Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 24/10.12.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) , третиращ изменение на уличната рег. линия на улица „Победа” и улица ”Преспа”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 10.12.2019 година Заповед № РД - 00 - 24 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 771 от 28.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.44.188, местност „Челяковото” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Бойко Йорданов Борисов - гр.Сапарева баня, ул."Победа" № 32;

Обявление на Заповед №РД-00-2/15.01.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхват поземлен имот, представляващ парцел X-1409, кв. 11 по плана на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-2/ 15.01.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) -

Oбявление на Решение №32/30.12.2019година на ОбС Сапарева баня, касаещо Възложители: „ТОМО СТРОЙ“ ЕООД и „КА ПАРК“ ООД

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.12.2019 година Решение № 32, взето по Протокол № 3 от 30.12.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за даване

Oбявление на Решение № 33/30.12.2019 година на ОбС Сапарева баня,касаещо Възложители: Иванка Георгиева Евстратиева и Елка Йорданова Мертакчийска

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 3012.2019 година Решение № 33, взето по Протокол № 3 от 3012.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Oбявление на Заповед № РД-08-83/10.02.2020г. на кмета на Община Сап.баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ), в обхват ПИ с идент. №65365.32.6, местност „Герено” по кад.карта на гр.Сап. баня за който е проведена процедура по пром

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Анна Иванова Иванова - Григорова, че със Заповед № РД-08-83/10.02.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение

ОБЯВЛЕНИЕ за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2021 година Решение 309, взето по Протокол № 20 от 29.04.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65379.44.15, местност “Крами дол”, по Кадастралната карта на с.Сапарево, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложител Петър Костадинов Бонжилов

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Oбявление на Заповед № РД-08-727/06.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват на поземлен имот №65365.24.650, местност „Физолница” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Йонна Венкова Стоева, Славчо Антонов Измирлиев, Василка

Обявление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция и отглеждат животни”

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение,

Съобщение за постановено Разрешение за строеж № 9/ 12.02.2020 г. на Главния архитект на Община Сапарева баня

Съгласно чл.149, ал. 6 Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 12.02.2020 г. на Главния архитект на Община Сапарева баня Разрешение за строеж № 9 / 2020 г. за строеж: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Сапарева баня", с Възложител Община Сапарева баня.

Обявление за инвестиционно намерение за изграждане на басейни с Възложител „РИЛА СПА ЕНД КЛУБ" ЕООД

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение,

Съобщение за постановено Разрешение за строеж № 14 /26.02.2020 г. на Главния архитект на Община Сапарева баня за строеж: „Контролно – информационен пункт „Седемте рилски езера“ с Възложител МОСВ

 Съгласно чл.149, ал. 6 Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.02.2020 г. на Главния архитект на Община Сапарева баня Разрешение за строеж № 14 / 2020 г. за строеж: „Контролно -информационен пункт „Седемте рилски езера", с Възложител Министерство на околната среда и водите. 

Oбявление на Заповед № РД-08-37/21.01.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР), в обхвата на УПИ, парцели ІІІ-130 кв.87, ІV-127, кв.87 и ХІ-128 кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Пламен Георгиев Банков, Нели Георгиева Банкова, Нина Николова

Обявление на Заповед № РД – 08 – 147 / 06.03.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ , парцел VI-2757, кв. 110 по рег. план на гр. Сапарева баня

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Йорданка Бориславова Динева - гр.Сапарева баня, ул."Паничище" № 72; Кристина Красимирова Динева -  гр.Сапарева баня, ул."Паничище" № 72 и Даниел Красимиров Динев - гр.Сапарева баня, ул."Паничище" № 72, както следва:

Oбявление на Решение № 62/28.02.2020г., взето по Протокол № 5 от 28.02.2020г. на Общ.съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идент. №65336.24.203, местност „Грамчова чешма”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.02.2020 година Решение № 62, взето по Протокол № 5 от 28.02.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,

Oбявление на Решение № 63/28.02.2020г., взето по Протокол № 5 от 28.02.2020г. на Общ. съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) –/ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идент.№ 65336.21.126, местност „Самоковски път”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.02.2020 година Решение № 63, взето по Протокол № 5 от 28.02.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Oбявление на Заповед №РД-08-85/10.02.2020г. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент.№65365.32.39, „За обществено обслужване”, местност „Горнио герен” по кад. карта на гр.Сап. баня

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Бончук Димитров Косовски, Стоян Йорданов Стоев и „АТОМ

Oбявление на Заповед №РД–08 –147 от 06.03.2020 г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен подробен устройствен план/ПУП/ - изменение на план за регулация (ПР) в обхвата на УПИ /парцели/: VI-2757, VII-2781 и VII-2781, кв. 110 по плана на гр.Сап. баня

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Спаска Янкова Шалева - гр.София, ж.к „ Дружба"168, вх.Ает.3, ап.7;

Oбявление на Заповед №РД–08–148 от 06.03.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ /парцели/: VI-2757, VII-2781, VIII-2783 в кв.110 по плана на гр. Сап. баня

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Спаска Янкова Шалева - гр.София, ж.к.„Дружба"168, вх.Ает.3, ап.7;

Oбявление на Решение №95/26.03.2020г. на ОбС Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект на Подробен устройствен план (ПУП) – за инвестиционна инициатива с възложител Елен Георгиев

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.03.2020 година Решение № 95, взето по Протокол № 6 от 26.03.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - за инвестиционна инициатива, включваща както следва:

 

Обявление на Заповед №РД-00-5/26.03.2020г. на кмета на Общ.Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ІІІ-2740,2743,2744,2745,2746 - ”За обществено обслужване”, кв.108 по плана на гр.Сап.баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-5/26.03.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на

Обявление на Заповед №РД-00-10/01.10.2020 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) - изменение на (ПР), в обхват УПИ, представляващ парцел XLІV-1294,кв.3А по плана на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-10/01.10.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот,

Обявление на Решение № 179 от Протокол № 11 от 30.09.2020г. на ОбС - Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за промяна предназн. на земеделска земя за неземеделска в ПИ № 65365.35.54, местност "Челяковото"

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2020 година Решение № 179, взето по Протокол № 11 от 30.09.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева

Обявление на Заповед №РД-00-07 / 12.05.2020 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в УПИ, парцел XLV-408, кв. 74 по рег. план на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-07/ 12.05.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП)

Обявление на Заповед №РД –08 –253 /12.05.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен проект на /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на улица с осеви точки 6-5 по регулационния план на гр.Сапарева баня /ул. „Победа”/

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Антон Кирилов Софкин - гр. София, р-н Средец, ПК 1000, ул. Г.С.

