НовиниПринтирай

Заповед № РД - 00 - 40 / 2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 05.09.2012 г. Заповед № РД - 00 - 40 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 / 17.10.2006 година на заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхват на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І, кв.15 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота представляващи парцели І и ІХ, кв.15 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, с Възложител „РИЛА СПОРТ" АД представлявана от Изпълнителен директор Славейко Стайков.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове