Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД-01-10-306/14.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.31.29 местност “КОВАН ТАШ“ /“Горнио герен”/ по Ка

                                                                                     ОБЯВЛЕНИЕ

   Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Силвия Димитрова Кралева,  Филип Димитров Кралев,  Венцислав Иванов Пехливански, Борислав Иванов Пехливански, Йордан Димитров Динев, Елка  Райчова Алексова, Цветанка Георгиева Захариева, Димитринка Михайлова Коларска – Цветанова и Павел Димитров Коларски, че със Заповед № РД-01-10-306/14.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.31.29 местност “КОВАН ТАШ“ /“Горнио герен”/ по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:


- Етажност /Височина/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

      - Плътност  на  застрояване – Ппл. застр. - 60 %

                                                    - Интензивност на застрояване  Кинт – 1.2

     - Минимална  озеленена  площ – П озел. - 40 %


съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, с Възложител „КОТЛОРЕМОНТ“ ЕООД, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

         Заповед № РД-01-10-306/14.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.