Oбявление на Решение №118, взето по Протокол №7 от 30.04.2020г. на ОбС - гр.Сап. баня за даване на предварително съгласие за определяне на трасе, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект (ПУП) – /ПП/, касаещ ПИ с идент. № 65365.35.10

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.04.2020 година Решение № 118, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за даване

Обявление на постановено на 30.04.2020г., Решение № 120, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020г. на Общ. съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на частично изменение на ОУП ,ПУП и ПЗ, касаещ ПИ с идент. 65365.31.49

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.04.2020 година Решение № 120, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Обявление на постановено на 30.04.2020г., Решение № 122, взето по Протокол №7 от 30.04.2020г. на Общ. съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП , частично изменение на ПР и ПЗ, касаещ ПИ с идент. 53254.23.16

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.04.2020 година Решение № 122, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Oбявление на Решение №117 по Протокол №7/30.04.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване задание за изработване на проект за частично изменение ОУП на Общ.Сап.баня и разрешаване изработването на проект на (ПУП) –(ПП) за елемент на техн. инфраструктура

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица за поставено  на 18.05.2020 г. - Решение №117, взето по Протокол №7/30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание за изработване на проект за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня и разрешаване изработването на проект на Подробен

Обявление на Решение №119, взето по Протокол №7/30.04.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание за изработване на частично изменение на ОУП на Община Сап.баня, проект на (ПУП)–План за регулация (ПР) и (ПЗ), в обхват ПИ с идент. № 65365.603.513

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица за поставено  на 18.05.2020 г. - Решение №119, взето по Протокол №7/30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание за изработване на:

Обявление на Заповед №РД-00-8/10.06.2020г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват УПИ ХVI-186, кв.78, с идент.№65365.601.643 по КК на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-8/10.06.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен

Oбявление на Решение № 161, взето по Протокол № 10 от 30.07.2020г. на ОбС- гр.Сап. баня за одобряване на задание, разрешаване на процедура по учредяване право на сервитут върху ПИ - горски територии

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.07.2020 година Решение № 161, взето по Протокол № 10 от 30.07.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание, разрешава процедура по учредяване право на сервитут върху поземлени имоти горски територии, дава

Съобщение до лицата:Николай Колев, Елеонора Сапаревска, Любомир Сапаревски, Камелия Радева,Николай Сапаревски и Васил Колев

На основание чл.18а, ал.10 АПК, съобщавам на Николай Колев; Елеонора Сапаревска; Любомир Сапаревски; Камелия Радева; Николай Сапаревски и  Васил Колев, че по реда на чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.7, ал.2 от ЗОС, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.15, ал.5 от ЗУТ е прието Решение № 160 от Протокол № 10/30.07.2020г. на Общински съвет Сапарева баня, касаещо следното: 

Oбявление на Заповед №РД-08-737/07.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) на вниманието на лицата:Витлена Генчова Малчева, Йорданка Ангелова Карапанджина, Евелина Димитрова Райчева, Силвия Кирилова Петкова, Борислав Георгиев

 Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Витлена Генчова Малчева, Йорданка Ангелова Карапанджина, Евелина Димитрова Райчева, Силвия Кирилова Петкова, Борислав Георгиев Костадинов и Йорданка Борисова Стойнева, че със Заповед № РД-08-737/07.11.2019година на Кмета на Община Сапарева баня е

Обявление на Решение №180 от Протокол № 11 от 30.09.2020г. на ОбС - Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за промяна предназн. на земеделска земя за неземеделска в ПИ № 65365.32.116, местност “Атанашки дол”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2020 година Решение № 180, взето по Протокол № 11 от 30.09.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева

Обявление на Решение №181 от Протокол № 11 от 30.09.2020г. на ОбС - Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за промяна предназн. на земеделска земя за неземеделска в ПИ №65365.32.93, местност "Атанашки дол"

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2020 година Решение № 181, взето по Протокол № 11 от 30.09.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева

Обявление на Решение №193 от Протокол №11 от 30.09.2020г. на ОбС - Сап. баня за одобряване на задание за изработването на проект на (ПУП) - /ПП/ за изграждане на ел. на техн.инфраст. в ПИ с идент. №65365.24.605, 65365.24.606 и 65365.24.604

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2020 година Решение № 193, взето по Протокол № 11 от 30.09.2020 година на Общински

Обявление на Решение № 204, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020г. на ОбС гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на /ПУП/ - (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.24.13, местност “До банята”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.10.2020 година Решение № 204, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева

Обявление на Решение №208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на Комплексен проект за инвест. инициатива на тер. обхват, ПИ с идент. №65365.24.12 и 65365.24.220

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.10.2020 година Решение № 208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на Общински

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 12/18.11.2018г. на кмета на Общ.Сапарева баня за разрешаване изработването на проект (ПУП) - изменение (ПР) и изменение (ПЗ) в УПИ, парцели I - 1152, II – 1151, III – 1150. XI – 1156, X – 1159, XIV – 1153 и XIII – 1154

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 18.11.2018 година Заповед № РД - 00 - 12 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на

Обявление на Решение №207/16.11.2020г. от Протокол №13/29.10.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание и съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проект (ПУП) и (ПП) за обект с възложител „НГР БИЛД“ гр.София

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, поставено  на 16.11.2020 г. Решение №207, взето по Протокол №13/29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на

Обявление на Заповед №РД-08-556/23.09.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. 65365.31.28, местност “Горнио герен”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александър Райчов Янев, Борислав Иванов Пехливански, Таня Данчова Стамболийска, Димитрина Георгиева Динева, Кристиян

 

Обявление на №РД-00-14/15.12.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел XХVІІ- 917, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня с идент. 65365.603.306

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-14 / 15.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен

Обявление на Заповед № РД-08-635/04.11.2020г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.33.248, местност „Зад Гюргево”

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Лидия Тодорова Мертакчийска, Костадин Евтимов Костадинов, Марин Стоилов Младжов и Светлана Валентинова Младжова,  че със Заповед № РД-08-635/04.11.2020

Община Сапарева баня ще провежда консултации относно открита процедура и изготвен проект за частично изменение на ОУП на Община Сапарева баня

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 07.01.2021 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения проект на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Сапарева

Обявление Заповед № РД - 00 - 03 / 23.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Комплексен проект в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII - 2537, кв.99

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД - 00 - 03 / 23.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

Обявление на Решение № 248 Протокол № 17 от 28.01.2021г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание за изработване Комплексен проект за изграждане на «Ресторант, мед. кабинет, съблекални, басейн, джакузи, техн. помещения и гараж"

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.01.2021 година Решение № 248, взето по Протокол № 17 от 28.01.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, с което се  изменят точка едни и точка две на Решение № 208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на

Обявление на Решение № 251 по Протокол № 17 от 28.01.2021 година на ОбС гр.Сап баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на неурегулиран ПИ с ид. №65365.44.27, местност „Челяковото”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.01.2021 година Решение № 251, взето по Протокол № 17 от 28.01.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна

Заповед № РД – 00 – 03 / 23.02.2021г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива с възложител Николай Георгиев Кралев

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 03 / 23.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

Обявление на Заповед №РД-00-1/06.01.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел VІ-512, кв.63 по плана на с. Ресилово

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-1/06.01.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

Обявление на Заповед №РД-00-2/06.01.2021г. на кмета на Общ. Сапарева баня за допускане изработването на комплексен проект за инвест. инициатива с възложители Елена Любенова Динева и Кирил Николов Динев

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-2/06.01.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ:

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД – 08 – 50 от 08.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет стр

 

 

 

 

Заповед № РД – 08 – 50 от 08.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

 

 

 

 

Обявление на заповед № РД-08-100/26.02.2021 г. на Кмета на Община Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Ивайло Любенов Константинов, че със Заповед № РД-08-100/26.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробeн устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР),  в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-151, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.680 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-150, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.679 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-152, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.681 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ

Обявление

               Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Анет Ценклер, в качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.218, местност „Сиракова круша“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баняче е изготвен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ),  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220, местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.

