Aрхив избори > Референдум 2013 > ЗаповедиПринтирай

Заповед № 515

На осн. чл.7, ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление, чл.71, ал2 и ал.3 от Изборен кодекс и
във връзка с Решение №11-НР от 19 ноември 2012г. На ЦИК и Указ №385
от 31.10.2012г. на Президента на Република България /обн., ДВ бр. 87 от
09.11.2012г. за определяне на 27.01.2013г. за произвеждане на национален
референдум.

                                             О Б Р А З У В А М:

Девет избирателни секции на територията на община Сапарева баня
за произвеждане на национален референдум насрочен на 27 януари 2013г.
Утвърждавам тяхната номерация и адрес на избирателните секции,
съгласно приложенията, които са неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед да се обяви публично по подходящ начин, както
и да се постави на информационното табло в сградата на Общинска
администрация, а копия от нея да се предоставят на общинските
ръководства на парламентарно представените партии и коалиции и на
партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския
парламент, но не са парламентарно представени и на РИК гр. Кюстендил за
формиране на единните номера на избирателните секции, съгласно чл.71,
ал.6 от Изборен кодекс и Решение № 11-НРот 19.11.2012г. на ЦИК.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в срок до 7 дни пред
областния управител на гр. Кюстендил по реда на чл. 71, ал.3 от ИК и
решение №11 -НР от 19.11.2012г. на ЦИК, който се произнася в тридневен
срок с решение , което не подлежи на обжалване.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

Кмет община Сапарева баня
инж. Сашо Иванов

Заповедта е достъпна в прикачените файлове