Общински съвет > Правилник за организацията и дейността на ОбСПринтирай

Правилник за организацията и дейността на ОбС

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – САПАРЕВА БАНЯ (Загл. изм. и доп. – с Решение №37 от протокол №4/25.01.2024г.)

 

/Приет с решение №13 от протокол №3/21.12.2007 г., изменен с Решение №32 от протокол №3/27.01.2012 г. на ОбС Сапарева баня; изм. с Решение 440 от Протокол №37/ 30.05.2018г.; изм. и доп. с Решение №74 от Протокол №5/28.02.2020г.; доп. с Решение № 113 от Протокол №7/ 30.04.2020г., изм. и доп. с Решение №37 от протокол №4/25.01.2024г.

Община Сапарева баня

Област с административен център – Кюстендил

 

 

                                                                           ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


         Чл. 1.Този правилник урежда организацията и функционирането на Общински съвет и Общинска администрация в Община Сапарева баня и отношенията му с Общинска администрация.

         Чл. 2.Дейността на Общински съвет и Общинска администрация се осъществява въз основа на Конституцията на Република България, ЗМСМА, Европейската харта за местно самоуправление, разпоредбите на този правилник и други нормативни актове.

         Чл. 3./1/ /Изм. с Решение №32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ В своята дейност органите на местно самоуправление и местната администрация се ръководят от следните основни принципи:

-         Законност

-         Самостоятелност

-         Гарантиране и закрила на интересите на Общината и нейното население

-         Публичност

-         Гражданска отговорност

-         Почтеност

-         Демократичност

             /2/. Територията на Общината включва територията на следните населени места: с. Сапарево, гр. Сапарева баня, с. Паничище, с. Овчарци и с. Ресилово.

     Чл.4.На територията на Общината се осъществява правото на нейните граждани или на избраните от тях органи, в рамките на предоставената им от Конституцията и Закона компетентност да участват в управлението и да решават проблеми от местно значение.

 

                                                                              ЧАСТ ПЪРВА 


                           ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ

 

                                                                                  РАЗДЕЛ І

                                                                            КОНСТИТУИРАНЕ

 

     Чл. 5./1/. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се състои от 13 общински съветника, избрани по ред и по условия, определени с Изборния кодекс.

             /2/. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Общинският  съвет определя политиката за изграждане , развитие  и контрола на Общината във връзка с осъществяване на следните дейности:

1.     Общинското имущество, Общинските предприятия,

                     Общинските финанси, данъци и такси, ОбА;

             2. Устройството, развитието на територията на Общината и на населените места в нея;

             3. Образованието;

             4. Здравеопазването;

             5. Културата;

             6. Благоустрояване и комунални дейности;

             7. Социални услуги;

             8. Опазване на околната среда и рационалното използване на 

                природните ресурси;

             9. Поддържането и опазването на културни, исторически и

                архитектурни паметници;

           10. Развитието на спорта, отдиха и туризма.

           /3/. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Общинският съвет изпълнява и други дейности определени със Закон.

     Чл. 6./1/.Първото заседание на Общинския съвет се свиква от Областния управител.

             /2/До избирането на Председател на Общинския съвет, Заседанията се ръководят от най-възрастния от присъстващите общински съветници.

     Чл. 7.Общинските съветници и кметовете полагат клетва при спазване изискванията на чл. 32 от ЗМСМА.

     Чл. 8.Общинският съвет избира от своя състав Председател с тайно гласуване при условията на чл. 24 от ЗМСМА.

  Чл. 8а /нов доп. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020 г./  Общинският съвет може избере до двама заместник- председатели.

        /1/ Заместник-председателят на Общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

       /2/ Заместник – председателят подпомага работата на Председателя при организиране дейността на ОбС и работата на постоянните комисии и отделните общинските съветници по време на мандата.

                  /3/ Заместник председателят си запазва правото да участва в постоянни комисии към ОбС и за времето , в което замества Председателя.

         /4/ /Нова с Решение №37 от Протокол №4 от 25.01.2024г./ При отсъствие на председателят или трайна невъзможност за изпълнение на задълженията си, той се замества от заместник-председателя. При заместване, заместник-председателя получава възнаграждение в размер на среднодневното възнаграждение на председателя на общински съвет за периода на заместване. Периода на заместване не може да бъде по-дълъг от три месеца, като в случай, че е налице трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца се прилага чл.24, ал.3 т.2 от ЗМСМА.

     Чл. 9.Общинският съвет избира от своя състав комисии по направления на своята дейност.

     Чл. 10. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Общинските съветници образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация.

 

                                                                                   РАЗДЕЛ ІІ

                                                          РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

     Чл. 11.Председателя на Общинския съвет в изпълнение на разпоредбите по чл. 25 от ЗМСМА:

1. Свиква, открива, ръководи и закрива заседанията на Общинския

     Съвет.

2. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Ръководи подготовката на заседанията на Общинския съвет и организира изготвянето на дневния ред на заседанията след задължителна консултация с ръководителите на групите съветници.

3. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Координира работата на постоянните комисии и осигурява условията за тяхната дейност.

4. Подпомага общинските съветници в тяхната дейност.

5. Разпределя проекти на Правилници, Наредби, инструкции и предложения за решения на ОбС между комисиите, съобразно техните компетенции и уведомява състава за тяхното постъпване.

6. Осигурява реда по време на заседанията и предприема спрямо нарушителите дисциплинарни мерки, предвидени с този правилник.

7. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ След консултация с Ръководителите на групите съветници, определя местата на общинските съветници и другите присъстващи лица в заседателната зала.

8. Удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на Общинския съвет и текста на приетите актове.

9. Представлява съвета пред външни лица и организации и движения, както и други органи на местното самоуправление в страната и чужбина. Командирова Кмета на общината.

10. / Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Управлява бюджета на ОбА в частта му ОбС.

11. Координира взаимоотношенията между ОбС и ОбА.

12. Обявява пред населението решенията на ОбС и ОбА.

13. Следи за спазването на този правилник.

14. Изпълнява и други функции възложени от законите на страната.

      15. /нова доп. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020 г./ За времето, когато отсъства председателят на ОбС се замества от заместник председател, изрично упълномощен от Председателя на ОбС

 

Чл. 12. / отм. с Решение №79/10.04.2018г. на Административен съд – Кюстендил/

Чл. 13./1/Председателя на Общинския съвет може да бъде предсрочно освободен:

1. По негова писмена оставка до Общинския съвет;

2. /Нова  с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ При смърт;

3. При случаите на чл. 30, ал. 4, т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и чл.34, ал.5 от ЗМСМА.

4./1/.  / отм. с Решение №79/10.04.2018г. на Административен съд – Кюстендил/

   /2/./Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ В случаите по т. 1 и т. 2 на ал. 1 прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

   /3/В случаите по т. 3 на ал. 1 Искането се поставя на тайно гласуване на първото заседание след деня на постъпването му и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой общински съветници.

  /4/Нов избор за Председател на ОбС се провежда в 10 /десет/ дневен срок от прекратяване на правомощията му съгласно чл. 24 от ЗМСМА.

Чл. 14/1/. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Председателя на ОбС свиква Председателите на политическите представителни групи или упълномощени техни заместници за консултации по програмата и дневния ред на общинския съвет и по други въпроси от неговата дейност.

/2/Председателя на ОбС свиква периодично представителите на постоянните комисии за обсъждане на изпълнението на програмата и на работата по постъпилите проекти за решения и други актове.

/3/ /Нова с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Председателят на ОбС изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на Съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението.

Чл. 15.Дейността на Общинския съвет се подпомага и осигурява от Общинска администрация.

 

 

                                                                                    РАЗДЕЛ ІІІ

                                                       ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Чл. 16/1/Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии. Определя броя, вида и състава им.