Обявление

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 6 / 13.04.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект на Подробен устройствен план изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVII-1445, кв.34 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.465 и 65365.603.466 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, с Възложители Спас Станков Йоцов и Георги Димитров Йоцов

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 19.04.2021 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.02.2021 година Решение 281, взето по Протокол № 18 от 25.02.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.208 и 65365.35.209, местност „Челяковото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел Йордан Кирилов Здравков; Йорданка Смилянова Здравкова и Еленка Василева Йорданова

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

ОБЯВЛЕНИЕ на заповед РД-08-221/28.04.2021г. на Кмета на Община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

               Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Анет Ценклер, в качеството й на заинтересовано лицеследното:

1.Със Заповед № РД – 08 – 221/ 28.04.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване З),  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220, местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.

2.Под № 12 от 28.04.2021 година е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж 17 от 28.04.2021 година за строеж: Ресторант, медицински кабинет, съблекални, басейн, джакузи, технически помещения и гараж, находящ се в в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

С Възложетел „КА ПАРК” ООД

 

         Административните актове могат да бъдат обжалвалвани по  реда  на  чл.215  от ЗУТ пред Административен съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от  съобщаването, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

ОБЯВЛЕНИЕ със Заповед № РД-08-698/29.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Иванка Кирилова Джаджарова и Красимир Иванов Джаджаров,  че със Заповед № РД-08-698/29.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.29.68, местност „Кременик“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване от лицата, които произвеждат селскостопанска продукция и отглеждат животни и под №55 от 29.12.2020 година е одобрен технически проект и издадено Разрешение за строеж № 58 от 29.12.2020 година за строеж „Ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник” с възложител Елен Венциславов Георгиев, като  изготвен на основание чл.12, ал.3, във връзка с чл.8, ал.3, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3, чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

         Заповед № РД-08-698/29.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня в едно с Разрешението за строеж подлежат на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

ОБЯВЛЕНИЕ със Заповед № СБ-ОАГ-1/17.02.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня е допълнено и изменено Разрешение за строеж № 58 от 29.12.2020 година за строеж

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Иванка Кирилова Джаджарова, Лидия Бориславова Джаджарова и Красимир Иванов Джаджаров, че със Заповед № СБ-ОАГ-1/17.02.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня е допълнено и изменено Разрешение за строеж № 58 от 29.12.2020 година за строеж „Ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник” в поземлен имот с идентификатор №65365.29.68, местност „Кременик“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня с възложител Елен Венциславов Георгиев.

         Заповед № СБ-ОАГ-1/17.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня в едно с Разрешението за строеж подлежат на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

ОБЯВЛЕНИЕ !!!

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2021 година Решение 315, взето по Протокол № 21 от 27.05.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.31.23, местност “Горнио герен”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложител Цвета Миланова Галенкова

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

ОБЯВЛЕНИЕ -одобряване на частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2021 година Решение 317, взето по Протокол № 21 от 27.05.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 г на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.603.513, местност „Под селото“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, предвиждащ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Иван Йорданов Дамянов и Горица Борисова Дамянова.

 

Решението за одобряване на частичното изменение на Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на акта за одобряването, съгласно разпоредбите на чл.127, ал.12 от /ЗУТ/.

 

ОБЯВЛЕНИЕ - Заповед № СБ – ОАГ - 4 от 11.05.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня, за строеж

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Красимир Йорданов Занев – гр.София, ул.“Никола Славков“ № 41, ет.3, ап.29 и Йордан Стоянов Янков – с.Самораново, ул.“Александър Стаменов“ № 24 че под № 18 от 11.05.2021 година е одобрен инвестиционен проект и е издадена Заповед № СБ – ОАГ - 4 от 11.05.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня, за строеж: „Пристройка към кафе - аперитив“ представляващо сграда с идентификатор № 65365.602.109.3 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, със ЗП – 32 кв.м и РЗП – 32.00 кв.м“ и преустройството на „кафе – апаратив“ в „къща за гости“ със ЗП – 52.00 кв.м находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III „За търговски център и обществено обслужване”, кв.74 по регулационния плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.109 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложетел Владимир Миланов Челенков.

 

Заповед № СБ – ОАГ - 4 от 11.05.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

Обявление -допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-7/08.06.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.202 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1181 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.202 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен с Решение №4 от Протокол №21/28.10.2005 година на ОбС Сапарева баня, частично изменен със Заповед №635/30.12.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1182 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

Обявлние- Заповед №РД-00-8/16.06.2021г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-8/16.06.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХVI -„ За озеленяване“, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня, като от парцел ХХХVI -„ За озеленяване“, кв.74  да бъдат отделени нови два самостоятелни урегулирани поземлени имота,  както следва:

Обявление - Заповед №РД-08-242/12.05.2021г.

Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Катя Николова Малиновска, че със Заповед № РД-08-242/12.05.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХII-446, кв.62 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.196 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-446, кв.62 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.195 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-446, кв.62 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.197 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ Заповед№РД-00-9/19.07.2021г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-9/19.07.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот XX, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.305 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот XIX, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.304, урегулиран поземлен имот ХXI, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.306, урегулиран поземлен имот XIII, кв.95 с идентификатор №65365.601.303 и урегулиран поземлен имот XIV – 2557,2558, кв.95 с идентификатор №65365.601.303 по КК на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ Заповед№РД-08-364/16.07.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

   Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Здравка Цъфтянова Павлова, в качеството й на заинтересовано лицеЗаповед № РД – 08 – 364/ 16.07.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване З), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № № 65365.35.54, местност “Челяковото”, по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с цел изграждане на «Две малкоетажни сгради», съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, Възложители Зоя Петрова Петрова

 

 

         Административните актове могат да бъдат обжалвалвани по  реда  на  чл.215  от ЗУТ пред Административен съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от  съобщаването, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

О Б Я В Л Е Н И Е Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Симеон Стоилов Кацарски и Младен Йорданов Мантарков, че със Запо

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Симеон Стоилов Кацарски  и Младен Йорданов Мантарковче със Заповед № РД – 08 – 406/ 04.08.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване З), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 53254.23.16 „За хотел“, местност „Прогоно“, по  Кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед № РД – 18 – 382 от 05.06.2019 година

О Б Я В Л Е Н И Е-Заповед № РД – 08 – 459 / 08.09.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 55 от 1

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Ирена Мирчова Велинова, с адрес: гр.Дупница, ул.“Николаевска“ № 96че със Заповед № РД – 08 – 459 / 08.09.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 55 от 14.04.1997 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII - 2537, кв.99 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.910 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД – 14 – 10 – 169 от 29.07.2010 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил

2.Под № 53 от 08.09.2021 година е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж 61 от 08.09.2021 година за строеж: Търговски обект за хранителни стоки“ , находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII – 2537 „За обществено обслужване“, кв.99 по регулационния план на гр.Сапарева баня.

С Възложители Илиана Емилова Кралева и Николай Георгиев Кралев.

 

             Заповед № РД – 08 – 459/ 08.09.2021 година година на Кмета на Община Сапарева баня и Разрешение за строеж 53 от 08.09.2021 година подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-12/20.10.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изм

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-12/20.10.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №264/18.12.1989 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-2550, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.267 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ-2550, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.268 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ-2550, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.266 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ!!

