Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за заседание на ОбС на 24.10.2014 г./петък/ от 10.15 часа

 

Председател: 0707/2-23-65

 

До

........................................................

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 24.10.2014 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

 

 

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предложение по чл.38, ал.1 от ЗК за откриване на процедура по предоставяне на особено право на ползване /концесия за услуга/ с предмет и обект: "Управление на услуга от обществен интерес / право на ползване /на риск на концесионера на обект от обществен интерес - публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 65365.602.1154.3.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ от 234.00 кв.м., брой нива на обекта: 1, с трайно предназначение: за търговска дейност със стар идентификатор 65365.602.378.3.1, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под обекта - няма, над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.1154.3.2, който самостоятелен обект представлява Дискотека, находяща се на първи /полуподземен/ етаж в Малкоетажна пристройка към административна сграда - Общинска администрация, представляваща триетажна сграда със застроена площ от 231.26 кв.м. по АОбС № 121/12.11.2013 г. и застроена площ от 233 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сапарева баня и РЗП 938.16 кв.м., състояща се от един полуподземен и три надземни етажа, находяща се в поземлен имот с идентификационен номер 65365.602.1154 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сапарева баня, одобрена със Запове дд № РД-18-15/19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ от 6298 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, със стар идентификатор: 65365.602.378, находяща се в УПИ, отреден за парцел І-„За културен дом, МВР, Административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване" в кв.74 по плана на град Сапарева баня, община Сапарева баня, ведно с прилежащата му инфраструктура, включващо като допълнение и право на концесионера да извърши частични строително-ремонтни дейности с оглед довършване на започнатото строителство за експлоатацията й по предназначение".Изх.№ Д-139/17.10.2014 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Даване на съгласие от Общински съвет Сапарева баня за учредяване на вещно право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура - водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди и външно електрозахранване - ниско напрежение на обект „Малкоетажна жилищна сграда" в неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.24.636, местност „До банята" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.Изх.№ З-1242-1/14.10.2014 г.

 

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.24.196, местност „Физолница" по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.Изх.№ З-1214-1/10.10.2014 г.

 

4. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 187-188-189-190 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-137/15.10.2014 г.

 

5.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 417-418-419 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-136/14.10.2014 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Даване на съгласие от Общински съвет Сапарева баня за установяване на свързано ниско застрояване на сгради от основното застрояване на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1073 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1072 - „За детска градина", кв.27 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.327 и 65365.602.323 по КК на гр.Сапарева баня.Изх.№ З-900-1/15.10.2014 г.

 

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отреждане начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-138/16.10.2014 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична общинска собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка - ОД „Земеделие", гр.Кюстендил.Изх.№ П-2089-1/14.10.2014 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промени в Годишната програма за управление на имоти - общинска собственост за 2014 г.Изх.№ Д-140/17.10.2014 г.

 

10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ З-1134-1/17.10.2014 г.

 

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2 ,т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2086-1/14.10.2014 г.

 

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2 ,т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2139-1/14.10.2014 г.

 

13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2 ,т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2231-1/14.10.2014 г.

 

14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2 ,т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2232-1/14.10.2014 г.

 

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2015 г.Изх.№ Д-135/14.10.2014 г.

 

16.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане поправка на фактическа грешка в Решение №6 от Протокол № 13/17.09.2014 г. на ОбС Сапарева баня.Изх.№ Д-132/10.10.2014 г.

 

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане поправка на фактическа грешка в Решение №7 от Протокол № 13/17.09.2014 г. на ОбС Сапарева баня.Изх.№ Д-133/10.10.2014 г.

 

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане поправка на фактическа грешка в Решение №10 от Протокол № 13/17.09.2014 г. на ОбС Сапарева баня.Изх.№ Д-134/10.10.2014 г.

 

19.Докладна записка от Петър Стоилов Чучуганов - Председател на ОбС - ОТНОСНО: Междинен доклад за дейността на Агенция за регионално развитие на Рила /АРРР/.Изх.№ 400/17.10.2014 г.

 

20.Други.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/П.ЧУЧУГАНОВ/