Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

План за енергийна ефективност

Разработването на планове за енергийна ефективност (ПЕЕ) е залегнало в Закона за енергийна ефективност, чл.11, ал.1, обнародван в ДВ бр.98/2008 г. Планът за енергийна ефективност и програмата за неговото изпълнение са разработени в съответствие с проекта за Енергийна стратегия на Република България и Първия национален план за действие по енергийна ефективност (2008-2010), като са отчетени специфичните особености посочени в Регионалния план за развитие на Югозападния регион за планиране и е тясно свързан с реализацията на целите и мерките визирани в Плана за развитие на община Сапарева баня за периода 2007-2013 г., приет с Решение № 1 от Протокол № 19 от 25.08.2005 година на Общински съвет - гр. Сапарева баня. Чрез ПЕЕ се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на Националната индикативна цел до 2016 за пестене на горива и енергии. Тази цел е заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност, приет с протокол 37 на Министерски съвет от 04.10.2007 и представлява 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директива 2006/32/ЕО за периода 2008-2016.
С изготвянето на настоящия план се цели проучване и установяване на възможностите за енергоспестяване, както и подбор на най-рентабилни и ефективни енергоспестяващи мерки.
Общият стремеж при изпълнението на общинския план за енергийна ефективност е намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез намаляване на потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.


Настоящият ПЕЕ е част от разработвания по европейски проект ИНТЕНС пакет от стратегически документи и програми, който включва още Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Сапарева баня за периода 2010-2020, Програма за възобновяеми алтернативни източници за периода 2010-2015 и рамкова Комуникационна стратегия за популяризиране възможностите за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на територията на община Сапарева баня.

Документът е достъпен в прикачения файл 

 

 

Прикачени файлове

План (931.00 KB)