Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 24/10.12.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) , третиращ изменение на уличната рег. линия на улица „Победа” и улица ”Преспа”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 10.12.2019 година Заповед № РД - 00 - 24 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 771 от 28.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.44.188, местност „Челяковото” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Бойко Йорданов Борисов - гр.Сапарева баня, ул."Победа" № 32;

Обявление на Заповед №РД-00-2/15.01.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхват поземлен имот, представляващ парцел X-1409, кв. 11 по плана на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-2/ 15.01.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) -

Oбявление на Решение №32/30.12.2019година на ОбС Сапарева баня, касаещо Възложители: „ТОМО СТРОЙ“ ЕООД и „КА ПАРК“ ООД

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.12.2019 година Решение № 32, взето по Протокол № 3 от 30.12.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за даване

Oбявление на Решение № 33/30.12.2019 година на ОбС Сапарева баня,касаещо Възложители: Иванка Георгиева Евстратиева и Елка Йорданова Мертакчийска

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 3012.2019 година Решение № 33, взето по Протокол № 3 от 3012.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Oбявление на Заповед № РД-08-83/10.02.2020г. на кмета на Община Сап.баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ), в обхват ПИ с идент. №65365.32.6, местност „Герено” по кад.карта на гр.Сап. баня за който е проведена процедура по пром

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Анна Иванова Иванова - Григорова, че със Заповед № РД-08-83/10.02.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение

ОБЯВЛЕНИЕ за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2021 година Решение 309, взето по Протокол № 20 от 29.04.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65379.44.15, местност “Крами дол”, по Кадастралната карта на с.Сапарево, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложител Петър Костадинов Бонжилов

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Oбявление на Заповед № РД-08-727/06.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват на поземлен имот №65365.24.650, местност „Физолница” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Йонна Венкова Стоева, Славчо Антонов Измирлиев, Василка

Обявление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция и отглеждат животни”

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение,

Съобщение за постановено Разрешение за строеж № 9/ 12.02.2020 г. на Главния архитект на Община Сапарева баня

Съгласно чл.149, ал. 6 Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 12.02.2020 г. на Главния архитект на Община Сапарева баня Разрешение за строеж № 9 / 2020 г. за строеж: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Сапарева баня", с Възложител Община Сапарева баня.

Обявление за инвестиционно намерение за изграждане на басейни с Възложител „РИЛА СПА ЕНД КЛУБ" ЕООД

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение,

Съобщение за постановено Разрешение за строеж № 14 /26.02.2020 г. на Главния архитект на Община Сапарева баня за строеж: „Контролно – информационен пункт „Седемте рилски езера“ с Възложител МОСВ

 Съгласно чл.149, ал. 6 Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.02.2020 г. на Главния архитект на Община Сапарева баня Разрешение за строеж № 14 / 2020 г. за строеж: „Контролно -информационен пункт „Седемте рилски езера", с Възложител Министерство на околната среда и водите. 

Oбявление на Заповед № РД-08-37/21.01.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР), в обхвата на УПИ, парцели ІІІ-130 кв.87, ІV-127, кв.87 и ХІ-128 кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Пламен Георгиев Банков, Нели Георгиева Банкова, Нина Николова

Обявление на Заповед № РД – 08 – 147 / 06.03.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ , парцел VI-2757, кв. 110 по рег. план на гр. Сапарева баня

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Йорданка Бориславова Динева - гр.Сапарева баня, ул."Паничище" № 72; Кристина Красимирова Динева -  гр.Сапарева баня, ул."Паничище" № 72 и Даниел Красимиров Динев - гр.Сапарева баня, ул."Паничище" № 72, както следва:

Oбявление на Решение № 62/28.02.2020г., взето по Протокол № 5 от 28.02.2020г. на Общ.съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идент. №65336.24.203, местност „Грамчова чешма”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.02.2020 година Решение № 62, взето по Протокол № 5 от 28.02.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,

Oбявление на Решение № 63/28.02.2020г., взето по Протокол № 5 от 28.02.2020г. на Общ. съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) –/ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идент.№ 65336.21.126, местност „Самоковски път”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.02.2020 година Решение № 63, взето по Протокол № 5 от 28.02.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Oбявление на Заповед №РД-08-85/10.02.2020г. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент.№65365.32.39, „За обществено обслужване”, местност „Горнио герен” по кад. карта на гр.Сап. баня