         /2/Постоянни комисии на ОбС са:

 1-ва комисия /изм. с Решение №37 от Протокол №4 от 25.01.2024г./  Териториално строителство и опазване паметниците на културата – ТСОПК;

 2-ра комисия/Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ – Образование, здравеопазване, култура и вероизповедания;

 3-та комисия – Бюджет, финанси, евроинтеграция;

4-та комисия – Транспорт, безопасност на движението, обществен ред;

5-та комисия - Туризъм и спорт, курортно дело и балнеология;

6-та комисия - Селско, горско стопанство, околна среда.

7-та комисия /изм. с Решение 440 от Протокол №37 от 30.05.2018г.; изм. с Решение №37 от Протокол №4 от 25.01.2024г./ – Комисия за противодействие на корупцията /КПК/“.

       /3/Общинският съвет може да извърши промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.

 /4/Постоянната комисия се ръководи от Председателя и.

 /5/ /Нова с Решение №37 от Протокол №4 от 25.01.2024г./ Общинският съвет при избора на постоянна комисия, може да определи и нейния председател. В случай, че общинския съвет не е определил председател на постоянната комисия, то той се избира от състава й чрез явно гласуване и с мнозинство повече от половината членове на комисията

Чл. 17./1/Постоянните комисии имат за задача:

1. Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите.

2. Да подпомагат Общинския съвет и временните комисии при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване.

3. Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

         /2/  отм. с Решение №79/10.04.2018г. на Административен съд – Кюстендил/

Чл. 18.По разглежданите въпроси постоянните комисии приемат предложения и препоръки, които се предават в ОбС и на съответните заинтересовани лица.

Чл. 19./1/Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисията се определят от тях по предложение на техните председатели.

          /2/Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане на някой от членовете и, или от Председателя на ОбС.

         /3/ /нова доп. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020 г./ Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и задължително изготвя становища по тях.

 

Чл. 20./1/Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейните членове.

          /2/Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както Кмета, Зам. кмета и Секретаря на Общината, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.

          /3/Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавна тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

          /4/Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл.20а /нов доп. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020 г./ За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища и съдържа задължително следните данни:

1.     Дата и място на провеждане ;

2.     Списък на присъстващите членове на комисията;

3.     Заключение за наличието на кворум

4.     Дневен ред

5.     Възникнали по време на обсъждането предложения или съображения и името на съветника, който ги е изразил;

6.     Окончателно предложение за решение и резултати от гласуването по него.

 

Чл. 21/1/Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.

         /2/При съвместни заседания, всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос.

Чл.22/1/Временни комисии се образуват за проучване на конкретни въпроси.

         /2/Предложения до ОбС за избиране на временни комисии могат да правят: Председателя на ОбС, групите общински съветници и отделен общински съветник.

        /3/Задачите, числеността и срока на действие на временните комисии се определят от Общинския съвет.

 

 

                                                                                   РАЗДЕЛ ІV

                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл. 23/1/Пълномощията на Общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата.

        /2/Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагането на клетвата от новоизбраните съветници.

Чл. 24/1/Общинските съветници могат да образуват групи различни от мандатите, като числеността на групите не може да бъде по-малка от 3 /трима/ души.

         /2/Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да застъпват или представляват частни, етнически, религиозни или професионални интереси.

         /3/Общински съветник може да участва в група, която се различава от политически представените листи.

Чл. 24/1/Всяка група представя на Председателя на ОбС решение за образуването си, списъка на членовете на ръководството и на съветниците, включени в нея. Решението се подписва от всички съветници от състава на групата.

         /2/Решението за образуването на групата, състава на ръководството и нейните членове, както и всички промени, настъпващи в нея, се заявяват пред Общинския състав с докладна записка, която се включва в архива на Общинския съвет.

        /3/Председателя на ОбС на редовно заседание обявява наименованието на групата, нейното ръководство и състава и.