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2021 година Решение 365, взето по Протокол № 24 от 30.09.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.30.113, местност „Под селото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел Верка Генчова Ставрова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

О Б Я В Л Е Н И Е - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулирани поземлени имоти с идентификатори №№62520.3.21 и 62520.3.20, м

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2021 година Решение 371, взето по Протокол № 24 от 30.09.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулирани поземлени имоти с идентификатори №№62520.3.21 и 62520.3.20, местност „Средна вада”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел Александра Александрова Балабанова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

О Б Я В Л Е Н И Е -План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №62520.20.40, местност „Киразлъко

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2021 година Решение 378, взето по Протокол № 24 от 30.09.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание, частично изменение на ОУП на Община Сапарева баня и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №62520.20.40, местност „Киразлъко”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел Кирил Павлов Лондрев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД – 00 – 11 / 20.10.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Про

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 11 / 20.10.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ – 2251,кв.5 и  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  VІІ - 2247, кв.5 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 г.,  частично изменен със Заповед № 172 / 24.11.1994 г. и Заповед № 165  от 05.10.2001 г.  на Кмета на Община Сапарева баня,  третиращ както следва:

          1.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ - 2251, кв.5 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІI - 2247, кв.5 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня в съответствие със съществуващата имотна граница на поземлен имот  с пл.№ 2247.

            2. Разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ VІІ - 2247, кв.5 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 г.,  частично изменен със Заповед № 172 / 24.11.1994 г. и Заповед № 165  от 05.10.2001 г., на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с проектни номера VІІІ – 2247 и ІХ -  2247, с отреждане  „за жилищно строителство”, като транспортния достъп до новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 2247 се осъществява от улица –тупик,с широчина 4,60 м.

3 .Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.

II. Да се изработи Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхвата на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII – 2247, кв.5 по регулационния план на с.Сапарево, с изграждане на „Една жилищна сграда“.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

ОБЯВЛЕНИЕ - Заповед РД-08-14 от 16.11.2021 година

Обявлението можете да видите в прикачен файл.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-17/06.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изм

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-17/06.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 264 от 18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Община Сапарева баня, частично изменен със Заповед № РД – 08 – 394 от 25.06.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХIV; XXV-2549 и ХХIII -2549,  кв.98 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.285; 65365.601.284 и 65365.601.288 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД – 18 – 12376 от 16.12.2020 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, третиращ както следва:

1.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ ХХIV, кв.98 по регулационния план на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-2549, кв. 98 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.285 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ ХХIV, кв.98 по регулационния план на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIII-2549, кв. 98 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.285 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно приложеното предложение за промяна на дворищната регулация, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложител Георги Христов Кръпчански.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Спаска Иванова Айдарова, че със Заповед № РД-08-607/25.11.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХVI - „ За озеленяване“, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня, като от парцел ХХХVI - „ За озеленяване“, кв.74 да бъдат отделени нови два самостоятелни урегулирани поземлени имота,  както следва:

         - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХХХIV -„ За обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня по съществуващите имотни граници на поземлен имот с идентификатор №65365.601.1087 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

         - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХХХV -„ За обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня по съществуващите имотни граници на поземлен имот с идентификатор №65365.601.991 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

съгласно изготвеният ПУП – изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.     

.

         Заповед № РД-08-607/25.11.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

О Б Я В Л Е Н И Е - На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 407, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобр

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 407, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.32.114, местност „Атанашки дол”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел Васил Стоянов Георгиев

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

О Б Я В Л Е Н И Е-На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 408, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряв

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 408, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.25.297, местност „До селото“, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинели Лилия Георгиева Николова – Вашакова и Соня Николова Тропчева – Бомпадре

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

О Б Я В Л Е Н И Е -На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 411, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, даване

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 411, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, даване на предварително съгласие за изменение на действащ проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на ОбС Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I, кв.14 и I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище и улици с осеви точки 198 – 197 – 187 ; 187 – 205 и 205 – 204 – 203 по регулационния план на с.Паничище, с Възложител „О.П.- Елос“ ЕООД   

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

О Б Я В Л Е Н И Е -На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 418, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобря

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 418, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.31.51, местност „Черемидалноко”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел «Ви Ви Ай Инвесмънт» АД.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-18/14.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изм

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-18/14.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР),  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-660, кв. 57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.228 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-661, кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.229 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-663, кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.227 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ !

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед  ОА-ДС-11-2/14.12.2021 година на Областния управител на Област Кюстендил е допълнена Заповед  №ОА-ДС-11-1/16.11.2021 година на Областния управител на Област Кюстендил като в частта „Проектът е с обхват следните имоти“ на страница 23 след поземлен имот с идентификатор №65379.8.9, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „БЕЛИТЕ РАКИТИ“ вид собственост частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 951 кв.м., стар номер 008009 се допълва следния поземлен имот: поземлен имот с идентификатор №65379.25.136, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „ПОД БЪРДО“ вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 6 134 кв.м., стар номер 025136.

О Б Я В Л Е Н И Е - Дирекция „АГКСП

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Камелия  Василева Радева, с адрес: гр.София ПК 1309, ул.”С. Кавракиров”, бл.307, вх.А, ет.12, ап.46; Славка Младенова Тренчева,  с адрес: гр.София пк 159, жк.”Дружба 1” бл.62, вх.А, ет.4, ап.8 и Елеонора Василева Сапаревска, с адрес: гр.София ПК 1336, жк.”Люлин 6”, бл.636, вх.В, ет.3, ап.51че със Заповед № РД – 08 – 621 / 30.11.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня , за възобновяване на производството по заявление вх.№ З – 1956 от 30.09.2019 година и Заявление вх.№ З – 1956 – 5 от 26.11.2019 година.

 

             Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

О Б Я В Л Е Н И Е Заповед № РД – 08 – 635 / 14.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня, за отказ за изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Камелия  Василева Радева, с адрес: гр.София ПК 1309, ул.”С. Кавракиров”, бл.307, вх.А, ет.12, ап.46; Иван Василев Колев - с адрес: гр.София,  ул.»Цанко Царевски» № 33, ап.8,  г- жа. Диана Василева Колева, с адрес: гр.София, ул.»Цанко Царевски» № 33 и Елеонора Василева Сапаревска, с адрес: гр.София ПК 1336, жк.”Люлин 6”, бл.636, вх.В, че със Заповед № РД – 08 – 635 / 14.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня, за отказ за изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ възобновяване на производството по заявление вх.№ З – 1956 от 30.09.2019 година и Заявление вх.№ З – 1956 – 5 от 26.11.2019 година.

 

             Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

Заповед №РД-00-16/01.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-16/01.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.291 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Ивайло Любенов Константинов и „СИЛКСТОУН“ АД,  че със Заповед № РД-08-608/25.11.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен            Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.116, местност „Атанашки дол” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, - „За обществено обслужване, за хотел и бунгала“, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

О Б Я В Л Е Н И Е -Заповед № РД – 08 – 621 / 30.11.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня , за възобновяване на производството по заявление вх.№ З – 1956 от 30.09.2019 година и Заявление вх.№ З – 1956 – 5 от 26.11.2019 година.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Иван Василев Колев и Диана Василева Колева, с адрес: гр.София, ул.”Цанко Царевски” № 33, ап.8че със Заповед № РД – 08 – 621 / 30.11.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня , за възобновяване на производството по заявление вх.№ З – 1956 от 30.09.2019 година и Заявление вх.№ З – 1956 – 5 от 26.11.2019 година.

 

             Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е-Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД – 00 – 1 / 25.01.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане и

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 1 / 25.01.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на улица с осеви точки 198 – 197 – 187; улица с осеви точки 187 – 205 и улица с осеви точки 205 - 204 – 203; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.14 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, с Възложител «О.П.- ЕЛОС» ЕООД

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-2/31.01.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изме

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-2/31.01.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За магазини“,, кв.61 по плана на с.Сапарево, с площ 368 кв.м., урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ – „За озеленяване“, кв.61 по плана на с.Сапарево с площ 1 417 кв.м.  и поземлен имот с пл.№2795, с площ 727 кв.м., попадащ в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За магазини“,  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ – „За озеленяване“, кв.61 по плана на с.Сапарево, допълнен на кадастралния план на с.Сапарево със заповед №17/05.03.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня,  третиращ

Обявление на Заповед РД-01-10-58 от 09.02.2022г. на Кмета на Община Сапарева баня.

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Петромир Георгиев Кметски, в качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.17, местност „До банята“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баняче е със Заповед № РД – 01 – 10 – 58 от 09.02.2022 г. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.13, местност „До банята“, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на смесена обществено обслужваща зона – Соо, със следните пределно допустимо стйности за застрояване съгласно Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

Обявление - Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД – 00 – 3 / 16.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане израбо

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 003 / 16.02.2022  година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) изменение  на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1313, кв.17 по плана на гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня, с възложители Стоил Георгиев Гювийски, Десислава Георгиева Гювийска, Калина Фердова Гювийска, Здравка Асенова Туйова и Ася Асенова Николова.

обявление- Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД – 00 – 6 / 23.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 6 / 23.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) изменение  на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 213 от 12.09.1989 година на Председателя на ОбНС гр. Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-723, и IV-723, кв.49 по плана на с. Ресилово, Община Сапарева баня, с възложител Александър Асенов Асенов.

Обявление на Заповед РД-00-7/08.03.2022г. на Кмета на Община Сапарева баня.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 7 / 08.03.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

Обявление на Заповед РД-00-5/16.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-5/16.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №2800/30.09.1987 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIII-27, кв.4А по плана на с.Овчарци и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIV-26, кв.4 А по плана на с.Овчарци, третиращ както следва

Обявление на Заповед №РД-00-4.16.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-4/16.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-682, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.59 по кадастралната карта на гр.Сапаревя баня, поземлен имот с идентификатор №65365.33.276 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ-681, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.58 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-683, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.60 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

Обявление на Заповед РД-18-272/07.10.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Радка Василева Владимирова и Красимир Димитров Пиперевски, че е издадено Разрешение за строеж №64/29.09.2021 година на главния архитект на Община Сапарева баня за строеж: “ПЛЪТНА ОГРАДА“ с дължина 74.35 м., разположена изцяло в поземлен имот с идентификатор № 62520.20.6, местност „Киразлъко” по кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД–18– 272/07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

Обявление на Заповед РД-08-35/21.01.2020г. на Кмета на Община Сапарева баня

Дирекция „АГКСП“ при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18a, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на наследниците на Георги Димитров Попов, б.ж. на гр. Сапарева баня, починал на 30.10.2004 г., съгласно удостоверение за наследници №14 служебно/16.01.2020 година а именно: Димитър Атанасов Атев с адрес гр. Сапарева баня, ул. „Момина сълза“, №2, Атанас Димитров Атев с адрес гр. Сапарева баня, ул. „Момина сълза“ №2 и Василка Димитрова Атева – Серафимова с адрес гр. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ бл.23, вх.Б, ет.3, ап.8, че със Заповед №РД – 08 – 35/21.01.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 24.02.2022 година Решение № 456, взето по Протокол № 29 от 24.02.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.44.21, местност „Челяковото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинели Райко Йорданов Пеянин; Даниел Райков Пеянин и Васко Райков Пеянин.

 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Обявление на Заповед №РД-00-8/29.03.2022 година

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 8 / 29.03.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Сапарева баня, изменен със Заповед № 264 от 18.12.1989 на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, Заповед № 39 от 1996 година, Заповед № 311 от 2009 година и Заповед № РД – 08 – 558 от 08.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I – За стадион, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня; улица с осеви точки 257В и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X – 2538, кв.99 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.601.874; 65365.601.875 и 65365.601.909 по кадастралната карта на гр.Сапарева , одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № 18 – 7302 от 13.09.2016 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, както следва

Обявление на Заповед №рд-00-9 от 12.04.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 9 / 12.04.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ1811, кв.39 по регулационния план на с.Сапарево, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ1811 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХI – 1822, кв.39 по регулационния план на с.Сапарево, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с планоснимачен № 1811 по регулационния план на с.Сапарево, с Възложители Йордан Тодоров Пейчов и Иван Йорданов Никлин,

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Обявление на Заповед № РД–00–12 / 15.04.2022г. на кмета на община община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП)

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 12 / 15.04.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели XVIII – 182; XXIX – 180 и XIX – 181, кв.78 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.641; 65365.601.638 и 65365.601.637 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители Георги Василев Кюнчарски и Васил Георгиев Кюнчарски

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10 / 15.04.2022. на кмета на община община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 10 / 15.04.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 18 от 11.01.1988 година, на Председателя на „ИК” на Общински народен съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД – 08 - 515 от 20.10.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня и Заповед № РД – 08 – 689 от 21.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLIII - 1295 „За обществено обслужване”, кв.3 “А“ по регулационния план на гр.Сапарева баня, с Възложители Славянка Славчова Василева и Цветан Славчов Василев

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Обявление на Заповед № РД – 01 – 10 – 139 от 05.04.2022 г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Зоя Йорданова Андонова /Бисерова/ – с.Герман, ул.“Патриарх Герман“ № 48, Софийска област; Миглена Седефова Крумова – гр.Сапарева баня, ул.“Йордан Михайлов“ № 5; Крум Седефов Крумов - гр.Сапарева баня, ул.“Йордан Михайлов“ № 5; Гергана Добринова Крумова – гр.Дупница, ул.“Втора“ № 15 и Десислава Йорданова Маркова – гр.София, р-н Възраждане, ул.“Антим I  № 30че със Заповед № РД – 01 – 10 – 139 от 05.04.2022 г година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № № РД – 08 – 173 от 12.03.2020 година на  Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели III - 508 и IV – 507, кв.73 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори № 65365.602.142 и 65365.602.143 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № 18 – 5821 от 12.07.2018 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил,  третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулираните поземлени имоти по съществуваща имотна граница в едно с новопредвидено калканно застрояване /пристрояване и надстрояване/ към сгради с идентификатори №№ 65365.602.142.1, 65365.602.142.5 и 65365.602.143.4 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм“, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/, /, с Възложители Милчо Симеонов Вучков и Мариана Николова Пъргова

 

             Заповед № РД – 01 – 10 – 139 от 05.04.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

Обявление на издадена Заповед №РД-00-17/07.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП)

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-17/07.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със заповед №87/13.08.1999 година на Кмета на община Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LIX-467, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1190 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

Разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LIX-467, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1190 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два нови урегулирани поземлени имота с проектни номера, както следва:

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер LIX-467, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.602.1325 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 356 кв.м.;

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер LХХХVI-467, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.602.1324 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 356 кв.м.