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Бончук Димитров Косовски, Стоян Йорданов Стоев и „АТОМ

Oбявление на Заповед №РД–08 –147 от 06.03.2020 г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен подробен устройствен план/ПУП/ - изменение на план за регулация (ПР) в обхвата на УПИ /парцели/: VI-2757, VII-2781 и VII-2781, кв. 110 по плана на гр.Сап. баня

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Спаска Янкова Шалева - гр.София, ж.к „ Дружба"168, вх.Ает.3, ап.7;

Oбявление на Заповед №РД–08–148 от 06.03.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ /парцели/: VI-2757, VII-2781, VIII-2783 в кв.110 по плана на гр. Сап. баня

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Спаска Янкова Шалева - гр.София, ж.к.„Дружба"168, вх.Ает.3, ап.7;

Oбявление на Решение №95/26.03.2020г. на ОбС Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект на Подробен устройствен план (ПУП) – за инвестиционна инициатива с възложител Елен Георгиев

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.03.2020 година Решение № 95, взето по Протокол № 6 от 26.03.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - за инвестиционна инициатива, включваща както следва:

 

Обявление на Заповед №РД-00-5/26.03.2020г. на кмета на Общ.Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ІІІ-2740,2743,2744,2745,2746 - ”За обществено обслужване”, кв.108 по плана на гр.Сап.баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-5/26.03.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на

Обявление на Заповед №РД-00-10/01.10.2020 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) - изменение на (ПР), в обхват УПИ, представляващ парцел XLІV-1294,кв.3А по плана на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-10/01.10.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот,

Обявление на Решение № 179 от Протокол № 11 от 30.09.2020г. на ОбС - Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за промяна предназн. на земеделска земя за неземеделска в ПИ № 65365.35.54, местност "Челяковото"

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2020 година Решение № 179, взето по Протокол № 11 от 30.09.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева

Обявление на Заповед №РД-00-07 / 12.05.2020 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в УПИ, парцел XLV-408, кв. 74 по рег. план на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-07/ 12.05.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП)

Обявление на Заповед №РД –08 –253 /12.05.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен проект на /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на улица с осеви точки 6-5 по регулационния план на гр.Сапарева баня /ул. „Победа”/

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Антон Кирилов Софкин - гр. София, р-н Средец, ПК 1000, ул. Г.С.

Oбявление на Решение №118, взето по Протокол №7 от 30.04.2020г. на ОбС - гр.Сап. баня за даване на предварително съгласие за определяне на трасе, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект (ПУП) – /ПП/, касаещ ПИ с идент. № 65365.35.10

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.04.2020 година Решение № 118, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за даване

Обявление на постановено на 30.04.2020г., Решение № 120, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020г. на Общ. съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на частично изменение на ОУП ,ПУП и ПЗ, касаещ ПИ с идент. 65365.31.49

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.04.2020 година Решение № 120, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Обявление на постановено на 30.04.2020г., Решение № 122, взето по Протокол №7 от 30.04.2020г. на Общ. съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП , частично изменение на ПР и ПЗ, касаещ ПИ с идент. 53254.23.16

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.04.2020 година Решение № 122, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за

Oбявление на Решение №117 по Протокол №7/30.04.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване задание за изработване на проект за частично изменение ОУП на Общ.Сап.баня и разрешаване изработването на проект на (ПУП) –(ПП) за елемент на техн. инфраструктура

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица за поставено  на 18.05.2020 г. - Решение №117, взето по Протокол №7/30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание за изработване на проект за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня и разрешаване изработването на проект на Подробен

Обявление на Решение №119, взето по Протокол №7/30.04.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание за изработване на частично изменение на ОУП на Община Сап.баня, проект на (ПУП)–План за регулация (ПР) и (ПЗ), в обхват ПИ с идент. № 65365.603.513

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица за поставено  на 18.05.2020 г. - Решение №119, взето по Протокол №7/30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание за изработване на:

Обявление на Заповед №РД-00-8/10.06.2020г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват УПИ ХVI-186, кв.78, с идент.№65365.601.643 по КК на гр. Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-8/10.06.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен

Oбявление на Решение № 161, взето по Протокол № 10 от 30.07.2020г. на ОбС- гр.Сап. баня за одобряване на задание, разрешаване на процедура по учредяване право на сервитут върху ПИ - горски територии

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.07.2020 година Решение № 161, взето по Протокол № 10 от 30.07.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание, разрешава процедура по учредяване право на сервитут върху поземлени имоти горски територии, дава

Съобщение до лицата:Николай Колев, Елеонора Сапаревска, Любомир Сапаревски, Камелия Радева,Николай Сапаревски и Васил Колев

На основание чл.18а, ал.10 АПК, съобщавам на Николай Колев; Елеонора Сапаревска; Любомир Сапаревски; Камелия Радева; Николай Сапаревски и  Васил Колев, че по реда на чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.7, ал.2 от ЗОС, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.15, ал.5 от ЗУТ е прието Решение № 160 от Протокол № 10/30.07.2020г. на Общински съвет Сапарева баня, касаещо следното: 

Oбявление на Заповед №РД-08-737/07.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) на вниманието на лицата:Витлена Генчова Малчева, Йорданка Ангелова Карапанджина, Евелина Димитрова Райчева, Силвия Кирилова Петкова, Борислав Георгиев

 Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Витлена Генчова Малчева, Йорданка Ангелова Карапанджина, Евелина Димитрова Райчева, Силвия Кирилова Петкова, Борислав Георгиев Костадинов и Йорданка Борисова Стойнева, че със Заповед № РД-08-737/07.11.2019година на Кмета на Община Сапарева баня е

Обявление на Решение №180 от Протокол № 11 от 30.09.2020г. на ОбС - Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за промяна предназн. на земеделска земя за неземеделска в ПИ № 65365.32.116, местност “Атанашки дол”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2020 година Решение № 180, взето по Протокол № 11 от 30.09.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева

Обявление на Решение №181 от Протокол № 11 от 30.09.2020г. на ОбС - Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за промяна предназн. на земеделска земя за неземеделска в ПИ №65365.32.93, местност "Атанашки дол"

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2020 година Решение № 181, взето по Протокол № 11 от 30.09.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева

Обявление на Решение №193 от Протокол №11 от 30.09.2020г. на ОбС - Сап. баня за одобряване на задание за изработването на проект на (ПУП) - /ПП/ за изграждане на ел. на техн.инфраст. в ПИ с идент. №65365.24.605, 65365.24.606 и 65365.24.604

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2020 година Решение № 193, взето по Протокол № 11 от 30.09.2020 година на Общински

Обявление на Решение № 204, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020г. на ОбС гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на /ПУП/ - (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.24.13, местност “До банята”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.10.2020 година Решение № 204, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева

Обявление на Решение №208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на Комплексен проект за инвест. инициатива на тер. обхват, ПИ с идент. №65365.24.12 и 65365.24.220

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.10.2020 година Решение № 208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на Общински

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 12/18.11.2018г. на кмета на Общ.Сапарева баня за разрешаване изработването на проект (ПУП) - изменение (ПР) и изменение (ПЗ) в УПИ, парцели I - 1152, II – 1151, III – 1150. XI – 1156, X – 1159, XIV – 1153 и XIII – 1154

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 18.11.2018 година Заповед № РД - 00 - 12 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на

Обявление на Решение №207/16.11.2020г. от Протокол №13/29.10.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание и съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проект (ПУП) и (ПП) за обект с възложител „НГР БИЛД“ гр.София

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, поставено  на 16.11.2020 г. Решение №207, взето по Протокол №13/29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на

Обявление на Заповед №РД-08-556/23.09.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. 65365.31.28, местност “Горнио герен”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александър Райчов Янев, Борислав Иванов Пехливански, Таня Данчова Стамболийска, Димитрина Георгиева Динева, Кристиян

 

Обявление на №РД-00-14/15.12.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел XХVІІ- 917, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня с идент. 65365.603.306

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-14 / 15.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен

Обявление на Заповед № РД-08-635/04.11.2020г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.33.248, местност „Зад Гюргево”

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Лидия Тодорова Мертакчийска, Костадин Евтимов Костадинов, Марин Стоилов Младжов и Светлана Валентинова Младжова,  че със Заповед № РД-08-635/04.11.2020