Чл. 25/1/Основните права на общинския съветник са определени в чл. 33, ал. 1 от ЗМСМА.

         /2/За реализиране на правата му по ал. 1 на общинските съветници се осигурява:

1. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Достъп до информация за дейността на ОбА и ОбС, нейните звена и служби, съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА;

1а. /Нова - с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Лицата, които не изпълняват задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА отговарят по реда на ЗАНН /Закон за Административните Нарушения и Наказания/.

2. Пътни, дневни и квартирни разходи, които той извършва при осъществяване на дейността си;

3. Служебен неплатен отпуск за времето, през което е зает като съветник;

4. Ползуването на материалната и техническата база на общината /помещения, размножителна техника, превозни средства, финансово-техническо обслужване, информационни фондове/ в съответствие с Правилника за вътрешния ред.

5. Възможност за предварително запознаване с материалите по дневния ред на предстоящото заседание.

6. Достъп до средствата за масова информация на общината.

7. Възможност за осъществяване на връзка с избирателите.

8. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ изм. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020 г./ Общинските съветници получават 70% от средната брутна заплата в Общинска Администрация, но не повече от минималната работна заплата за страната за последния месец от предходното тримесечие за участие в заседание, което включва и участие в комисии.

Чл. 26/1/Председателя на ОбС, респективно Председателя на съответната комисия изпращат в определен с този Правилник срок, писмена покана за участие на съветника в заседанието.

/2/./Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Писмената покана за свикване на ОбС или на съответната постоянна комисия е основание на работодателя да даде служебен неплатен отпуск на съответния съветник.

/3/Въз основа на отчета при присъствие на съветника в заседанията на съвета и на постоянните комисии, Председателя на ОбС изпраща на работодателя справка за присъствието на съответния общински съветник.

Чл. 27.Изплащането на дневни, пътни и квартирни разходи, направени от общинския съветник в изпълнение на решения на ОбС се осъществява със Заповед на Кмета, съобразно с нормативните документи.

Чл. 28.В изпълнение на задълженията си по чл. 36 от ЗМСМА, общинският съветник следва:

1. Да се явява своевременно на заседанията;

2. Да регистрира своето присъствие на заседанията на ОбС и да заема място в залата, като с поведението си осигурява нормалното протичане на заседанието;

3. Да уведомява ръководството в съвета за наличието на условия по чл. 37 от ЗМСМА;

4. Да пази тайна относно всички дела, чиято забрана е установена със закон, уредена е специално или се налага заради нейното естество.

5.Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до неговите имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права и по сребърна линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

6./нова доп. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020 г./ При неизпълнение на задълженията по чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, на Общинския съветник се удържат средства в размер на

30% от месечното му възнаграждение, в случай на отсъствие от заседание на Постоянните комисии към Общински съвет, без уважителна причина;

40%  от месечното му възнаграждение, в случай на отсъствие от заседание  на Общински съвет, без уважителна причина;

 

Чл. 29.При наличието на комерсиална заинтересованост от чл.37 от ЗМСМ, общинския съветник е длъжен да уведоми предварително Председателя преди началото на заседанието. Общинския съвет решава дали са налице основания за прилагане на чл.37 от ЗМСМА.

Чл. 30/1/Общинския съветник и всички изказващи са нямат право:

-         Да прекъсват изказващите се на заседанията на ОбС и Комисии;

-         Да отправят лични нападки и оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било;

-         Да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

-         Да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието.

             /2/ /Изм.с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ За нарушения по ал. 1 както и други разпоредби на правилника, Председателя на ОбС, съответно Председателя на комисия, може да приложи спрямо общинския съветник една от следните дисциплинарни мерки:

-         Напомняне;

-         Забележка;

-         Порицание;

-         Отнемане на думата

-         Отстраняване от заседание.

Чл. 31/1/Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник по чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА.

         /2/При настъпване на обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник по чл. 30, ал. 4, т.1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 от ЗМСМА, те се обявяват от Председателя на ОбС на следващото заседание след узнаването, без да се провежда обсъждане. Председателя на ОбС в тридневен срок уведомява общинската избирателна комисия.