Без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм. с възложители Денка Йорданова Кушвалиева, Виолета Йорданова Боюклийска - Ангелова, Еленка Димитрова Манова, Спаска Димитрова Чечева, Димитър Георгиев Косовски и Ирина Георгиева Ковачева.

 

Обявление на издадена Заповед №РД-00-15/20.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП)

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-15/20.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват  улица с осови точки 116-114 по плана на с.Сапарево, /ул.”Павел Бобеков/, улица с осови точки 114-113 по плана на с.Сапарево, /ул.”Христо Ботев“/ и поземлен имот „За озеленяване“ до кв.21 по плана на с.Сапарево, третиращ промяна ширината на улица с осови точки 116-114 по плана на с.Сапарево, /ул.”Павел Бобеков/  от 12.63 м. и 14.30 м. съответно на 12.63 м. и на 16.50 м., промяна ширината на улица с осови точки 113-114 по плана на с.Сапарево, /ул.”Христо Ботев/  предвидена с ширина 11.60 м. и 11.00 м. съответно на 11.60 м.  и 10.90 м., като се образува нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIIІ, кв.21 по плана на с.Сапарево с площ  508 кв.м. и  отреждането му „За обществено обслужване“ с възложител Община Сапарева баня.

 

Обявление на издадена Заповед №РД-00-14/20.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП)

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-14/20.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със заповед №2800/30.09.1987 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, в обхват урегулиран поземлен VIII - 98, кв.31 по плана на с.Овчарци, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм и предвиждане на ново застрояване на сграда от основното застрояване свободно разположена, съгласно изготвеното предложение., с възложители Георги Димитров Минков и Елена Димитрова Минкова.

 

Обявление на издадена Заповед № РД-01-10-189/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Иван Георгиев Милтенов, че със Заповед № РД-01-10-189/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен                Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.291 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

            I. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIV-899, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            II.Изменение на вътрешно регулационната линия между новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.291 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота, представляващи парцели, както следва:

            1. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.291 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 848 кв.м., включващ:

                -  448 кв.м. от съществуващия урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня;

               - 400 кв.м. реално обособена част от поземлен имот с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            2. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня остава с площ 727 кв.м.

            3. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIV-899, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.290 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня остава с площ 647 кв.м.

без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с възложител Димитър Георгиев Милтенов, Христо Георгиев Милтенов  и Георги Николов Милтенов, като  изготвен на основание чл.109, ал.1,т.2 и чл.110, ал.1,т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

         Заповед № РД-01-10-189/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 18 / 08.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 18 / 08.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 16 от 19.12.2008 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ, кв.18 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, с Възложител „НОРИЛА“ ЕООД

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 16 / 31.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 16 / 31.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІІ1653 и ХІV - 1653, кв.7 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.602.516 и 65365.602.517 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с Възложител Мария Тодорова Тодорова

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Обявление на издадена Заповед № РД-01-10-95/16.03.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Подробeн устройствен план (ПУП)

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баняна основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Надежда Иванова Констатинова, Димитър Иванов Бонжилов и Зорничка Валентинова Кирилова – Цветанова,  че със Заповед № РД-01-10-95/16.03.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.44.15, местност „Крами дол” по кадастралната карта на с.Сапарево, 

Обявление на издадена Заповед № РД-01-10-191/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП)– План за застрояване (ПЗ)

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Димитър Костадинов Гогов гр. София, ул.”Кюстенджа” №10, Румен Димитров Гогов гр. София, ул.”Кюстенджа” №10, ет.1, ап.3,  Михаил Любенов  Коляндов гр. Велико Търново, ул.”Христо Ботев” №12, Валентина Вячеславова Юскулова гр. Дупница, ул.”Батак” №1, ет.3,  Зоя Василева Грозданова гр. София, жк.”Дружба” №122, вх.Б, ет.9, ет.100, Ирина Симеонова Коляндова гр.Бургас, жк.”Зорница“ ,№36, вх.1,ет.4, ап.12, Диляна Йорданова Коляндова гр.София, ул.”Петър Карапетров“, №1 А, вх.А,ет.3, ап.7, Райна Костадинова Панева гр. Кюстендил, ул.”Цар Освободител” №243, вх.А, ет.8, ап.23, Валентин Кирилов Митрин гр.Сапарева баня, ул.“Паничище“ №3, че със Заповед № РД-01-10-191/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.22.165, местност “Прогона” по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

    

Обявление на издадена Заповед № РД–00–20/22.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)

                                                                           О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 20/22.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за застрояване (ПЗ) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LXV – 469, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня 

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 21/22.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)

                                                                             О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 21/22.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I – 225, XXVI – 224 и XXIV - 222 кв. 85 по регулационния план на гр.Сапарева баня

Обявление на издадена Заповед № РД-01-10-190/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ

                                                                                   ОБЯВЛЕНИЕ

           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Костадин Димитров Тонкаров, с адрес  гр.София, жк.“Стрелбище“ №12, ет.5, ап.93,  че със Заповед № РД-01-10-190/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.24.7, местност “Грамчова чешма” по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, третиращ установяване на зона за Обществено обслужване, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

Обявление на издадена Заповед №РД-00-19/20.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед №264/18.12.1989 година на Предсе

                                                                               ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-19/20.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  одобрен със Заповед №264/18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, частично изменен със заповед №154/03.04.2013 година на Кмета на община Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.252 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365. 601.251 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.250 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10 - 281 от 24.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/,

                                                                       ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Здравка Цъфтянова Павлова – гр.Перник, ул.“Стомана“ № 1, вх.Г, ет.1, ап.3; Димитър Крумов Здравков – гр.Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 31, вх.Ж, ет.6, ап.18  и Людмил Станчев Тончев – гр.Банкя, ул. „Цар Симеон“ №202, че със Заповед № РД – 00 – 10 - 281 от 24.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/, одобрен със Заповед № 689 от 02.12.2014 година, изменен със Заповед № РД – 08 – 683 от 03.12.2015 г на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.208 и 65365.35.209, местност „Челяковото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева бан,

Обявление на издадена Заповед №РД-00-25/28.07.2022 година от Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен с Решение №6, взето по Протокол №29 от 17.10

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-25/28.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен с Решение №6, взето по Протокол №29 от 17.10.2006 година на заседание на ОбС гр.Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня

Обявление на издадена Заповед №РД-00-24/28.07.2022 година от Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР одобрен със Заповед №128/22.10.1999 година на Кмета на

                                                                                     ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-24/28.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПРодобрен със Заповед №128/22.10.1999 година на Кмета на община Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-3039, кв.113 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.733 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-3038, кв.113 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.732 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 23 / 27.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с идентификатор №

                                                                                О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 23 / 27.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.30.111, местност „Под селото“ 

Препис- извлечение от Протокол №34 от 28.97.2022 г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от Протокол №34 от 28.07.2022 г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня 

