Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Стратегия за съвместно и устойчиво развитие на туризма в община Сапарева баня, България и община Сокобаня, Сърбия по проект: "Балнеологичният туризъм- бъдещето на здравето"

Стратегическият документ е резултат от изпълнение на дейност №4 по проект: CB007.1.11.075 „Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето", реализиращ се по програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, с референтен номер No. 2014TC16I5CB007 - 2015 - 1. Община Сапарева баня е в качеството си на бенефициент по договор №РД-02-29 - 362/14.12.2017 г., сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Партньор по проекта е сръбската община Сокобаня.

Общински план за развитие на Община Сапарева баня 2007-2013

Общинският план за развитие на Община Сапарева баня е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното Събрание на Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004г.

Комуникационна стратегия за популяризиране на възможностите на общината за бизнес и инвестиции

Настоящата комуникационна стратегия е изготвена от експертен екип на фондация „АМСТЕЛС" в сътрудничество с местните партньори от общината. Стратегическият документ от една страна има за задача да даде публичност на изготвената Стратегия за местно икономическо развитие (СМИР), а от друга - да даде необходимата визия, цели и мерки за промотирането на местния потенциал на община Сапарева баня за успешен бизнес и печеливши инвестиции.

Стратегията за местно икономическо развитие на община (2007-2013 г.)

Стратегията за местно икономическо развитие на община Сапарева баня е разработена от експертен екип на Фондация АМСТЕЛС в сътрудничество с местните партньори от общината.

Общинска програма за закрила на детето

Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2012 г.

Актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие на общината за периода 2007-2013г.

Oбщинският план за развитие на община Сапарева баня за периода 2007 - 2013 г. е приет от Общинския съвет с Решение №1 по Протокол №19 от 25.08.2005г., на основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА. Той очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ (2013-2014 г.) В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2013-2020 г.)

Настоящият план за действие на община Сапарева баня за подкрепа на интеграционните политики за периода 2012-2020 година дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт и местната общност към

Общински план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020

Документът е достъпен в прикачения файл.

Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня за периода 2014-2020

Програмата е достъпна в прикачения файл.

Разработени стратегически документи и механизми за контрол и мониторинг по Договор №13-13-53/31.10.2013г. по ОПАК

Разработени стратегически  документи  и механизми за контрол и мониторинг по договор №13-13-53/31.10.2013г. по ОПАК

 

 

 

Oбщински план за младежта 2016 г., приет с Решение №39 oт Протокол № 6/ 19.02.2016г. на ОбС Сапарева баня

Oбщински  план за младежта 2016 г., приет с Решение №39  oт Протокол № 6/ 19.02.2016г. на ОбС Сапарева баня

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г. на община Сапарева баня

Планът е достъпен в прикачените файлове.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Сапарева баня за 2017 година

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Сапарева баня за  2017  година е достъпнa в прикачения файл.

Oбщински план за младежта 2017г., приет с Решение №245 oт Протокол № 6/ 28.02.2017г. на ОбС Сапарева баня

Oбщински план за младежта 2017г., приет с Решение №245 oт Протокол № 6/ 28.02.2017г. на ОбС Сапарева баня.

Общинска програма за закрила на детето на община Сапарева баня за 2017 година

Общинската програма за закрила на детето на община Сапарева баня е достъпна в прикачения файл.

Докладна записка №Д-2/19.01.2018г. за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2018 година

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2018 година

 

 

Общ устройствен план на Община Сапарева баня-окончателен проект, влязъл в сила на 21.12.2017г. с Решение № 369/30.11.2017г. на ОбС Сапарева баня

 На  посочения линк http://sb.bulplan.eu  е достъпен ОУП на община  Сапарева баня , влязъл в сила на 21.12.2017г. с Решение  369/30.11.2017г. на ОбС Сапарева баня .

Общинска програма за закрила на детето на община Сапарева баня за 2018 година

Програмата е достъпна в прикачения файл.

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. на община Сапарева баня

Годишният план е достъпен в прикачения файл.

Oбщински план за младежта 2018г., приет с Решение №445 oт Протокол № 37/ 30.05.2018г. на ОбС Сапарева баня

Oбщински план за младежта 2018г., приет с Решение №445 oт Протокол № 37/ 30.05.2018г. на ОбС Сапарева баня.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Сапарева баня за 2019 година

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Сапарева баня за  2019  година е достъпнa в прикачения файл.

Oбщински план за младежта 2019г., приет с Решение №557 oт Протокол № 46/ 28.02.2019г. на ОбС Сапарева баня

Oбщинският план за младежта 2019г., приет с Решение №557 oт Протокол №46/ 28.02.2019г. на ОбС Сапарева баня е достъпен в прикачения файл.

Oбщински годишен план за младежта 2020г., приет с Решение №39 oт Протокол №4/30.01.2020г. на ОбС Сапарева баня

Oбщинският годишен план за младежта 2020г., приет с Решение №39  oт Протокол №4/30.01.2020г. на ОбС Сапарева баня е достъпен в прикачения файл.

Общински план за защита при бедствия и аварии на Община Сапарева баня

Общинският план   е приет с Решение №84 от Протокол №6/23.03.2020г. и е  достъпен в прикачения файл.

Общинска програма за закрила на детето на община Сапарева баня за 2020 година

Общинската програма за закрила на детето на община Сапарева баня е  приета С Решение №82 от Протокол №6/23.03.2020г. на ОбС Сапарева баня и е достъпна в прикачения файл.

План за развитие на социалните услуги 2020-2021 на Община Сапарева баня

Планът е достъпен в прикачения файл.