Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на редовно заседание на 30.07.2014г. /сряда/ от 10.15 часа

 

         Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 30.07.2014 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

 Проект!

Дневен ред:

 

 

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на Общински план за развитие на община Сапарева баня 2014-2020 г. и предварителна оценка на въздействитето му /Приложение 1 към него/. Изх.№ Д-104/24.07.2014 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на стратегия за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетнии и непълнолетни в община Сапарева баня 2014-2020 г. и Предварителна оценка на въздействието й./Приложение 1/.Изх.№ Д-105/24.07.2014 г.

 

3.Докладна записка от  инж.Сашо Кирилов Иванов  - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:   Приемане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политиката за развитие на община Сапарева баня.Изх.№ Д-106/24.07.2014 г.

 

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:  Приемане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политиката за развитие на туризма в община Сапарева баня.Изх.№ Д-107/24.07.2014 г.

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня 2014-2020 г. Изх.№ Д-108/24.07.2014 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №3 от Протокол №13/17.09.2008 г. на ОбС Сапарева баня, изм.с Решение №6 от 23.08.2010 г. на ОбС Сапарева баня, изм.с Решение №3 от Протокол №3/14.02.2014 г. на ОбС Сапарева баня.Изх.№ Д-92/01.07.2014 г.

 

7.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Сапарева баня.Изх.№ Д-93/04.07.2014 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане поправка на явна фактическа грешка в Решение №2 от Протокол № 10/25.06.2014 г.Изх.№ Д-113/24.07.2014 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с № 002019 местността „Стопански двор" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня.Изх.№ Д-114/24.07.2014 г.

 

10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ Д-110/24.07.2014 г.

 

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на експертна оценка, изготвена съгласно Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с постановление №236 на МСот 03.08.2011 г., изменена и допълнена с ПМС №323 от 13.12.2012 г. за промяна на предназначението на горски територии, изключване на площи от горски територии - частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор №65365.210.937, местност „Рила" по КК на землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед №КД-14-10-197/15.06.2009 г. на Началник на СГКК - гр.Кюстендил.Изх.№ П-1170-4/24.07.2014 г.

 

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на пазарна оценка.Изх.№ Д-111/24.07.2014 г.

 

13. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 458-459-509-508 по плана на гр.Сапарева баня. Изх.№ Д-112/24.07.2014 г.

 

14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание за  проектиране и разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)  за елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната територия и  даване  на  съгласие  да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по  строителството"  процедура по обявяване  и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.44.68, местност "Янкова  нива",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, в едно с план схеми за  водоснабдяване, канализация  и  електрификация  към  него.    Изх.№ З-866-2/24.07.2014 г. 

 

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-1657-1/24.07.2014 г.

 

16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:             Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-1658-1/24.07.2014 г.

 

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-1659-1/24.07.2014 г.

 

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-1660-1/24.07.2014 г.

 

19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-1656-1/24.07.2014 г.

 

20.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/. Изх.№ Д-109/24.07.2014 г.

 

21.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:             Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1073-1/23.06.2014 г.

 

22.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:  Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1222-1/23.06.2014 г.

 

23.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1500-1/24.07.2014 г.

 

24.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1519-1/24.07.2014 г.

 

25.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1583-1/24.07.2014 г.

 

26.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1786-1/24.07.2014 г.

 

27.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1408-1/04.07.2014 г.

 

28.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1409-1/04.07.2014 г.

 

29.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1410-1/04.07.2014 г.

 

30.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1414-1/04.07.2014 г.

 

31.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-1415-1/04.07.2014 г.

 

32.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползването на дървесина от Общинска горска територия в отдели:

отдел 59 „а" възраст 70 г.със стояща маса смърч 850 куб.м, ела 170 куб.м, бял бор 70 куб.м, бук 150 куб.м

отдел 67 „а" възраст 120 г. със стояща маса смърч 200 куб.м, ела 20 куб.м, бял бор 30 куб.м, бук 40 куб.м

отдел 67 „е" възраст 110 год. със стояща маса смърч 760 куб. м., ела 50 куб.м, бял бор 520 куб.м, бук 70 куб.м

отдел 68 „б" възраст 110 год. със стояща маса смърч 380 куб.м, ела 70 куб.м, бял бор 40 куб.м, бук 20 куб.м. Изх.№ Д-115/25.07.2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/

 

Прикачени файлове

Покана (71.00 KB)