Обявление на Заповед №ОА-ДС-11-1/15.08.2022 година на Областния управител на Област Кюстендил е допълнена Заповед №ОА-ДС-11-1/16.11.2021 година на Областния управител на Област Кюстендил като в частта „Проектът е с обхват следните имоти“ се добавят сле

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед  №ОА-ДС-11-1/15.08.2022 година на Областния управител на Област Кюстендил е допълнена Заповед  №ОА-ДС-11-1/16.11.2021 година на Областния управител на Област Кюстендил като в частта „Проектът е с обхват следните имоти“

 

 

Обявление на Заповед № РД-01-10-306/14.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.31.29 местност “КОВАН ТАШ“ /“Горнио герен”/ по Ка

 

Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Силвия Димитрова Кралева,  Филип Димитров Кралев,  Венцислав Иванов Пехливански, Борислав Иванов Пехливански, Йордан Димитров Динев, Елка  Райчова Алексова, Цветанка Георгиева Захариева, Димитринка Михайлова Коларска – Цветанова и Павел Димитров Коларски, че със Заповед № РД-01-10-306/14.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.31.29 местност “КОВАН ТАШ“ /“Горнио герен”/ по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

Обявление на Заповед № РД-01-10-294/08.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват урегулиран поземлен имот, представлява

 Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александър Димитров Владимиров,  че със Заповед № РД-01-10-294/08.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-660, кв. 57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.228 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-661, кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.229 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-663, кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.227 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10 - 329 от 22.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „ЕКО БУЛИНВЕСТ“ ЕООД – гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ № 9А, ет.8, ап.31, че със Заповед № РД – 00 – 10 - 329 от 22.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на улица с осеви точки 198 – 197 – 187; улица с осеви точки 187 – 205 и улица с осеви точки 205 - 204 – 203; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.14 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, предвиждащ както следва:

Обявление на Заповед № РД – 00–10-335 от 25.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен: Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Стоянов Георгиев, Мариана Славчева Стойкова, Мария Димитрова Христова, Васил Илиев Рангелов, Нина Николова Харамлийска, Христина Иванова Банкова, Пламен Георгиев Банков и Нели Георгиева Банкова, че със Заповед № РД – 00 – 10 - 335 от 25.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен:        

            Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

Съобщение

Обявление на Заповед № РД – 01 – 10 – 370 от 17.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.31.23, местност “Горнио герен”, по Кад

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Йордан Димитров Динев, Павлина Райчова Керимова;  Михал Николов Михалков; Лидия Кирилова Гювийска и Димчо Николов Рачев,  че със Заповед № РД – 01 – 10 – 370 от 17.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.31.23, местност “Горнио герен”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

Обявление на Заповед № РД – 01 – 10 – 369 от 17.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.25.297, местност “До селото”, по Кадас

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Юлия Петкова Георгиева и Димитър Иванов Кунчев,  че със Заповед № РД – 01 – 10 – 369 от 17.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.25.297, местност “До селото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 28 / 07.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 213 от 12.09.1989 година н

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 28 / 07.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 213 от 12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ155, кв.31 по регулационния план на с.Ресилово, третиращ запазване на съществуваща жилищна сграда с режим на търпимост /Удостоверение за търпимост № 23 от 28.07.2021 година, издадено от Главния архитект на Община Сапарева баня/ и изграждане на пристройка към нея, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване на определените пределно допустими стойности на параметрите за застрояване, както следва:

Обявление на е издадена Заповед № РД – 00 – 29 / 14.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година

 Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 29 / 14.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, изменена със Заповед № РД – 08 – 32 от 26.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ – 3013, 3014 „За обществено обслужване“, кв.118 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1195 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ – 3013, 3014 „За обществено обслужване“

Обява на издадена Заповед №РД-00-30/14.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председат

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-30/14.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със заповед №РД—08-688/03.12.2015 година на Кмета на община Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - „За тракторен стан“, кв.55 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.504, №65365.603.532, №65365.603.533 №65365.603.1 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

Обявление на издадена Заповед №РД-00-31/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват уре

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-31/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IIII - „За обществено обслужване“, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.1212 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

Уведомление, че със Заповед № РД – 01 – 10 - 404/01.09.2022 год. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцел

Община Сапарева баня на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/, Ви уведомява, че със Заповед № РД – 01 – 10 - 404/01.09.2022 год. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване З), в  обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели LXV – 469, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031 от 16.07.1982 г. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров с идентификатори №65365.602.103 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,  одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с Възложител: „ДИ ЕМ ГРУП 2011“ ЕООД.

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 27/02.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) и изменение на Плана за регулация, одобрен със З

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 27/02.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за застрояване (ПЗ) и изменение на Плана за регулация, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I – „за озеленяване и детска площадка“, кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня с цел установяване на устройствена зона - Жм „Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина“, със следните устройствени параметри:

Обявление на издадена Заповед №РД-00-32/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Предс

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-32/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със заповед №18/11.01.1988 година на Кмета на община Сапарева баня

Обявление на издадена Заповед №РД-00-33/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Предс

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-33/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със Заповед №51/29.01.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, частично изменен със Заповед №489/04.10.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVIII-65, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, 

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10 - 346 от 02.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня, с която е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председа

        Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Любка Костадинова Тасева, Стефан Михайлов Стефанов, Антон Михайлов Стефанов, Галин Йорданов Михайлов и Лилия Йорданова Михайлова

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 34 / 26.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 34 / 26.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 264 от 18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня; Заповед № 15 от 27.01.2009 година; Заповед № 11 от 13.01.2014 година и Заповед № РД – 08 – 531 от 17.12.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІV – 74 и ХХVІІ – 74, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня

Обявление на Заповед № РД – 01 – 10 – 478 от 29.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване (ПЗ), третиращ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със

        Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Бойко Йорданов Борисов; Сашка Костадинова Джоргова и Росица Славчова Ничева

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10 - 545 от 03.11.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на О

        Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Божидар Николов Генчев и Юлиян Николов Генчев, че със Заповед № РД – 00 – 10 - 545 от 03.11.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР)

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 36 от 08.12.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 36 от 08.12.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) изменение  на План за регулация (ПР

Обявление на Заповед № РД – 00 – 37 от 08.12.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Предс

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №  РД – 00 – 37 от 08.12.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) изменение  на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, изменена със Заповед № РД-08-385 от 08.09.2015 г. на Кмета на Община Дупница, , в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ I-264, кв. 79, УПИ XV-263, кв. 79 и УПИ II-265, кв. 79   по регулационния план на гр. Сапарева баня, съгласно мотивирано предложение, с който се променят

Обявление на Заповед № РД-01-10-541/02.11.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.27.59, местност “Ридо” по кадастралната карта на

           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Георги Иванов Джоргов, Станой Илиев Веселинов и Димитър Илиев Веселинов,  че със Заповед № РД-01-10-541/02.11.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.27.59, местност “Ридо

Обявление на Заповед № РД-01-10-593/07.12.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ОбНС гр.Сапарева баня,

           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Георги Руменов Сусанин, Бисер Манолчов Сусанин и Иван Борисов Богданов

Обявление на Заповед № РД – 01 – 10 – 477от 28.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.30.113, местност „Под селото“

