НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-49/08.10.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-49/08.10.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.35.201, местност "Челяковото", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на „Една малкоетажна къща за настаняване на туристи", с Възложител Георги Иванов Джоргов.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.