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Кметът на Oбщина Сапарева баня подписа договор за реализацията на проект: "Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня", финансиран по ОП "Околна среда 2014-2020"

Община Сапарева баня е бенефициент на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) Д-34-69/16.07.2020г. за проект с Рег. № BG16M1OP002-2.010-0040-C01 с предмет „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14". Проектът се финансира в рамките на Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" по Приоритетна ос 2 „Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.".

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: 70 дка от поземлен имот с идент.№65379.614.138 по КК на с. Сапарево, общ. Сап.баня/АЧОС №2483/09.06.2020г./ целият с площ 4 822.606 дка

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №149 от Протокол №9/25.06.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-453/17.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, при следните условия:

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия: ПИ с идент. №65365.43.219 в местността «Под ридо» по КК на гр. Сапарева баня с площ от 22 209 кв.м.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №132 от Протокол №9/25.06.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, при следните условия:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на детска градина „Св.Анна”, град Сапарева баня

І. Допуснати до интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години" кандидати:

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол №51/27.06.2019 г.; Решение №97 от Протокол №7/30.04.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-403/26.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №080 състоящ се от подотдел 60 «а» на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 125 от Протокол №8/28.05.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-390/23.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 080 състоящ се от подотдел 60 «а» на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №078 състоящ се от подотдел 164 „к”, 165 „а“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 56 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-331/05.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 078 състоящ се от подотдел 164 „к", 165 „а" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №079 състоящ се от подотдел 159 „е”, 161 „б“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 53 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-332/05.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 079 състоящ се от  подотдел 159 „е", 161 „б" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Покана за представяне на проектни идеи във връзка с предстоящия Нов програмен период 2021-2027 за финансиране на проекти с ЕС

Община Сапарева баня отправя покана към заинтересованите страни (граждани, бизнес, юридически лица с нестопанска цел) за представяне на проектни идеи, които да бъдат предложени за включване в стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027г.

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - частна общинска собственост №441/14.07.2008 г./, представляващ промишлена сграда-209 кв.м., в поземлен имот УПИ „За озеленяване"

На основание: Решение №112  от Протокол №7/30.04.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-316/29.05.2020г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба 

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост по одобрена план-схема за поставяне на преместваеми имоти - част от имот ПОС с ид. №65365.601.1033 за обект №1 и обект №3, находящи се в УПИ /парцел/

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 70

Ден на детето в община Сапарева баня бе отбелязан с водосвет на 2-те обновени бази на детска градина "Св.Анна" по проект,финансиран по ПРСР 2014-2020

Тържествено и с водосвет днес бяха открити двете изцяло обновени бази на детска градина "Св. Анна" в община Сапарева баня. Изцяло ремонтирани по проект са базите на градината в селата Ресилово и Овчарци, като предстои реновиране и на централната сграда в Сапарева баня.Лентата на обновените обекти преряза кметът на общината Калин Гелев, а откриването уважиха народният представител Радослава Чеканска и зам. областният управител на Кюстендил д-р Матей Попниколов.

 

 

Обява за открит конкурс за длъжност „Директор" на Детска градина „Св.Анна ", град Сапарева баня

1.Конкурсът се провежда в два етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години".

Oбява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол №51/27.06.2019 г.; Решение №97 от Протокол №7/30.04.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-309/27.05.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обявление на Заповед №РД-08-304/127.05.2020г. на кмета на Община Сап. баня за забрана на всички масови,спортни и други мероприятия на открити и закрити места, в това число и в ПИ с №65365.57.2, местност -Пистата

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 2, ал.1, т. 4 от Наредба за организация на движението на територията на Община Сапарева баня и заповед № РД - 01 - 270 от 19.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването

Разписание на ЕТ "Валентин Кюркчийски - Валдани- Даниела Гогова" в сила от 23.05.2020г.

Уважаеми жители на община Сапарева баня и община Дупница,

На вашето внимание Ви предоставяме актуално разписание на ЕТ "Валентин Кюркчийски - Валдани- Даниела Гогова"  за линията Дупница-Сапарево -Дупница

За повече информация тук.

Обявление на Заповед №РД-08-294/22.05.2020г. на кмета на община Сапарева баня за забрана чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и други дървесни видове на територията на община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1, във връзка с чл.44, ал.2  от ЗМСМА  и  чл. 49, ал. 1, т.5 от Наредба №1  за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и опазване на околната среда на територията на община Сапарева баня,

От 1 юни ДГ "Св. Анна" отваря врати за децата в община Сапарева баня

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня и Детска ясла - град Сапарева баня, подновяват посещението на децата, които са записани в съответните групи през учебната 2019/2020 г. при спазване на всички противоепидемични мерки препоръчани от Министерство на Здравеопазването на 1 юни. За информация и записване се обръщайте към учителите по групи.

 

 

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 076, подотдел 69-е от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол №51/27.06.2019 г.; Решение №52 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-266/18.05.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 076, подотдел 69-е от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обявление на Заповед №РД-08-258/13.05.2020г. на кмета на община Сапарева баня за обявяване на восъчна зрялост на посевите от житни култури и определяне на мерки за пожарна безопасност

На основание чл.44, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи/обн.,ДВ, бр.105 от 19.12.2014 г./ и писмо с изх. № 725800-204/05.05.2020 година на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" - гр.Дупница за настъпил етап  «Восъчна зрялост» на посевите от житни култури на територията на Област -  Кюстендил

 

 

Важно!Министър Ананиев издаде 4 нови заповеди за извънредната епидемичната обстановка в сила до 14 юни 2020

Уведомяваме Ви,че във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването днес, 14 май, издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година.

Заповед №РД-08-260/14.05.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за изменение на Заповед №РД-08-196/26.03.2020г. за провеждане на публично оповестен конкурс

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС;  чл.99, ал.2 и чл.100 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  във връзка със Заповед №РД-08-196/26.03.2020г. и Заповед №РД-08-230/16.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване и провеждане на  публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:

Минимум 1,5 метра трябва да бъде разстоянието между масите в откритите площи на ресторанти, кафе сладкарници и питейни заведения

Министърът на здравеопазването актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.

В актуализираната заповед на министъра се посочва, че разстоянието между масите в заведенията трябва да бъде минимум 1,5 метра. Обслужващият персонал трябва да бъде с поставена защитна маска за лице или със защитен шлем. Препоръчително е носенето на ръкавици.

 

Търговски площи на открито басейни , (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници са достъпни за посещения при спазване на противоепидемичните мерки

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

Важно! Възможност за безвъзмездно финансиране на предприятия, чиято икономическа дейност е засегната от въведените противоепидемични мерки във връзка с пандемията COVID-19

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви,че предстои обявяване на процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Очакваният срок за кандидатстване е 30 май 2020 г. Управляващият орган на програмата ще разглежда проектни предложения до изчерпване на ресурса по процедурата, съобразно момента на подаването им.

Община Сапарева баня ще предоставя топъл обяд на 100 души от най-засегнатите в условията на Covid -19 по получена информация от външни институции и сигнали от бедстващи граждани

Агенцията за социално подпомагане обяви прием на предложения по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020 г."Съгласно указанията на програмата и одобрено проектно предложение, Община Сапарева баня ще може да достави топъл обяд за 100 души, отговарящи на условията на програмата. Топлият обяд ще се предоставя  в рамките на 33 работни дни, като проектът следва да стартира на  01.05.2020г. Услугата ще се извършва в рамките на работните дни, като ще се приготвя храна - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите при спазването на всички задължителни мерки за безопасност и сигурност при осъществяването на доставки на храна и хранителни продукти по време на епидемия.

Важно съобщение до всички участници в процедури по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане със общинско имущество, приета от Общ. съвет Сапарева баня, във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение

Относно: Процедури по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане със общинско имущество, приета от Общински съвет Сапарева баня и във връзка със Закон за мерките и действията по време на извънредно положение.

Важно съобщение! Великденско разписание на обществения транспорт по линия Дупница - Сапарево и обратно, изпълняван от ЕТ " Валентин Кюрчийски - ВАЛДАНИ - Даниела Гогова"

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

( ОТ 17 до 20 април)
От с. Сапарево до гр. Дупница - 6.30, 12.00, 18.00ч.
От гр. Дупница до с. Сапарево - 8.00, 14.00, 19.00ч.

Телефон за връзка: + 359 890 31 59 17

#ОСТАНЕТЕСИВКЪЩИ

 

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот–ПОС с идент. 65365.601.118 в УПИ IV- за „Гейзер-фонтан”,кв.61 с площ 70 кв.м., съгласно схема за преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на общината за обект №2

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 45 от Протокол №4/30.01.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-222/14.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот–ПОС с идент. 65365.601.118 в УПИ IV- за „Гейзер-фонтан”,кв.61 с площ 70 кв.м., съгласно схема за преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на общината за обект №1

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 46 от Протокол №4/30.01.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-223/14.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Важно! От 12 април до 26 април носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата е задължително!

Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и 

БАБХ публикува списък с български производители и преработвателни предприятия, които извършват онлайн търговия

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува списък с български производители и преработвателни предприятия, които извършват онлайн търговия. Инициативата има за цел да улесни потребителите, като се дава възможност за директна доставка на пресни български продукти до адрес.

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 075 състоящ се от подотдел 79 „н” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 61 от Протокол №5/28.02.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-217/07.04.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 075 състоящ се от  подотдел 79 „н" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 073 състоящ се от подотдел 64 „ж

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 55 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-212/03.04.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 073 състоящ се от  подотдел 64 „ж" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №074 състоящ се от подотдел 56 „в

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 54 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-213/03.04.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 074 състоящ се от  подотдел 56 „в" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ – ПОС с идент. №65365.57.2, местност „Пистата“ - 89 149 кв.м. и част от ПИ – ЧОС- 500 кв.м. от ПИ с идент. №65365.19.165, местност „Прогоно“ по кад. карта на гр. Сап. баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал.  2 и ал. 7 от ЗОбС,  чл. 11, ал.  1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 84, ал.1, т.1 и т.2, чл. 85, ал.1 и ал.2  и чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №68 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет

Важно съобщение за жителите на общините:Сапарева баня и Дупница, касаещо обществения транспорт по време на карантинния период!

Уважаеми жители на община Сапарева баня и община Дупница,

Във връзка с обявения карантинен период  с цел ограничаване на разпространението на Covid-19, бихме искали да Ви уведомим, че фирма ЕТ "Валентин Кюркчийски - Валдани- Даниела Гогова" , град Сапарева баня в качеството си на изпълнител по договор №6/29.01.2017г. сключен с община Сапарева баня след проведена обществена поръчка   за изпълнение на услуга с предмет:"Извършване на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от областната и Републиканска транспортни схеми от квотата на община Сапарева баня, съгласно маршрутни разписания по 3 обособени позиции"  продължава да изпълнява задълженията си по договора съгласно указанията на Министерство на здравеопазването  при следното разписание в сила от 20.03.2020г., считано до отпадане на карантинния период:

гр. Дyпницa- с.Сапарево

(Пoнeдeлниĸ - Пeтъĸ)

08.00; 10:00;13:00;15:20;16:30;17:30;19:00

(Събота-Неделя)

08:00;10:00;12:00;14:00;17:00:19:00

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – ПОС, намиращи се в гр. Сап. баня за поставяне на преместваеми търговски обекти

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №69 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет

Отменено е нареждането за носене на защитни маски!

За повече информация прочетете  тук.

Внимание!Министър Ананиев нареди от днес всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да носят защитна маска

Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места.Такова нареждане даде здравният министър със Заповед № РД-01-168 от днес.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

Източник:МЗ

Обява за открит конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост, по одобрена съгл. т.1 от Решение № 70 от Протокол №5/28.02.2020г. план-схема, намиращи се на територията на гр. Сап. баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с

Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включително

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 072 състоящ се от подотдели 79 „а”, 79 „г”, 69 „у“, 69 „ф“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в

Община Сапарева баня участва с 3 проектни предложения в Националната кампания на Министерство на околната среда и водите „Чиста околна среда-2020"

Oбщина Сапарева баня  участва с  3 проектни предложения в  ежегодния конкурс за 2020г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда" за реконструкция, ремонт  и озеленяване на 3 детски площадки на стойност 30 000лв.  едната от които

Кметът на общ. Сапарева баня преустановява временно платеното паркиране, подпомага дейности по заявени доставки на стоки от първа необходимост за възрастни и лица под карантина и ще проверява търг. обекти за спазване на санитарните изисквания

Дейностите в община Сапарева баня ще се осъществяват съгласно издадени заповеди на кмета на община Сапарерва баня с цел  намаляване на риска от разпространение на Covid -19   в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министерство на здравеопазването и съгласно препоръките на Националния кризисен щаб.

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 071 състоящ се от подотдели 102 „д”, 103 „з” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от

Важно!!! Кметът на Община Сапарева баня набира доброволци за Общински Кризисен Щаб Сапарева баня

Във връзка със създалата се кризисна ситуация и бързото разпространение на COVID-19, Община Сапарева баня съвместно с Районно Управление - гр. Дупница и Полицейски Участък Сапарева баня организират набиране на доброволци, които при нужда да се отзоват при Общински Кризисен Щаб Сапарева баня.

Записванията ще се приемат всеки работен ден от 09:00ч. - 17.00ч. на телефони:

 за гр. Сапарева баня - 0707/2-33-78

за с. Сапарево-0707/ 2-33-74

за с. Овчарци-0707/ 2-22-72

за с. Ресилово-0703/ 0-24-80

Благодарим предварително за добронамереното и отговорно отношение!

 

Кметът на Община Сапарева баня сформира екип за извършване на доставки по домовете на стоки и лекарства от първа необходимост за възрастните и нуждаещите се и лица под карантина в общината с цел ограничаване разпространението на COVID -19

От днес   18.03.2020г. екип на  Община Сапарева баня ще доставя стоки от първа необходимост и лекарства  на възрастни и нуждаещи се  хора, както и на лица, които са  под карантина.

Здравният министър издаде заповед за изолация на потвърдените случаи на COVID-19

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19  изолацията се провежда задължително в лечебно заведение.

На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

- асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);

лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 380С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.

 

Препоръки (COVID-19) от Министерство на туризма за преустановяване на посещения на туристическите обекти, както и туристическите фестивали и събития в областите Габрово и Плевен

Във връзка с риска от разпространение на коронавирус COVID-19, решение на Министерския съвет от извънредното заседание проведено на 8 март 2020 г., разпореждания на Националния оперативен щаб, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г., на министъра на здравеопазването и проведеното спешно заседание на Експертната група за работа в извънредни ситуации по заповед на Министъра на туризма.

 

 

 

 

ВАЖНО! Бъдете отговорни граждани! Здравният министър издаде заповед, с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Р. България

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

Oбява за открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост, част от имот – /АПОС №71/02.07.2012г./ с идент.65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15 205 кв.м- обект №2

На основание На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и

Oбява за открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост, част от имот – /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15 205 кв.м.- обект №1

На основание На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и

Заповед №РД- 08-137/02.03.2020г. на кмета на община Сапарева баня за предотвратяване на опасността от възникване и епидемично разпространяване на корона вирус COVID-19

На основание чл. 44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА, и писмо на Министъра на образованието и науката № 9105-82/ 28.02.2020 г., с цел предотвратяване на опасността от възникване и епидемично разпространяване на корона вирус (COVID-19).

 

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот– поземлен имот с идент. №65365.35.213 в местността «Валявица» по КК на гр. Сапарева баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №47 от Протокол №4/30.01.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-115/27.02.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  имот - частна общинска собственост, при следните условия:

На вниманието на всички собственици с регистрирани животновъдни обекти имащи право за ползване на мери,пасища и ливади в община Сапарева баня

Уважаеми съграждани,

Община Сапарева баня Ви уведомява,че подаването на молби-декларации  от  собственици с регистрирани животновъдни обекти за ползване на мери,пасища и ливади в община Сапарева баня ще се извършва до 10 март 2020г. включително! За повече информация и условията за ползването на земите,  можете да се запознаете с прикачените документи, приети с Решение №44 от Протокол №4/30.01.2020г. на ОбС Сапарева баня.

 

На вниманието на всички собственици на кучета в община Сапарева баня - административната регистрация в общината на Вашия домашен любимец е задължителна!

Общинска администрация Сапарева баня  напомня на собствениците на кучета, че Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Законът за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД) ги задължава да заплатят  своята/ своите годишна/и такса/и  за притежаване на кучета. Срокът за това, регламентиран в Закона за местните данъци и такси, е 31 март или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

Важно съобщение!

Общинска администрация Сапарева баня, уведомява всички  ползватели на услугите на администрацията, че са налице 2 новоткрити банкови сметки към International Asset bank, с които ще бъдат извършвани плащания към администрацията, считано от 03.02.2020г. За повече информация прочетете тук.

Изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони:BG0002129 „Рила буфер" и BG0000636 „Ниска Рила" от Министерството на околната среда и водите

Община Сапарева баня съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие Министерството на околната среда и водите, са изготвили проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони: 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ЧОС: ПИ с идент. №65365.210.256 в местността «Аждера» по КК на гр. Сапарева баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №22 от Протокол №3/30.12.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-44/29.01.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  имот - частна общинска собственост, при следните условия:

Грипна епидемия е обявена на територията на общините Дупница и Сапарева баня съгласно Заповед №РД-01-19/20.01.2020г. на РЗИ-Кюстендил

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви,че от 21 януари се обявява грипна епидемия на територията на общините Дупница и Сапарева баня. Грипната епидемия е обявена от 21 януари до 27 януари, включително  със заповед на директора на РЗИ - Кюстендил. Всички училища в общините Дупница, Сапарева баня, Бобов дол и останалите ще подновят учебни занимания на 28 януари.

 

 

Пет общини в България вече са част от мрежата „Най-добри европейски дестинации“ за здравен и балнео туризъм

Министър Ангелкова връчи приза за победителя в конкурса Община Костенец, подгласници са Ардино, Баните, Самоков (дестинация Белчин) и Сапарева баня

На церемония с участието на министъра на туризма Николина Ангелкова бяха наградени 5 нови български ЕДЕН дестинации по проекта на Европейската комисия „Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/C/065 - Bulgaria Sanus per Aquam". Той е финансиран по Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (2014-2020 г.) COSME. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на туризма. Община победител в конкурса стана Костенец с подгласници общините Самоков (дестинация с. Белчин), Баните, Сапарева баня и Ардино.

 

За  подробности прочетете тук.

Приключи реализацията на проект:"Изграждане на резервоар за мин. вода", финансиран по линия на Инвестиционна програма „Минерални води" на Националния доверителен екофонд

Община Сапарева баня  уведомява, че  приключи изграждането на  обект: „Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод", финансиран  по  проект № МВ-003/16.12.2017 година  „Подобряване и разширяване на ефективното използване на минералните води от находище на минерална вода „Сапарева баня"" към Националния

Обявление на Заповед №РД-04-224/30.12.2019г. на Областна дирекция "Земеделие"

Заповедта е достъпна в прикачения файл.

Обявление на Заповед №РД-04-225/30.12.2019г. на Областна дирекция "Земеделие"

Заповедта е достъпна в прикачения файл.

Община Сапарева баня организира Коледен благотворителен концерт на 23 декември 2019г. от 17:30 часа

Уважаеми жители и гости на града,

От името на Oбщинска администрация Сапарева баня, Ви каним да станете част от вълшебния коледен концерт, който и тази година ще се проведе на 23 декември 2019г. /понеделник/ от 17:30 часа  в залата на НЧ"Просветен лъч-1905". гр. Сапарева баня. Заповядайте!

Покана за запалване светлините на коледната елха

Уважаеми съграждани и гости на града,

 

Имам удоволствието да Ви поканя на тържественото запалване светлините на коледната елха на  6 декември 2019г. при Амфитеатър "Гейзера" от 17:30 часа! Заповядайте!

 

Калин Гелев-кмет на община Сапарева баня

Министерството на туризма класира новите български EDEN дестинации за здравен и балнео туризъм

Победител в състезанието е Община Костенец, а нейни подгласнички са Община Самоков (с. Белчин), Община Баните, Община Сапарева баня и Община Ардино.

Покана за свикване на тържествена сесия за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на Община Сапарева баня и кметовете на кметства

Във връзка с получено писмо на Областния управител на област с административен център Кюстендил с вх.№П-1523 от 01.11.2019г. и негова Заповед №РД-20-282/31.10.2019г. на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Ви уведомяваме,че Областния управител на област с административен център - Кюстендил свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Сапарева баня.

Заседанието ще се проведе на 11.11.2019 г. в град Сапарева баня, ул. „Германея" № 1 в малкия салон на Народно читалище „Просветен лъч - 1905г." от 14:00 часа при следния дневен ред:

 

Зaповед №РД-08-732/07.11.2019г. на кмета на община Сапарева баня за промяна мястото на провеждане на търгове съгласно Заповеди № РД-08-681/17.10.2019 г. и № РД-08-684/17.10.2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от ЗОбС; чл.45, ал.1,т.1,чл.55, чл.84, ал.1,т.3 и чл.85 от Наредбата за реда за придобиван, управление  и разпореждане с общинско имущество;  чл.91, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.65, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес

Уважаеми хотелиери,

На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата)

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail) в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата /до 15.11.2019г. включително/.

В тази връзка публикуваме ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ за актуалния електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване, съгласно § 2 от от ЗР на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г., обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.

В еко парк "Николай Хайтов" вече може да зареждате мобилните си устройства

Община Сапарева баня  изгради и  монтира  беседка със соларна система, която да осигурява достъпност за всички посетители на парка/ жителите на града, деца и туристи/ до безплатно захранване на мобилните им и ел. устройства/ в изпълнение на проект: "Еко парк „Николай Хайтов" за  алфа поколение '2013 - спасителите на планетата -класиран на 2ро място в категория "Български общини с население под 10 000 жители (кметствата на територията на тези общини)", които желаят да разработят образцов проект в една от областите на устойчивото развитие (водоснабдяване и канализация, отпадъци, енергийна ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.) -  конкурс, обявен от Френското посолство- Екообщина 2019.

Oбяление на Заповед № РД-08-601/25.09.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват ПИ с идент. №65365.32.163, местност „Фитиш дере” по Кадастралната карта на гр.Сап. баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александра Атанасова Антова и Екатерина Атанасова Даскалова, че със Заповед № РД-08-601/25.09.2019 година на

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот /ПИ/ №53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“, землище на с. Овчарци

На основание: Решение № 685 от Протокол №54/19.09.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-681/17.10.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за учредяване възмездно и безсрочно право на строеж върху разгъната застроена площ от 150 кв. м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване” в недв. имот, представляващ ПИ с идент. №65365.601.105

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за: Учредяване възмездно и безсрочно право на строеж върху разгъната застроена площ от 150 кв. м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване" в недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2350/10.09.2019година/, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.1052 по

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: Поземлен имот с идент. №65365.37.1 в местността „Джубрена“ в землището на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ от 10 416 кв.м.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 693 от Протокол №54/19.09.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2162/04.09.2018г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ VIII-189, кв.41 по плана на с. Овчарци, общ.Сапарева баня

На основание: Решение №697 от Протокол №54/19.09.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-666/15.10.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

Съобщение за определяне състав и ръководство на ПСИК в община Сапарева баня, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Kмeтът на община Сапарева баня съгласно Заповед №РД-08-594/20.09.2019г. ще проведе консултации с ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България на 14.10.2019г.(понеделник) от 10:00 часа в  залата на „ТСУ" на община Сапарева баня  за определяне състав и ръководство на ПСИК  в  община Сапарева баня, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Успешно приключи реализацията на проект: "Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето"

Добре развито партньорство с Община Сокобаня, Сърбия, редица придобивки за Община Сапарева баня - сред които - цялостно обновяване на парк "Николай Хайтов", изграждане на съоръжение за достъп на хора с увреждания, санитарен възел за посетителите на парка, обособяване на футболно игрище и тематични площадки за деца, изграждане на осветление, озеленяване на парка, изработени  редица рекламни материали са само част от постигнатите резултати, които бяха отчетени

Съобщение относно публикуване на списъците на кметства, в който ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019г.

Относно: Публикуване на списъците на кметства в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В община Сапарева баня при произвеждане на изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019г.,ще  се произвеждат избори в следните населени места:

- Кметство с.Овчарци

- Кметство с. Ресилово

- Кметство с.Сапарево

 

 

Покана относно провеждане на консултации за определяне състав и ръководство на СИК в Община Сапарева баня, област К-л за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

На  основание   чл.91,   ал.3 и ал.4   от  Изборен  кодекс, във връзка с  Решение  №1029-МИ от 10.09.2019г.  на  ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019г., с приложени    Методически указания за назначаване на СИК, Решение №022/12.09.2019г.на Общинска избирателна

Избирателни списъци във връзка с предстоящи местни избори на 27.10.2019г.

Списъците са достъпни в прикачения файл.

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 069 състоящ се от подотдел 83 „а” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап.баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 660 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-566./11.09.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 069 състоящ се от  подотдел 83 „а" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 070 състоящ се от подотдел 100 „д” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

 На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 661 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-567/11.09.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 070 състоящ се от  подотдел 100 „д" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 068 състоящ се от подотдел 80 „з

 На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 658 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-555/09.09.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 068 състоящ се от  подотдел 80 „з" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Заповед №РД-08- 552/05.09.2019г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по повод предстощи местни избори на 27.10.2019г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, ал.3 от Изборен Кодекс и Решение №794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК  за условията и реда за провеждане   на   предизборна    агитация   в   изборите  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 067 състоящ се от подотдел 79 „м” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 659 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-548/04.09.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 067 състоящ се от  подотдел  79 „м" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 066 състоящ се от подотдел 161 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 657 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-537/29.08.2019

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 065, подотдел 80-и от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол №38/27.06.2018 г.; Решение №624 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-532/26.08.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 065, подотдел 80от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС/ АПОС №24/09.02.2006г./-помещение №3 с площ 24 кв.м., 2-ри етаж в сградата на кметство с. Овчарци, изградена в УПИ, парцел I-за кметство, кв. 44 по ЗРП на с.Овчарци

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1, чл.85 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 664 от Протокол №53/31.07.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-520/22.08.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на с. Овчарци, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:
1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Сапарева баня за 2018 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2018 г. от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.08.2019 г. от 12.00 часа, в заседателната зала на община Сапарева баня.

 

Oбщина Сапарева баня е на второ място сред победителите в конкурса „Екообщина 2019” , категория “Общини под 10 000 жители”

Община Сапарева баня е сред избраните лауреати от проведения конкурс „Екообщина 2019" . Конкурсът бе отворен за участието на всички български общини с население под 10 000 жители (кметствата на територията на тези общини), които желаят да разработят образцов проект в една от областите на устойчивото развитие (водоснабдяване и канализация, отпадъци, енергийна ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.). Проектната идея на община Сапарева баня включва монтиране на паркови кошчета, както и изграждане и монтиране на беседка със соларна система, която да осигурява достъпност за всички посетители на парка/ жителите на града, деца и туристи/ до безплатно захранване на мобилните им и ел. устройства/. Основната цел на проекта е да се подобри свързаността и използването на мобилните и електронните услуги в парка като в същото време проектът ще допринесе за промотирането на парк „Николай Хайтов" като място за отдих и забавления чрез използването на интернет и социалните мрежи.

Съобщение във връзка с предстоящи местни избори на 27 октомври 2019

В Община Сапарева баня при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. ще се произвеждат избори за кметове на кметства в следните населени места:

- Кметство с. Овчарци;

- Кметство с. Ресилово;

- Кметство с. Сапарево.

 

 

 

 

Стартира приема на заявления за потребители по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Сапарева баня”

Община Бобов дол в качеството си на Бенефициент подписа Договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"  за проект BG05M9OP001-2.040-0087 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня".

Община Сапарева баня набира работници за мобилен екип по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Сапарева баня”

Община Бобов дол в качеството си на Бенефициент подписа Договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"  за проект BG05M9OP001-2.040-0087 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня".

Проектът цели да осигури почасови интегрирани социално-здравни услуги от мобилен екип в домашна среда, психологическа помощ и подкрепа.


 

Заповед №РД-08- 434/28.06.2019г. на Областния управител на обл. К-л във връзка с необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването

На основание чл. 32 ал.1 във връзка с чл. 31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията, чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването Африканска чума по свинете. Решение на Областната епизоотична комисия обективирано в Протокол №РД-18-127/08.08.2019 г. и Решение на Областната епизоотична комисия обективирано в Протокол № РД-18-128 от 12.08.2019 г.

Съобщение за провеждане на консултации във връзка с предстоящи местни избори на 27 Октомври 2019г.

Г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня ще проведе консултации с ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-тото Народно събрание на 16.08.2019 г. /петък/ от 15:00 часа в кабинетa си за определяне състава на ОИК в Община Сапарева баня  за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени!

 

 

Указания за опазване на земеделските имоти, горите, жилищата и имуществата на гражданите от ПБЗ -Дупница

Високите дневни температури през летните месеци създават предпоставки за възникването на пожари. В голяма част от случаите пожарите са в резултат от действието и бездействието на хората, а само малка част са в следствие на природни явления (главно мълниите при т. нар. гръмотевични бурии, самозапалване и др.). През последните години се забелязва увеличаване на пожарите предизвикани от изгаряне на стърнища и сухи треви с цел последващо изораване на земеделските земи. Сухата растителност способства за бързото разпространение на пожара и преминаването му в горски или овощни насаждения, което е сериозен, не само икономически и социален, но и екологичен проблем.

Отчет на основание чл.24,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сапарева баня

Отчетът на общинско лесничейство -Сапарева баня  е достъпен в прикачения файл.

Въвежда се временна организация на движението в град Сапарева баня поради извършане на ремонти на улици

Уважаеми съграждани и гости на града,

 

Бихме искали да Ви уведомим,че поради ремонт на улици на територията на община Сапарева баня  и  кръстовище образувано от ул. "Тютюнева долина", ул. "Александър Стамболийски", ул. "Верила" и ул. "Иван Вазов", в гр. Сапарева баня ще бъде установена временна организация на движението.

Очаква се ремонтните дейности да бъдат завършени не по-късно от края на месец Септември!

Благодарим Ви за разбирането!

 

ОИК -Кюстендил организира в Сапарева баня информационна среща за представяне на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Областен информационен център - Кюстендил организира информационна среща, на която ще представи подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства" на 18.07.2019г. (четвъртък) от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Сапарева баня. Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от Управляващия орган на ПРСР.  На информационната среща можете да зададете своите въпроси относно Вашето  бъдещо и успешно кандидатстване в процедурата! Заповядайте!

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 064, състоящ се от подотдел 29 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 625 от Протокол №50/30.05.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-452/10.07.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 064 състоящ се от подотдел 29 „в" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Сокобаня –сърцето на Сърбия, Сапарева баня - душата на България” - посланието, с което трансграничните общини да се наложат като балнео дестинации

Работна среща за представяне на съвместната Стратегия за развитие на туризма за периода 2019 - 2024 г. на трансграничните общини Сапарева баня, България и  Сокобаня, Сърбия се проведе в рамките на проект № CB007.1.11.075 "Балнеологичният туризъм -  бъдещето на  здравето" .

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ЧОС : поземлен имот с идент. №65365.18.294 по кад. карта на гр. Сапарева баня с площ 17 031 кв.м., местност «Целините»

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №622 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем недвижим имот – ЧОС: Поземлен имот с идент. №65365.18.349 с площ 23 202 кв.м., местност „Целините”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 623 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 065, подотдел 80-и от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на

Стратегия за съвместно и устойчиво развитие на туризма в община Сапарева баня, България и община Сокобаня, Сърбия по проект: "Балнеологичният туризъм- бъдещето на здравето"

Стратегическият документ е резултат от изпълнение на дейност №4 по проект: CB007.1.11.075 „Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето“, реализиращ се по програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, с референтен номер No. 2014TC16I5CB007 - 2015 - 1. Община Сапарева баня е в качеството си на бенефициент по договор №РД-02-29 - 362/14.12.2017 г., сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Партньор по проекта е сръбската община Сокобаня.

Настоящата публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия 2014-2020, покана за предложения №2014TC16I5CB007. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Община Сапарева баня и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – ЧОС, №000342 в местността „Боневица“ в землището на с. Сапарево

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 621 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-413/24.06.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №2312/28.05.2019г./, представляващ /ПИ/ №53254.50.72 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“, землище на с. Овчарци

На основание: Решение №628 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-412/24.06.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

Покана за работна среща по проект:CB007.1.11.075 "Балнеологичният туризъм-бъдещето на здравето"

В изпълнение на дейност №4 „Разработка на стратегия за съвместно развитие на туризма", съгласно сключен договор за БФП: № РД-02-29-362/14.12.2017г. между   Министерство на регионалното развитие  и община Сапарева баня за реализацията на проект: № CB007.1.11.075: „Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето", финансиран по

Протокол с класираните изпълнители, взели участие в V-ти МФФ "Сапарева баня-2019", под наслов "Мома пее, гора се люлее"

Днес  2 юни 2019г. в гр. Сапарева баня в залата на НЧ"Просветен лъч -1905", град Сапарева баня се състоя заседание на журито на  V-ти  Международен фолклорен фестивал - Сапарева баня 2019 - „Мома пее гора се люлее" в следния състав:

 Председател: проф. ДФН  Костадин Динчев

Членове:

1.Кирил Бельов - хореограф и арт мениджър

2.проф. Кирил Костов- преподавател и народен изпълнител

 

След подробно обсъждане на всички участници във фестивала, журито присъжда награди в категориите, както следва:

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – «Недвижим имот – ЧОС: поземлен имот №061001, в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево с площ 23,073 дка”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 611 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-351/03.06.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот -недвижим имот – ЧОС: поземлен имот №061035, в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня /АЧОС №819/21.06.2013г./ с площ 12,745 дка

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 612 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-352/03.06.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – ЧОС : поземлен имот №032055, в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево, община Сап. баня /АЧОС № 821/21.06.2013г./ с площ 71,768 дка

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 608 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-343/30.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост: поземлен имот №039062 в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево, община Сап. баня /АЧОС № 2261/02.04.2019г./ с площ 34,110 дка

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 609 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-342/30.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Кметът на Община Сапарева баня подписа договор с ДФ -Земеделие за финансиране на одобрен проект за реконструкция на улици: "Славяни", "Липа" и Гюрица" в гр. Сапарева баня

Проектът на община Сапарева баня за реконструкция и ремонт на уличната мрежа, тротоарите, съображенията и принадлежностите към тях, ще се изпълнява на територията на гр. Сапарева баня с ЕКАТТЕ 65365, Община Сапарева баня и обхваща три подобекта: ул. „Славяни", ул. „Липа" и ул. „Гюрица".

Програма на V-ти МФФ "Сапарева баня-2019", под наслов "Мома пее, гора се люлее"

При лоши метеорологични условия, фестивалът ще се проведе  в големия салон на НЧ" Просветен лъч-1905".

НОИ - Кюстендил организира консултации със заинтересовани лица за изчисляване на прогнозен коефициент и размер на пенсия за месец май 2019

Във връзка с промените в пенсионното законодателство ръководството на НАП- Кюстендил, уведомява всички заинтересовани лица, че ще се извършват консултации с  граждани за избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване  размера на пенсията чрез използване на електронната услуга " Изчисляване на прогнозната пенсия" в салона на НЧ"Просветен лъч-1905"  на 28.05.2019г.  от 09:00 часа  до 14:00 часа.

Консултациите ще се извършват само при представяне на:

1. Оригинален документ за брутно трудово  възнаграждение или доход/ УП 2/, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997г.

2. Правилно оформен оригинален  документ за осигурителния стаж за, положен до 01.01.1997г.

 

Община Сапарева баня отбеляза 24 май с тържествено празнично шествие и концерт на децата от СУ "Христо Ботев" при Амфитеатър "Гейзера" и награди учителите пенсионери

За втора поредна година община Сапарева баня почете 24 май- Денят на българската просвета и култура  и славянската писменост с тържествено шествие, в което се включиха децата на СУ "Христо Ботев", служители на общинска администрация, жители и гости на града. Тържественото шествие започна от двора на СУ "Христо Ботев" и продължи до амфитеатър "Гейзера", където се проведе празничния концерт по случай празника, който бе организиран от НЧ"Oт изора -2013",  съвместно  със СУ "Христо Ботев". На тържественото събитие присъстваха г-н Калин Гелев- кмет на общ. Сапарева баня, г-н Славчо Коларски - зам.-кмет,г-н Иван Куьов - председател на Общински съвет -Сапарева баня, г-жа Любка Маргина - гл. счетоводител и Даниела Кьосева - секретар. След тържествения рецитал  и концерт на децата , г-н Гелев връчи грамоти и цветя на всички пенсионирани учители от СУ "Христо Ботев"  за техния професионализъм и високи постижения в областта на учебно - възпитателната дейност като им пожела здраве и дълголетие! Сред тях са: г-жа Еленка Коритарова, г-жа Христина Ранчова, г-жа Антония Мицова,г-н Станке Соколов, г-жа Калинка Ортакчийска, г-жа Донка Станоева, г-жа Румяна Пешева. Благодарствено писмо получи и директорката на СУ "Христо Ботев" от НЧ"От извора-2013" за оказваната подкрепа,  инициативност и  активно участие на децата от  СУ "Христо Ботев" в културно-просветната дейност на читалището. Почетни грамоти получиха и всички деца от училището, които взеха участие в пролетния концерт и  представиха постановката:" Кой ще каже кой е любов?".

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – ЧОС: поземлен имот №010011 в местността „Ярбашия“ в землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня /АЧОС №388/07.04.2008г./ с площ 29,239 дка

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №607 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-312/21.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – ЧОС поземлен имот №042039 в местността „Гръков рид“ в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня /АЧОС №2262/02.04.2019г./ с площ 22,527 дка

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 610 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-313/21.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС– поземлен имот с идент. 65365.602.1005 по КК на гр. Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 178-179 по рег. план на гр. Сапарева баня

На основание чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 613 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-311/21.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Aква клуб "Котвата" грабна престижното 1-во място за атракция на годината в конкурс, организиран от Travel academy

На 05.04.2019 на тържествена церемония в София Тех Парк бе връчена награда за първо място в категорията Атракция на година на Аква клуб Котвата, гр. Сапарева баня. Конкурсът бе организиран от Travel academy и се проведе в три части 1. Оценка от платформи с ревюта на клиенти и социални мрежи 2. Оценка от двадесет членно жури, съставено от журналисти, преподаватели по туризъм, представители на туристическия бранш. 3. Гласуване на потребители в интернет. Конкурсът бе с ясни правила и методология на оценяване, което прави наградата с висока стойност. Радостни сме да получим признание за работата си и да правим Сапарева баня все по- популярна дестинация."

 

 

Кулинарна работилница под наслов „ Не яж „боклуци" ще се проведе в Аква клуб "Котвата"

На 18.05.2019 от 16.00 часа в Аква клуб Котвата ще се проведе Кулинарна работилница под наслов „ Не яж „боклуци" - яж зеленчуци!", която е част от организирания от Фондация за Храната „Ден на революцията в храненето". Образователната кампания "Ден на революцията в храненето" има за цел да стимулира консумацията на повече плодове и зеленчуци за сметка на т.нар junk храни. Кампанията цели да привлече вниманието на възрастните и най-вече на децата, за да се замислят с каква храна се храним и какво влияние оказва тя на нашето тяло, а и на нашето самочувствие. Грижата за здравето е наша мисия, а децата са нашето бъдеще.  Записвания за участие се приемат на info@aquaclubkotvata.com

За вдъхновението ще се погрижи  фондация „Джазтет" - Джаз за деца!

 

Разяснителни видеоклипове на ЦИК във връзка с провеждане на избори за членове на Европейски парламент - 2019

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., Централната избирателна комисия е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, които са публикувани  на официалната страница на ЦИК, както следва:

 

1. Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г. ?

Видеоклипът  е достъпен тук.

 

2.Избиратели с трайни увреждания

Видеоклипът  е достъпен   тук.


3. Как се гласува?

Видеоклипът  е достъпен  тук.


4. Гласуване с преференции

Видеоклипът  е достъпен тук.

 

Покана за тържествен водосвет на Храм "Св. Никола", оглавен от Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп

От името на Църковното настоятелство при Храм "Свети Четиридесет мъченици", Ви каним на 09.05.2019г. от 15:00 ч.  на тържествен водосвет по повод  извършената  реставрация  и  експониране на Храм "Свети Никола", гр. Сапарева баня по проект,  финансиран от ДФЗ "Земеделие". Тържественият водосвет  ще бъде оглавен от Негово преосвещенство белоградчишкия епископ Поликарп и гости на Светата Митрополия. Нека да възродим традицията на празника "Свети Николай Летни". Очакваме Ви!

Заповед №РД-08-255/30.04.2019г. на кмета на общ. Сап. баня за определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увреждания

Заповедта е достъпна в прикачения файл. Телефони за контакти :088 6188388 (0707) 2 33 78 ; (0701) 4 19 13

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем „Недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот №016200, местност „На Ридо“ в землището на с. Ресилово с площ 55,214 дка"”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №589 от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-232/24.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Недвижим имот – ЧОС: поземлен имот №006316, местност „Стубело“ в землището на с. Ресилово, гр Сапарева баня /АЧОС №2217/28.01.2019г./ с площ от 22,407 дка”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №590 от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-233/24.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

 

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на «Недвижим имот – ЧОС, поземлен имот №016201, местност „На ридо“ в землището на с. Ресилово, гр Сапарева баня /АЧОС №2220/07.02.2019г./ с площ 120,938 дка”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №591 от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-234/24.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идент. 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м.- обект №2

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 586 от Протокол №48/28.03.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-226/22.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м.-обект №1

 

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 587 от Протокол №48/28.03.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-227/22.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м.-обект №3

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 588 от Протокол №48/28.03.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-228/22.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №133/22.11.2006 г./, УПИ /парцел/ XX, кв.8 по плана на с. Паничище, с площ 300 кв.м.»

На основание: Решение №592  от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-229/22.04.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: 

Българският еврокомисар г-жа Мария Габриел връчи символичен ваучер на кмета на община Сапарева баня за изграждане на система за безплатен интернет на ключови публични места

След тържествено посрещане на г-жа Мария Габриел - българският еврокомисар по цифровата икономика  и общество в общинска администрация Сапарева баня   и кратка разходка из забележителностите на града, при емблематичното за общината място - гейзерa-фонтан, който е най-горещият на континентална Европа, българският еврокомисар  връчи тържествено символичен ваучер на стойност 15 000 евро на г-н Гелев с пожелания за успешна реализация на безплатната WIFI мрежа на определените ключови публични места в града.Посетителите на тази уникална природна забележителност вече ще се радват на по-добра свързаност благодарение на WiFi4EU. Това е още един пример как малки,но пряко достигащи до хората проекти имат голяма стойност. Ползите са също за туризма и видимостта на културното наследство - в района на минералните извори около парка на гейзера се намира източната порта на древното селище "Германея".

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК в Община Сапарева баня за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от РБ, насрочени на 26 май 2019г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


На  основание   чл.91,   ал.1 и ал.4   от  Изборен  кодекс  и  във връзка с Решение  №150- ЕП от 11.04.2019г.  на  ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019г.,  Ви   каня  на 18.04.2019г. (четвъртък) от 15:00 часа    в кабинета на Кмета на  Община Сапарева баня   на  консултации  за сформиране съставите  на  Секционните избирателни комисии в Община Сапарева баня за произвеждане на  изборите  за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

В   съответствие   с   изискванията   на   Решение  №150-ЕП от 11.04.2019г.   на ЦИК   е   необходимо     да   представите   следните документи:

1.Заверено  от  партията  копие  от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на  лицата, представляващите партията или коалицията.

2. Пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.

 3.Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от  партиите и коалициите лица за състави на СИК.

 

С УВАЖЕНИЕ,

КАЛИН ГЕЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

 

 

 

Обява за oткрит публичен търг за продажба на недвижим имот –/АЧОС №929 / 21.11.2013г./поземлен имот с идент. №65365.31.51 в местността „Черемидарнико“ по КК на гр. Сап. баня с площ 5000 кв.м.

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №562 от Протокол №46/28.02.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-163/27.03.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Обява за открит публичен търг за продажба на недвижим имот –ЧОС/АЧОС №387 /14.03.2008г./, представляващ УПИ /парцел/ XII-за за хотелски комплекс, кв.5 по плана на с.Паничище с площ 5569,00 кв.м

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №559 от Протокол №46/28.02.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-164/27.03.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Паничище, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:“Недвижим имот -ЧОС/АЧОС №2227/07.02.2019г./ПИ/№53254.50.26 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“ с площ 1085,00 кв.м.“

На основание: Решение №560  от Протокол №46/28.02.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня,  Заповед №РД-08-159/26.03.2019г.на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: “Недвижим имот –ЧОС/АЧОС №2228/07.02.2019г./ПИ/ №53254.50.40 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“ с площ 600,00 кв.м“

На основание: Решение №561 от Протокол №46/28.02.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня,  Заповед №РД-08-160/26.03.2019г.на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:
«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2228/07.02.2019г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ №53254.50.40 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО", землище на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009г. на Областния управител на област Кюстендил с площ 600,00 кв.м., при съседи: ПИ № 53254.50.26, 53254.50.69, 53254.50.42 и път»

 

Община Сапарева баня за пореден път ще бъде домакин на Петото издание на Международен фолклорен фестивал „Сапарева баня -2019"

 Уважаеми любители на българския  песенен и танцов фолклор ,

 

От името на  Общинска администрация Сапарева баня, ТВ Родина и читалищното ръководство към  Народно читалище „От извора - 2013"- град Сапарева баня, имаме удоволствието да Ви поканим  да проявите отново своя талант на V-я Международен фолклорен фестивал „Сапарева баня - 2019" под наслов „Мома пее, гора се люлее".

Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в края на месец Май в рамките на майските празници на община Сапарева баня. Тази година фестивала ще се проведе в рамките на 31 май, 1 и  2 юни 2019г. в град Сапарева баня при амфитеатър „Гейзера".

Възрастови ограничения за участие  във фестивала няма. Възрастта е от значение само в конкурсната програма и при оценяването.
 
Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва и излъчва в ефира на местни и национални медии  изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плаща права и обезщетения.  

 Срокът  за подаване на заявки за участие във фестивала е  до 20 май 2019г. /петък/.  Можете да заявите Вашето участие във фестивала като свалите бланката на заявката за  фестивала  от официалния  сайт на община Сапарева баня, находяща се  на адрес: www.saparevabanya.bg, раздел „Предстоящи събития"  и я изпратите  по  електронната поща на един от следните имейл адреси:  iordanova_j@mail.bgchitalishte_otizvora_2013@abv.bg или да заявите Вашето участие на eдин от следните телефони за връзка: 0899404222  - лице за контакт: Иван Наумов - секретар на НЧ  „От извора-2013", град Сапарева баня и/или на тел. за връзка: 0896847654 - Юлия Йорданова.


Моля за всеки състав или индивидуален изпълнител изпратете отделна заявка!

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

 

 

Община Сапарева баня и НЧ"от извора-2013" Ви канят на празничен пролетен концерт на 22.03.2019г. от 17:30 часа в големия салон на НЧ "Просветен лъч - 1905"

Народно читалище "От извора-2013" и община Сапарева баня, имат удоволствието да Ви поканят на празничен пролетен концерт  на 22.03.2019г. /петък/ от 17:30 часа в големия салон на НЧ "Просветен лъч - 1905". За този празник изящен ще Ви трябват  истински сетива, поканен е всеки с красива   и нежна душа!!! Ще имате удоволствието да присъствате на премиерата  на постановката "Кой ще каже какво е любов?", представена от самодеен театрален състав "Горещи страсти"! Заповядайте да се позабавляваме заедно!   От организаторите

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №061, подотдел 167 „з

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 551 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-123/13.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 061 състоящ се от подотдел  167 „з" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №062, подотдел 60 „а" на територията на общ. лесничейство

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 553 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-124/13.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 062 състоящ се от подотдел  60 „а" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №063, подотдел 165 „б

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 552 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-125/13.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 063 състоящ се от подотдел  165 „б" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №059, подотдел 52„б" на територията на общ.лесничейство

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 549 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-110/07.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 059 състоящ се от подотдел   52 „б" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №060, подотдели 52 „г" и 52 "д"

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 550 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-109/07.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 060 състоящ се от подотдели 52 „г", 52 „д"  на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Празничен концерт по повод 3 март 2019г. - 141 години от Освобождението на България

Уважаеми съграждани,


От името на  ръководството на Общинска администрация Сапарева баня  и  ръководството на НЧ" От извора-2013", имаме честта и удоволоствието да Ви поканим на празничен концерт по случай Националния празник на Република България- Трети март. Честването на празника ще се проведе в големия салон на НЧ "Просветен лъч-1905"  на 01.03.2019г. от 17:30 часа.

 

 

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: "Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №474/20.05.2009 г./, представляващ УПИ /парцел/ XIII-за обществено обслужване, кв.5 по плана на с. Паничище"

На основание: Решение №536  от Протокол №45/31.01.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-88/26.02.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №474/20.05.2009 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ XIII-за обществено обслужване, кв.5 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 997,00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ XII-за хотелски комплекс и XIVв кв.5, и улица с осови точки 110-111-112-113-114»

 

 

Oбява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №138/22.11.2006г./, представляващ УПИ/парцел/ I, кв.14 по плана на с.Паничище«

На основание: Решение №535  от Протокол №45/31.01.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня,  Заповед №РД-08-87/26.02.2019г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №138/22.11.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I, кв.14 по плана на с.Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 847,00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ II, кв.14 и улици с осови точки 199-198-197-187; 187-205 и 205-204-203»

 

 

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2189/11.01.2019 г./, представляващ УПИ/парцел/ III, кв.40 по плана на с. Овчарци"

На основание: Решение №538  от Протокол №45/31.01.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-83/25.02.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2189/11.01.2019 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ III, кв.40 по плана на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987г. на Председателя на ИК  на ОНС гр. Кюстендил, изменен със Заповед №РД-08-504/21.11.2018г. на кмета на община Сапарева баня с площ 536,00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ II, кв.40, улици с осови точки 41-42б и 42б-42в и извън регулация»

 

 

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2187/09.01.2019 г./, представляващ УПИ/парцел/ IV, кв.40 по плана на с. Овчарци”

На основание: Решение №537  от Протокол №45/31.01.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-84/25.02.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2187/09.01.2019 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ IV, кв.40 по плана на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987г. на Председателя на ИК  на ОНС гр. Кюстендил, изменен със Заповед №РД-08-504/21.11.2018г. на Кмета на община Сапарева баня с площ 567,00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ V, кв.40, улици с осови точки 42-42б и 42б-42в и извън регулация»

 

 

Влязло в сила Решение №542 от Протокол №45/31.01.2019г. на ОбС-Сапарева баня за определяне на пасищата,мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за общо ползване

Решение №542 от Протокол №45/31.01.2019г. на ОбС-Сапарева баня  и списъците са достъпни в прикачените файлове.

Аква клуб 'Котвата" бе отличен с трета награда в категорията туристическа атракция - обект на 2018 година по повод обявения конкурс за Третите годишни награди на Министерство на туризма

За трета поредна година Министерство на туризма организира конкурс, в който в съревнование с 22 конкурента в категорията „ Туристическа атракция /обект на 2018 година, Аква клуб "Котвата" бе отличен с трета награда. „Туризмът в България е конкурентен, предлага много добри услуги и примери за устойчиво развитие на световно ниво",   каза г- жа Ангелакова на официалната церемония. Горди сме, че Сапарева баня е част от добрите примери.

Общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня подписаха договор за проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за трите общините по ОПОС 2014-2020

На 18.12.2018г.  бе подписан договор между трите общини:Дупница, Бобов дол и Сапарева баня, и Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема: BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци".

 

 

 

 

Oбява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 056, подотдел 29-б от общинска горска територия на Община Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол №16/30.11.2016 г.; Решение №490 от Протокол №41/31.10.2018 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД- 08-522/12.12.2018 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 056, подотдел 29-б от общинска горска територия на Община Сапарева баня. 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 058 състоящ се от подотдел 103 „и” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 489 от Протокол №41/31.10.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-523/12.12.2018год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 058 състоящ се от отдел  103 „и" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 057, състоящ се от подотдел 56 „д” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 488 от Протокол №41/31.10.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-520/11/12/2018 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 057 състоящ се от отдел  56 „д" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2161/03.09.2018г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.210.1004 по КК на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №494  от Протокол №41/31.10.2018г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-08-519/10.12.2018г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/ зъболекарски кабинет площ 17,00 кв.м./, намиращ се на територията на с. Ресилово, общ.Сапарева баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1, чл.85 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 501 от Протокол №41/31.10.2018г.    на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-518/07.12.2018г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Oбщина Сапарева баня е сред първите 113 общини oт България, която ще получи ваучер за предоставяне на безплатен безжичен интернет на обществени места по обявен конкурс на схемата WiFi4EU на Европейската комисия

215 общини от България (81% от всички 265 местни администрации) са кандидатствали успешно в инициативата за безплатен безжичен интернет на обществени места WiFi4EU, по данни на Европейската комисия. В конкурса от 7 до 9 ноември 2018 г., са участвали общо 13 198 общини от Европейския съюз.Кандидатствалите успешно общини от България са 215.

 

Община Сапарева баня  е сред 113-те български общини, които  са изпратили своите кандидатури още в първите 10 секунди след обявеното начало на конкурса и    са одобрени за финансиране, което формира голям процент на успеваемост. Тези общини ще получат  ваучери на стойност 15 000 евро в продължение на 18 месеца, за да изградят безжичен интернет на публични пространства като зали, библиотеки, музеи, паркове, площади и други места от обществен интерес.

 

 

 

Покана за запалване светлините на коледната елха на 30.11.2018г. /петък/ от 17:30 часа при Амфитетър

Скъпи съграждани,

Кметът на община Сапарева баня има удоволствието да Ви покани на тържественото запалване на светлините на коледната елха на 30.11.2018г. /петък/ от 17:30 часа при Амфитетър" Гейзера" по повод наближаващите Коледни и Новогодишни празници !

Очакват Ви много песни и весело настроение! Дядо Коледа и Снежанка ще раздават лакомства на всички деца, а желаещите ще могат да направят снимка за спомен пред елхата!

Заповядайте!!!

 

 

Кметът Калин Гелев даде начало на "Първа копка" по стартиране на проект: "Ремонт и модернизация на Детска градина "Св. Aнна", финансиран по ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2

На 23.11.2018 г. в двора на база Ресилово и база Овчарци на ДГ "Света Анна",  Кметът на Община Сапарева баня г-н Калин Гелев откри официална церемония  "Първа копка" по стартиране  на проект "Ремонт и модернизация на Детска градина "Св.  Aнна"

Провеждане на комплексни профилактични прегледи за заболяването " Остеопороза" в община Сапарева баня на 09.12.2018г.

Остеопорозата  е  заболяване  с   висока   социална   значимост.  Обикновено липсват  симптоми, които да  мотивират хората да се изследват активно и това е проблем,  защото  'тихо'  костната  система   отслабва  и  в  един  момент  при по-    лека  травма може  да  последва счупване.Това  е  и  най-опасното  усложнение   на заболяването и то може да се избегне  ако своевременно се извърши  изследване  и  се  установят  настъпващите  костни  промени.

Остеопорозата е предотвратимо заболяване.То засяга  по-често  жените, но   се среща не рядко и при мъже. За това подходящи за изследване са  както жени  над 40г, особено  след  менопауза, така  и  мъже - над  50 г. възраст. При млади   жени то е препоръчително.

Сериозността  на  проблема се  изразява  и  в  официално  установения  -    "Международен  ден на борбата с  ОСТЕОПОРОЗАТА' -  20 ОКТОМВРИ.

 

Бъдете отговорни за здравето си!

 

Община Сапарева баня е номинирана в 6 категории в Третите годишни награди в туризма 2018г. на Министерство на туризма

И тази година община Сапарева баня е  номинирана  в шест категории на  Третите Годишни награди в туризма, връчвани от Министерството на туризма.Можете да подкрепите Сапарева баня в конкурса на Министерството на туризма на следния  линк след като изберете съответната категория:

1. Туристическа атракция/ обект - Комплекс от водни съоръжения

2. Туристическо събитие - Събор на бялото братство

3. Туристическа дестинация

4. Община на 2018 г. за планински туризъм

5. Община на 2018 г. за балнео и СПА туризъм

6. Община на 2018 г. за културно- исторически туризъм

 

Победителите зависят от броя  получени гласове, считано до 05.12.2018г. включително до 00:00 часа. Благодарим Ви за подкрепата!

 

 

Кметът на община Сапарева баня днес официално даде старт на строително –монтажните работи на градски парк ”Николай Хайтов” и изграждане на резервоар за минерална вода с обем 1000м3

С шампанско и много положителни емоции днес се проведе официалната церемония „първа копка"  по Договор за БФП № РД-02-29-362/14.12.2017г., сключен между МРРБ- Управляващ орган на  на Програма Interreg IPA CBC BG-SR и община Сапарева баня-Бенефициент, съгласно  който ще бъде финансирана реконструкцията на градски парк 'Николай Хайтов", която включва изграждане на спортно съоръжение/ футболно игрище/;съоръжение за достъп за хора с увреждания;санитарен възел за посетители, детски площадки, тематично свързани с   планинския туризъм и други спортове. Реконструкцията на парковото пространство включва още и озеленяване на парка с подходящи дървесни   видове и поставяне на нови информационни табели за популяризиране на парка, както и конструиране на  осветление на футболното игрище, тоалетна и увеселителните съоръжения.Продължителността на проекта е 22 месеца, а партньор на Бенефициента - община Сапарева баня  от сръбска страна е община Сокобаня,окръг Зайчар. 

Официална церемония „Първа копка” по Договор за БФП № РД-02-29-362/14.12.2017г., сключен между УО на Програма Interreg IPA CBC BG-SR и община Сапарева баня

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Oбщина Сапарева баня в качеството си на водещ партньор по проект с наименование: „Балнеологичният туризъм-пътят към здравето", финансиран по Програма INTERREG-IPA CBC България-Сърбия, бюджетна линия 2014ТC16I5CB007 -2015-1, приоритетна ос 1. Устойчив туризъм, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-362/14.12.2017г. има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Първа копка" на обект градски парк „Николай Хайтов", която ще се проведе на 05.11.2018г. (понеделник ) от 13:00 часа в парка, находящ се на ул. „Германея " №45 (срещу градската баня ) в град Сапарева баня.Партньор по проекта е община Сокобаня, а неговата продължителност е 22 месеца.

На организираната от Община Сапарева баня- бенефициент по проекта официална церемония за ефективния старт на проекта „Първа копка" ще се даде началото на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Градски парк „Николай Хайтов", съгласно сключен договор №59 от 23.10.2018г. между община Сапарева баня и „Растер-Юг" ООД след проведена процедура по ПРАГ с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на парк Николай Хайтов и изграждане на увеселителни съоръжения в урегулирана земя I - за парк, имот №92 по кадастралния план на Сапарева баня „. 

 

С уважение,

Калин Гелев

Кмет на община Сапарева баня

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Община Сапарева баня и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

 

На 19.10.2018г./петък/ от 13:30 часа в община Сапарева баня ще се проведе среща на тема:"Европейско финансиране на неземеделски дейности и стартиране на бизнес"

Областен информационен център -град Кюстендил, кани  всички заинтересовани лица на  информационна среща на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване  по текущите европейски програми.На срещата ще бъдат разяснени условията  за кандидатстване  по трите отворени процедури по подмярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по ПРСР 2014-2020 за производство ,услуги и занаяти. Ще бъде предоставена информация и за актуални възможности за стартиране на бизнес по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност 2014-2020" и Оперативна програма" Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Срещата ще се проведе в залата на общински съвет- етаж 3.

Публично обявяване на Заявление от Управителя на „ОП ЕЛОС ТРАНСПОРТ” ООД гр.Дупница издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост , чрез съществуващи съоръжения

1.Целта на заявеното използване на водите:   спорт, отдих и рекреация- пълнене и подмяна на водата и при прилив на  вътрешен басейн с обем 90 куб.м и детски басейн с порлезен обем 15 куб.м. , представляващ част от обект:   „Хотел с басейн"

Зелената линейка в Сапарева баня

 Здравното риалити на Българската национална телевизия заедно със специалисти от Военно медицинска академия- град София ще гостуват в град Сапарева баня. На  29 Септември, събота от 12:00 до 15:00 часа, жителите ще могат  да направят безплатен профилактичен преглед на щитовидната жлеза с проф. Ивона Даскалова- началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната във ВМА.

 

"Зелената линейка" ще бъде пред общинска администрация Сапарева баня.Проверете здравето си! Станете част от здравното риалити, което лекува сега!


Важно уточнение:Местата за прегледи са ограничени! Ще бъдат раздавани номерца в самия ден! Всички прегледи в Зелената  линейка ще бъдат заснети за целоте на предаването. Всеки участник ще трябва да даде писменото си съгласие на декларация,предоставена от екипа на "Зелената  линейка"!

Втори детски конкурс за рисунка под надслов „Моята ЕДЕН дестинация в България“

Във връзка със Световния ден на туризма и с оглед изпълнението на  проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание, финансиран по програма COSME 2014 -2020 г. на ЕС, Министерството на туризма обявява конкурс за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“.

Конкурсът започва на 27.09.2018 г. и ще продължи до 27.11.2018 г. включително. В него могат да участват деца на възраст от 7 до 14 години включително. Темите на рисунките задължително трябва да са свързани с една от изброените по-долу ЕДЕН дестинации.  

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 31.12.2018 г.

 

 

Обява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №2124/04.07.2018г./, представляващ поземлен имот с идент. №65365.26.126 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 130 кв.м."

На основание: Решение №472  от Протокол №39/31.07.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-389/28.08.2018г.  на кмета на Община Сапарева баня,

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2124/04.07.2018г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.26.126 по КК  на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня  с площ 130 кв.м., 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 051 състоящ се от подотдел 97-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 и чл.64, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 407 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-388/28.08.218 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 051 състоящ се от подотдел  97-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – /АЧОС №1912/19.09.2017 г./, поземлен имот №045112 в местността „Крами дол” по КВС на с. Сапарево

На основание: Решение №455  от Протокол №38/27.06.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-343/27.07.2018г.  на кмета на Община Сапарева баня

 

  

Художници от Кюстендил откриват изложба в ГХГ

 Нова изложба ще бъде представена утре в Градската художествена галерия "Васил Крапчански" в Сапарева баня. Свои творби пред жителите и гостите на курортната община ще покажат кюстендилските художници Светла Александрова и Александър Ангелов. Откриването на изложбата ще бъде от 17:30 г. на 19 юли /четвъртък/.

Художникът Александър Ангелов е роден на 27.02.1944 г. в град Кюстендил и още от ранни детски години интересите му са съсредоточени в две области - рисуването и спорта. Ангелов работи в областта на акварела - пейзажи, натюрморти и портрети. Негови творби са притежание на Художествената галерия "Владимир Димитров - Майстора" в град Кюстендил, на частни любители и колекционери.

 

 

 

 

Стартира Синята зона в Сапарева баня

 

 Най-натоварените участъци за паркиране в Сапарева баня вече попадът в обхвата на синя зона. Това са районите около минералните басейни и парка на амфитеатър „Гейзера”. В обхвата на синята зона попадат улиците „Паничище”, „Гейзера” и „Гюрица”. Всички граждани, живеещи на горепосочените улици, ще получат необходимите стикери за облекчен режим на паркиране. В близките седмици предстои паркирането на още две улици – „Здравец” и „Пчела”, да бъде в обхвата на синя зона.

Обозначени са около 130 паркоместа, като в тях са предвидени и места за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.

Таксата за 2 часа престой на гореспоменатите улици е 1 лв., за 4 часа – 2 лв., а за целодневен паркин е 5 лв. Синята зона в курортната община ще бъде целогодишна, както и от понеделник до неделя включително. Времето, в което ще се паркира платено на посочените места, е от 08:00 ч. до 18:00 ч. всеки ден. За тази дейност отговарят общо 6 човека от обособеното звено „Паркинги и гаражи”.

 

 

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост помещение с площ 6 кв.м., находящо се на партерен етаж в сградата на кметство с. Ресилово

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1, чл.85 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 446 от Протокол №37/30.05.2018г.    на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-278/20.06.2018г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Сапаревобанката Елена Джокина с първа изложба в родния си град

 

Галерията "Васил Крапчански" в Сапарева баня ще бъде домакин на първата изложба на Елена Джокина - културен деец и председател на местното читалище "От извора - 2013". Джокина, която по професия е медицинска сестра и дългогодишен физиотерапевт, развива своята страст и талант да рисува едва в последните 5-6 години. Тя е завършила различни курсове по декупаж и други техники в Италия. Започва да рисува с акрилни бои, върху керамика, камък, а в последните 7-8 месеца изработва нестандартни и различни картини върху естествена кожа. Именно такива творби ще бъдат представен по време на първата й изложба - ръчно изработени от кожа, предимно с флорални мотиви, 3D изображения и в рамки от естествени природни материали.

 Над 20 ще бъдат представените творби от Елена Джокина по време на изложбата, която се открива утре /22 юни/, от 16:00 ч. в градската галерия. По думите й, нейните колеги самодейци от НЧ "От извора - 2013", гр. Сапарева баня я окуражават и вдъхновяват да реализира своята първа творческа изява.

 

Пресцентър Община Сапарева баня

21 юни 2018 г.

 

 

 

В сила са забраните във връзка с пожароопасния сезон на територията на община Сапарева баня

В Сапарева баня е обявено настъпването на пожароопасния сезон за 2018 г. и съответно забранените дейности, произтичащи от това. Забраните са в сила до 31 октомври 2018 г. и са с цел недопускането на пожари и нанасянето на щети на горската територия, замеделските земи и селскостопанската продукция. 

 

 

На 12 и 13 юни затварят за движение четирилентовия път в Сапарева баня

На 12 и 13 юни /вторник и сряда/ затварят за движение четирилентовия път, свързващ пътя II 62 /Дупница - Самоков/ с град Сапарева баня. Отклонението към града  ще бъде затворено за преминаване на МПС-та във времето от 10:00 ч. сутринта до 22:00 ч. вечерта.  Затварянето на четирилентовия път е свързано със заснемането на сцени от филмова продукция. Гражданите и гостите на града ще могат да използват обходен маршрут за преминаване през село Сапарево.

 

 

 

Заповед №РД-08- 256 от 05.06.2018г. на кмета на община Сапарева баня за забрана паленето на открит огън с оглед разпоредбите на ЗОЗЗ и Наредба № 8121з- 968 от 10.12.2014 г.

На основание чл. 44, ал.1,т.1 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с настъпването на пожароопасен сезон за горските територии в Кюстендилска област за 2018 година  и създаване организация за обявяване настъпването  на „Восъчна зрялост", с оглед разпоредбите на чл.5, ал.4 и чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи  

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО НА ЧЕТВЪРТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ- „САПАРЕВА БАНЯ 2018

Днес 27.05.2018г. в гр. Сапарева баня при амфитеатър „Гейзера" се състоя заседание на журито на Четвърти Международен фолклорен фестивал - Сапарева баня 2018 - „Мома пее гора се люлее" в следния състав:

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост-самостоятелен обект с идент. №65365.601.941.10.7 по кадастралната карта /КК/ на гр. Сапарева баня с площ 17,91 кв.м

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1, чл.85 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 437 от Протокол №36/25.04.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-245/31.05.2018г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия: 

В Сапарева баня освежават хоризонталната пътна маркировка

 

От вчера, в град Сапарева баня започна обновяване на хоризонталната пътна маркировка. Освежаването на пътната маркировка се извършва на възлови и натоварени кръстовища, където има пешеходни пътеки. Обновяват се маркировките за пешеходци около основното училище в града и детската градина. Около района на басейните също предстои полагане на нова боя. Дейностите се извършват преди старта на силния летен сезон в курортното градче.

Обновяването се извършва по разпореждане на кмета на община Сапарева баня Калин Гелев.

 

 

 

Обявление на Заповед № РД-08-242/30.05.2018г. на кмета на община Сапарева баня във връзка с предстоящата жътвена кампания за 2018 година на територията на община Сапарева баня

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1  от ЗМСМА и във връзка с предстоящата жътвена кампания за 2018 година на територията на община Сапарева баня и с цел спазване на нормативните изисквания на Наредба № 8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи/обн.,ДВ, бр.105 от 19.12.2014 г./ на МВР и МЗХ и утвърдените „Мерки за осигуряване на противопожарна безопасност на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари на територията на община Сапарева баня"

 

 

Обявление на Заповед№РД-08 243/30.05.2018г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност във връзка с настъпил етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури

 На основание чл.44, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи/обн.,ДВ, бр.105 от 19.12.2014 г./ и писмо с изх. №РД-04-1627-7/23.05.2018 година на Областна дирекция «Земеделие» - гр. Кюстендил за настъпил етап  «Восъчна зрялост» на посевите от житни култури на територията на Област -  Кюстендил

 

 

 

Наградени бяха победителите в IV-ти Международен фолклорен фестивал „Сапарева баня 2018”

 Наградени бяха победителите в IV Международен фолклорен фестивал "Сапарева баня 2018", под наслов: „Мома пее, гора се люлее". Организатори на престижния Международен фестивал са НЧ „От извора - 2013", Община Сапарева баня, със съдействието на кмета Калин Гелев и ТВ „Родина". Тазгодишното издание на фестивала премина под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС, а мотото бе: „Това е България". Интересът към изданието бе огромен, като в него взеха участие над 1 000 изпълнители от различни краища на България и Македония. 

 

 

Отборът на "Марек 2007" е шампион в Детски футболен турнир "Сапарева баня 2018"

За втора поредна година Сапарева баня е домакин на детски футболен турнир, провеждащ се в рамките на традиционните Общински празници. Футболният шампионат за деца е под патронажа на кмета на общината Калин Гелев. В миналото издание на турнира участие взеха само отбори от Сапарева баня и Дупница, а тази година се включиха и два отбора от Перник. Организаторите коментираха, че идеята е детското футболно дерби да се разраства с всяка година изминала година и да става все по-оспорвано и атрактивно.

 

Кметът Калин Гелев откри Общинските празници в Сапарева баня

 Пред стотици жители и гости на Сапарева баня, препълнили амфитеатър "Гейзера", бе открито тазгодишното издание на Общинските празници в курортното градче. Официален старт даде кметът на общината Калин Гелев, който в словото си поздрави присъстващите и пожела празниците да бъдат весели и емоционални за всички. "Имаме щастието да сме родени и да живеем в една прекрасна и китна община, която, освен със своята неповторима природа, носи радост на своите жители и гости с колоритните си традиции и празници. Празници, които ни обединяват и всяка година ни събират около символа на нашия град - Гейзера. Днес е именно такъв ден - ден за празнуване и веселие, повод за усмивки и създаване на хубави моменти. За трета поредна година имам честта да открия официално Общинските празници и да благодаря на всички вас, че уважихте откриването и че сме заедно тук. Нека тези няколко дни бъдат истински празник за всеки един от нас, за всеки дом и за цялата ни община", с тези думи градоначалникът на Сапарева баня Калин Гелев се обърна към присъстващите.

 

С празнично шествие и концерт отбелязаха 24 май в Сапарева баня

С тържествено шествие от СУ "Христо Ботев" до амфитеатър "Гейзера" започна празничната програма по случай 24 май в Сапарева баня. Шествието, което се организира за първи път в Сапарева баня, поведоха директорът на СУ "Христо Ботев" Емилия Гелева и отличници от школото. В него се включиха стотици ученици, учители, деца от детската градина и граждани. Кметът Калин Гелев и неговият заместник Славчо Коларски също уважиха празника.

 

Над 1 000 участници ще се изявят на сцената в Сапарева баня в тазгодишното издание на Международния фестивал „Мома пее, гора се люлее”

При голям интерес се очаква да премине IV -то издание на Международния фолклорен фестивал "Сапарева баня 2018", който е под наслов „Мома пее, гора се люлее". На сцената на амфитеатъра в Сапарева баня ще се изявят над 1 000 участници в дните 26 и 27 май. Организатори на силния фолклорен фестивал с конкурсен характер са Община Сапарева баня и НЧ „От извора - 2013", с подкрепата на ТВ „Родина". Тази година фестивалът е под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС, под мотото: „Това е България".

 Откриването му ще бъде на 26 май от 09:30 ч. сутринта на амфитеатър „Гейзера", а закриването ще започне от 20:30 ч. на 27 май.Участие във фестивала ще вземат над 70 групи и над 50 индивидуални изпълнители в областта на българския фолклор. Възрастови ограничения за участие няма, като възрастта е от значение само в конкурсната програма и при оценяването.

  

 

 

Поздравителен адрес от Калин Гелев -кмет на община Сапарева баня по повод отбелязването на 24 май

       Уважаеми учители, културни и просветни дейци,

       Скъпи ученици, жители и гости на град Сапарева баня,

       Приемете моите поздрави и благопожелания по случай 24 май - Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост!

 

Поздравителен адрес от д-р Андрей Ковачев по повод предстоящите общински празници -май 2018

 

Уважаеми господин Гелев,

Най-сърдечно Ви благодаря за отправената към мен покана да бъда гост на откриването на Общинските празници Сапарева баня през 2018 година!

 

Поздравителен адрес от г-жа Николина Ангелкова -министър на туризма по повод предстоящите общински празници -май 2018

 

Благодаря за поканата да участвам в традиционните общински празници на Сапарева баня.

Общината е известна с минералните си води - тук са най-топлият извор в Европа и единственият по рода си гейзер на Балканския полуостров. Лечебните сили на водата привличат множество български и чуждестранни посетители през цялата година. Това богатство на България е и в основата на проекта на Министерството на туризма за утвърждаване на 7 балнео- и СПА дестинации.

 

Програма на IV-ти Международен фолклорен фестивал "Сапарева баня- 2018" под наслов "Мома пее, гора се люлее"

Тук можете да се запознаете с програмата   на IV-ти Международен фолклорен фестивал "Сапарева баня- 2018" под  наслов "Мома пее, гора се люлее".

Галерията в Сапарева баня е домакин на изложба-живопис „Приятели”

 Изложба-живопис на художниците Нетко Каблешков, Ценка Бакарджиева, Иван Пенев и Матей Матеев може да се разгледа в ГХГ „Васил Крапчански" в Сапарева баня. Събитието бе открито от писателя Михаил Калдръмов, който поздрави присъстващите и разказа повече за реализираната изложба.

 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 052 състоящ се от подотдел 161-а на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 408 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-211/22.05.2018год. на кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 052 състоящ се от  подотдел  161-а на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 053 състоящ се от подотдел 165-в на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

Забранява се чупенето на клони при бране на липов цвят на територията на община Сапарева баня

Със заповед на кмета на Сапарева баня Калин Гелев се забранява чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и др. на територията на цялата община. Заповедта се издава във връзка с чл. 49 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и опазване на околната среда на територията на община Сапарева баня, както и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

За изпълнение на заповедта ще следи полската охрана на територията на града и по селата Сапарево, Овчарци и Ресилово. Полската охрана ще съставя и актове за установяване на административно нарушение от извършителите. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба в размер от 100 до 200 лв.

 

Пресцентър Община Сапарева баня

21.05.2018 г.

 

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 050 състоящ се от подотдели 58-в, 60-б на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 406 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-193/11.05.2018 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 050 състоящ се от отдели  58-в, 60-б на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 051 състоящ се от подотдел 97-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 407 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-194/11.05.2018год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 051 състоящ се от отдел  97-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

В Сапарева баня деца събираха разделно отпадъци от опаковки

Безплатното куклено шоу „Приказка за юначета с празни тумбачета", организирано от „Екопак България", завърши своето пролетно турне в град Сапарева баня, където над 150 деца от детски градини в региона имаха възможността да се насладят на представлението. Интересната и поучителна забава за деца се състоя на откритата сцена на амфитеатър "Гейзера". Малчуганите се срещнаха с обичаните приказни герои - Хартояд, Пластоядка и Стъклояд, които им показаха как да се грижат за опазването на околната среда, като изхвърлят отпадъците от опаковки разделно.

 

 

20 май е крайният срок за записване в Международния фолклорен фестивал "Сапарева баня - 2018"

До 20 май най-късно любителите на песенния и танцов фолклор могат да се запишат за участие в Международния фолклорен фестивал "Сапарева баня - 2018".      Заявката за фестивала може да се свали от сайта на Община Сапарева баня на адрес: www.saparevabanya.bg в раздел „Предстоящи събития", след това да бъде изпратен  по  електронната поща на един от следните имейл адреси:  iordanova_j@mail.bg  или  chitalishte_otizvora_2013@abv.bg.

Организатори на фестивала са Община Сапарева баня и НЧ "От извора - 2013". Фолклорният празник се провежда и с подкрепата на ТВ "Родина".

 

 

 

Със заповед на кмета на община Сапарева баня се забранява пускането на животни през селскостопанските посеви и в обществени озеленени площи

Със заповед на кмета на Сапарева баня Калин Гелев се забранява навлизането на селскостопански животни в поземлени имоти на територията на общината - в градини с посеви, ливади, трайни цветни и овощни насаждания. Забраната е с цел опазване на тревните фуражи и земеделските култури от повреди и унищожаване. Заповедта важи от 6 май 2018 г. до 30 септември 2018 г. В нея се забранява още оставянето на животните на паша без придружител и постоянен надзор.

     

 

В община Сапарева баня ще се пръска против кърлежи и други вредни насекоми

 От утре, 29 април, в община Сапарева баня започва третирането на тревни площи срещу кърлежи и други вредни насекоми. Третирането с препарати е с цел максимално овладяване на числеността на кърлежите и намаляване опасността от разпространяване на заразни и паразитни болести. Обработката се извършва винаги при сухо време и подходящи метеорологични условия.

   

 

ГХГ „Васил Крапчански” в Сапарева баня е домакин на първата изложба на местни таланти от СУ „Христо Ботев”

 Градската галерия „Васил Крапчански" в Сапарева баня стана домакин на първата изложба на талантливи местни ученици от СУ „Христо Ботев". На откриването на изложбата-живопис присъстваха десетки ученици, техните родители и приятели. Талантливите малки творци получиха поздравления и адмирации от всички присъстващи, а пожеланията бяха това да бъде първата от многото успешни изложби.

 

 

 

 

По предложение на кмета Калин Гелев отпускат стипендии на млади спортисти от община Сапарева баня

Финансово ще бъдат стимулирани младежи от община Сапарева баня с изявени спортни таланти и постигнати постижения в тази сфера. Това бе решено единодушно на последната сесия на местния парламент в Сапарева баня. Гласуваната докладна записка от общинските съветници бе по предложение на кмета Калин Гелев и на председателя и треньор на СК „Паничище" - Райко Пенев.

 

 

 

Кметовете на Сапарева баня и Дупница станаха посланици на кампанията за по-безопасен интернет на еврокомисар Мария Габриел

Градоначалниците на общините Сапарева баня и Дупница – Калин Гелев и инж. Методи Чимев, станаха посланици на кампанията за по-безопасен интернет #SaferInternet4EU, която е по инициатива на българския еврокомисар Мария Габриел. Кампанията, в която кметовете Гелев и Чимев са вече посланици, ще се провежда през цялата 2018 г. и ще обхваща голям брой въпроси, сред които критичното мислене, медийната грамотност и цифровите умения, необходими за разпознаване на фалшивите новини и борбата с тях, както и търсенето на достоверни източници на информация. 

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №1053/02.10.2014 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ II-за хотелски комплекс, кв.16 по плана на с. Паничище

На основание: Решение №423  от Протокол №34/29.03.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-166/24.04.2018г.  на кмета на Община Сапарева баня , община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1053/02.10.2014 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ II-за хотелски комплекс, кв.16 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, 

 

 

Обява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №1893/30.08.2017 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ III, кв.11 по плана на с. Паничище

На основание: Решение №426  от Протокол №34/29.03.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-167/24.04.2018г.  на кмета на Община Сапарева баня, община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1893/30.08.2017 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ III, кв.11 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, изменен със Заповед № РД-08-371/23.08.2017г. на Кмета на община Сапарева баня с площ 1000 кв.м., при съседи: улици с о.т.189-188-187, 187-205,205-206-207 и УПИ /парцел/ II, кв.11» 

С представяне на детската книжка "Дракончето в мен" на Михаил Калдъръмов в Сапарева баня отбелязаха Световния ден на книгата

С представяне на детската книжка със забавни истории "Дракончето в мен" на автора Михаил Калдъръмов в Сапарева баня бе отбелязан Световният ден на книгата и авторското право. Книжката бе представен пред десетки ученици и техните учители от СУ "Христо Ботев" в град Сапарева баня. Повечето от тях получиха и фотограф лично от автора, който присъства на представянето на "Дракончето в мен". Книжката вече я има и в библиотечния фонд на НЧ "Просветен лъч - 1905", от където всяко дете, което желае да я прочете, може да я заеме.

Писателят Михаил Калдъръмов е родом от Сапарева баня. Автор е на 7 поетични книги, а "Дракончето в мен" е първата му детска книжка.

 

Oбява за смяна на мястото на провеждане на търг за Обект 49 в 10.00 часа на 25.04.2018г. в новото крило залата на техническа служба /етаж №3/ на Община Сапарева баня

 

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 405 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-125/30,03,2018год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 049 състоящ се ототдел  119-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Сапарева баня се рекламира на Международния туристически форум „Културен туризъм”

Община Сапарева баня отново презентира своя туристически потенциал и възможности за балнео и СПА, планински и културен туризъм по време на Международното изложение „Културен туризъм". Това е 15-то издание на изложението, което за това време се е утвърдило като един от най-динамично развиващите се форуми на Балканите. То е създадено като специализирано изложение за промоция на културния туризъм и платформа за обмен на опит между дестинации от България и чужбина.

 

 

 

 

 

Сапарева баня отбеляза тържествено 142-годишнина от Априлското въстание

 В община Сапарева баня бе отбелязано тържествено навършването на 142 години от Априлското въстание. В програмата с патриотични песни и стихове се представиха ученици от 6 „а" клас на местното СУ „Христо Ботев". Присъстващите на церемонията сведоха глави и запазиха минута мълчание в знак на почит към паметта и делото на всички знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата на България,

Тържественото отбелязване уважиха десетки малки и големи ученици от сапаревобанското школо, както и техните учители. Граждани и представители на институции също присъстваха на отбелязването.

 Венци и цветя бяха поднесени от кмета на общината Калин Гелев, зам.-кмета Славчо Коларски, председателя на Общински съвет Иван Куйов и зам.-председателя на колективния орган - Никола Фарфаров.

 

 

 

 

 

Общините Сапарева баня и Дупница ще са домакини на силно състезание по колоездене

Сапарева баня и Дупница ще бъдат домакини на изключително силно състезание по колоездене в края на месец май. Това стана ясно по време на пресконференция, на която бяха обявени подробностите. Надпреварата е за Купа "Долчини" и ще премине в два дни - 26 и 27 май. 

 

 

С образователна лекция, поставяне на хранилки за птици и засаждане на фиданки, учениците от СУ "Христо Ботев" в Сапарева баня отбелязаха Седмицата на гората

С разнообразни и занимателни инициативи учениците от СУ "Христо Ботев" в град Сапарева баня отбелязаха Седмицата на гората. Кампанията премина под мотото: "Лесовъд за един ден". В ролята на лесовъди за един ден се превъплътиха първолаците от СУ "Христо Ботев", като за първи път те имаха възможност да засадят собственоръчно и дръвчета. За самия процес на засаждане им разказа и помогна директорът на Общинското лесничейство в Сапарева баня - Александър Алащинов. Заедно с него и директора на училището Емилия Гелева, първолаците засадиха в двора на школото шест нови дръвчета - червен дъб и обикновен явор.

 

 

 

Над 270 фиданки засадиха в Сапарева баня за Седмицата на гората

Инициативите по повод Седмицата на гората в Сапарева баня започнаха със залесителна кампания в района на екопътека „Валявица". Над 270 броя бяха засадените фиданки в горската територия около екопътеката по пътя към к.с. Паничище. Доброволците залесиха червен дъб, шестил и обикновен явор.

В залесяването взеха участие служители на Общинското лесничейство, местната администрация, граждани, а от частния сектор - представители на фирма „Паничище лес". Малки жители на общината също засадиха фиданки и дадоха пример как трябва да се грижим за природата. В тазгодишната инициатива се включиха още председателят на Общинския съвет Иван Куйов, както и директорът на Общинското лесничейство в Сапарева баня - Александър Алащинов.

Традиционно, всяка година Общинското лесничейство и Община Сапарева баня се включват в Седмицата на гората. Акции по залесяване досега е имало в района на параклиса „Успение Богородично" в град Сапарева баня, около параклиса „Св. Георги" в с. Сапарево, в паркове и по главните улици в цялата община.

 

 

 

Великденска забава за деца в Сапарева баня за празниците

С много емоции, игри и приятни изненади децата в Сапарева баня отбелязаха светлия християнски празник Великден. Специално по този повод организаторите от Община Сапарева баня и НЧ "Просветен лъч - 1905" бяха подготвили Великденска забава за малките жители и гости на курортната община. Детският празник се състоя пред сградата на общинска администрация и събра на едно място десетки малчугани и техните родители. Събитието уважиха кметът Калин Гелев и зам.-кметът Евелина Нешева.

Повече от час децата се забавляваха, търсейки скрити яйца в градинките пред Общината, а за събралите най-много имаше и специални награди. След това се състоя и българският обичай с пъстроцветните великденски яйца, а именно - боренето с тях. Така бе определен и победителят - най-силният бияч измежду всички яйца в забавата. Организаторите изненадаха малчуганите и с интересната игра с пината. За всички, включили се в забавата, имаше и като подарък различни лакомства, осигурени от кмета Гелев.

 

Пресцентър Община Сапарева баня

09.04.2018 г.

 

 

 

 

Покана за участие в инициатива под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа" във връзка с отбелязване - Седмицата на гората 2018

Във връзка със Седмицата на гората 2018г. да се включите в инициативата под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа".Седмицата ще бъде отбелязана със следните инициативи:

11 април /сряда/  - начален час: 9.00 ч.,  място:  в началото на екопътеката на река „Валявица" - първото барбекю.

 

 

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС, помещение с площ 6 кв.м., находящо се на партерен етаж в сградата на кметство с. Ресилово

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1, чл.85 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 401 от Протокол №33/28.02.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-126/.03.04.2018г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Самодейци от НЧ "От извора - 2013" пресъздадоха обичаите за Лазаровден в Сапарева баня

В духа на хубавите български традиции, в навечерието на Лазаровден самодейци от НЧ "От извора - 2013" посетиха общинската администрация в Сапарева баня и пресъздадоха част от обичаите за празника. Лазарски песни огласиха сградата на Общината и изненадаха приятни служители и граждани. Самодейците бяха посрещнати топло от кметския екип и кмета на Сапарева баня Калин Гелев.

Младите лазарки, закичени със свежи цветя и пременени с традиционните за нашия край носии, пяха и наричаха за здраве и благоденствие. Кметският екип почерпи гостите и им благодари за автентично представените ритуали.

Градоначалникът  поздрави самодейците от местното читалище с настъпването на един от най-хубавите български празници, пожелавайки им здрави, успехи и вдъхновение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 048 състоящ се от подотдел 79-н на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 404 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-124/30.03.2018год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 048 състоящ се от подотдел  79-н на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 047, подотдел 29-д от общинска горска територия на Община Сапарева баня

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол №16/30.11.2016 г.; Решение №403 от Протокол  

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 049 състоящ се от подотдел 119-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

 На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 405 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-125/30.03.2018год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 049 състоящ се от подотдел  119-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Започва реконструкцията на парк "Николай Хайтов" в гр. Сапарева баня в рамките на проект "Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето"

Цялостно обновяване на парк "Николай Хайтов", изграждане на съоръжение за достъп на хора с увреждания, санитарен възел за посетители, както и обособяване на футболно игрище и площадки за деца са част от дейностите, предвидени в рамките на проект: "Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето", който община Сапарева баня реализира съвместно със сръбската община Сокобаня в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014 - 2010 г.  Основната стратегическа  цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот ПОС /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 411 от Протокол №33/28.02.2018г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-109/26.03.2018г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

 

 

Община Сапарева баня ще проведе встъпителна пресконференция по проект: "Балнеологичният туризъм-пътят към здравето" на 26.03.2018г.

На 26.03.2018 г. /понеделник/ от 11:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация - гр. Сапарева баня, ет. 3, ще се проведе встъпителна  пресконференция по проект: "Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето", реализиращ се по програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, с референтен номер No. 2014TC16I5CB007 - 2015 - 1.

Община Сапарева баня е в качеството си на бенефициент по договор №РД-02-29-362/14.12.2017 г., сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Партньор по проекта е сръбската община Сокобаня.

В рамките на събитието ще бъдат презентирани целите, предвидените дейности, екипът за управление, графикът за изпълнение и очакваните резултати от проекта.

 

 

 

 

 

 

Община Сапарева баня ще се включи в глобалната инициатива Часът на Земята

За поредна година община Сапарева баня ще се включи в инициативата Часът на Земята, която се провежда за десети път по инициатива на международната природозащитна организация WWF. Глобалната инициатива ще се проведе на 24 март 2018 г., събота, от 20:30 до 21:30 ч.

 Часът на Земята е световна инициатива, която привлича вниманието на хората към проблемите на околната среда и им дава възможност да заемат активна позиция за решаването им. Провежда се за първи път през 2007 г. в Австралия. Тогава, в рамките на един час, хората изразяват своята воля за справяне с климатичните промени, като загасяват осветлението в домовете си. В рамките на шестдесет минути притъмняват и фасадите на знакови сгради и културни паметници.

За няколко години Часът на Земята стана най-популярната международна природозащитна инициатива, с участници от над 170 държави и над 7000 града, правителства и бизнеси - обединени в общи действия за справяне с климатичните промени и опазване на природните ресурси на планетата. Тази година темата е „Свържи се с природата" и фокусът е опазване на биоразнообразието.

  В България кампанията се провежда от 2009 г., като всяка изминала година нейните привърженици стават все повече. През 2017 г. в инициативата са взели участие 110 града, както и институции, бизнеси и медии. Отново в знак на съпричастност, за час ще бъде притъмнена фасадата на общинската администрация в град Сапарева баня.

 

 

 

 

 

Галерията в Сапарева баня е домакина на над 50 творби на млади художници от арт ателие „Дон Кези”

       До средата на следващия месец галерията в Сапарева баня ще бъде домакин на 54 различни творби на млади и талантливи художници от арт ателие „Дон Кези". Ръководителят на ателието Елена Марулевска откри официално изложбата и поздрави присъстващите на събитието. Откриването събра десетки родители, деца и приятели на творците.

 

 

 

Важно: данъците към Община Сапарева баня вече се плащат онлайн от България и целия свят през касите на ИЗИПЕЙ и чрез интернет системата ИПЕЙ

 Местните данъци и такси към Сапарева баня вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.


  Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.

 По новия начин гражданите плащат, без да носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да попълват каквито и да са документи или да звънят в Общината и да търсят предварителна информация кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също се отразяват веднага в Общината. Така не може да се допусне и двойно плащане на данъка.

 

ИЗИПЕЙ към момента има 2 442 каси в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни. Онлайн плащането спазва и Закона в последователността на издължаване на данъка - от най-старо към най-ново задължение.


 Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината (някъде в България или чужбина) и им пести време и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.

 Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината. Тя се реализира по решение на кмета на Сапарева баня Калин Гелев. Така Сапарева баня разшири услугите си, предлагайки много точки и канали за плащане на данъци от разстояние електронно, търсейки възможно най-евтиното, лекото и достъпното за хората. Онлайн плащанията са част от бързото, модерното и лесното обслужване на сънародниците ни в страната и целия свят. Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира Общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

 

Линкът на ИПЕЙ е този: https://www.epay.bg/v3main/front 


Линкът за ИЗИПЕЙ е ето този: http://www.easypay.bg/?p=offices_list 

 

 

 

 

 

С празничен концерт в Сапарева баня отбелязаха 140-годишнина от Освобождението на България

С редица празнични мероприятия община Сапарева баня отбеляза 140-ата годишнина от Освобождението на България от турско робство. Като част от програмата бе традиционният концерт, организиран в навечерието на Трети март от НЧ "От извора - 2013" и Община Сапарева баня. Участие в него взеха от дупнишкия мъжки хор "Св. Иван Рилски", фолклорно трио "Авлига", детски фолклорен състав "103-градусов хоровод", ученици от СУ "Христо Ботев" и малчугани от ДГ "Св. Анна".

Малки и големи таланти се изявиха на сцената в Сапарева баня и докоснаха сърцата на публиката със своите патриотични изпълнения. Освен песни, участниците бяха подготвили емоционални рецитали и красиви танцови възстановки.

 

 По повод кръглата годишнина от тази най-светла в историята ни дата, в Сапарева баня се проведе и ученически конкурс за рисунка, организиран от НЧ "Просветен лъч - 1905". Големият брой участвали творби ще останат като постоянна изложба във фоайето на читалището. С откриването на изложбата бяха наградени и победителите в конкурса. Отличилите се награди кметът Калин Гелев, който поздрави децата за старанието и прекрасните творби. Първо място спечели Моника Иванова от 7-и "а" клас. Сред отличените творби бяха и тези на Йоанна Славова и Ивана Никлина от 7-и "а" клас, на петокласниците Надежда Косовска и Александрина Стоилова, и на шестокласниците Борислав Спасов и Здравко Чучуганов.

 

Веднага след награждаването бяха поднесени венци и цветя от кмета Калин Гелев и зам.-кмета Славчо Коларски, от председателя на Общински съвет Иван Куйов, от кметовете на селата Ресилово, Сапарево и Овчарци - Силвия Гладникова, Йордан Йорданов и Йордан Куйов. Цветя пред бюст-паметника на Левски положиха също ученици и учители от местното школо. Присъстващите запазиха минута мълчание и сведоха глави в знак на признателност към подвига и саможертвата на героите.

Деца и ученици посрещнаха Баба Марта в Сапарева баня

       С песнички и стихчета ученици от СУ "Христо Ботев" посрещна Баба Марта в Сапарева баня. Първолаците и ученици от шести клас бяха подготвили тържество за Първи март, за да отбележат символичното начало на пролетта и празника Баба Марта. Имаше и организирана викторина, в която отборът победител си тръгна с награди. А в края на тържеството, Баба Марта закичи на всяко едно дете мартеница за здраве и късмет. Тя посети и кмета на общината Калин Гелев и неговата администрация, на които също върза мартенички с най-добри благопожелания.

       Специално за празника, ученици от 3-и до 6-и клас на СУ "Христо Ботев" изработваха от традиционните червено-бели символи, за да украсят дръвчета пред сградата на общинска администрация и на амфитеатър "Гейзера". Това се случи по време на тридневното ателие "Работилничка за мартеници", което бе организирано от НЧ "Просветен лъч - 1905", СУ "Христо Ботев" и Община Сапарева баня. 

 

 

Регистър на кастрирани, чипирани домашни любимци в община Сапарева баня

Регистърът е достъпен в прикачения файл.

Списъци на имотите общинска собственост представляващи мери, пасища и ливади определени за общо и индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ

Списъците  на имотите общинска собственост представляващи мери, пасища и ливади определени за общо  и индивидуално ползване са достъпни в прикачените файлове.

В "Работилничка за мартеници" деца от Сапарева баня майсторят традиционните бяло-червени символи

 

 Ателие "Работилничка за мартеници" организират от НЧ "Просветен лъч - 1905", Община Сапарева баня и СУ "Христо Ботев" за наближаващия празник Баба Марта. В творческата работилница деца и ученици от Сапарева баня изработват традиционните бяло-червени символи, с които се кичим всяка година на 1-ви март за здраве и дълъг живот. Ателието се провежда в дните от 26 февруари до 1 март в малкия салон на читалището в град Сапарева баня.

Различни техники за изработване на красиви мартеници на децата показват учители и местни самодейци. С направените бяло-червени символи по време на ателието ще бъдат накичени няколко дръвчета пред сградата на общинска администрация, както и на амфитеатър "Гейзера".

На самия празник първи март и първолаците от Сапарева баня ще се включат в ателието, за да изработят и подарят от традиционните символи на свои роднини и приятели. Ученици от СУ "Христо Ботев" подготвят и специална програма с песнички и стихчета, с която да посрещнат Баба Марта в Сапарева баня.

 

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ЧОС, поземлен имот № 040030, местност „Лютите долци” в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 390 от Протокол №32/31.01.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-65/23.02.2018г. на Кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим  имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Овчарци, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ЧОС - поземлен имот с идент. № 65365.11.48, местност „Блатото” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 389 от Протокол №32/31.01.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-64/23.02.2018г. на Кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим  имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Овчарци, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Започна кампанията за регистриране на домашни любимци в община Сапарева баня

       До края на месец март всяка година собственикът на едно или няколко кучета е длъжен да ги регистрира и декларира в общинския регистър на администрацията в Сапарева баня. Регистрирането става по вид, порода, брой и пол, като собственикът заплаща и съответната годишна такса, съгласно Наредбата. Годишната такса е непроменена и е в размер на 10 лв.

       Собствениците са длъжни, до 30-дневен срок от получаването на писмото, да чипират, регистрират и ваксинират кучетата си в Районна ветеринарно-медицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар. При регистрирането на кучето се заверява и ветеринарно-медицинският паспорт.

       Ако не бъде спазен срокът, на нарушителите следва да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение и да бъде наложена съответната санкция.

       Припомняме, че съгласно Наредба №1  за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Сапарева баня, всички собственици на кучета са длъжни да разхождат кучетата си с нашийник, както и да носят в себе си удостоверенията за регистрация и ветеринарномедицински паспорт. Собствениците са длъжни да се грижат за животните си и да вземат мерки те да не създават опасност за хората или за други животни. Забранено е разхождането на домашни любимци на територията на детски площадки, градини и ясли, спортни площадки, училища, здравни заведения, градски паркове и градини.

       Гражданите, които се грижат за безнадзорни кучета, нападнали или ухапали човек, също подлежат на санкциониране. 

 

 

Конят Васо от с. Овчарци е победителят на тазгодишните кушии в Сапарева баня

 Най-бързият кон на тазгодишните кушии в Сапарева баня се казва Васо и е от сапаревобанското село Овчарци. След изключително оспорвани надбягвания, конят Васо и неговият собственик Евгени Велинов победиха останалите участници и станаха първи в традиционните конни състезания. След едногодишно прекъсване, през 2017 г. наградата отиде при Евтим Димитров от град Сапарева баня, на кушиите тази година отново най-бързият кон е от село Овчарци. За последните 7-8 години победителите в надбягванията винаги са оттам.

 

Сапарева баня отбеляза 145-ата годишнина от гибелта на Левски

 Ученици, граждани и представители на местната власт в община Сапарева баня се включиха в тържественото отбелязване на годишнината от гибелта на Васил Левски. Емоционална програма с рецитал на стихове представиха ученици от различни класове на местното СУ "Христо Ботев". Прочетено бе и стихотворение, написано от сапаревобанеца и дългогодишен учител Васил Соколов.

По време на събитието малки и големи сведоха глави, запазвайки минута мълчание пред живота и делото на националния ни герой. Отбелязването на 145-ата годишнината се състоя пред бюст-паметника на Дякона в курортната община.

Венец в знак на признателност положиха кметът на Сапарева баня Калин Гелев и зам.-кметът Евелина Нешева, председателят на Общински съвет Иван Куйов и съветникът Даниела Ранова. Директорът на СУ "Христо Ботев" Емилия Гелева, десетки учители и ученици също поднесоха венци и цветя пред бюст-паметника на Апостола. 

 

 

Община Сапарева баня се рекламира на най-мащабното туристическо изложение в страната -

За поредна година община Сапарева баня се рекламира на най-мащабното туристическо изложение в страната - Международната туристическа борса "Ваканция и СПА експо". Сапарева баня традиционно се представя на изложението с различни рекламни материали и на собствен щанд, част от българския щанд на Министерство на туризма.

Форумът се провежда в дните от 14 до 16 февруари в столичния Интер Експо център, под патронажа на министерството и в партньорство със Столична община и браншови организации. Щандът на Сапарева баня се рекламира от представители на местния хотелиерски бранш и Милен Колев - старши специалист "Търговия и туризъм" към общинска администрация. 

 

 

 

Кметът на Сапарева баня присъства на среща на високо равнище с министрите на туризма от страните членки на ЕС

 Кметът на община Сапарева баня Калин Гелев присъства на среща на високо равнище с министрите на туризма от страните членки на ЕС. Темата на интернационалния форум, провел се в НДК и в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС, бе: "Туризъм и икономически растеж". На събитието, освен градоначалникът на курортната община, присъстваха още зам.-кметът Славчо Коларски и Милен Колев - старши специалист "Търговия и туризъм". 

Срещата откри символичният домакин - министърът на туризма Николина Ангелкова. Сред присъстващите бяха: председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, еврокомисар Елжбета Биенковска, вицепремиерът Валери Симеонов, както и генералниятсекретар на World Tourism Organization(UNWTO) Зураб Пололикашвили. В срещата на високо равнище се включиха десетки министри, делегати, кметове, представители на бизнеса и на различни организации от цяла Европа. 

 

 

На интересен и полезен "Урок по родолюбие с Левски и Ботев" присъстваха днес учениците от СУ "Христо Ботев" в град Сапарева баня. Пред децата и техните учители бяха представени кратки документални филми и поетични рецитали, посветени на националните ни герои, революционери и книжовници. Извънкласното занимание продължи един учебен час и се проведе в големия салон на НЧ "Просветен лъч - 1905".

 

"Урокът по родолюбие" бе подарък за учениците от кмета на Община Сапарева баня Калин Гелев. "Радвам се, че децата имаха възможност да опознаят едни от ярките личности в нашата история. Важно е да помним, че е наша отговорността да пробуждаме българското и децата ни да бъдат родолюбци", каза кметът Гелев и най-сърдечно поздрави режисьора Искрен Красимиров за инициативата.

 Неслучайно, иновативното занимание се проведе в навечерието на 19 февруари, когато отбелязваме обесването на Васил Левски, и преди националния ни празник - Трети март.

 

В образа на Ботев се превъплъти актьорът, режисьор и основател на "НЕзабравимата България" Искрен Красимиров. Освен с много нови знания и хубави емоции, учениците си тръгнаха и с подаръци от "НЕзабравимата България". А след края на заниманието, всички деца имаха възможност да се снимат с патрона на своето училище - Христо Ботев. Снимки за спомен учениците си направиха пред бюст-паметника на Апостола в Сапарева баня. 

 

 

Кметство Ресилово кандидатства пред ПУДООС с проект за 10 000 лв.

Сапаревобанското кметство Ресилово кандидатства пред ПУДООС с проект за 10 000 лв., каквато е и допустимата граница за кметства и общини. Проектът е за благоустрояване на зелени площи и за изграждане на детска площадка и кът в село Ресилово. В дейностите е заложено изграждането на ограда на целия обект, монтиране на голямо комплексно детско съоръжение и обособяване на пясъчник. Предвидено е още затревяване, засаждане на различни дървета и цветя.

 Името на проекта, с който се кандидатства, е: "Вълшебният свят на децата". Пространството, което ще се благоустрои, ако бъде спечелен, се намира в близост до центъра на селото, на главния път в посока Сапарева баня.

Съдействие на Кметството да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е оказала и общинската администрация в Сапарева баня. През изминалата 2017 г. такъв проект бе реализиран и в село Сапарево.

 

 

 

 

 

Заповед № РД-08-50 /06.02.2018г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на места за палене на огън в горските територии, собственост на община Сапарева баня

На основание чл.26, ал.1 от Наредба № 8/11.05.2012г. издадена от МЗХ и МВР и т.8 от Годишния план за защита на ОГТ от пожари на територията на ОП,,Общинско лесничейство" гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня кандидатства по проект "Красива България" за ремонт на фонтана и водната каскада на центъра

Общинската администрация в Сапарева баня кандидатства с проект, чрез който да се извърши цялостно обновяване и ремонт на фонтана и водната каскада на центъра. Общината кандидатства по проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика, мярка МО 1 "Подобряване на обществената среда в населените места".  

Петгодишен юбилей на НЧ „От извора – 2013”, гр. Сапарева баня

Народните читалища са една от неповторимите изяви на българския дух, които ни превеждат през разделните дни на историята ни. Трудно е да си представим Възраждането без тях. Трудно е да си представим модерната си история без тях. Трудно е да си представим духовния и интелектуалния възход на България без тях. Но какво е мястото им в живота на съвременния човек? Въпрос ни най-малко риторичен. Вероятно много спорен и донякъде оптимистичен.

На 30.01.2018 г. Народно читалище „От извора - 2013", гр. Сапарева баня проведе отчетно-изборно събрание. Бебешката му възраст май дава отговор, който е толкова искрен, че заслужава цялото ни внимание. Българският поглед към света е като към място, което чака да бъде сътворено. А творческият гений в нацията ни извира от всеки неин представител. Нуждата от изява бележи житейската история на всеки българин, както и историята на народа. Ние се захласваме от всичко красиво и се опитваме да му подражаваме. А от там до стремежа да го надскочим е само една въздишка разстояние.

 

 

Община Сапарева баня наема стажант по „Старт на кариерата

 От началото на месец февруари един стажант ще започне работа в общинската администрация в Сапарева баня по националната програма „Старт на кариерата". Стажантът ще бъде нает за период от 9 месеца - до месец октомври 2018 г. включително. Така младежът ще има възможност да натрупа стаж по завършилата от него специалност и да покаже професионалните си качества. Възнагражденията за 9-месечния период на договора се поемат от Агенциата по заетостта.

Стажантът, който е от Сапарева баня, вече е подписал договор в бюрото по труда и до дни ще започне работа в общинската администрация. Практика на Община Сапарева баня е да кандидатства по тази програма, като в последните години се дава шанс на младите хора да останат на постоянен трудов договор, след като изтече срочният им.

Възможност да кандидатстват по „Старт на кариерата" имаха млади хора на възраст до 29 години, с висше образование, без стаж по специалността и регистрирани в бюрата по труда. Националната програма е на Министерство на труда и социалната политика.

 

 

Ски пистите и съоръженията на Паничище вече работят за любителите на зимни спортове

 След обилната снежна покривна, която наваля, за любителите на зимни спортове вече има условия за каране на ски и могат да се използват пистите в с. Паничище. Съоръженията на двете ски пистите - „Бекяра” и „Аждера” - вече работят за жителите и гостите на община Сапарева баня.


 Скиорите могат да използват съоръженията на писта „Бекяра” всеки ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. Почивен ден е само понеделник, а паркирането на автомобили в района е безплатно.

  За възрастни целодневната карта на ски писта „Бекяра” е 15 лв., а полудневната – 10 лв. За деца целодневната карта струва 7 лв., а полудневната – 5 лв. Всички малчугани до 7-годишна възраст могат да ползват напълно безплатно съоръженията на общинската писта „Бекяра”, информират от администрацията.

 

 Община Сапарева баня напомня на всички любители на моторни шейни, че карането с тях по пистите е строго забранено. Не се разрешава карането на шейни още по пътните артерии и пешеходните алеи на с. Паничище. Нарушителите ще бъдат санкционирани – за физически лица глобата е от 100 до 200 лв, а за юридически и ЕТ имуществените санкции са в размер от 200 до 800 лв. 

От днес стартира данъчната кампания в община Сапарева баня

От днес, 23 януари, в община Сапарева баня официално стартира данъчната кампания за 2018 година. Кампанията за местни данъци и такси ще продължи до 30 април включително. До края на месец април всеки, който желае да се възползва от 5-процентната отстъпка от размера на дължимата сума, трябва да заплати целия налог за годината. В това число данъка върху недвижимите имоти, превозните средства и такса смет.

Задълженията към хазната могат да се заплащат и на равни вноски. Туристическият данък се плаща до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Гражданите могат да заплатят задълженията си към общинската хазна в брой на касите в "Местни данъци и такси", чрез ПОС терминал или с паричен превод. Касите на "Местни данъци и такси" в Община Сапарева баня работят от 8:15 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък. Плащането на данъците се извършва на гишетата на партерния етаж в сградата на общинска администрация. 

 

 

 

Обява за набиране на български граждани ,отговарящи на изискванията на чл.59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и желаещи да получат начална военна подготовка през 2018г.

 За набиране на  български граждани ,отговарящи на изискванията на чл.59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и желаещи да получат  начална военна подготовка  през 2018г.

Градската галерия в Сапарева баня е домакин на 21 живописни картини на художника Симеон Николов

В ГХГ „Васил Крапчански" в Сапарева баня официално бе открита изложбата живопис на кюстендилския творец Симеон Николов. Откриването бе уважено от  семейството на художника, председателя на СБХ в Сапарева баня Богомил Благоев, художници и граждани. Общо 21 живописни картини на Симеон Николов бяха представени на изложбата. Присъстващите коментираха, че картините му са пълни със свежест и красова, и отразят изключителни пейзажи от красивата българска природа. Произведенията му ще гостуват в картинната галерия в Сапарева баня до средата на следващия месец февруари.

 

 

Община Сапарева баня спечели проект, свързан с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС

Община Сапарева баня спечели проект по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018". Проектът е свързан с популяризиране на фолклорното богатство, бит и култура на община Сапарева баня, като част от културно-историческото наследство на България и Европа. Партньор на Общината е НЧ „От извора - 2013", град Сапарева баня.

С осигурените средства от проекта ще бъдат организирани част от дейностите по провеждане на Международния фолклорен фестивал „Мома пее, гора се люлее". Това ще бъде 4-ото издание на фестивала, като през 2018 г. той ще премине под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Мотото на предстоящия в края на месец май фестивал ще бъде: „Това е България".

 

 

 

Кметът Калин Гелев бе гост на честванията по повод 140-годишнината от Освобождението на Дупница

Градоначалникът на община Сапарева баня Калин Гелев бе гост на честванията по повод 140-годишнината от Освобождението на град Дупница. Празникът на дупничани уважи и неговият заместник - Славчо Коларски.

В празничната програма на съседната община специално участие взеха и сапаревобанските самодейци от НЧ "От извора - 2013" и ФГ "Ресиловче", заедно с техните художествени ръководители Иван Начов и Кирил Амбарков.

Преди 140 години на днешната дата, 14 януари, Дупница получава своята свобода. Тържествено тогава в града е посрещнат майор Орлински и неговите войници, освободили Дупница. Именно това събитие, разиграло се преди почти век и половина, бе пресъздадено с изключително интересна възстановка на днешната дата. Дословно и много емоционално бе изигран диалогът между руския пълководец и местните свещеници в Дупница.

 

 

100 потребители от община Сапарева баня ще се възползват от услугата „Топъл обяд” до края на 2019 г.

       Община Сапарева баня продължава услугата „Осигуряване на топъл обяд" за още две години, включително до 31 декември 2019 г. Социалната услуга вече ще обхваща 100 потребители от всички населени места на общината, а не, както досега, 80 представители на целеви групи. Общината е подписала допълнително споразумение за продължаване на договора с Агенция за социално подпомагане.

       Общата стойност на безвъзмездната социална помощ е в размер на 70 338,40 лв. С услугата „Топъл обяд" се подпомагат най-нуждаещите се жители на общината. В рамките на 24 месеца представителите на различни целеви групи ще получават всеки ден, от понеделник до петък, безплатен обяд по домовете си. Топлият обяд ще продължи да бъде предоставян от Домашния социален патронаж в Сапарева баня. 

 

 

16-годишният Валентин Димитров извади Богоявленския кръст в Сапарева баня

16-годишният Валентин Димитров извади тази година Богоявленския кръст в Сапарева баня. Момчето е ученик в дупнишката гимназия "Христо Ботев" и за първа година участва в свещения ритуал. С още десетина свои съграждани, той се хвърли в студените води на река Валявица, за да хване Богоявленския кръст. След изваждането на кръста, Валентин Димитров честити празника на всички и пожела здраве и много успехи през новата 2018 година.

Празникът и хубавото време събраха на едно място стотици жители и гости на курортната община. Водосвет за здраве и берекет, отслужи отец Димитър. Той хвърли и кръста в студените води на река Валявица.

За втора поредна година в Сапарева баня на Йордановден кръстът се хвърля в течаща вода, както повеляват традициите. Обичаят бе възобновен по настояване на кмета на общината  Калин Гелев. 

 

На 11.01.2018г. (четвъртък) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2018г. на община Сапарева баня

Съгласно Заповед  РД-08-560/29.12.2017 г.на кмета на община Сапарева баня и на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 11.01.2018г. ( четвъртък)), от 13.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2018 г.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2018 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет -  Сапарева баня.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината - е-таil: адрес sap_oba@abv.bg, както и да се  предоставят в деловодството на Община Сапарева баня ,  не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Сапарева баня.Съгласно Закона за публичните финанси, в сила от 01.01.2014г.  публичното обсъждане продължава да е задължителен етап при формиране и приемане на бюджета  на общината.

Проекто-бюджет 2018г.

Община Сапарева баня  кани всички жители да участват в обсъждането!

 

 

35 деца от Сапарева баня получиха своите подаръци от втората благотворителна коледна кампания, организирана от Общината

За втора поредна година 35 деца сираци и деца със специални нужди получиха парични дарения от коледната благотворителна кампания, организирана от Община Сапарева баня. Кампанията, която е с изцяло благотворителен характер, се превърна в традиционна за малката курортна община, като за втора поредна Коледа тя обедини граждани, спонсори и организатори.

 Събраните средства бяха разпределени между всички деца в неравностойно положение от общината. Средствата бяха събрани по време на благотворителни снимки с Дядо Коледа и Снежанка, благотворителен базар на коледни украси и сурвачки, кулинарна изложба и коледен концерт. В провеждането на мероприятията се включиха малки и големи доброволци, които дадоха част от времето и труда си, за да помогнат на децата от уязвими групи. Кампанията подкрепиха деца и педагози от ДГ „Св. Анна", ученици от СУ „Христо Ботев" и читалищни дейци от цялата община.

 

 

 

 

 

Поздравителен адрес от Калин Гелев- кмет на община Сапарева баня по случай Коледните и Новогодишни празници

Нека прекараме тези празници с най-близките и обичани от нас хора! Да поставим ново начало и си обещаем,че ще бъдем по-добри! Да запазим задълго спомена за тези вълшебни дни, за да ни сгряват и дават сили да се трудим и борим неуморно за едно по-добро бъдеще за всички нас!

Весели празници!

Калин Гелев – кмет на община Сапарева баня

Кметът на Община Сапарева баня подписа договор №10/07/2/0/00907 по подмярка 7.2. за изпълнение на проект:„Ремонт и модернизация на ОДЗ Св. Анна"

На 15.12.2017 г. Кметът на Община Сапарева баня подписа договор №10/07/2/0/00907 с Държавен фонд „Земеделие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони  за периода  2014-2020, съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“. 

 

Стотици деца от Сапарева баня посрещнаха Дядо Коледа и Снежанка и заедно с тях запалиха коледните светлини в града

С много вълнение и емоции стотици деца от Сапарева баня посрещнаха Дядо Коледа и Снежанка, които пристигнаха специално за запалването на коледните светлини в планинската община. Светлините на коледната елха бяха запалени тържествено късно снощи в района на амфитеатър „Гейзера". На празника присъстваха стотици малки и големи приятели на Белобрадия старец, които не пропуснаха да си направят снимки с него и красивата Снежанка. От своя страна, Дядо Коледа и неговите помощници бяха подготвили специални изненади за всяко едно дете.

За доброто настроение на всички, с изпълнението на коледни песни, се погрижиха ученици от 5-и, 6-и и 7-и клас от местното школо „Христо Ботев". Пожелания за здраве, благополучие и семейна топлина отправи към всички жители на общината председателят на ОбС - Сапарева баня Иван Куйов. Той пожела добротата да съпътства всички през предстоящата нова година, а най-съкровените желания да се превръщат в реалност.

 

 

За втора поредна година Сапарева баня печели отличие в Годишните награди на Министерство на туризма

  Сапарева баня бе отличена за втора поредна година от Министерство на туризма в престижната класация на Годишните награди в туризма за 2017 г. След оспорвано гласуване в конкуренция с десетки общини от цялата страна, Сапарева баня спечели приза за трето място в категорията „Община на 2017 г. за планински туризъм". Един от най-силните ни зимни курорти - Банско - взе първа награда в тази категория, а второто място бе за Чепеларе.

 Награждаването се проведе на официална церемония късно снощи в Централния военен клуб в София. Отличието получи лично кметът на Сапарева баня Калин Гелев, който поздрави министър Николина Ангелкова за прекрасната инициатива. „Сърдечни благодарности на всички, които гласуваха за нашата община. Това е признание и морална награда, която ни мотивира да се стараем още повече и да работим по-упорито. Благодарим и на Министерство на туризма и министър Ангелкова за подкрепата, която ни оказват", заяви кметът Гелев. 

На церемонията присъстваха стотици гости, сред които председателят на НС Цвета Караянчева, министри, народни представители, кметове, журналисти и представители на бизнеса. От страна на Сапарева баня награждаването уважиха зам.-кметът Славчо Коларски и Милен Колев - старши специалист „Търговия и туризъм".

 

 

Откриване на изложба живопис на Представителството на СБХ към Сапарева баня на 13 декември

      На 13 декември /сряда/ ще бъде открита изложба живопис на Председателството на Съюза на българските художници към град Сапарева баня. Изложбата е част от мероприятията от коледния календар на Община Сапарева баня. Откриването ще започне от 16:30 ч. в Градската галерия „Васил Крапчански".

      Свои творби ще представят художниците: Любо Генов, проф. Емил Попов, проф. Панайот Панайотов - Пането, Васил Вълчев, Иван Кънев, Богомил Благоев, Георги Кьосев и Коста Льондев. Картини ще изложат и творците: Илия Илиев, Николай Янакиев, Антониа и Димчо Мицови, Васил Соколов, Димитър Касабов и Младен Мирианов. 

 

 

Камери за видеонаблюдение монтира Община Сапарева баня в града и селата

Община Сапарева баня монтира камери за видеонаблюдение в града и селата, както и на по-възлови и оживени места. Камерите на цялата общинска територия са общо 12. Те са поставени на входовете и изходите на град Сапарева баня, в района на Гейзера, района около басейните, при стадиона и по пътя за Паничище. Камери са монтирани и на централните части на селата Ресилово, Овчарци и Сапарево.

С това стартира системата за видеонаблюдение в града и селата, които досега не бяха охранявани с такъв вид техника. Очаква се камерите за видеонаблюдение да допринесат за сигурността и спокойствието на жителите и гостите на общината. Със системата ще може да се контролира и реагира при различни ситуации. Камерите са монтирани и като превантивна мярка срещу вандалски прояви. 

 

 

Обявление за изменение на Заповед №РД- 05-629 от 23.11.2017г. на МЗХ /ИАГ/ за забрана на движение на моторни превозни средства и ППС с животинска тяга за периода 06.11.2017-31.01.2018г.

1. В Заповед РД-05-629/23.11.2017 година на Директора на РДГ Кюстендил се прави следното изменение:

Т. 1 се изменя така:

..Забранява се временно достъпа на моторни превозни средства и пътни превозни средства за периода от 24.11.2017 година до 31.01.2018 година включително.

2.Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на изпълнителния директор на ИАГ, кмета на Община Сапарева баня,директора на ЮЗДП Благоевград, директора на ТП ДГС Дупница, Директора на „Общинско лесничейство" гр.Сапарева баня.

 

 

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 354 от Протокол №28/31.10.2017г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-521/24.11.2017г. на Кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Монтираха 9-метрова елха за коледно-новогодишните празници в Сапарева баня

Елхата за коледно-новогодишните празници в Сапарева баня е вече монтирана. Красивото празнично дръвче тази година е 9-метрово и отново се намира в района на Гейзера-фонтан, който е символ на курортното градче. Предстои елхата да бъде украсена празнично, а с лампични и коледни елементи ще бъде украсен и районът на Амфитеатъра. Официално коледните светлини на елхата ще бъдат пуснати в началото на месец декември.

Живо коледно дръвче, но по-малко като размер, ще бъде украсено за коледно-новогодишните празници и на центъра на Сапарева баня, пред общинска администрация.

Елхи вече са монтирани и в останалите населени места от общината - в селата Ресилово, Сапарево и Овчарци.

 

 

 

Голям интерес от страна на сапаревобанци към безплатните изследвания и консултации от РЗИ – Кюстендил

При голям интерес преминаха безплатните изследвания и консултации, проведени днес в Сапарева баня от представители на Регионална здравна инспекция - Кюстендил. Десетки сапаревобанци от различни възрастови групи си направиха изследвания относно рискови за здравето фактори, като тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и алкохол. Безплатните консултации се проведоха със съдействието и на Община Сапарева баня.

 

 

 

 

Сапарева баня отново с редица номинации в Годишните награди на Министерство на туризма, вижте къде може да гласувате

      И тази година община Сапарева баня получи няколко номинации от Министерство на туризма и е финалист в цели пет категории на Годишните награди в туризма за 2017 г. Малката курортна община кандидатства и е номинирана в категориите: "Община на 2017 г. за балнео и СПА", "Община на 2017 г. за планински туризъм", "Туристическа дестинация", „Туристическо събитие” и „Община на 2017 за културно-исторически туризъм”. 

С беседа и конкурс с рисунки децата в Сапарева баня отбелязаха Деня на християнското семейство

С кратка беседа и конкурс с тематични рисунки, посветени на Деня на християнското семейство и младеж, децата в Сапарева баня отбелязаха днешния празник. Беседа пред учениците изнесесе отец Георги, който разказа повече за този ден, поставяйки акцент върху най-важните житейски уроци и ценности, възпитавани именно в семейната среда. На всяко едно дете отец Георги подари и малка икона с лика на Богородица.

Празникът в Сапарева баня продължи с рецитал на стихчета, подготвени от второкласниците от местното школо, а сред гостите бе и директорът на СУ „Христо Ботев" Емилия Гелева. По време на тържеството бяха наградени и отличените като най-добри рисунки, участвали в конкурса „Моето семейство". Всеки от победителите получи като награда книжка. 

 В края на мероприятието, организаторите от НЧ „Просветен лъч - 1905" почерпиха с лакомства присъстващите деца и гости. 

 

 

Темата за българското председателство на Съвета на ЕС бе дискутирана на информационна среща в Сапарева баня

В Сапарева баня се проведе финалната от поредиците големи информационни срещи, които бяха организирани в област Кюстендил. Те са част от Комуникационната стратегия на РБ за ЕС и целят да повишат информираността на населението относно Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година.

Срещата бе организирана от Областна администрация Кюстендил и Община Сапарева баня, а домакин в курортното градче бе НЧ „Просветен лъч - 1905".Събитието откри кметът на общината Калин Гелев, който след това даде думата на областния управител Виктор Янев, за да представи презентация на тема „10 години членство на България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС". 

Сред гостите на събитието бе заместник областният управител Радослава Чеканска.

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ” ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ГР.КЮСТЕНДИЛ

Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда" Кюстендил , ще проведе Информационен ден , по време на който на работещи и работодатели ще бъде предоставена полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва Инспекцията по труда.

Информационният ден  ще се проведе на 03.11.2017 г. от 10.00 часа в малкия салон на Читалище „ Просветен лъч - 1905" гр.Сапарева баня.

Информационният ден се организира, във връзка със 110 години от създаването на Инспекцията по труда в България.

 

 

 

Учениците от СУ „Христо Ботев” в Сапарева баня отбелязаха Деня на будителите

Ученици от СУ "Христо Ботев" в община Сапарева баня отбеляза с тържество предстоящия празник 1 ноември - Денят на народните будители. Програмата бе подготвена от петокласници и шестокласници, които разказаха за едни от най-видните български будители - Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов и всички други, допринесли и посветили живота си на една свещена цел - да видят народа си буден и свободен.  

„Нека помним и тачим богатото културно-историческо наследство, предадено ни от тях и да бъдем достойни наследници на традициите на цял един народ", каза пред учениците директорът г-жа Емилия Гелева, която прочете и кратък откъс от романа "Под игото" на Иван Вазов. След нея, като символ на приемственост, с четенето продължи най-младият учител в СУ „Христо Ботев" - Галя Стойчева.

 В края на програмата децата изпълниха песента "Ден на народните будители". На тържеството, освен ученици и учители, присъстваха и гости, които написаха в специална книга своите послания, свързани с Деня на будителите. Всички класове бяха изработили и табла с послания за празника.

 

 

 

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на: Борислав Трайков Начев: гр. София, жк. Дървеница, бл. 33, вх. А, ап.1, ет.1, че има издаден Акт за публично общинско вземане за  данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3046-1 / 13.06.2017 г.

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на: Красимир Кирилов Милтанов: гр. Сапарева баня, ул. Джерман  № 18, че има издаден Акт за публично общинско вземане за  данък превозни средства № 3083-1 / 15.06.2017г.

Обява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №1893/30.08.2017 г./, представляващ УПИ /парцел/ III, кв.11 по плана на с. Паничище

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1893/30.08.2017 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ III, кв.11 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, изменен със Заповед № РД-08-371/23.08.2017г. на Кмета на община Сапарева баня с площ 1000 кв.м.»

 

  

Паркът в с. Сапарево с нова детска площадка и кът за отдих

Нова детска площадка за игра и зона за отдих са изградени вече в с. Сапарево с финансиране от ПУДООС. Проектът "Облагородяване и изграждане на зона за отдих и детски кът в с. Сапарево" е спечелен от Кметството в с. Сапарево и Община Сапарева баня. Средствата, в размер до 10 000 лв., се осигуряват от Националната кампания "За чиста и околна среда - 2017", конкурсна тема "Обичам природата - и аз участвам".

Детският кът и зоната за отдих са обособени в парка, намиращ се между улиците "Христо Ботев" и "Тодор Влайков". "Опитахме се да създадем приятни място, където да играят децата. Да създадем по-благоприятни условия за развлечение и отдих на жителите и гостите на Сапарево. Надявам се, че ще останат доволни", коментира кметът на населеното място Йордан Йорданов.

По проекта са обособени алеи, изграден е пясъчник за игра, извършено е  озеленяване и засаждане на кипариси и цветя. Монтирани са също така детски съоръжения, беседка, нови пейки и кошове за отпадъци.

Всички дейности вече са приключили, въпреки че срокът за завършване на проекта е краят на месец ноември тази година.

 

 

 

Художничката Цветанка Апостолова избра Сапарева баня за своята втора изложба

ГХГ "Васил Крапчански" в Сапарева баня стана домакин на втората самостоятелна изложба на талантливата самоука художничка Цветанка Апостолова. Откриването на изложбата се състоя в петък вечерта пред десетки гости и приятели на художничката.

 

Пред публиката в Сапарева баня Апостолова показва 19 свои творби, рисувани с маслени бои и акварел. Експозицията носи името "Ново начало" и, по думите на художничката, това наистина е нейното "ново начало", защото превръща една своя детска мечта в реалност.

 "Моето семейство първо повярва в мен и ме подкрепи", сподели пред присъстващите на откриването Цветанка Апостолова. Тя разказа, че е започнала да рисува едва през 2013 г., когато се ражда и нейното второ дете - Марти. "Тази година реализирах и първата си изложба, за първи път се престраших официално да се представя пред публика", допълни Апостолова и разказа, че я е реализирала през месец април в София. В Сапарева баня тя гостува по покана на нейната приятелка и бивша съученичка Надя Михалкова, за което и й благодари сърдечно.

 Изложбата живопис на Цветанка Апостолова ще гостува в курортната община до средата на месец ноември. 

 

 

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №474/20.05.2009 г./ незастроен УПИ /парцел/ XIII-за обществено обслужване, кв.5 по плана на с. Паничище

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №474/20.05.2009 г./, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот/парцел/ XIII-за обществено обслужване, кв.5 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня с площ:997 кв.м.»

 

 

Покана за обществено обсъждане на изработения проект на горскостопански план за горските територии - общинска собственост на част от територията на ТП „ДГС Дупница”, Община Сапарева баня

 Регионална дирекция по горите – Кюстендил и Община Сапарева баня, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е извършена  инвентаризация на горските територии  и са изработени горскостопански карти и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - общинска собственост на Община Сапарева баня в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство - Дупница”. Горскостопанския план е с период на действие  десет години (или до 31.12.2027 г.) и влиза в сила след утвърждаване от директора на регионална дирекция по горите гр.Кюстендил.

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:Части от имот – ПОС/АПОС №71/02.07.2012г./, с идент.65365.601.118 с площ от 15205 кв.м., представляващи обект № 1 с площ 70 кв.м., обект №2 с площ 70 кв.м. и №3 с площ 70 кв.м.

 На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 346 от Протокол №27/07.09.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед РД-08-459/17.10.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Деца от училището и детската градина в Сапарева баня гостуваха в градската библиотека по повод Националната седмица на четенето

       По повод Националната седмица на четенето гости на градската библиотека в Сапарева баня бяха деца от детска градина "Св. Анна" и учениците от СУ "Христо Ботев". Националната кампанията се организира от Министерство на образованието и науката с цел повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и научна литература. Тя преминава с различни по вид инициативи на територията на цялата страна - маратон на четенето, приказни герои, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги.

 

 

 

Обява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №123/22.11.2006г. и АЧОС №936/16.01.2014г./, представляващ незастроен УПИ /парцел/ VI, кв.6 по плана на с. Паничище

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №123/22.11.2006г. и АЧОС №936/16.01.2014г./, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот/парцел/ VI, кв.6 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня с площ:321кв.м.»

 

      

Община Сапарева баня търси да наеме трима стажанти по програмата "Старт на кариерата"

Община Сапарева баня търси да наеме трима стажанти по програмата "Старт на кариерата" 2018. Кандидатите трябва да са завършили висше образование по едно от посочените професионално направление: икономика, туризъм, информатика и компютърни науки, социални дейности или администрация и управление.

Срокът за подаване на документи е до 9 октомври /понеделник/. Кандидатите трябва да са висшисти до 29-годишна възраст и да нямат стаж по специалността.

Документите, на желаещите да кандидатстват по една от обявените позиции в Община Сапарева баня, се подават в дирекция "Бюро по труда" по регистрация на кандидатстващия. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места.

Програмата дава възможност на млади висшисти в рамките на 9 месеца да придобият стаж и опит по специалността си в различни институции. Тя се реализира от Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта.

 

 

 

 

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Областен информационен център - Кюстендил (ОИЦ - Кюстендил ) ще проведе семинар на тема: „Условия за кандидатстване по подмярка 4.1.2 Инвестиции в  малки земеделски стопанства и подмярка 6.1 Стратова помощ за млади земеделски производители от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020". Детайлите по подготовката на проекти и процеса на кандидатстване по двете подмерки ще бъдат разяснени от експерти от Национална служба за съвети по земеделието, град Кюстендил, в ангажиментите на които е включено безплатното изготвянето на бизнес планове и заявления за кандидатстване по подмярка 6.1., както и по други подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства.

 

Семинарът ще се проведе на 12 октомври (четвъртък) от 11:00 ч. в залата на Килийното училище, гр. Кюстендил. Семинарът е предназначен за земеделски производители от област Кюстендил. На семинара могат да присъстват и всички заинтересовани граждани, които проявяват интерес към кандидатстване и изпълнение на проекти по ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно и не се изисква предварителна регистрация. При необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към ОИЦ - Кюстендил на тел. 078/ 52 02 12.

 

 

С пътуващо кино и прожекция на филма "Те отлитат" в Сапарева баня отбелязаха Световния ден за защита на животните

 

По повод 4 октомври - Световния ден за защита на животните - в Сапарева баня гостува пътуващо кино на колела, което прожектира безплатно филма "Те отлитат". Прожекцията се състоя в малкия салон на читалище "Просветен лъч - 1905" и събра на едно място десетки любознателни ученици от местното СУ "Христо Ботев".

Филмът „Те отлитат" бе представен в рамките на инициативата "Натура 2000 на колела - пътуващо кино", а прожекцията се реализира с подкрепата на Община Сапарева баня. Филмът е събрал историята на няколко вида птици, които днес вече са в списъка на изчезващите видове.

 

 

 

 

 

Сапарева баня се рекламира в туристически форум на тема "Местната идентичност и глобалният туризъм"

 

            Община Сапарева баня се рекламира в десетия юбилеен Черноморски туристически  форум, който се провежда във Варна в дните 27 - 29 септември. Тази година форумът е на тема "Местната идентичност и глобалният туризъм". Събитието традиционно се организира от Община Варна, Министерство на туризма и Варненска туристическа камара.

 

       Курортната община участва във форума и трите дни, рекламирайки се с изложбен информационен щанд и собствени рекламни материали. Представител на Сапарева баня е Милен Колев - старши специалист "Търговия и туризъм" в общинската администрация. "Участието във форума дава възможност за срещи с представители на туристическия бизнес, посолства, висши училища, неправителствени и други организации. Във фокуса на тазгодишната тема е предвидено да се дискутират важни въпроси за запазване на местната идентичност в контекста на глобалния туризъм", коментира Колев. Той допълни, че малката планинска община се включва за втора поред година в Черноморския форум.

 

       По време на събитието гости от страната и чужбина да изнесат доклади и презентации пред участниците. Те от своя страна ще имат възможност да споделят добри практики и да поставят вълнуващите ги въпроси.

 

Община Сапарева баня подкрепи мащабната доброволческа кампания "Да изчистим България заедно"

       За поредна година община Сапарева баня подкрепи и се включи активно в мащабната доброволческа кампания "Да изчистим България заедно", организирана от БТВ и с подкрепата на Министерство на околната среда и водите.

       В кампанията по почистване се включиха ръководство и служители от Община Сапарева баня, учители, кметствата на територията на общината, читалища,  представители на туристическия бранш и граждани. Кметът Калин Гелев също даде личен пример и подкрепи кампанията. За всички, които пожелаха да се включат в голямото почистване, бяха осигурени ръкавици и чували.

        В хода на кампанията бе почистена екопътека "Валявица", районът около нея и около хижа "Пионерска". Зоните, които бяха почистени също, са: градският парк "Николай Хайтов", районът около Гейзера и парилото, районът около училището и детските градини.

      В "Да изчистим България заедно" се включиха и кметствата в селата Ресилово, Овчарци и Сапарево, където също бяха почистени голям брой райони.

       Близо два тона и половина отпадъци бяха събраните общо на територията на цялата община в тазгодишната кампания "Да изчистим България заедно".

 

    

В СУ "Христо Ботев" в Сапарева баня би първият учебен звънец, Общината зарадва първолаците с нови ранички

       С нови ранички, значки с лика на Ботев и хималки с логото на община Сапарева баня бяха изненадани първолаците в СУ "Христо Ботев" по повод първия учебен ден. Кметът на общината Калин Гелев, който бе възпрепятстван и не успя да присъства на откриването на новата учебна година, не пропусна и тази година да зарадва с ранички учениците, които за първи път прекрачват прага на школото. Неговият заместник Славчо Коларски и председателят на ОбС Иван Куйов, които бяха официални гости на събитието, поздравиха учениците и им раздадоха новите ранички. "От сърце ви пожелавам да ги пълните само с добри оценки - най-вече с шестици!", пожела им председателят на Общинския съвет.

       Дворът на СУ "Христо Ботев" в Сапарева баня бе препълнен от развълнувани ученици, техните родители и роднини. С тържествено слово всички тях приветства директорът на школото г-жа Емилия Гелева. Празникът започна с издигане на българския трибагреник под звуците на националния химн. По традиция, и тази година водосвет за здраве и благоденствие бе отслужен от отец Димитър.

       С много емоции и сълзи в очите ученици, преподаватели и родители засвидетелстваха своето уважение и изпратиха учителката на началните класове Калинка Ортакчийска, която се пенсионира след близо 40 години като учител в СУ "Христо Ботев". Г-жа Ортакчийска, която е преподавала на поколения сапаревобанци, бе поздравена от своите възпитаници и отрупана с красиви букети.

       Поздравителни адреси по повод първия учебен ден бяха изпратени от народните представители Кирил Калфин и Ивайло Константинов, от РУО - Кюстендил и от началника на Областен военен отдел - Кюстендил. 

 

 

Учебната година в СУ "Христо Ботев" в Сапарева баня ще бъде открита в 10:00 ч.

       Новата учебна година в СУ "Христо Ботев" в община Сапарева баня ще бъде открита на 15 септември от 10:00 ч. в двора на школото. Тържеството за първия учебен ден ще започне с издигане на националния трибагреник и химна на България.

       По традиция, приветствено слово към ученици, родители и бъдещи първолаци ще произнесе директорът на СУ "Христо Ботев" Емилия Гелева. Преди да бие първият звънец, в училищния двор ще се извърши водосвет за здраве и благоденствие. Сред официалните гости на откриването ще бъдат кметът на Сапарева баня Калин Гелев и неговите заместници, които и тази година са подготвили за първолаците подаръци и изненади.

        През тази учебна година школото в Сапарева баня ще посрещне 422 ученици, а първолаците, които ще прекрачат за първи път неговия праг са близо 40.

        Първият учебен ден в ДГ "Св. Анна" ще бъде открит в 09:30 ч. в двора на детската.

       Училището и детските градини в община Сапарева баня са в пълна готовност за новата учебна 2017/2018 година. Осигурен е и организиран транспорт по утвърден график за децата от населените места извън града. А СУ "Христо Ботев" ще посрещне учениците тази година с нова визия, след извършен вътрешен ремонт по спечелен проект за близо 200 хил. лв. от Министерство на образованието и науката. 

Община Сапарева баня обновява пътната маркировка преди новата учебна година

Освежават пешеходните пътеки и пътната маркировка около детска градина "Св. Анна", нейните филиали и СУ "Христо Ботев" в община Сапарева баня. Хоризонталната пътна маркировка се обновява и около детските градини в населените места Сапарево, Овчарци и Ресилово.

Опресняването на пътната маркировка ще бъде напълно завършено преди началото на първия учебен ден – 15 септември, за да се гарантира безопасността и спокойното преминаване на учениците.

Възстановени са и няколко липсващи пътни знаци по главните улици и около детските и учебни заведения, счупени след вандалски прояви. 

 

 

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС /АПОС №121 /12.11.2013г./ - 1 кв.м. закрита площ, находящ се на партерен етаж – коридор от сграда с идент. №65365.602.1154, гр. Сапарева баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС,  чл, 84, ал.1, т.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 329 от Протокол №26/27.07.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня   и Заповед № РД-08-394/08.09.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Обява за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №011087 – частна общинска собственост в местност «Манафица», в землището на с. Ресилово, гр. Сапарева баня

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 327 от Протокол №26/27.07.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-378.29.08.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:терени, обособени за разполагане на преместваеми търговски обекти от №1 до №12, съгласно схема, разположени върху имот с идент. №65365.210.81, гр. Сапарева баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 56 от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 334 от Протокол №26/27.07.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-376/28.08.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: терени, обособени за разполагане на преместваеми търговски обекти от №1 до №12, съгласно схема-приложение към решението, разположени върху имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №-РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, всеки от които с площ 12 кв.м.,  за срок на отдаване под наем 5/пет/ години, считано от 01.10.2017г. при следните условия:

 

Нова детска площадка и кът за отдих ще бъдат изградени в с. Сапарево по проект от ПУДООС

 

     Нова детска площадка за игра и зона за отдих ще бъдат изградени в с. Сапарево по проект от ПУДООС. Финансирането по проекта "Облагородяване и изграждане на зона за отдих и детски кът в с. Сапарево" е спечелено от Община Сапарева баня и кметството в с. Сапарево. Средствата, в размер до 10 000 лв., са от Националната кампания "За чиста и околна среда - 2017", конкурсна тема "Обичам природата - и аз участвам".

     Детският кът и зоната за отдих ще бъдат изградени в парка, намиращ се между улиците "Христо Ботев" и "Тодор Влайков". С изграждането им ще се създадат по-благоприятни условия за отдих и развлечение за жителите и гостите на населеното място. По проекта ще бъдат изградени алеи, пясъчник за игра, ще бъде извършено озеленяване и засаждане на кипариси и цветя. Предвидено е да бъдат монтирани детски съоръжения, беседка, нови пейки и кошове за отпадъци.

     В момента се извършват строително-монтажни работи, като крайният срок за приключване на дейностите по проекта е краят на месец ноември тази година.

 

 

 

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот ЧОС, поземлен имот с идентификатор №65365.57.3, местност «Пистата», град Сапарева баня

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 322 от Протокол №25/28.06.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-349/07.08.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Изложба от графики на проф. Панайот Панайотов в ГХГ

     От днес жителите и гостите на Сапарева баня ще могат да разгледат изложбата на известния български художник проф. Панайот Панайотов - Пането. В изложбата художникът представя 15 свои графични творби от цикъла "Метафизични визии".      Картините са изложени в Градската художествена галерия "Васил Крапчански" в Сапарева баня.

 

     Любителите на изобразителното изкуство ще могат да се насладят на великолепното преплитане на метафизични и абстрактни композиции в картините на художника. Изложбата от творби на проф. Панайот Панайотов в Сапарева баня ще продължи до началото на месец септември.