НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-62/13.11.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ обявява на всички
заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-62/13.11.2012 година на Кмета на Община
Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - План за
регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІ-749 и ХІІ-
749, кв.44 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори 65365.603.172, 65365.603.173 и
65365.603.174 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие
новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел
ХІ-749 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел ХІІ-749 по съществуващата имотна
граница между поземлен имот с идентификатор 65365.603.173 и поземлен имот с идентификатор
65365.603.174 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година
на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, с
Възложители Димитър Стаменов Златанчев и Костадин Стаменов Златанчев.
Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община
Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.