Община Сапарева баня ще провежда консултации относно открита процедура и изготвен проект за частично изменение на ОУП на Община Сапарева баня

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 07.01.2021 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения проект на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Сапарева

Обявление Заповед № РД - 00 - 03 / 23.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Комплексен проект в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII - 2537, кв.99

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД - 00 - 03 / 23.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

Обявление на Решение № 248 Протокол № 17 от 28.01.2021г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание за изработване Комплексен проект за изграждане на «Ресторант, мед. кабинет, съблекални, басейн, джакузи, техн. помещения и гараж"

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.01.2021 година Решение № 248, взето по Протокол № 17 от 28.01.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, с което се  изменят точка едни и точка две на Решение № 208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на

Обявление на Решение № 251 по Протокол № 17 от 28.01.2021 година на ОбС гр.Сап баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на неурегулиран ПИ с ид. №65365.44.27, местност „Челяковото”

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.01.2021 година Решение № 251, взето по Протокол № 17 от 28.01.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна

Заповед № РД – 00 – 03 / 23.02.2021г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива с възложител Николай Георгиев Кралев

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 03 / 23.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

Обявление на Заповед №РД-00-1/06.01.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел VІ-512, кв.63 по плана на с. Ресилово

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-1/06.01.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

Обявление на Заповед №РД-00-2/06.01.2021г. на кмета на Общ. Сапарева баня за допускане изработването на комплексен проект за инвест. инициатива с възложители Елена Любенова Динева и Кирил Николов Динев

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-2/06.01.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ:

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД – 08 – 50 от 08.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет стр

 

 

 

 

Заповед № РД – 08 – 50 от 08.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

 

 

 

 

Обявление на заповед № РД-08-100/26.02.2021 г. на Кмета на Община Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Ивайло Любенов Константинов, че със Заповед № РД-08-100/26.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробeн устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР),  в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-151, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.680 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-150, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.679 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-152, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.681 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ

Обявление

               Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Анет Ценклер, в качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.218, местност „Сиракова круша“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баняче е изготвен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ),  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220, местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.

Обявление

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 6 / 13.04.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект на Подробен устройствен план изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVII-1445, кв.34 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.465 и 65365.603.466 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, с Възложители Спас Станков Йоцов и Георги Димитров Йоцов

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 19.04.2021 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.02.2021 година Решение 281, взето по Протокол № 18 от 25.02.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.208 и 65365.35.209, местност „Челяковото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел Йордан Кирилов Здравков; Йорданка Смилянова Здравкова и Еленка Василева Йорданова

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

ОБЯВЛЕНИЕ на заповед РД-08-221/28.04.2021г. на Кмета на Община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

               Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Анет Ценклер, в качеството й на заинтересовано лицеследното:

1.Със Заповед № РД – 08 – 221/ 28.04.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване З),  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220, местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.

2.Под № 12 от 28.04.2021 година е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж 17 от 28.04.2021 година за строеж: Ресторант, медицински кабинет, съблекални, басейн, джакузи, технически помещения и гараж, находящ се в в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

С Възложетел „КА ПАРК” ООД

 

         Административните актове могат да бъдат обжалвалвани по  реда  на  чл.215  от ЗУТ пред Административен съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от  съобщаването, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

ОБЯВЛЕНИЕ със Заповед № РД-08-698/29.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Иванка Кирилова Джаджарова и Красимир Иванов Джаджаров,  че със Заповед № РД-08-698/29.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.29.68, местност „Кременик“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване от лицата, които произвеждат селскостопанска продукция и отглеждат животни и под №55 от 29.12.2020 година е одобрен технически проект и издадено Разрешение за строеж № 58 от 29.12.2020 година за строеж „Ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник” с възложител Елен Венциславов Георгиев, като  изготвен на основание чл.12, ал.3, във връзка с чл.8, ал.3, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3, чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

         Заповед № РД-08-698/29.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня в едно с Разрешението за строеж подлежат на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

ОБЯВЛЕНИЕ със Заповед № СБ-ОАГ-1/17.02.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня е допълнено и изменено Разрешение за строеж № 58 от 29.12.2020 година за строеж

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Иванка Кирилова Джаджарова, Лидия Бориславова Джаджарова и Красимир Иванов Джаджаров, че със Заповед № СБ-ОАГ-1/17.02.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня е допълнено и изменено Разрешение за строеж № 58 от 29.12.2020 година за строеж „Ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник” в поземлен имот с идентификатор №65365.29.68, местност „Кременик“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня с възложител Елен Венциславов Георгиев.