Дирекция „Архитектура, градоустройство, контрол по строителството и проектиране" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Надка Данаилова Илчева, Райко Асенов Марикин, Мариана Асенова Захариева, Бориска Никифорова Попова, Венера Захариева Попова, Антон Иванов Попов, Гергана Александрова Николова, Йорданка Александрова Йонкова, Владислав Георгиев Гочев, Даниела Иванова Калвина, Ирина Кирилова Стоименова, Рилка Василева Калдръмова, Михаил Георгиев Калдръмов, Малин Лазаров Стоимирова, Георги Лазаров Стоимиров, Донка Михаелова Чакърова, Илия Михайлов Чакъров, Недялка Димитрова Найденова, Кирил Костов Харалампев, Калинка Йорданова Илиева

Обявление на Заповед №РД-00-38/29.12.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват ур

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-38/29.12.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ),

Обявление на постановено от 22.12.2022 година Решение № 618, взето по Протокол № 40 от 22.12.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застро

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 22.12.2022 година Решение 618, взето по Протокол № 40 от 22.12.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя 

Обявление на постановено на 22.12.2022 година Решение № 619, взето по Протокол № 40 от 22.12.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застро

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 22.12.2022 година Решение 619, взето по Протокол № 40 от 22.12.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя 

Обявление на постановено на 22.12.2022 година Решение № 620, взето по Протокол № 40 от 22.12.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застро

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 22.12.2022 година Решение 620, взето по Протокол № 40 от 22.12.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя 

Обявление на постановено на 22.12.2022 година Решение № 627, взето по Протокол № 40 от 22.12.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застро

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 22.12.2022 година Решение 627, взето по Протокол № 40 от 22.12.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за изграждане на «Довеждащ водопровод

Обявление на постановено на 22.12.2022 година Решение № 626, взето по Протокол № 40 от 22.12.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застро

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 22.12.2022 година Решение 626, взето по Протокол № 40 от 22.12.2022 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за изграждане на «Довеждащ водопровод,

Обявление на Заповед № РД – 01 – 10 – 6 от 10.01.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.114, местност “Атанашки дол

 Дирекция „Архитектура, градоустройство, контрол по строителството и проектиране" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Магдалена Георгиева Паланкова, Борислав Владимиров Калачоров, Георги Владимиров Калачоров и Иванка Василева Коцева

Обявление на Заповед № РД – 00 – 1 от 01.02.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 г. на Председателя

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №  РД – 00 – 1 от 01.02.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) изменение  на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 г. на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, ул. регулация изменена със Заповед № 6/16.01.1991 г. на Кмета на Община Сапарева баня, дв. регулация изменена със Заповед № 732/18.10.2007 г. на Кмета на Община Сапарева баня, ул. регулация изменена със Заповед № 767/22.11.2007 г. на Кмета на Община Сапарева баня, дв. Регулация изменена със Заповед № РД-08-427/20.09.2018 г. на Кмета на Община Сапарева баня и дв. Рег. изменена със Заповед № РД-08-403/04.08.2021 г. 

РЕШЕНИЕ №CO-18-ЕО/2023г. на Директора на РИОСВ- София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

РЕШЕНИЕ №CO-19-ЕО/2023г. на Директора на РИОСВ- София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

Обявление на Заповед № РД – 01 – 10 – 5 от 10.01.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 53254.18.76, местност “Грабежо”, по Кадастрал

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Кристиян Атанасов Петков, Милан Димитров Бачев, Радка Димитрова Бачева и Ралица Малинова Йорданова,  че със Заповед № РД – 01 – 10 – 5 от 10.01.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 53254.18.76, местност “Грабежо”, по Кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед № РД-18-382/05.06.2019 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

Съобщение до ЗОРНИЧКА ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА -ЦВЕТАНОВА., собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.115 във връзка с издадена Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно пари

С настоящето на основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „АГКСП“ при община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, съобщава на ЗОРНИЧКА ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА -ЦВЕТАНОВА., собственик (наследник) на поземлен имот с идентификатор 65379.25.115, област Кюстендил, община Сапарева баня, с. Сапарево, м. „Под бърдо“ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 856 кв. м, стар номер 025115 в качеството му на заинтересовано лице, че с Протокол от 15.11.2022 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена със Заповед № РД-08-21/14.01.2020 г. и изменена със Заповед № РД-08-33/27.01.2021 г., Заповед № РД-08-447/02.09.2021 г., Заповед № РД-01-10-234/27.05.2022 г. на  Кмета на Община Сапарева баня е определен размер на еднократно парично обезщетение за право на прокарване и/или преминаване през поземлен имот 65379.25.115

Обявление на постановено на 26.01.2023 година Решение № 639, взето по Протокол № 41 от 26.01.2023 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застро

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.01.2023 година Решение 639, взето по Протокол № 41 от 26.01.2023 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, цел запазване на съществуващото застрояване въведено в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 5 от 31.03.2021 година 

Обявление на е изработен проeкт за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ - Парцеларен план /ПП/ за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната тер

 Община Сапарева баня, Област Кюстендил, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ - Парцеларен план /ПП/ за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – „Довеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3896 м“ от водохващане на река „Горица“ до резервоар находящ се в поземлен имот с идентификатор № 62520.20.134, местност „Маноилица“ и 62520.26.195, местност „Над селото“ по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София

Обявление на изработен проeкт за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ - Парцеларен план /ПП/ за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната тери

 Община Сапарева баня, Област Кюстендил, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ - Парцеларен план /ПП/ за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – „Довеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3548 м“ от разпределителна шахта находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.228, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София 

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 2 / 21.02.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване /ПЗ/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 16 от

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 2 / 21.02.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) изменение на План за застрояване /ПЗ/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 16 от 19.12.2008 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, одобрена със Заповед № РД - 01 – 10 - 329 от 22.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня, целия с площ от 2588 кв.м.

РЕШЕНИЕ № CO -27- ЕО/2023 г. на Директора на РИОСВ- София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

РЕШЕНИЕ № CO -27- ЕО/2023 г. на Директора на РИОСВ- София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Обявление на Заповед № РД–01–10-118/08.02.2023 г. на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.23.98, местност “Блатски път” по Кадастралната кар

           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Иванка Илиева Пъдарска с. Плоски, общ. Сандански, обл. Благоевград, че със Заповед № РД–01–10-118/08.02.2023 г. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.23.98, местност “Блатски път” по Кадастралната  карта  на  гр. Сапарева баня

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 4 / 07.03.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на К

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 4 / 07.03.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) изменение на План за регулация (ПР)

Решение № СО-33- ЕО/2023г. на Директора на РИОСВ- София за предценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за Застрояване /ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 62520.26.275, месност "Над селото", землище на село Ресилово, община Сапарева баня

Обявление на издадена Заповед №РД-00-3/22.02.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със З

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-3/22.02.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ОбНС гр.Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ VIІ – „За училище“, кв.10 по плана на с.Ресилово образуван от поземлени имоти с пл.№395, съответстващ на ПИ с идентификатор 62520.500.395 по КККР на с.Ресилово, общ.Сапарева баня и пл.№397 по плана на с.Ресилово,  съответстващ на ПИ с идентификатор 62520.500.397 по КККР на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, третиращ:

Обявление на издадена Заповед №РД-00-5/14.03.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в о

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-5/14.03.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват урегулиран поземлен имот ХХХV-376, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.395 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХХХIV -„За обществено обслужване“, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор №65365.601.1087 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХХХV -„За обществено обслужване“, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор №65365.601.991 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва: