НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-31/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 17.07.2012 г. Заповед № РД - 00 - 31 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, местност „Фръчковица" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на една средноетажна сграда за обществено обслужване с предназначение «Хотел», с Възложител «КОД - 2006» ЕООД.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 20.07.2012 г и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.


*Заповедта е достъпна в прикачените файлове