Публични регистри > ПроектиПринтирай

Информация за реализирани и текущи проекти на територията на община Сапарева баня

Информация за реализирани и текущи проекти на територията на община Сапарева баня

 

Регистър проекти

Регистър на подготвени проекти през 2007 година
Регистър на подготвени проекти през 2008 година
Регистър на подготвени проекти през 2009 година
Регистър на подготвени проекти през 2010 година

Проект INTENSE

От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в Централно и Източноевропейските страни (INTENSE )

Проект Администрация в услуга - нови възможности за съвременно административно обслужване

В рамките на Проект „ Администрация в услуга", с Водеща организация Община Бобов дол, партньори община Сапарева баня и община Бобошево беше извършено следното:

Проект Устойчиво развитие на местните икономики и общности

Проектът "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове" се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" към Министерството на образованието и науката.

Проект Водопадите на Рила - извор на здраве и красота

Община Сапарева баня в партньорство с Дирекция „Национален парк Рила" гр. Благоевград участва в Националния конкурс „Отлична туристическа дестинация, свързана със защитените територии" ЕДЕН 2009 , организиран от Държавната агенция по туризъм.

Проект От една черга сме

Проектът „От една черга сме" 2005/017 - 457.02.013 се изпълнява от Община Сапарева баня в партньорство с Община Димитровград, Република Сърбия. Неговата основна цел е създаване на благоприятни условия за устойчиво трансгранично сътрудничество в областта на културата между двата народа. Насочен е към местната власт, културните организации, основните училища, и жителите на територията на Община Сапарева баня и Община Димитровград.

Проект Екотуризъм по пътя на живата вода

„Екотуризъм по пътя на живата вода" е романтичното мото на проект по линия на програмата ФАР - „Икономическо и социално сближаване - развитие на българския екотуризъм", изпълнен през 2005-2006 г. Проектът има за цел да спомогне за повишаване на качеството и атрактивността на туристическата инфраструктура в община Сапарева баня устойчиво развитие на екотуризма в този дял на Рила планина, както и да допринесе дългосрочни социални и икономически ползи за района

Проект Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Сапарева баня

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд" Община Сапарева баня реализира проект с наименование: "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Сапарева баня"

„ Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев

Проектът се финансира по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини. С изпълнението му се цели подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструстура в община Сапарева баня за устойчиво местно развитие и повишаване качеството и средата на живот в общината. 

Стартира изпълнението на проект Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила

Продължителността на проекта е 18 месеца. Стойността на проекта е 197 466,20 лв. Основната цел на проекта е подобряване на ефективността на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури. С реализирането на проекта се цели постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи функции в структурите на трите общински администрации. Осигуряване на организационно развитие на административните структури. Подобряване на икономичността от дейността на общинските администрации на Общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила.
Всички дейности, предвидени в проекта са насочени към устойчиво организационно развитие на общинските администрации. Целевите групи по проекта са общинските администрации на трите общини.

„Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения”, ДБФП № M13-22-166/25.08.2014 г.

Община Сапарева баня, в качеството си на бенефициент, успешно реализира  проект „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", в изпълнение на ДБФП № M13-22-166/25.08.2014 г.,  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.