         Заповед № СБ-ОАГ-1/17.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня в едно с Разрешението за строеж подлежат на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

ОБЯВЛЕНИЕ !!!

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2021 година Решение 315, взето по Протокол № 21 от 27.05.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.31.23, местност “Горнио герен”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложител Цвета Миланова Галенкова

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

ОБЯВЛЕНИЕ -одобряване на частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2021 година Решение 317, взето по Протокол № 21 от 27.05.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 г на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.603.513, местност „Под селото“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, предвиждащ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Иван Йорданов Дамянов и Горица Борисова Дамянова.

 

Решението за одобряване на частичното изменение на Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на акта за одобряването, съгласно разпоредбите на чл.127, ал.12 от /ЗУТ/.

 

ОБЯВЛЕНИЕ - Заповед № СБ – ОАГ - 4 от 11.05.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня, за строеж

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Красимир Йорданов Занев – гр.София, ул.“Никола Славков“ № 41, ет.3, ап.29 и Йордан Стоянов Янков – с.Самораново, ул.“Александър Стаменов“ № 24 че под № 18 от 11.05.2021 година е одобрен инвестиционен проект и е издадена Заповед № СБ – ОАГ - 4 от 11.05.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня, за строеж: „Пристройка към кафе - аперитив“ представляващо сграда с идентификатор № 65365.602.109.3 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, със ЗП – 32 кв.м и РЗП – 32.00 кв.м“ и преустройството на „кафе – апаратив“ в „къща за гости“ със ЗП – 52.00 кв.м находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III „За търговски център и обществено обслужване”, кв.74 по регулационния плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.109 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложетел Владимир Миланов Челенков.

 

Заповед № СБ – ОАГ - 4 от 11.05.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

Обявление -допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-7/08.06.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.202 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1181 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.202 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен с Решение №4 от Протокол №21/28.10.2005 година на ОбС Сапарева баня, частично изменен със Заповед №635/30.12.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1182 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

Обявлние- Заповед №РД-00-8/16.06.2021г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-8/16.06.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХVI -„ За озеленяване“, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня, като от парцел ХХХVI -„ За озеленяване“, кв.74  да бъдат отделени нови два самостоятелни урегулирани поземлени имота,  както следва:

Обявление - Заповед №РД-08-242/12.05.2021г.

Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Катя Николова Малиновска, че със Заповед № РД-08-242/12.05.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХII-446, кв.62 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.196 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-446, кв.62 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.195 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-446, кв.62 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.197 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ Заповед№РД-00-9/19.07.2021г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-9/19.07.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот XX, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.305 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот XIX, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.304, урегулиран поземлен имот ХXI, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.306, урегулиран поземлен имот XIII, кв.95 с идентификатор №65365.601.303 и урегулиран поземлен имот XIV – 2557,2558, кв.95 с идентификатор №65365.601.303 по КК на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ Заповед№РД-08-364/16.07.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

   Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Здравка Цъфтянова Павлова, в качеството й на заинтересовано лицеЗаповед № РД – 08 – 364/ 16.07.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване З), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № № 65365.35.54, местност “Челяковото”, по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с цел изграждане на «Две малкоетажни сгради», съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, Възложители Зоя Петрова Петрова

 

 

         Административните актове могат да бъдат обжалвалвани по  реда  на  чл.215  от ЗУТ пред Административен съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от  съобщаването, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

О Б Я В Л Е Н И Е Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Симеон Стоилов Кацарски и Младен Йорданов Мантарков, че със Запо

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Симеон Стоилов Кацарски  и Младен Йорданов Мантарковче със Заповед № РД – 08 – 406/ 04.08.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване З), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 53254.23.16 „За хотел“, местност „Прогоно“, по  Кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед № РД – 18 – 382 от 05.06.2019 година