Чл.32/1//Изм.с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Ако Общинският съветник не участва в три поредни заседания на Общинския съвет или общо в пет заседания на ОбС през годината без уважителни причини, по предложение на Председателя ОбС, приема решение за прекратяване на неговите пълномощия.

        /2/ОбС изгражда временна комисия за разглеждане на причините. Комисията излиза с предложение към Председателя на ОбС.

             /3/Решение на ОбС по ал. 1 се приема с мнозинство на повече от половината от общия брой съветници.

             /4/Решението за прекратяване на пълномощията се изпраща на ОИК.

     Чл. 33.Трудовото правоотношение с общинския съветник не може да бъде прекратявано през време на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т.2, 3 и 4 от Кодекса на труда.

     Чл. 34.Общинския съветник няма право да участва в ръководствата на общинските фирми.

 

 

                                                                                     РАЗДЕЛ V

                                                                  ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Чл. 35/1/ОбС се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно.

      Чл. 35а. /нов доп. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020 г./  

             /1/ Общинският съвет осъществява своята дейност на редовни и извънредни      заседания.

                /2/ Редовните заседания се провеждат всеки последен работен четвъртък от месеца. В случай, че последния четвъртък от месеца е неработен, заседанието се провежда в предходния работен ден. 

              /3/ Извънредните заседания се провеждат във всеки ден от седмицата, когато се наложи.

           /4/ /нов доп. с Решение 113 от Протокол №7/30.04.2020 г./  ОбС  може да приема решения неприсъствено за времето на обявено извънредно положение, като за целта се изготвя образец на формуляр за неприсъствено гласуване с проектите за решения, като общинският съветник отбелязва и изписва собственоръчно начина, по който гласува и се подписва за това. Общинските съветници получават материалите  лично, срещу подпис или на изрично подаден от тях имейл,  в 3 дневен срок, преди вземане на самото неприсъствено решение, като неприсъственото решение се взема от всички общински  съветници  на една и съща дата посочена с получените материалите. Формуляра за неприсъствено решение се връща на председателя на Общински съвет  в три дневен срок от вземането на самото решение. Общински съветник не върнал формуляра в три дневен срок от датата определена за вземането на решения,  не се включва в кворума за определяне на гласуването. За това следва да се изготви протокол, като не се провеждат дискусии.

 

Чл. 36/1/./Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ ОбС заседава в заседателната зала на ОбА или на друго място, определено от неговия Председател и по решение на ОбС.

/2/Общински съвет се свиква на заседание от неговия Председател;

1.     По негова инициатива;

2.     По искане на една трета от общинските съветници;

3.     По искане на една пета от избирателите на общината;

4.     По искане на Областния Управител.

          /3/В случаите по т. 2,3 и 4 на ал. 2,  исканията  следва  да  бъдат

     мотивирани  като  се  предложи  конкретен  дневен  ред. Председателя е 

     длъжен  да  насрочи заседание  не по-късно  от 7 дни след постъпване на

     искането.

         Чл. 37/1/Уведомяването на общинските съветници за заседанията на ОбС се извършва с писмени покани.

                   /2/В поканата се обявява деня, мястото и проекта за дневен ред с необходимите материали по него.

                   /3/изм. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020 г./ Поканите се изпращат не по-късно от 7 дни преди деня на заседанието.

                   /4/нова изм. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020г. , изм. с Решение №37 от Протокол №4 от 25.01.2024г./ Връчването на поканите за заседание на общински съвет, както и на докладните записки на общинските съветници се извършва по пощата или лично от деловодството на общински съвет. Приложенията към докладните записки се изпращат на електронен носител на общинските съветници на посочен от тях имейл  адрес. При искане от страна на общински съветник приложенията му се предоставят и на хартиен носител в деловодството на общински съвет.

                 /5/При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет Председателя на ОбС насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието. Материалите за извънредното заседание могат да бъдат раздадени на самото заседание.

         Чл. 38/1/Заседанията на ОбС са публични и закрити.

         В публичните заседания на общинския съвет, външните лица заемат определените им от Председателя места в залата.

                  /2/Закрито заседание се провежда за разглеждане на въпроси, определени от Общинския съвет. Предложение за закрито заседание може да направи Председателя, отделен съветник и група общински съветници.

На закрито заседание се разглеждат въпроси свързани с обсъждане на факти и обстоятелства, чието разгласяване може да увреди сериозно държавни или общински интереси или да накърни доброто име и престиж на физически и юридически лица.

                /3/Предложението на закрито заседание трябва да бъде мотивирано.

                /4/Решенията взети на закрити заседания се обявяват на населението.

        Чл. 39/1/./Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ По решение на ОбС заседанието може да продължи и в друг ден до приключване на приетия дневен ред.

                 /2/Дневния ред се подготвя от Председателя на Общинския съвет въз основа на приетата от Общинския съвет програма и степента на подготовка на материалите за съответното заседание.

                 /3/Председателя на Общинския съвет уведомява на всяко заседание за новопостъпилите проекти и техните вносители.

                 /4/Общинските съветници могат да внасят мотивирано писмени предложения, относно дневния ред не по-късно от 24 часа преди заседанието.

       /5/ нова изм. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020г./ Броят на точките по дневния ред, които се внасят след свикване на заседанието не може да бъде повече от 1/3 от общият брой, точки включени в поканата за свикване на заседание на ОбС.

                 /6/С приемането на дневния ред се уточнява по кои въпроси ще се докладва устно.

                /7/След приемане на дневния ред, представителите на политическите партии и коалиции, представени в Общинския съвет имат право на декларации и обръщения по актуални въпроси в рамките на 3/три/ минути.

         Декларациите и обръщенията не се обсъждат на заседанието.

          Чл. 41.Докладчици на въпроси по дневния ред могат да бъдат:

1. Председателя на Общински съвет, Председателите на постоянните комисии на временните комисии и общинските съветници;

2. Кмета на общината;

3. По изключение други лица, определени от общински съвет.

Чл. 42/1/Председателя на ОбС ръководи заседанието и дава дума на ораторите.

         /2/Никой общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от Председателя.

         /3/Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

        /4/Председателя съставя списък на желаещите за изказване и пределя реда на ораторите.

       /5/Председателите на групите общински съветници могат да вземат думата всеки път, когато я поискат.

        Чл. 43/1/По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или обяснение на отрицателен вот.

       /2/Процедурни са въпросите, свързани с:

1. Приемане и допълнение на дневния ред;

2. Неспазване на реда на водене на заседанието;

3. Прекратяване на заседанието;

4. Отлагане на разискванията или прекратяването му;

5. Неспазване на разпоредбите на този правилник.

Процедурните въпроси се поставят кратко, в рамките на една минута, без да се засяга с тях същността на основния въпрос.

Чл. 44/1/. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ При отклоняване от обсъждания въпрос от оратора, Председателя го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

         /2/Общински съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

                   /3/По изключение Председателя на ОбС дава допълнително време за изчерпване на определен въпрос.

         Чл. 45/1/Общински съветник има право на реплика.

                  /2/Репликата е кратко възражение по същество на приключилото изказване и не може да трае повече от 2 /две/ минути.

                   /3/Не се допускат повече от две реплики.

                   /4/След направената реплика, изказващия се има право на отговор /дуплика/, която трае до 2/две/ минути.

         Чл. 46/1/Председателя прекъсва заседанието за определено време, когато:

         1. На заседанието присъстват по-малко от половината от общия брой на съветниците в ОбС.

         2. Поради нарушаване на реда или по други причини, които възпрепятстват нормалната работа на заседанието.

         3. При обявяване на почивка.

                    /2/Искане за установяване на присъствието на общинските съветници може да направи всеки общински съветник.

         Присъствието се установява от Председателя веднага чрез проверка.

         Чл. 47. Прекъснатото заседание може да се възобнови при следните условия:

         1. / Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Когато прекъсването е станало поради липса на кворум, ако при проверката се установи, че присъстват повече от половината от общия брой съветници.

         2. В останалите случаи – след отпадане на причината за прекъсване, съответно след изтичане на времето за почивка.

         Чл. 48.Приключването на разискванията се обявява от Председателя след гласуване от Общинския съвет.

 

 

                                                                                      РАЗДЕЛ VІ

                                                                  ГЛАСУВАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

         Чл. 49/1/Гласуването е лично. Гласува зе “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. В процедура на гласуване не се допускат изказвания;

                  /2/Гласуването се извършва явно или тайно.

1. Явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка, саморъчно подписване или поименно прочитане имената на съветниците и обявяване на ВОТА.

-         Поименно гласуване се извършва, като Председателя прочита имената на общинските съветници, които стават и отговарят: “ЗА” и “ПРОТИВ” или “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

2. Тайно гласуване се извършва в случаите, предвидени от ЗМСМА или с решение на Общински съвет, с бюлетина се провежда от комисия избрана от Общинския съвет.

         Чл. 50/1/Гласуването се извършва в следния ред:

1. Предложение за отхвърляне;

2. Предложение за отлагане за следващото заседание;

3. Предложение за заместване;

4. Предложение за почивка;

5. Предложение за допълнение;

6. Основно предложение.

                 /2/Когато има две или повече предложения от едно и също естество, се гласува по реда на постъпването им.

         Чл. 51.ОбС взема решения въз основа на чл. 21 от ЗМСМА.

         Чл. 52/1/Решенията на Общински съвет се вземат в съответствие с предвиденото за тях мнозинство съгласно чл. 27, ал. 3 и ал.4 от ЗМСМА.

                  /2/ Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, Председателя разпорежда то да бъде повторено.

Резултатът получен при повторно гласуване е окончателен.

                   /3/Решенията по проектите се приемат на едно четене.

         Чл. 53/1/. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол и се записва електронно, като протокола се съставя в деня на заседанието или най-късно 5 /пет/ дни след заседанието въз основа на електронния запис, който се съхранява една година след съставянето на протокола.

                   /2/Протоколът отразява пълно заседанието на ОбС. В него последователно се отразяват деня, мястото и края на заседанието, името на Председателя, броя на присъстващите и имената на отсъстващите съветници при упоменаване на причините за тяхното отсъствие.

Към него се прилагат мотивите и текста на проектите за решения, предложенията по тях, както резултатите от гласуванията с точния брой на гласувалите “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и текста на решенията.

                 /3/ /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Общинските съветници могат да преглеждат протокола и в петдневен срок от деня на заседанието да искат поправка на допуснатите грешки.

                 /4/Поправки в Протокола се извършват по нареждане на Председателя на ОбС, след което той го подписва.

                /5/Спорните въпроси се решават от Общинския съвет на следващото заседание, на което се обявяват и направените поправки.

         Чл. 54.Общинските актове се изпращат на Областния Управител в седемдневен срок от тяхното приемане.

1. Решенията на ОбС относно приемане на Наредби, Правилници и Инструкции, освен с протокола, задължително се придружават и с копие от акта.

2. Останалите решения се придружават само с протокола от заседанието.

3. Общинските актове се изпращат на Областния Управител и на Кмета в 7-дневен срок.

         Чл. 55.Всички актове на общината задължително се разглеждат. Гласността се осигурява по следния ред:

1./Изм.с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ В десет дневен срок след подписване на протокола от заседанието, извадка от него с решенията по дневния ред се изпращат до всички заинтересовани лица и органи и се публикуват на сайта на Общината.

         Чл. 56/1/Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят: Кмета на общината, Председателите на комисии, общинските съветници и Председателите на политическите представителни групи.

Проекта за годишен бюджет на общината се внася от нейния Кмет.

         Чл. 57.Проектите на правилници, наредби и инструкции заедно с мотивите им към тях, се адресират до ОбС и се регистрират в отделен дневник.

         Чл. 58/1/.Процедурата за внасяне, разглеждане и приемане на проектите включва:

1. Писмено представяне на проектите и мотивите от страна на вносителите.

2. Предварително разгласяване на проектите преди разглеждането им от съвета;

3. Обсъждане поне в една от постоянните комисии с писмено заключение на проекта;

                /2/./Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Председателя на ОбС, след гласуване определя комисията, която ще бъде водеща за всеки проект, съгласно функциите на комисията, определени от този правилник.

                /3/Председателя осигурява разгласяване на проектите и ги представя на Кмета на общината за сведение.

         Чл. 59/1/Постоянните комисии обсъждат проектите на едно или няколко заседания и представят писмени становища по тях с проекти за решения, не по-късно от седемдневен срок от получаването им. Те се произнасят и по въпроса за целесъобразността и финансовото осигуряване на проектите.

                /2/Председателя на ОбС може да удължи срока по предходната алинея, но не повече от 7 /седем/ дни след получаването на проекта.

               /3/След приключване на обсъждането на проекта в комисиите, Председателя на ОбС включва проекта в дневния ред на следващото заседание на ОбС.

         Чл.60.Вносителят може да оттегли проекта до приемането на дневния ред.

         Чл. 61.ОбС приема решения за декларации, обръщения, символи и почетни звания.

         Чл. 62/1/Общинските съветници могат да отправят до Кмета на общината питания, които имат актуален характер. Питанията се отправят чрез Председателя в писмена форма най-късно 4/четири/ дни преди началото на заседанието.

                  /2/Питането трябва да е формулирано кратко, ясно и да съдържа само необходимата информация, достатъчна за изясняване на проблема, като се уточнява формата за отговор – писмена или устна.

                 /3/Председателя на ОбС своевременно уведомява Кмета за отправеното питане.

                 /4/Питанията трябва да са по въпроси от компетенцията на Кмета.

         Чл. 63/1/Кмета може да поиска отлагане на отговора, но не по-късно от следващото заседание.

                  /2/Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието или устно в самото заседание. Председателя на ОбС уведомява Кмета за това.

                  /3/По отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики.

Общинсия съветник може да заяви дали е доволен или не от отговора.

         Чл. 64.ОбС изисква от Кмета на общината информация, относно изпълнение на взети решения, касаещи ОбА.

 

 

                                                                                     РАЗДЕЛ VІІ

                                              ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОбС И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл. 65 /Изм.с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Проекти за решения, внесени от общинските съветници могат да се придружават със становище на кмета на общината, освен, ако не касае организационната работа на съвета.

Чл. 66 /Изм.с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства и общинската администрация, и се отчита за това два пъти годишно, ако няма друг срок изрично определен от ОбС.

Чл. 67 (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време;

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл. 68 Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им до знанието на населението.

Чл. 69 (1) Кметът на общината уведомява писмено Председателя на общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества, предварително гласувано от ОбС.

Чл. 70 (1) Общинския съвет определя размера на трудовите възнаграждания на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са изключителна компетентност на други органи.

Чл. 71 (1) /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация, определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата, определени по единните стандарти и определя средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба.

 (2) /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им, числеността и средствата за работна заплата.

Чл. 72 (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители.

(3) Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл. 73 (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл. 74 Звеното по чл. 29, а, ал. 2 от ЗМСМА:

1. Осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2. /доп. с Решение 74 от Протокол №5/28.02.2020г./ Осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии; или лично връчването им на общинските съветници;

3. /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г./ Осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите на заинтересованите страни в частта, която ги касае;

4. Осигурява спазването на реда по време на заседанията, записване за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от преброяването;