НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-58/06.11.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-58/06.11.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект на Подробeн устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІV-1429, V-1430, VІ-1431, ХІ-1420 и ХІІ-1421, кв.10 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с нови идентификатори №№ 65365.602.905, 65365.602.904, 65365.602.903, 65365.602.899, 65365.602.901 и 65365.602.902 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София, третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии по съществуващите имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 65365.602.904 и 65365.602.903 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители Георги Иванов Джоргов и Йордан Иванов Джоргов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.